ал-Бакара, Сура Кравата (Коран: Сура 2-ал-Бакара)

2/ал-Бакара-1: Eлиф, лям, мим., 2/ал-Бакара-2: Заликeл китабу ля рeйбe фих (фихи), худeн лил муттeкин (муттeкинe)., 2/ал-Бакара-3: Eллeзинe ю’минунe бил гaйби уe юкимунeс сaлятe уe мимма рaзaкнахум юнфикун (юнфикунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Бакара, Сура Кравата (Коран: Сура 2-ал-Бакара)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-1
2/ал-Бакара-1: Елиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-2
2/ал-Бакара-2: Тази е Книгата, в която няма никакво съмнение. ­Тя е напътствие (хидает) за притежателите на таква (за онези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-3
2/ал-Бакара-3: Те (притежателите на таква) са онези, които вярват (в Аллах) в неведомото и изпълняват молитвата намаз, и раздават (на другите) от онова, което Сме им дали за препитание.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-4
2/ал-Бакара-4: И те (притежателите на таква) вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб ( във всички Свещени книги), и в отвъдния живот са убедени ( с цялата си същност вярват).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-5
2/ал-Бакара-5: Те са напътени от своя Господ и те са сполучилите (спечелилите спасението).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-6
2/ал-Бакара-6: Те наистина са неверници, за тях е все едно дали ги предупреждаваш или не. Те не ще повярват.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-7
2/ал-Бакара-7: Аллах запечата сърцата и слуха им, и спусна завеса върху зрението им (за да не могат да виждат). За тях има огромно (много голямо) мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-8
2/ал-Бакара-8: А някои от хората казват: “Ние повярвахме в Аллах и в Сетния ден (в деня на достигането на духа до Аллах приживе).” Ала те не са от вярващите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-9
2/ал-Бакара-9: (Въобразяват си, че) мамят Аллах и онези, които са повярвали, ала те мамят само себе си и не осъзнават това.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-10
2/ал-Бакара-10: Те носят в сърцата си болест и затова Аллах им надбави още болести. За тях има болезнено мъчение, затова че отричат ( срещата с Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-11
2/ал-Бакара-11: На тях (хората, чиито сърца са запечатани заради това, че не желаят да срещнат Лика на Аллах, и на които Аллах им надбавя болестите, за дето възпират от напътването към Него), когато им се каже: “Не сейте развала по земята (не възпирайте хората от пътя на Аллах)!” казват: “Ние само пречистваме.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-12
2/ал-Бакара-12: Но не са ли именно те развратниците? Ала не осъзнават.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-13
2/ал-Бакара-13: А когато им се каже: “Повярвайте (пожелайте Лика на Аллах), както другите повярваха!”, те ­ казват: “Да вярваме и да се уповаваме, както глупците ли?” А именно те са глупците. Ала не знаят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-14
2/ал-Бакара-14: И когато се срещнат с вярващите, казват: “Ние повярвахме.” Но щом се уединят със сатаните си, казват: “Ние наистина сме с вас. (На тях) само им се присмиваме.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-15
2/ал-Бакара-15: На тях им се присмива Аллах и им дава отсрочка в тяхната престъпност да се лутат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-16
2/ал-Бакара-16: Тези са, които купуват заблудата вместо напътствието. Ала тази търговия не им донесе печалба, нито бяха напътени към Аллах.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-17
2/ал-Бакара-17: Те приличат на човек, запалил огън, който озарява наоколо, ала Аллах отнася от тях светлината Си и ги оставя в тъмнина, (вече) не ще да видят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-18
2/ал-Бакара-18: Те са глухи, неми и слепи. Те вече не могат да се върнат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-19
2/ал-Бакара-19: Или (те) сякаш са обхванати от дъжд, който се изсипва от небето и в него има мрак, гръм и мълния. Запушват с пръсти ушите си от страх, да не би (ужасяващите) гръмотевици да ги поразят. И Аллах обгражда неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-20
2/ал-Бакара-20: Мълнията едва не отнема зрението им. Всякога, щом ги освети (светлината), вървят, а щом се стъмни над тях, спират. Но пожелае ли Аллах, Той би отнел и слуха и зрението им. Аллах над всяко нещо има сила (силата Му стига за всичко).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-21
2/ал-Бакара-21: О, хора, бъдете раби на своя Господ! Той сътвори вас и онези преди вас. Ндявайки се да бъдете от притежателите на таква към Аллах.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-22
2/ал-Бакара-22: Той е (Аллах), Който стори за вас от земята постеля и от небето ­ свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея извади плодовете, като ­ препитание за вас! И тогава знаейки това, не сторвайте подобия на Аллах (отхвърляйте идолите)!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-23
2/ал-Бакара-23: А ако се съмнявате в това (Корана), което сме низпослали на Нашия раб, донесете една сура (стих), подобна на неговите, и призовете вашите свидетели, ­освен Аллах, ­ако казвате истината!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-24
2/ал-Бакара-24: Но не го ли направите, ­ а никога не ще можете да го направите, ­ бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-25
2/ал-Бакара-25: И благовестви онези, които вярвайки се уповават и вършат праведни дела (пречистват душите си), че за тях са Градините на Рая, сред които текат реки! Всякога, щом бъдат нахранени с плод от там, казват : “Това е подобно, с което и преди бяхме хранени.” И ще са дарени с негово подобие (храна, подобна на тази, която са имали в земния живот, но много по-вкусна, великолепна). Там за тях има пречисти съпруги и те там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-26
2/ал-Бакара-26: Аллах не се свени да дава за пример и комар, и по-голямо от него нещо. A вярващите (които желаят да срещнат Лика на Аллах) знаят, че това е истината от техния Господ. А които са неверници (тези, които не желаят да Го достигнат), изричат: “Какво цели Аллах с този пример?” С него (Аллах) оставя в заблуда мнозина и с него Той напътва към Себе си мнозина. Ала с него оставя в заблуда само нечестивците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-27
2/ал-Бакара-27: Те (нечестивците), след обета (който дадоха на Аллах в деня калю бела), нарушават клетвата си пред Аллах и прекъсват онова, което Аллах повелява се слее с Лика (Му) и (възпират онези, които искат духовните им тела да се срещнат с Лика на Аллах и затова) сеят развала по земята. Тези са губещите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-28
2/ал-Бакара-28: Как отричате Аллах?( В съдния ден, когато затръби)­ бяхте мъртви. После Той (в съдния ден) ви съживи. После (втория път като затръби) ще ви умъртви, после (третия път като затръби) ще ви съживи, после при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-29
2/ал-Бакара-29: Той е (Аллах), Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към небето и създаде седем небеса. И Той всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-30
2/ал-Бакара-30: И когато твоят Господ рече на ангелите: “Ще създам на земята наместник.”, (ангелите) рекоха: “Нима ще създадеш там някой, който ще сее по нея развала и ще лее кръв, докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята святост?” Рече (Господ) : “Несъмнено Аз знам, каквото вие не знаете.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-31
2/ал-Бакара-31: И научи (Аллах) Адем (Адам) на имената на (Аллах) и познанието на всички неща, после ги представи на ангелите и рече: “Съобщете (кажете) Ми имената на тези неща, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-32
2/ал-Бакара-32: Рекоха (ангелите): “Пречист си Ти! Ние нямаме друго знание, освен това, на което Ти ни научи. Ти си Всезнаещия, Премъдрия.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-33
2/ал-Бакара-33: Рече (Аллах): “О, Адем, съобщи им за нещата с имената!” И когато им съобщи имената, каза (Аллах на ангелите): “Не ви ли рекох, че знам неведомото на небесата и на земята, и знам какво разкривате и какво (във вас) потулвате?”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-34
2/ал-Бакара-34: И когато рекохме на ангелите: “Поклонете се на Адем!”, те се поклониха, освен Иблис (дявола). Възпротиви се той, възгордя се и стана един от неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-35
2/ал-Бакара-35: И рекохме: “О, Адем, пребивавай с жена си в Рая и яжте (от храната) там в доволство, откъдето пожелаете, но не се приближавайте до онова дърво, та да не станете угнетители!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-36
2/ал-Бакара-36: А сатаната ги подмами (да се подхлъзнат) и така ги изкара от онова (благодатта), в която бяха. И казахме: “Слезте на (земята) като врагове един на друг! За вас на земята има пребивание и препитание до (определено време).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-37
2/ал-Бакара-37: После Адем получи (научи) слова от своя Господ и се покая. Така (Аллах) прие покаянитето му. Той наистина е Приемащия покаянието, Милосърдния (пращащия светлината).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-38
2/ал-Бакара-38: Казахме: “Напуснете (слезте долу от там) всички! И ще дойде при вас напътствие от Мен, за онези, които последват Моето напътствие, не ще има страх и не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-39
2/ал-Бакара-39: А които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-40
2/ал-Бакара-40: О, синове на Израил, спомнете си за Моята благодат, с която ви обсипах, и спазвайте своя обет към Мен,(и така) за да спазвам и Аз Своя обет към вас (да ви приютя в Моя рай), и (във верността към обета) се страхувайте единствено от Мен!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-41
2/ал-Бакара-41: И не отричайте това, което низпослах (Корана), за да потвърди наличното у вас (Тората)! И не бъдете първите неверници към него, и не продавайте на никаква цена Моите знамения, и станете вече притежатели на таква към Мен (бойте се да не изгубите милостта от Мен)!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-42
