ал-Хиджр, Сура Преселването (Коран: Сура 15-ал-Хиджр)

15/ал-Хиджр-1: Eлиф лям ра тилкe аятул китаби уe кур’анин мубин(мубинин)., 15/ал-Хиджр-2: Рубeма йeуeддуллeзинe кeфeру лeу кану муслимин(муслиминe). , 15/ал-Хиджр-3: Зeрхум йe’кулю уe йeтeмeттeу уe юлхихимул eмeлу фe сeуфe я’лeмун(я’лeмунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хиджр, Сура Преселването (Коран: Сура 15-ал-Хиджр)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-1
15/ал-Хиджр-1: Алиф. Лам. Ра. Това са знамения на Книгата и на ясния Коран (изразените ясно).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-2
15/ал-Хиджр-2: Неверниците ще възжелаят: “Само да бяхме от мюсюлманите (отдадените)”.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-3
15/ал-Хиджр-3: Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Скоро те ще узнаят.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-4
15/ал-Хиджр-4: И не сме погубили Ние никое селище, без да се знае какво му е писано.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-5
15/ал-Хиджр-5: Никоя общност не може нито да изпревари своя срок, нито да го забави.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-6
15/ал-Хиджр-6: И рекоха: “О, ти, комуто бе низпослано напомнянето (поуката), ти несъмнено си луд!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-7
15/ал-Хиджр-7: Тогава защо не ни доведеш ангелите, ако говориш истината?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-8
15/ал-Хиджр-8: Ние не спускаме ангелите с друго, освен с истината. И тогава те не ще бъдат изчакани.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-9
15/ал-Хиджр-9: Наистина Ние низпослахме напомнянето (Книгата с поуките, Корана) и Ние сме несъмнно неговите пазители.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-10
15/ал-Хиджр-10: И преди теб изпращахме пратеници сред древните общности.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-11
15/ал-Хиджр-11: И не дойде при тях ни един пратеник, без те да се подиграят с него.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-12
15/ал-Хиджр-12: Така я (подигравката) влагаме в сърцата на престъпилите. ­
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-13
15/ал-Хиджр-13: И те не вярват в него (пратеника), въпреки че е известна съдбата на предците.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-14
15/ал-Хиджр-14: Дори и да бяхме разтворили над тях врата в небето, и от там да се изкачваха,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-15
15/ал-Хиджр-15: И пак щяха да рекат: “Погледите ни бяха заслепени (не виждаме истината). Ние сме омагьосани хора.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-16
15/ал-Хиджр-16: И сторихме на небето съзвездия, и го разкрасихме за гледащите.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-17
15/ал-Хиджр-17: И Ние го опазихме от всеки прокуден сатана.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-18
15/ал-Хиджр-18: А всеки, който възжела да открадне знания за неведомото, го последва един ярък пламък.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-19
15/ал-Хиджр-19: И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо (от всички растения), с мярка.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-20
15/ал-Хиджр-20: И сторихме там препитание за вас и за онези, които вие не храните.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-21
15/ал-Хиджр-21: И няма нещо, същността на което да не е при Нас, и го спускаме Ние само в едно знайно количество (с една съдба).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-22
15/ал-Хиджр-22: И изпратихме Ние ветровете (пълни с дъжд), и утолихме жаждата с вода, която изсипахме от небето; и не сте вие, които образувате водните басейни (за съхранението на водата - моретата, реките, под и над почвените извори, езерата).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-23
15/ал-Хиджр-23: И несъмнено само Ние съживяваме и умъртвяваме, и Ние сме наследниците.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-24
15/ал-Хиджр-24: Знаем тези преди вас, знаем и следащите ви.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-25
15/ал-Хиджр-25: Наистина твоят Господ е Онзи, Който ще ги събере. Той е Премъдър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-26
15/ал-Хиджр-26: И сътворихме Ние човека от пръст (изсъхнала глина).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-27
15/ал-Хиджр-27: А джиновете сътворихме от пламъка на огъня преди.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-28
15/ал-Хиджр-28: Твоят Господ каза на ангелите: “Аз ще сътворя човек от изсъхнала глина, от менлива кал.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-29
15/ал-Хиджр-29: И когато го сътворя и му вдъхна от Своя дух, веднага се поклонете пред него!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-30
15/ал-Хиджр-30: И така всички ангели се поклониха ведно,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-31
15/ал-Хиджр-31: освен Иблис, който се възпротиви да бъде от кланящите се.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-32
15/ал-Хиджр-32: Рече (Аллах): “О, Иблис, ти защо не бе от поклонилите се?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-33