2/ал-Бакара-42: И не смесвайте (забулвайте) истината с лъжата, и не крийте истината, (защото) вие знаете!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-43
2/ал-Бакара-43: И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята (зекят), и се покланяйте с покланящите се!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-44
2/ал-Бакара-44: Нима повелявате на хората праведност ( изчистване и отдаване), а забравяте себе си? И въпреки, че вие четете Писанието, нима не проумявате?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-45
2/ал-Бакара-45: И искайте помощта (специалната помощ) от (Аллах) с търпение и молитва! Тя наистина е трудна (с молитва да поискаш духовен водител), ала не и за смирените.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-46
2/ал-Бакара-46: Тези са (смирените), които упорито вярват, че в (земният живот) ще достигнат (срещнат) Лика на своя Господ и (накрая, когато настъпи смъртта) при Него ще бъдат върнати.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-47
2/ал-Бакара-47: О, синове на Израил, спомнете си за Моята благодат, с която ви обсипах. И несъмнено Аз ви предпочетох измежду народите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-48
2/ал-Бакара-48: И бойте се от Деня, в който никой не ще плати вместо друг и не ще се приеме (от никого) застъпничество, и не ще се вземе от никого откуп, и никому не ще се помогне.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-49
2/ал-Бакара-49: И ви избавихме от хората на Фараона. (Те) ви причиняваха най-лошото мъчение като избиваха синовете ви, а пощадяваха жените ви. Това бе велико изпитание за вас от вашия Господ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-50
2/ал-Бакара-50: И разделихме за вас морето на две и ви избавихме, а хората на Фараона ги издавихме пред очите ви.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-51
2/ал-Бакара-51: И определихме за Муса (Мойсей) четиридесет нощи (в планината Тур), после вие подир него приехте (за Господ) телеца. Вие сте угнетители.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-52
2/ал-Бакара-52: След това (след като приехте телеца за Господ) ви простихме. Дано да сте признателни!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-53
2/ал-Бакара-53: И надявайки се да се напътите към Мен, дадохме на Муса Писанието и Разграничението!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-54
2/ал-Бакара-54: И когато Муса рече на своя народ: “О, народе мой, вие наистина угнетихте душите си, като приехте телеца за Господ. Покайте се пред своя Създател и убийте душите си! Това е за ваше добро пред Създателя ви. Той ще приеме вашето покаяние. Наистина Той е Приемащия покаянието, Милосърдния.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-55
2/ал-Бакара-55: И когато изрекохте: “О, Муса, не ще ти повярваме, докато не видим Аллах наяве”, мълнията ви порази и вие (това) го виждахте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-56
2/ал-Бакара-56: После ви възкресихме след вашата смърт, за да сте признателни!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-57
2/ал-Бакара-57: И ви заслонихме с облака, и спуснахме над вас манната и пъдпъдъците: “Яжте от благата, които ви дарихме!” И те, не Нас угнетиха, а собствените си души угнетиха.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-58
2/ал-Бакара-58: И бяхме им казали: “Влезте в това селище и яжте там (от благата) в задоволство, откъдето пожелаете! И влезте през вратата, покланяйки се, и казвайки: “Желаем опрощение!”. Ние ще ви опростим прегрешенията и ще надбавим за благодетелните (онези, които са осъществили отдаване на физическото тяло).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-59
2/ал-Бакара-59: Ала угнетителите подмениха словото, което им бе казано с друго. И така изсипахме над тях страшна напаст от небето, защото бяха изпаднали в нечестивост.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-60
2/ал-Бакара-60: И когато Муса (Мойсей) помоли за вода за своя народ, рекохме: “Удари с тоягата си камъка!” И дванадесет извора избликнаха от него. Вече всички хора знаеха своето място (чешмата) за пиене. “Яжте и пийте от препитанието на Аллах! Но не бъдете от развратените и не подстрекавайте!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-61
2/ал-Бакара-61: И рекохте: “О, Муса, не ще изтърпим (да се храним) с една и съща храна. Позови своя Господ за нас, да ни даде от онова, което земята ражда ­- от нейните зеленчуци, тикви, чесън, леща и лук.” Отвърна (Муса): “Нима ще замените по-доброто с по-лошо? (Тогава) слезте в Eгипет и там ще намерите онова, което търсите!” (После) ги сполетя бедността и бяха белязани с унижение. И поради това, че бяха отрекли знаменията на Аллах и бяха убили пророците несправедливо, те си навлякоха гнева на Аллах. Това бе (наказанието им), защото се противяха и престъпваха.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-62
2/ал-Бакара-62: Несъмнено, вярващите и онези от юдеите, християните и сабеите, които вярват на Аллах и в Сетния ден и се пречистват (изчистват пороците от душите си), имат награда при своя Господ. И не ще има страх за тях и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-63
2/ал-Бакара-63: Когато приехме вашия обет (клетвата ви), въздигнахме над вас Планината. “Хванете се здраво за това, което ви дадохме и споменавайте (помнете) какво има в него, и дано да станете притежатели на таква ( да се побоите от изгубването милостта на Аллах)!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-64
2/ал-Бакара-64: После (след обета си) вие се отвърнахте и ако не бе щедростта на Аллах над вас и Неговата милост, щяхте неизбежно да сте от губещите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-65
2/ал-Бакара-65: И узнахте онези от вас, които престъпиха (ловуването) в Съботата, и им рекохме: “Бъдете презрени маймуни!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-66
2/ал-Бакара-66: И така сторихме (това наказание) за назидание по тяхното време и след тях и поука за богобоязливите (притежателите на таква).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-67
2/ал-Бакара-67: И когато Муса рече на своя народ: “Аллах ви повелява да заколите крава.”(Те) ­ рекоха “На присмех ли ни взимаш?” Рече (Муса) на тях: “Опазил ме Аллах да съм от невежите!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-68
2/ал-Бакара-68: (Те) рекоха: “Позови ни твоя Господ да ни разкрие каква (с какви качества ) да бъде тя!” Рече (Муса): “ (Аллах) казва да е крава ­ нито стара, нито юница, а нещо средно на това. И направете каквото ви се повелява!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-69
2/ал-Бакара-69: (Те) рекоха: “Позови ни твоя Господ, да ни разкрие какъв да бъде цветът й!” (Муса) рече: “ (Аллах) казва да е крава съвсем жълта на цвят и радост на очите.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-70
2/ал-Бакара-70: Те рекоха: “Позови ни твоя Господ да ни разкрие каква да бъде тя, за нас кравите си приличат. И ако Аллах пожелае, ние непременно ще срещнем такава (крава, която ни е повелено да заколим).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-71
2/ал-Бакара-71: (Муса) рече: “(Аллах) казва да не бъде впрягана крава, ­ нито такава, която да оре земята, нито да напоява посева; да е здрава и без петна по нея.” Рекоха: “Сега ти посочи (изясни) истината.” Тогава те (намериха крава с такива качества) и я заклаха, но без малко да не го направят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-72
2/ал-Бакара-72: И убихте един човек и (скрихте убиеца) и спорехте за това. Но Аллах разкрива каквото спотайвате.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-73
2/ал-Бакара-73: И тогава Ние рекохме: “Ударете го (убития ) човек с част от нея (от кравата) (та да се съживи и каже убиеца)!” Така Аллах съживява мъртъвците и ви показва Своите знамения, за да проумеете!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-74
2/ал-Бакара-74: После (след това знамение) сърцата ви (пак) закоравяха (почерняха) и станаха като камъни, дори по-корави. Да! И сред камъните има такива, от които бликват реки и сред тях някои се разцепват и излиза от там вода; а някои от тях падат в уплах пред Аллах от вълнение. Но Аллах не подминава вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-75
2/ал-Бакара-75: (О вярващи)! Нима все още се надявате да ви повярват? Една част (група) от тях чуха словото на Аллах и после, въпреки че проумяват (разбират), съзнателно го преиначават.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-76
2/ал-Бакара-76: И щом срещнаха вярващите (желаещите да достигнат Лика на Аллах), казаха: “Ние повярвахме.” А щом се уединиха един с друг, казаха: “Нима ще им разправяте (що знаете за пратеника на Аллах) онова, което Аллах ви е разкрил, че да ви оспорват с него пред вашия Господ?” Нима не проумявате?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-77
2/ал-Бакара-77: Нима не знаят, че Аллах знае и каквото спотайват, и каквото разгласяват?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-78
2/ал-Бакара-78: И някои от тях са неграмотни. Те не познават Писанието (на Аллах), а само измислици (писани от хората).Те само предполагат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-79
2/ал-Бакара-79: Горко на онези, които пишат с ръцете си книга (съдържаща погрешни знания)! После, за да го продадат на нищожна цена (онова, което са написали) казват: “Това е от Аллах!” Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-80
2/ал-Бакара-80: И (онези, които следват написаното от човешка ръка) казват: “Не ще ни докосне огънят, освен само в броени дни (ще горим в Ада, колкото са греховете ни и после ще влезем в Рая).” Кажи им: “Нима сте взели обет от Аллах? Аллах никога не нарушава Своя обет. Или говорите за Аллах нещо, което не знаете?”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-81
2/ал-Бакара-81: Не (не е както си въобразявате), който е придобил злина и греховете му го обграждат, то ­ тези са обитателите на огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-82
2/ал-Бакара-82: А които вярват (желаят да срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (пречистват пороците от душите си), тези са обитателите на Рая и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-83
2/ал-Бакара-83: И приехме от синовете на Израил обет: “Бъдете раби само на Аллах и се отнасяйте с добро към родителите и близките (роднините) си, сираците и нуждаещите се! И говорете на хората с добро и отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” ­ А вие после се отвърнахте (развалихте клетвата си) и се отдръпнахте, освен малцина от вас.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-84
2/ал-Бакара-84: И приехме от вас обет: “Да не проливате кръвта (един на друг) и да не се прогонвате взаимно от домовете си!”. И вие потвърдихте (приехте) обета си и станахте свидетели (на това).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-85
2/ал-Бакара-85: После вие се избивате и прогонвате една група от домовете им, и си помагате против тях с грях и вражда. И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате. Нима вярвате в част от Писанието, а друга част отричате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие, освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. И Аллах не подминава вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-86
2/ал-Бакара-86: Ето тези са, които избраха земния живот пред отвъдния. Затова мъчението им не ще бъде облекчено и не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-87
2/ал-Бакара-87: И дадохме на Муса Писанието и подир него изпратихме един след друг пратениците, и дадохме на Иса (Исус), сина на Мария, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. Нима не ви обземаше надменност всеки път, щом пратеник ви донасяше онова, което душите ви не желаят? И някои отрекохте, а други - убихте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-88
2/ал-Бакара-88: И казаха: “Сърцата ни са под ключ.” Да, Аллах ги е проклел, заради тяхното неверие. Заради това са маловерни.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-89
2/ал-Бакара-89: И когато от Аллах при тях дойде Книгата (Корана), потвърждаваща онова, което е у тях (Тората), не я приеха. Преди (да дойде Коранът), когато изпадaха в трудно положение пред неверниците, се молеха (на Аллах, в името на споменатия в Тората последен Пророк)­ за помощ да постигнат завоевание и победа срещу тях. А когато при тях дойде онзи, за коготото знаеха (споменатия в Тората последен Пророк), те го отрекоха. Затова проклятието на Аллах е над неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-90
2/ал-Бакара-90: Колко лошо е онова, за което продадоха себе си - да не вярват в низпосланото от Аллах, поради завист, че Аллах низпослава от Своята благодат комуто пожелае измежду Своите раби. И заслужиха гняв върху гняв. За неверниците има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-91
2/ал-Бакара-91: И когато им се каза: “Повярвайте в онова, което Аллах низпосла!”,­ рекоха: “Вярваме в низпосланото на нас.” И отричат онова, което е след него, а то е истината, потвърждаваща онова, което е у тях. Кажи им : “А защо преди убивахте пророците на Аллах, ако сте вярващи?”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-92
2/ал-Бакара-92: И Муса дойде при вас с ясни знаци, а после вие след него приехте (за господар) телеца, ставайки угнетители.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-93
2/ал-Бакара-93: И приехме от вас обет и въздигнахме над вас Планината. Хванете се здраво за това, което ви дадохме (Тората) и послушайте (заповедите Ни)!” Рекоха: “Чухме и се възпротивихме.” И в тяхното неверие сърцата им бяха пропити с телеца. Кажи им: “Колко лошо е онова, което вашата вяра ви повелява, ако сте вярващи!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-94
2/ал-Бакара-94: Кажи им: “Ако отвъдният дом при Аллах е само за вас, а не за другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-95
2/ал-Бакара-95: А не ще я възжелаят никога (смъртта), заради онова, което ръцете им са сторили преди. И Аллах знае най-добре несправедливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-96
2/ал-Бакара-96: Наистина ще откриеш, че те са най-ненаситните за живот хора. Дори и ако на всеки един от съдружаващите му се даде живот хиляда години, той ще иска (да живее). Ала дългият живот не ще го отдалечи от мъчението. И Аллах съзира техните дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-97
2/ал-Бакара-97: Който бъде враг на Джибрил (Гавраил), кажи (му): „Той (Гавраил) го низпосла (Корана) в твоето сърце, с позволението на Аллах, в потвърждение на (Писанията), които са във вашите ръце и като напътствие и благовестие за вярващите.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-98
2/ал-Бакара-98: Който е враг на Аллах и на Неговите ангели и на Неговите пратеници, и на Джибрил, и на Микаил, то несъмнено Аллах е враг на неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-99
2/ал-Бакара-99: Вече ти низпослахме ясните знамения. Никой друг не ги отрича, освен нечестивците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-100
2/ал-Бакара-100: Една част, когато се договориха за нещо, не го ли нарушиха (обета) всеки път? Да (нарушиха го), повечето от тях наистина не вярват.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-101
2/ал-Бакара-101: И когато при тях дойде Пратеник на Аллах, за да потвърди наличното (Писание) у тях, едни от дарените с Писанието хвърлиха зад гърба си Книгата на Аллах, сякаш не знаеха.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-102
2/ал-Бакара-102: И последваха онова, което сатаните четаха против владението на Сюлейман (Соломон). Сюлейман не отрече (не направи магии и не стана неверник), ала сатаните станаха неверници, тъй като ­ учеха хората на магия и на онова, което бе низпослано на ангелите Харут и Марут във Вавилон. А всъщност те не учеха никого, без преди това да ги предупредят: “Ние сме само едно изпитание за вас. Затова не ставайте неверници (научавайки се да правите магии)!” Ала (хората) се учеха от тях (двамата) как да разделят мъжа от жена му, ала не ще навредят никому (с магия) без позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който я избере (магията и всички знания, свързани с нея), не ще има място за него в отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си, само ако знаеха!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-103
2/ал-Бакара-103: И ако те бяха повярвали (бяха пожелали Лика на Аллах) и бяха станали притежатели на таква (боящи се да не изгубят милостта на Аллах), наистина наградата на Аллах (с която щяха да бъдат дарени) би била най-доброто за тях, само ако знаеха.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-104
2/ал-Бакара-104: О, вярващи, не казвайте: “Зачети ни!”, а казвайте: “Пожали ни!” и послушайте! За неверниците има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-105
2/ал-Бакара-105: Онези от хората на Писанието, които не повярваха и съдружаващите не желаят над вас да бъде низпослани благата от вашия Господ. Но Аллах с милоста си дарява когото пожелае. И Аллах е Владетелят на великата благодат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-106
2/ал-Бакара-106: Каквото и да отменим (променим) от едно знамение или каквото и да накараме да бъде забравено, донасяме по-добро или подобно на него. Не узна ли ти, че Аллах над всяко нещо има сила?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-107
2/ал-Бакара-107: Не узна ли, че на Аллах принадлежи владението и на небесата и на земята, и нямате друг покровител, нито избавител, освен Аллах?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-108
2/ал-Бакара-108: Или и вие искате да разпитвате вашия Пратеник (усъмнявайки се в него), както бе разпитан и Муса преди? А който подменя вярата с неверие, вече той се е отклонил от правия път (водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-109
2/ал-Бакара-109: Мнозина от хората на Писанието, след като им се разкри истината, поради завист в душите си, желаят да ви върнат в неверие, след като сте повярвали вече. Прощавайте и бъдете доброжелателни, докато Аллах даде Своята повеля! Наистина Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-110
2/ал-Бакара-110: И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат. Каквото и благо да направите отнапред за душите си, ще го намерите при Аллах. И Аллах наистина съзира делата ви.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-111
2/ал-Бакара-111: И рекоха: “В Рая ще влязат само тези, които са юдеи и християни.” Това са техните въжделения. Кажи им: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-112
2/ал-Бакара-112: Не (не е така)! Който отдаде (физическото си тяло) на Аллах, то той е благодетелен и за него вече има награда Господа. И не ще има страх за тях и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-113
2/ал-Бакара-113: И рекоха юдеите: “Християните не са последователи на нищо (на права вяра).” И християните рекоха: “Юдеите не са последователи на нищо (на права вяра).” А всъщност (и двете страни) четат Писанието. Също като тях и незнаещите взеха да изричат подобни думи. И вече Аллах ще отсъди помежду им в Деня на възкресението за онова, по което са в разногласие.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-114
2/ал-Бакара-114: И кой е по-голям тиранин от онзи, който в храмовете на Аллах възбранява да се споменава Неговото име и се стреми към разрушенито им? На тези не подобава да влизат там, освен със страх. За тях в земния живот има позор и в отвъдния има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-115
2/ал-Бакара-115: На Аллах принадлежи и изтокът, и западът. И накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Наистина Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-116
2/ал-Бакара-116: И рекоха: “Аллах се сдоби със син.” Пречист е Той (Нито е роден, нито е раждал)! Да, Негово е всичко и на небесата, и на земята. Всички се покоряват на Него.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-117
2/ал-Бакара-117: Първосъздателят на небесата и на земята! И щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” и то става.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-118
2/ал-Бакара-118: И рекоха незнаещите (истината): “Аллах не ще ли ни продума” или „И на нас да ни се яви знамение”. Така и онези преди тях изричаха подобни думи. Сърцата им си заприличаха. А бяхме обяснили знаменията Ни на хора убедени.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-119
2/ал-Бакара-119: И наистина Ние те изпратихме с истината, като благовестител и предупредител. И няма да бъдеш питан (няма да носиш отговорност) за обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-120