15/ал-Хиджр-33: Рече (Иблис): “Не ми подобава (не искам) да се поклоня на човек, когото Ти сътвори от изсъхнала глина, от менлива кал.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-34
15/ал-Хиджр-34: Рече (Аллах): “Излез тогава от тук! Несъмнено ти си прокуден за това.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-35
15/ал-Хиджр-35: И несъмнено над теб е проклятието до Съдния ден (когато на всеки ще му се отдаде за деянията).”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-36
15/ал-Хиджр-36: Рече (Иблис): “Господи мой, дай ми отсрочка до Деня, в който ще бъдат възкресени!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-37
15/ал-Хиджр-37: Рече (Аллах): “Ти си сред отсрочените.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-38
15/ал-Хиджр-38: До деня с определено време.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-39
15/ал-Хиджр-39: Рече (Иблис): “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще разкрася земното за тях и непременно ще ги заблудя всички,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-40
15/ал-Хиджр-40: освен Твоите предани раби сред тях.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-41
15/ал-Хиджр-41: Рече (Аллах): “Това е правият път, насочен (водещ) към Мен.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-42
15/ал-Хиджр-42: Над Моите раби ти нямаш власт, освен тези от тях, които те последват измежду заблудените.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-43
15/ал-Хиджр-43: И обещаният за всички тях е наистина Адът.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-44
15/ал-Хиджр-44: Той (Адът) има седем врати. За всяка врата има определена група.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-45
15/ал-Хиджр-45: Наистина тези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах, ще бъдат сред градини и извори:
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-46
15/ал-Хиджр-46: “Влезте там (в рая) с мир и ­в безопасност!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-47
15/ал-Хиджр-47: И ще премахнем от сърцата им всяка омраза, по ­братски на престоли един срещу друг ще бъдат.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-48
15/ал-Хиджр-48: И не ще ги засегне там умора и не ще бъдат оттам изведени.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-49
15/ал-Хиджр-49: Извести Моите раби, че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-50
15/ал-Хиджр-50: И, че Моето мъчение е (наистина) болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-51
15/ал-Хиджр-51: И ги извести за гостите на Ибрахим (Авраам)!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-52
15/ал-Хиджр-52: Когато влязоха при него и го поздравиха, Ибрахим рече: “Ние се страхуваме от вас.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-53
15/ал-Хиджр-53: Рекоха (гостите): “Не се страхувай! Ние те благовестваме за син, надарен със знание.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-54
15/ал-Хиджр-54: Рече: “Нима ме благовествате, при все че ме настигна старостта? И с какво ще ме възрадвате?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-55
15/ал-Хиджр-55: Рекоха: “Възрадвахме те с истината. И не губи надежда!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-56
15/ал-Хиджр-56: Каза: “И кой губи надежда от милостта на своя Господ, освен заблудените?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-57
15/ал-Хиджр-57: И каза: “О, пратеници , какво е намерението ви?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-58
15/ал-Хиджр-58: Казаха: “Изпратени сме при хора престъпващи”.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-59
15/ал-Хиджр-59: Освен семейството на Лот. Ние ще ги спасим.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-60
15/ал-Хиджр-60: Освен неговата жена. Известено ни е, че тя ще бъде сред оставащите (губещите).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-61
15/ал-Хиджр-61: И когато пратениците дойдоха при семейството на Лот,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-62
15/ал-Хиджр-62: (Лот) каза: “Вие сте непознати хора (от друг народ).”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-63
15/ал-Хиджр-63: Казаха: “Да, дойдохме при теб с онова, за което се съмняват.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-64
15/ал-Хиджр-64: Донесохме ти правдата. Наистина ние казваме истината.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-65
15/ал-Хиджр-65: Тръгни с твоето семейство през една част от нощта и върви зад тях! И никой от вас да не се обръща назад! И отидете, където ви е повелено!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-66
15/ал-Хиджр-66: И го предизвестихме с повелята, че до сутринта те ще бъдат погубени (ще бъдат заличени от лицето на земята).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-67
15/ал-Хиджр-67: И дойдоха жителите на града зарадвани.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-68
15/ал-Хиджр-68: (Лот) каза: “Тези са ми гости. Не ме опозорявайте!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-69
15/ал-Хиджр-69: Бойте се от Аллах! И