2/ал-Бакара-120: И не ще са доволни от теб нито юдеите, нито християните, докато не последваш тяхната вяра. Кажи: “Несъмнено сливането с Аллах – това е напътствието на Аллах.”И ако последваш страстите им подир знанието, което си получил, никой не ще те защити от Аллах и не ще те избави.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-121
2/ал-Бакара-121: Тези, на които дадохме Писание (пророци, пратеници) го прочитат и правдиво тълкуват. Те вярват в него (в Писанието). А които го отричат, ­то тези са губещите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-122
2/ал-Бакара-122: О, синове на Израил, спомнете си за Моята благодат, с която ви обсипах и наистина Бях ви предпочел измежду народите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-123
2/ал-Бакара-123: И бойте се от Деня, в който ни един не ще замени друг в нищо и не ще се приеме от него откуп, и не ще му бъде от полза ничие застъпничество, и не ще им се помогне!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-124
2/ал-Бакара-124: И когато Господът на Ибрахим (Авраам) го изпита със слова, той ги изпълни. Рече (Аллах): “Правя те водител на хората.” Ибрахим каза: “Избирай (водители) и от моето потомство!” (Аллах) рече: “Не ще получат Моя обет (за водителство от твоето потомство), онези които са угнетители.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-125
2/ал-Бакара-125: И сторихме Дома (Кааба) място за събиране на хората и като сигурно убежище: “Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И Ние заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, които го обхождат, пребивават в него и се кланят, свеждайки чела до земята в суджуд!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-126
2/ал-Бакара-126: И когато Ибрахим рече: “Господи мой, стори го защитен град и храни с плодовете неговите жители. Онези от тях, които повярваха в Аллах и в Сетния ден!”, Той рече: “А който е неверник, ще го оставя малко да се понаслаждава, после ще го подкарам към мъчението на Ада. И колко лоша е тази участ!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-127
2/ал-Бакара-127: И когато Ибрахим и Исмаил издигаха основите на Дома, (се помолиха): “Господи, приеми (това) от нас! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-128
2/ал-Бакара-128: Господи, направи ни двамата да сме отдадени на Теб и от нашето потомство (направи)­ общност, която да е отдадена на Теб, и ни покажи нашите обреди, и приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния (пращащ светлината).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-129
2/ал-Бакара-129: Господи, проводи им пратеник измежду тях да им чете Твоите знамения, да ги учи на Писанието (на Корана) и на мъдростта, и да ги пречиства! Ти наистина си Всемогъщия, Премъдрия.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-130
2/ал-Бакара-130: А кой друг, освен онзи, който е безразсъден за душата си, се отвръща от религията (вярата; универсалният път на усъвършенстване) на Ибрахим (Авраам)? Ние го избрахме в земния живот, и в отвъдния той е от праведниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-131
2/ал-Бакара-131: Когато неговият Господ му рече: “Отдай се!” ­ той рече: “Отдадох се на Господа на световете.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-132
2/ал-Бакара-132: И завеща това (отдаването на Аллах) Ибрахим (Авраам) на синовете си, а също и Якуб: “О, синове мои, Аллах избра за вас тази религия (вяра). (И повели): „ Вие вече не умирайте, преди да сте се отдали”.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-133
2/ал-Бакара-133: Нима бяхте свидетели, когато смъртта се доближи до Якуб. И той (Якуб) рече на своите синове: “На какво (кого) ще служите след мен?” И рекоха: “Ще служим на твоя Бог и на единствения Бог на твоите предци Ибрахим, Исмаил и Исак, и ние на Него сме отдадените.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-134
2/ал-Бакара-134: Те са една общност, вече отминала. Тяхно е онова, което са придобили, а ваше онова, което вие сте придобили. И не ще бъдете питани (няма да сте отговорни) за техните дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-135
2/ал-Бакара-135: И рекоха: “Станете юдеи или християни, та да сте от напътените!” Кажи им: “Не, Отдаването – това е религията (вярата) на Ибрахим, правоверния. И той не бе от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-136
2/ал-Бакара-136: Кажете им: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исак, и Якуб, и родовете му, и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното (знамения, писания и откровения) на (другите) пророци от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадените.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-137
2/ал-Бакара-137: И ако бяха повярвали на Него (на Аллах), както вие повярвахте, то тогава щяха да бъдат от напътените към Аллах. Но ако се отметнат (обърнат лице), то тогава те ще са само в раздор (ще са отделени от пътя на Аллах). Аллах ще ти е достатъчен (срещу тях). Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-138
2/ал-Бакара-138: Баграта на Аллах! А кой е по-хубав от онзи, който бива обагрен с баграта на Аллах? И ние сме раби единствено на Него.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-139
2/ал-Бакара-139: Кажи им: “Нима спорите с нас за Аллах, а Той е и нашият Господ, и вашият Господ? За нас са нашите дела, а за вас са вашите дела. Ние сме предани на Него (пречистени и изцяло отдадени).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-140
2/ал-Бакара-140: Или казвате, че Ибрахим и Исмаил, и Исак, и Якуб, и родовете му бяха юдеи или християни? Кажи им: “Вие ли знаете повече или Аллах?” И кой е по-несправедлив от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? А Аллах не подминава вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-141
2/ал-Бакара-141: Те са една общност, вече отминала. Тяхно е онова, което са придобили и ваше е онова, което вие сте придобили. И не ще бъдете питани какво те са извършили.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-142
2/ал-Бакара-142: И ще кажат глупците от хората: “Какво ги отклони от досегашната им посока за молитва?” Кажи им: “На Аллах принадлежи и изтокът, и западът. Той отвежда към правия път когото пожелае.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-143
2/ал-Бакара-143: И така ви сторихме общност (сполучлива, добродетелна) (между двете), за да сте (справедливи) свидетели над хората. И Пратеникът да е свидетел за вас. И сторихме твоята досегашна посока (Каба) за молитва, само за да разграничим последвалите Пратеника от онези, които се обръщат на пети. Това наистина е трудна работа, но не и за онези, които Аллах ги е напътил към Себе Си. Аллах не би погубил вярата ви. Аллах е състрадателен, милосърден към хората.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-144
2/ал-Бакара-144: Виждахме те да обръщаш лицето си към небето (в очакване на повелята на Господ). Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената храм! Където и да се намирате (за молитва), обръщайте лице към нея!И наистина дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния Господ. Аллах не подминава техните дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-145
2/ал-Бакара-145: И каквото и знамение да донесеш на дарените с Писанието, те (въпреки всичко) не ще последват твоята посока за молитва, а и ти не ще последваш тяхната посока. И едните от тях не ще последват посоката за молитви на другите. А ако последваш страстите им след онова, което си получил като знание, то тогава ще станеш от угнетителите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-146
2/ал-Бакара-146: Онези, на които дарихме Писанието, го знаят (познават Мохамед), както знаят (познават) синовете си. Но едни от тях знаейки (съзнателно) крият истината.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-147
2/ал-Бакара-147: Истината е от твоя Господ и не бъди от съмняващите се!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-148
2/ал-Бакара-148: Всяка (общност) има посока, накъдето се обръща. Надпреварвайте се в добрините! Където и да сте, Аллах всички ще ви събере на едно. Наистина Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-149
2/ал-Бакара-149: И откъдето и да излезеш, отсега нататък (за молитва) обръщай лице към Свещения храм! Това е истината от твоя Господ. И Аллах не подминава вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-150
2/ал-Бакара-150: И откъдето и да излезеш, отсега нататък (за молитва) обръщай лице към Свещения храм, и където и да се намирате, обръщайте лицата си към него, за да нямат хората довод срещу вас, освен онези от тях, които са потисници. Затова не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен (бойте се да не изгубите моята любов), за да изпълня Своята благодат към вас и така да сте от напътените към Мен!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-151
2/ал-Бакара-151: Изпратихме ви Пратеник (Пророк) измежду вас, за да ви чете Нашите знамения и да ви пречиства (да пречиства душевните ви пороци), и да ви учи на Писанието (на Корана) и на мъдростта, и да ви учи на онова, което е непознато за вас.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-152
2/ал-Бакара-152: И споменавайте Ме ( изричайте името Ми последователно), за да ви споменавам и Аз, и бъдете Ми благодарни, и не Ме отричайте!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-153
2/ал-Бакара-153: О, вярващи, искайте помощта на Аллах с търпение и молитва! Несъмнено Аллах е с търпеливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-154
2/ал-Бакара-154: И не казвайте за убитите по пътя на Аллах, че са мъртви. Не! Те са живи, но вие не осъзнавате.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-155
2/ал-Бакара-155: И непременно ще ви изпитаме с малко страх, глад и с отнемане от имотите, реколтата и живота. Благовествай търпеливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-156
2/ал-Бакара-156: Тези които, щом ги сполети беда, казват: “Ние на Аллах принадлежим (създадени сме, за да срещнем Лика на Аллах и да Му се отдадем) и наистина при Него ще се завърнем (ще Го срещнем).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-157
2/ал-Бакара-157: Върху тях (онези, които са убедени, че ще срещат Лика на Аллах в земния живот) е благодатта и милостта от техния Господ. Именно те са напътените към Него.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-158
2/ал-Бакара-158: Ас-Сафб и ал-Мбруа са от знаците на Аллах, и който ходи при Дома за поклонение хадж или поклонение умре, не е грях като ги обикаля. А който желае за добро (да обходи и по своя воля повече), ­ Аллах е Въздаващ (отплата за благодарността), Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-159
2/ал-Бакара-159: Онези, които скриват низпосланите от Нас ясни знамения и напътствието (сливането на духовното тяло преди смъртта с Лика на Аллах), след като ги разяснихме на хората в Писанието, тях Аллах ги проклина и проклинащите ги проклинат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-160
2/ал-Бакара-160: Освен онези, които се покаят и изчистват (пороците от душите си), и разкриват (истината). От тях ще приема покаяние. Аз съм Приемащия покаянието, Милосърдния.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-161
2/ал-Бакара-161: Несъмнено проклятието на Аллах и на всички ангели и хора е над онези, които не вярват (в хидает, т.е в сливането на духовното тяло преди смъртта с Лика на Аллах и забулват тази истина) и умират като неверници
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-162
2/ал-Бакара-162: (Те) ще са вечно в него (в проклятието). Мъчението им не ще бъде облекчено и не ще им се даде отсрочка.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-163
2/ал-Бакара-163: Вашият Бог е един, единствен. Няма друг Бог, освен Него - Всемилостивия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-164
2/ал-Бакара-164: В сътворяването на небесата и на земята, и в редуването на нощта и деня, и в корабите, плаващи в морето с онова, което носи полза на хората, и във водата, която Аллах изсипва от небето и съживява с нея земята след нейната смърт, и множи там всякакви твари, и в смяната на ветровете, и в покорните между небето и земята облаци ­ наистина има знамения за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-165
2/ал-Бакара-165: А една част от хората приемат за богове други (идолите), вместо Аллах и ги обичат, както Аллах трябва да се обича. А всъщност любовта на вярващите към Аллах е много по-силна. И угнетителите, когато настъпи моментът да вкусят мъчението, да можеха само да съзрат (осъзнаят), че цялата сила принадлежи на Аллах и че Аллах е суров в мъчението.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-166
2/ал-Бакара-166: Тогава онези, които са били следвани се отрекоха (отдалечиха) от онези, които са ги следвали и видяха мъчението. И се прекъснаха вече връзките между тях.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-167
2/ал-Бакара-167: И онези, които бяха следвали (други, освен Аллах), казаха: “Само да имаше за нас връщане (на земята), тогава щяхме да се отречем от тях, както и те се отрекоха от нас.” Така Аллах ще им покаже техните деяния като горести за тях и те не ще излязат от Огъня.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-168
2/ал-Бакара-168: О, хора, яжте от онова, което е позволено и приятно по земята! И не следвайте стъпките на сатаната! Той за вас е явен враг.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-169
2/ал-Бакара-169: Той ви повелява само злина и поквара, и да говорите за Аллах онова, което не знаете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-170
2/ал-Бакара-170: И когато им се каза: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!”, ­казаха: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Нима дори ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени към Него ли?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-171
2/ал-Бакара-171: Положението на неверниците прилича на човек, който зове с викове и крясъци за нещо и не чува нищо. (Те) са глухи, неми и слепи, затова ­те не могат да проумеят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-172
2/ал-Бакара-172: О, вярващи, яжте от чистите (позволените) блага, с които Ние ви дарихме. И ако сте раби само на Него, благодарете на Аллах!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-173
2/ал-Бакара-173: Той ви забрани мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах. А който е принуден (в беда или глад), без да е потисник, нито престъпващ, за него не е грях. Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-174
2/ал-Бакара-174: Скриващите онова, което Аллах е низпослал от Писанието, и продаващите го на нищожна цена, те поглъщат в своя стомах само Огъня. И не ще им проговори Аллах в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и за тях има едно болезнено мъчение
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-175
2/ал-Бакара-175: Те са, които купиха заблудата, вместо напътствието от Аллах и мъчението, ­вместо опрощението. И тогава какво ги кара да са толкова настойчиви за Огъня?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-176
2/ал-Бакара-176: Това (мъчението) е, защото Аллах низпосла Писанието с истината. А онези, които спорят относно Писанието, те са в дълбок раздор.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-177
2/ал-Бакара-177: Обръщането на лицата ви на изток и на запад не е (показател за) праведност. Праведност е човек да вярва в Аллах и в Сетния ден (деня на сливането-срещата с Лика на Аллах), и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и да раздава от своето имане, въпреки любовта си към него, на роднините (близките) си и на сираците, и на нуждаещите се (възрастните, които не са в състояние да работят), и на пътника (в неволя), и на робите, и (за да бъдат освободени) на пленниците, и да отслужва молитвата, и да дава милостинята закат. И онези, които изпълняват своя обет (към Аллах и към хората) и са търпеливи в злочестие и беда, и по време на жестока битка - те са преданите и богобоязливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-178
2/ал-Бакара-178: О, вярващи, предписано ви е възмездие за убитите; свободен ­ за свободен и роб ­ за роб, и жена ­ за жена. А който (срещу някаква отплата) получи опрощение (от брата на убития), тогава да се изпълни обичаят и (простилият) да получи (отплатата) с добрина. Това е облекчение и милост от вашия Господ. А който след това престъпи (посегне на другия), за него има болезнено наказание.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-179
2/ал-Бакара-179: О, улул елбаб (свидетели на тайните), във възмездието за вас има живот. Дано по този начин станете притежатели на таква!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-180
2/ал-Бакара-180: Предписано ви е, когато смъртта надвисне над някого от вас, ако той остави благо (имоти и т.н), да го завещае на двамата си родители и на близките според обичая. Това е дълг за богобоязливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-181
2/ал-Бакара-181: А който подмени това (завещанието), след като го е чул, грехът е само над онези, които са го подменили. Наистина Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-182
2/ал-Бакара-182: А който се опасява от грешка или грях на завещател и ги помирява, за него не е грях. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-183
2/ал-Бакара-183: О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас. Дано по този начин станете притежатели на таква. ­
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-184
2/ал-Бакара-184: (Повеленото говеене) е в определени дни. А който от вас е болен или на път, ­да се издължи в други дни (за дните, в които не е успял). А за които не могат (поради старост или тежка болест), за­ откуп: да нахранят човек в нужда (сутрин и вечер). А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. Говеенето е най-доброто за вас, само ако знаехте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-185
2/ал-Бакара-185: Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът като напътствие за хората (чрез него те да се напътят, т.е да пожелаят Лика на своя Господ), под формата на ясни знаци (доказателства) и като разграничение (на истината от измислицата). Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път ­ да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-186
2/ал-Бакара-186: И когато Моите раби те питат за Мен, ­ Аз съм (им) наблизо. Откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат (на Моята покана) и да ми повярват (да пожелаят моя Лик), с надеждата по този начин да се усъвършенстват.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-187
2/ал-Бакара-187: Позволено ви е да прекарате нощите на говеенето при своите жени. Те са одеяние за вас и вие сте одеяние за тях. Аллах знае, че сте измамили душите си, но е приел вашето покаяние и ви е простил. А сега ги обладавайте и се стремете към онова, което Аллах ви е предписал : яжте и пийте, додето различите при (пукването на) зората белия конец от черния! После довършете говеенето до нощта и не ги обладавайте, когато пребивавате в храмовете! Това са границите на Аллах, не ги доближавайте! Така Аллах обяснява Своите знамения на хората, за да се побоят!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-188
2/ал-Бакара-188: И не яжте имотите си един на друг с измама, и не ги давайте (като подкуп) на съдиите, за да ядете с грях от имотите на хората, знаейки!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-189
2/ал-Бакара-189: Питат те за новолунието. Кажи им: “То е „мерило за времето”, т.е чрез него хората се ориентират във времето и за настъпването на сезона за поклонението хадж.” Праведността не е да влизате в домовете от задния вход (както правехте в периода на невежеството ви), а праведността е у онзи, който е притежател на таква (бои се да не изгуби милостта на Аллах). Влизайте в домовете през вратите им! И бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му), за да сполучите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-190
2/ал-Бакара-190: И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-191
2/ал-Бакара-191: И ги убивайте там, където ги сварите (онези, които се сражават с вас), и ги прогонете от там (от Мека), от където и те ви прогониха! Да заблуждаваш (да сееш развала) е по-тежко, отколкото да убиваш. И не се сражавайте с тях при Свещения храм, докато не започнат там да се сражават с вас! А ако (и там) се сражават с вас, убийте ги! Такова е възмездието за неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-192
2/ал-Бакара-192: А после ако престанат (да воюват и да отричат), то тогава Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-193
2/ал-Бакара-193: И се сражавайте с тях, докогато се изчисти развалата (заблудата) и вярата, докато бъде за Аллах! А ако престанат, тогава да не се враждува, освен срещу угнетителите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-194
2/ал-Бакара-194: Месецът на забрана ­е срещу месеца на забрана! За (нарушаване на) забраните има възмездие. А който ви нападне, нападнете го и вие , толкова, колкото той ви е нападнал! И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е с онези, които се боят да изгубят милостта Му!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-195
2/ал-Бакара-195: И раздавайте (на другите) (от имотите си) по пътя на Аллах, и не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта, и бъдете благодетелни! Аллах обича благодетелните.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-196
2/ал-Бакара-196: И довършвайте поклонението хадж , и поклонението умра в името на Аллах! А ако сте възпрени, (дайте) жертвено животно според своите възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по главата (и се налага да се обръсне, преди жертвеното животно да е стигнало местоназначението си), тогава ­ да се откупи с говеене или подаяние, или жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който използва поклонението умра и за поклонение хадж , (да даде) жертвено животно според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по време на поклонението хадж и седем, щом се върне, така че да станат общо десет. Това е за онези, чиито роднини не живеят в околностите на Свещенния храм. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е строг в наказанието!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-197
2/ал-Бакара-197: Месеците за поклонението хадж са известни. Който през тях си наложи да осъществи поклонението, да няма съвкупление, нито безпътство, нито препирни по време на поклонението хадж! Каквато и добрина да сторите, Аллах я узнава. И запасете се (с добрини)! Най-добрият запас е да сте притежатели на таква (да се боите да не изгубите милостта на Аллах). И о, улул елбаб (притежатели на тайните), бъдете притежатели на (най-висша степен) таква към мен!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-198
2/ал-Бакара-198: И не е грях за вас да търсите благодат от вашия Господ. И когато се спуснете надолу по Арафат, споменавайте Аллах при Свещената планина! И Го споменавайте, както ви е напътил, дори да сте били преди това от заблудените!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-199
2/ал-Бакара-199: После се спуснете надолу, откъдето хората се спускат, и молете Аллах за прошка! Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-200
2/ал-Бакара-200: И щом изпълните своите обреди (спрямо хадж), споменавайте Аллах, както споменавате предците си, дори по-силно Го споменавайте! И който от хората каже: “Господи, въздай ни в земния живот!”, за него няма дял в отвъдния.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-201
2/ал-Бакара-201: А който от тях (хората) каже : “Господи, въздай ни добрина в земния живот и добрина ­ в отвъдния! И опази ни от мъчението на Огъня!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-202
2/ал-Бакара-202: За тях има дял от онова, което са придобили. И Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-203
2/ал-Бакара-203: И споменавайте Аллах в преброените дни! А който избързва за два дни (да се върне от Мина), не е грях за него. А за онзи, който се забави, също не е грях. (Това ) е за боящите се да не изгубят милостта на Аллах. И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, и знайте, че при Него ще бъдете събрани!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-204
2/ал-Бакара-204: Сред хората има и такива, чиито думи те омайват в земния живот и призовават Аллах за свидетел на онова, което е в сърцата им. А всъщност Той е най-безпощадния (сред враговете).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-205
2/ал-Бакара-205: И когато такъв се обърне (и си отиде), той тича по земята, за да сее по нея развала и да погуби насажденията и приплода. А Аллах не обича развалата.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-206
2/ал-Бакара-206: И когато му се каже: “Бой се да не изгубиш милостта на Аллах!”, го обзема гордост и го вкарва в греха. Стига му Адът и колко лоша постеля е той!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-207
2/ал-Бакара-207: Някои хора отдават душите си, за да угодят на Аллах. И Аллах е състрадателен към рабите си.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-208
2/ал-Бакара-208: О, вярващи, встъпете всички в покорството (отдайте се на Аллах) и не следвайте стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-209
2/ал-Бакара-209: И ако, след като сте получили ясните знаци, се отклоните (от пътя, водещ към Аллах), знайте, че Аллах е Всемогъщ, Премъдър!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-210
2/ал-Бакара-210: Нима очакват непременно Аллах и ангелите да дойдат при тях в сенките на облаците? А делото е отсъдено и при Аллах ще бъдат върнати делата.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-211
2/ал-Бакара-211: Попитай синовете на Израил колко ясни знамения (доказателства, чудеса) им дадохме! А който подмени благодатта на Аллах, след като са дошли при него (ясни знамения), наистина Аллах е суров в наказанието.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-212
2/ал-Бакара-212: Земният живот бе разкрасен за неверниците, а те се присмиват на една част от вярващите (унижават бедните). Ала богобоязливите ще бъдат над тях в Деня на възкресението. И Аллах безмерно въздава комуто пожелае.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-213
2/ал-Бакара-213: Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците ­ благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла Книга с истината, за да отсъди между хората за онова, по което бяха в разногласие. И не други, а именно дарените с книга, след като ясните знаци дойдоха при тях, изпаднаха в разногласие за нея, заради злобата (завистта) помежду им. Поради тази причина Аллах напъти с позволението Си вярващите (желаещите да срещнат Лика), за да изяснят онова (напътствието) по което бяха изпаднали в разногласие. Аллах напътва когото пожелае по правия път (пътя, който води към Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-214
2/ал-Бакара-214: Или смятате да влезете в Рая, без да ви сполети същото, което сполетя и отминалите преди вас? Връхлитаха ги беди и горести, и бяха разтърсвани, докато Пратеника и онези, които повярваха заедно с него, не казаха: “Кога ще дойде подкрепата на Аллах?” Да, подкрепата на Аллах е наблизо.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-215
2/ал-Бакара-215: Питат те какво да раздават (по пътя на Аллах). Кажи им: “Каквото и добро да направите (раздадете по пътя на Аллах), нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника (в неволя). Каквото и добро да сторите, Аллах го знае.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-216
2/ал-Бакара-216: Предписана ви е войната (битката), дори тя да е трудна за вас (и не ви се харесва). А когато ви сполети нещо, което не ви харесва, то е добро за вас, а когато се случи нещо което обичате, то не е добро за вас. Аллах знае (всичко това), а вие не знаете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-217
2/ал-Бакара-217: Питат те за Свещения месец, за битка през него. Кажи им: “Битка (в него месец) е голям грях. Но възпирането от пътя на Аллах, неверието в Него и забраняването в Свещения храм, и пропъждането на обитателите му от там е по-тежко пред Аллах. И да се сее развала (заблуда) е по-тежко, отколкото да се убива.” И не ще престанат да се сражават с вас, докато не ви отвърнат от вашата вяра, ако могат. А които от вас отстъпят от вярата си и умрат неверници, на такива пропадат делата и в земния живот, и в отвъдния, и те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-218
2/ал-Бакара-218: Които повярваха и които се преселиха и се бореха по пътя на Аллах, те се надяват на милостта от Аллах. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-219
2/ал-Бакара-219: Питат те за виното и за игрите на късмет. Кажи им: “В тях има и голям грях, и изгода за хората, но грехът им е по-голям от изгодата.” И питат какво да раздават. Кажи им: “Излишъка.” Така Аллах ви обяснява знаменията, за да размислите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-220
2/ал-Бакара-220: Питат те за земния и за отвъдния живот и за сираците. Кажи им: “Най-хубаво е онова, което е за тяхно добро.” И ако съжителствате с тях, те са ваши братя. Аллах различава кой носи вреда и кой носи добро. А пожелаеше ли Аллах, би ви затруднил. И наистина Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-221
2/ал-Бакара-221: И не встъпвайте в брак със съдружаващи жени, докато не повярват! Вярващата робиня е по-добра от съдружаваща жена, дори да ви е възхитила. И не встъпвайте в брак със съдружаващи мъже, докато не повярват! Вярващият роб е по-добър от съдружаващ мъж, дори да ви е възхитил. Съдружаващите зоват към Ада, а Аллах зове към Рая и опрощение с Негово позволение. И обяснява Той знаменията Си на хората, за да се поучат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-222
2/ал-Бакара-222: И те питат за месечното кръвотечение (на жените). Кажи им: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в (период на) месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-223
2/ал-Бакара-223: Вашите жени са като нива за вас. И отивайте при нивата си, както пожелаете, и подготвяйте се отнапред (с добри дела), и се бойте да не изгубите милостта на Аллах, и знайте, че ще срещнете Лика Му! И благовествай вярващите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-224
2/ал-Бакара-224: И не се оправдавайте с Аллах за клетвите ви, които ви възпират да сте праведни, богобоязливи и да помирявате хората! И Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-225
2/ал-Бакара-225: Аллах не ви придиря (не търси отговорност от вас) за празнословието в клетвите ви, ала ви придиря за онова, което вашите сърца са придобили (като грехове). И Аллах е Опрощаващ, Всеблаг.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-226
2/ал-Бакара-226: Заклеват се да не се (доближават) до жените си и­ да изкарат четири месеца (разделени). А върнат ли се (преди определеното време при жените си, давайки обезщетение), то ­ Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-227
2/ал-Бакара-227: А (онези, които се заклеват по този начин) ако решат (наистина) да се разведат, ­ Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-228
2/ал-Бакара-228: А разведените жени да изчакат във въздържание три месечни кръвотечения (за да разберат да ли са бременни или не), и не им е позволено да скриват онова, което Аллах е сътворил в утробите им, ако вярват в Аллах и в Сетния ден. Тогава техните мъже, ако искат помирение, имат най-голямото право да си ги възвърнат. И жените имат същите права, каквито и задължения съгласно обичая, но мъжете са едно стъпало над тях. И Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-229
2/ал-Бакара-229: Разводът е два пъти, ­след това или задръжте (жената) с добро, или я пуснете с благо. И не ви е позволено да взимате нищо от онова, което сте дали на жените си, освен ако двамата се опасяват (спрямо брака) да не престъпят границите на Аллах. Ако се опасявате, че двамата не ще спазят границите на Аллах, не е прегрешение за тях, ако жената даде откуп. Това са границите на Аллах, не ги нарушавайте! А които нарушават границите на Аллах, ­ те са угнетителите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-230
2/ал-Бакара-230: А ако след това (мъжът) се разведе с жена си (вече за трети път), тя не му е позволена, докато тя не встъпи в брак (с друг мъж и отново се разведе). Ако и той (вторият й мъж), се разведе с нея, не е прегрешение да се съберат двамата (предишните мъж и жена), ако вярват, че ще спазят границите на Аллах. Това са границите на Аллах. Той ги обяснява на хора, които разбират.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-231
2/ал-Бакара-231: А когато сте се развели с жените и те са изпълнили срока (на изчакване), задръжте ги с благо или ги пуснете с благо! И не ги задържайте с насилие, престъпвайки! А който направи това, угнетява себе си. И не се отнасяйте с насмешка към знаменията на Аллах, и си спомняйте благодатта на Аллах към вас, и онова, което ви е низпослал от Книгата и мъдростта за ваше наставление! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, и знайте, че Аллах най -добре знае всяко нещо!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-232
2/ал-Бакара-232: А когато се разведете с жените и те са изпълнили своя срок на изчакване, не им пречете да встъпят в брак със своите съпрузи, ако се споразумеят помежду си съгласно обичая! С това се наставлява онзи от вас, който вярва в Аллах и в Сетния ден. Това за вас е най-добродетелното и най-чистото. И Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-233
2/ал-Бакара-233: А майките (женени или разведени) да кърмят (новородените) си рожби две пълни години. (Тази повеля) е за тези които желаят да довършат кърменето. Онзи (баща), чието е новороденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая. На никой да не се възлага отговорност, която не му е по силите. Да не се злостори на майка заради нейната рожба, нито с онзи (баща), чието е новороденото, заради неговата рожба. И за наследника (отговорността е същата). А ако и двамата (майка и баща) се посъветват и при взаимно съгласие искат отбиване на кърменето, не е прегрешение за тях. И ако искате да поверите рожбите си на кърмачки, не е прегрешение за вас, щом се отплатите, давайки (отплата) според обичая. И бойте се да не загубите милостта на Аллах, и знайте, че Аллах съзира вашите дела!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-234
2/ал-Бакара-234: Вдовиците, които покойниците от вас оставят след себе си, да изчакат сами четири месеца и десет дена. Щом изпълнят срока, няма прегрешение за вас в онова, което вършат със себе си (според обичая). Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-235
2/ал-Бакара-235: И не е прегрешение за вас да намекнете за брак пред (овдовелите и чакащите) жени или да спотайвате (това желание) в себе си. Аллах знае, че ще се сещате за тях. Ала не се венчавайте скришом с тях, изричайте им само прилични думи (според обичая), и не пристъпвайте към сключване на брак, докато предписаният срок не се изпълни! И знайте, че Аллах знае какво има вътре във вас и бойте се от Него, и знайте, че Аллах е Опрощаващ, Всеблаг!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-236
2/ал-Бакара-236: Не е прегрешение за вас да се разведете с жените, преди да сте ги докоснали или уговорили задължителната плата. Зарадвайте ги - богатият ­ според възможностите си и бедният според възможностите си! Удовлетворяването им (според обичая) като се даде нещо, е дълг за благодетелните.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-237
2/ал-Бакара-237: А ако сте им дали развод, преди да ги докоснете, но вече сте уговорили задължителната плата, за тях е половината от онова, което сте уговорили, освен ако те се въздържат или се въздържи онзи, в чиито ръце е сключването на брака. А да се въздържате е по-близо до богобоязливостта. И не забравяйте благоволението помежду ви! Наистина Аллах съзира вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-238
2/ал-Бакара-238: Спазвайте (бъдете постоянни в) молитвите си и заставайте със смирение (учтиво с вълнение ) пред Аллах!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-239
2/ал-Бакара-239: И ако имате страх от опасност, ( кланяйте се) докато ходите или докато яздите! А щом сте в безопасност, споменавайте Аллах, както ви е научил на онова, което не сте знаели!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-240
2/ал-Бакара-240: А които от вас се поминат и оставят вдовици, да завещаят на своите съпруги да се ползват (от наследството им) една година, без да бъдат прогонвани. А ако напуснат (със свое желание), няма прегрешение за вас в онова, което правят със себе си според предписанието. И Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-241
2/ал-Бакара-241: Удовлетворяването на разведените жени (според обичая), е дълг за богобоязливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-242
2/ал-Бакара-242: Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да проумеете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-243
2/ал-Бакара-243: Нима ти не видя хилядите, които бягайки от смъртта излязоха от домовете си? Аллах им каза: “Умрете!” (и умряха), а после ги съживи. Аллах е прещедър към хората, ала повечето хора са неблагодарни.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-244
2/ал-Бакара-244: И се сражавайте по пътя на Аллах и знайте, че Аллах е Всечуващ, Всезнаещ!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-245
2/ал-Бакара-245: На онзи, който заема хубав заем на Аллах, Той многократно ще му бъде върнат. И Аллах отнема и въздава и при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-246
2/ал-Бакара-246: Нима не видя ти знатните измежду синовете на Израил след Муса, когато рекоха на своя пророк: “Проводи ни владетел, за да се сражаваме по пътя на Аллах!” Рече пророка: “Ако ви се предпише сражение, съмнително е да се сражавате.” Рекоха (знатните): “А защо да не се сражаваме по пътя на Аллах, след като бяхме прокудени от нашите домове и синове?” А когато им бе писано да се сражават, те се отметнаха, освен неколцина измежду тях. И Аллах най-добре знае угнетителите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-247
2/ал-Бакара-247: И им рече техният пророк: “Ето, Аллах ви проводи Талут за владетел.” Казаха: “Как ще ни е владетел той, когато ние сме по-достойни от него да властваме, а и не му е дадено обилно богатство!” (А пророкът им рече): “Аллах го избра над вас и му надбави нашироко в знанието и в снагата. И Аллах дарява Своето владение комуто пожелае.” И Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-248
2/ал-Бакара-248: И им рече техният пророк: “Знамението, че той ще е владетел, е идването на Саркофага при вас. В него има успокоение от вашия Господ и запазени реликви, оставени от рода на Муса и от рода на Харун (Арон). Носят го ангелите. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-249
2/ал-Бакара-249: И когато Талут потегли с войските, рече: “Аллах ще ви изпита с една река. След това, който пие от нея, той не е с мен. С мен е онзи, който я вкуси само, също и онзи, който загребе с ръка само една шепа.” Но пиха (до насита) от нея, освен малцина измежду тях. А щом (реката) я преминаха, ­той (Талут) и повярвалите с него, рекоха: “Днес сме безсилни пред Джалут и войските му.” А онези, които се надяваха искрено да срещнат Лика на Аллах, рекоха: “Колко малки дружини с позволението на Аллах са надвивали многобройни тълпи! И Аллах е заедно с търпеливите.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-250
2/ал-Бакара-250: И щом се изправиха пред Джалут и войските му, рекоха (хората на Талут): “Господи, излей търпение над нас и стъпките ни затвърди, и ни подкрепи срещу неверниците!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-251
2/ал-Бакара-251: И ето че ги сразиха, с позволението на Аллах, и Дауд (Давид) уби Джалут, и Аллах му даде (на Дауд) владението и мъдростта, и го научи на каквото Той пожела. Ако Аллах не отблъскваше едни хора чрез други, земята щеше да се провали. Но Аллах е владетел на благодатта за световете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-252
2/ал-Бакара-252: Това са знаменията на Аллах, четем ти ги правдиво. Наистина ти си от пратениците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-253
2/ал-Бакара-253: Сторихме Ние някои от пратениците да са по - достойни от други - на някои Аллах проговори, а въздигна други по степени. И дадохме на Иса (Исус), сина на Мариам, (Мария) ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. А ако Аллах бе поискал, дошлите след тях нямаше да се убиват помежду си, след като получиха ясните знаци. Ала те се разделиха и едни от тях повярваха, а други от тях не повярваха. Но ако Аллах бе поискал, нямаше да се убиват по между си. Но Аллах прави каквото пожелае.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-254
2/ал-Бакара-254: О, вярващи, раздавайте (в името на Аллах) от онова, което сме ви дали за препитание, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство, нито застъпничество! Неверниците са угнетителите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-255
2/ал-Бакара-255: Той е Аллах! Няма друг Бог, освен Него, ­Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол обземва и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-256
2/ал-Бакара-256: Няма принуда във вярата (в системата на Аллах). Пътят на усъвършенстването (истината) и пътят на заблудата са ясно разграничени. Който отхвърли сатаните (и техния път) и повярва в Аллах (предпочете пътя, който води към Аллах), той се обвързва с най-здравата връзка (с водител от Него), която не се къса. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-257
2/ал-Бакара-257: Аллах е Покровителят на вярващите (желаещите да срещнат Лика на Аллах). Той ги извежда (душевните им сърца) от мрака към светлината. А сатаните са покровители на неверниците. Те ги извеждат (душевните им сърца) от светлината към тъмнините. Те са обитателите на Огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-258
2/ал-Бакара-258: Не видя ли ти онзи, който спореше с Ибрахим за неговия Господ, че Аллах му е дал владението? Когато Ибрахим рече: “Моят Господ е, Който съживява и умъртвява.”, (а другият) рече: “И аз съживявам и умъртвявам.” Ибрахим рече: “Аллах довежда слънцето от изток, а ти го доведи от запад!” И се слиса онзи, който не бе повярвал. Аллах не напътва към Себе Си тираните.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-259
2/ал-Бакара-259: Или като онзи, който мина през едно селище, рухнало под своите покриви, и рече: “Как Аллах ще съживи това (населено място) след смъртта му?” И Аллах го умъртви за сто години, после го възкреси. Рече (му): “Колко се забави (умъртвен)?” (И той) каза: “Забавих се ден или част от деня.” Рече (Аллах): “Не, забави се сто години. Виж какво имаш за ядене и пиене! То не се е развалило. И виж магарето си!(Това) е за да те сторим знамение (жива поука) за хората, виж костите, как ги подреждаме, после ги обличаме в плът!” И когато (магарето се съживи и всичко се подреди, както бе преди) и му се изясни, рече: “Вече знам, че Аллах над всяко нещо има сила.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-260
2/ал-Бакара-260: И когато Ибрахим рече: “Господи мой, покажи ми как съживяваш мъртвите!” (Аллах) отвърна: “А нима не вярваш?” (И Ибрахим) : “Да, вярвам! Но за да се успокои сърцето ми.” Рече: “Вземи тогава четири птици и ги събери, после върху всяка планина положи по къс от тях, после ги позови и те ще дойдат при теб с устрем! И знай, че Аллах е Всемогъщ, Премъдър!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-261
2/ал-Бакара-261: Хората, които раздават своите имоти по пътя на Аллах, приличат на зърно, родило седем класа, а във всеки клас ­с по сто зърна. Аллах така дарява комуто пожелае многократно умножени блага. И Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-262
2/ал-Бакара-262: Онези, които раздават своите имоти по пътя на Аллах и после нито натякват, нито обиждат, имат наградата си при своя Господ. И не ще има страх за тях, и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-263
2/ал-Бакара-263: Добри думи и прошка са за предпочитане пред милостиня, последвана от обида. Аллах е Прещедър, Всеблаг.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-264
2/ал-Бакара-264: О, вярващи, не проваляйте своята милостиня с натякване и обида, както онзи, който раздава своя имот пред хората за показ и не вярва на Аллах и в Сетния ден! Той прилича на гладка скала с пръст отгоре, но щом над нея се изсипе силен дъжд, оголва я. Така са безсилни за онова, което са придобили. Аллах не напътва към Себе Си невярващите хора.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-265
2/ал-Бакара-265: А които раздават своите имоти, желаейки благоволението на Аллах и с убеденост в душите си, приличат на градина върху хълм - ­ щом над нея се изсипе силен дъжд, тя дава двойно повече плодове, но дори и да не се изсипе силен дъжд, а само дъждец (й стига). Аллах съзира вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-266
2/ал-Бакара-266: Има ли сред вас един, който да иска да притежава градина с палми и грозде, с течащи сред тях реки, с всякакви плодове, но да го сполети старостта и да има невръстно потомство, а (градината) да я сполети вихър с огън и да я изгори? Така Аллах ви разкрива Своите знамения, за да размислите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-267
2/ал-Бакара-267: О, вярващи, раздавайте (на нуждаещите се) от благата, които сте придобили и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото (евтиното, непотребното), което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е Прещедър, Всеславен!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-268
2/ал-Бакара-268: Сатаната ви заплашва с бедност и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат. Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-269
2/ал-Бакара-269: Дарява (Аллах) мъдростта комуто пожелае, а който е дарен с мъдростта, е дарен с голямо добро. Но само улулелбаб (притежателите на тайните) го разбират.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-270
2/ал-Бакара-270: Каквото и подаяние да раздадете или обет да направите, Аллах го знае. А за угнетителите няма помощник.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-271
2/ал-Бакара-271: Ако явно раздавате милостиня, колко хубаво е това! Но ако скътате и тайно дадете (милостинята) на бедняците, това е най-доброто за вас и то ще изкупи (опрости) (някои) от лошите ви постъпки. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-272
2/ал-Бакара-272: Не е твой дълг тяхното напътване, а Аллах напътва към Себе си когото пожелае. И каквото и добро да раздадете, то е за вашите души. (О вярващи), давайте, стремейки се единствено към Лика на Аллах! И каквото и добро да раздадете, то изцяло ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-273
2/ал-Бакара-273: (Даренията и милостинята) са за бедните и за тези, които са се посветили по пътя на Аллах и не могат да обикалят (да търгуват за препитание) по земята. Невежият ги смята за богати, поради тяхното държание. Ще ги познаеш по техния белег, ­те не просят настойчиво от хората. И каквото и добро да раздадете, Аллах го знае най добре.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-274
2/ал-Бакара-274: Онези, които раздават (по пътя на Аллах) своите имоти и нощем, и денем, и скрито, и явно, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-275
2/ал-Бакара-275: Изяждащите лихвата, не ще се изправят, освен както се изправя някой, когото сатаната поваля от лудост. Това е, защото казваха: “Търговията е като лихварството.” А Аллах позволи търговията и забрани лихварството. При когото е дошло наставление от неговия Господ и се е отказал (от лихварството), негово е онова, което е било до тогава и делото му е за пред Аллах. А които се върнат към това (лихварството), тези са обитателите на Огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-276
2/ал-Бакара-276: Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята. Аллах не обича нито един неблагодарник, грешник.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-277
2/ал-Бакара-277: Онези, които вярват (желаят да срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, имат награда при своя Господ и не ще има страх за тях, и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-278
2/ал-Бакара-278: О, вярващи, бойте се от Аллах, да не загубите милостта Му и се откажете от надбавеното чрез лихвата, ако наистина сте от вярващите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-279
2/ал-Бакара-279: А не го ли сторите, очаквайте война от Аллах и от Неговия Пратеник! А покаете ли се, ­ ваша си е главницата на имотите ви. Не сте угнетители и не сте угнетени.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-280
2/ал-Бакара-280: А ако (длъжник) е в затруднение (и няма възможност да се изплати), трябва да се облекчи с отсрочка до оправяне на положението му! А да опростите (дължимото) като милостиня е най-доброто за вас, само да знаехте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-281
2/ал-Бакара-281: И бойте се от Деня, в който ще бъдете върнати при Аллах! После на всеки докрай ще се изплати онова, което е придобил. И те не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-282
2/ал-Бакара-282: О, вярващи, когато си заемате един на друг заем за определен срок, записвайте го! И нека писар да записва помежду ви справедливо! И да не отказва писар да записва, както Аллах го е научил, и нека пише той, а да му диктува онзи, който е длъжник. И да се бои от Аллах, неговия Господ, и да не намалява нищо. А ако длъжникът е глупец или немощен, или не може да диктува, нека неговият настойник да диктува справедливо. И вземете за свидетели двама от вашите мъже, а ако не са двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите, за които сте съгласни, та заблуди ли се едната, другата да й напомни. И свидетелите да не отказват, когато бъдат призовани. И да не ви дотяга да го записвате (дълга), ­малък или голям, ­ със срока му. Пред Аллах това е най-справедливото и най-правото за свидетелство, и най-подобаващото, за да не се подозирате, освен ако е текуща търговия помежду ви. Тогава не е прегрешение за вас, ако не я записвате. И взимайте свидетели, когато се спазарявате. И да не се посяга на писар или на свидетел. А ако го сторите, за вас е нечестивост. И бойте се от Аллах, да не загубите милостта му! Аллах ви учи, и Аллах всяко нещо знае най-добре.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-283
2/ал-Бакара-283: И ако сте на път и не намерите писар, нека се вземе залог. А ако взаимно си вярвате, нека онзи, който е получил доверие, да отдаде повереното му, и да се бои да не изгуби милостта на Аллах, неговия Господ! И не потулвайте (това, на което сте свидетели). А който го потули, сърцето му е грешно. Аллах знае най-добре вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-284
2/ал-Бакара-284: На Аллах е онова, което е на небесата и което е на земята. Дали показвате какво е в душите ви, или го скривате, Аллах ще ви подири сметка за него и комуто пожелае - ще прости, и когото пожелае - ще накаже. Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-285
2/ал-Бакара-285: Пратеникът повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. И рекоха: „Ние не правим разлика между нито един от Неговите пратеници. Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането (ще тръгнем към Теб и ще срещнем твоя Лик).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-286
2/ал-Бакара-286: Аллах възлага на всеки само според силите му. За него е онова, което е придобил и против него (е отговорността) за онова, което е придобил. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили (със Своята светлина) над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: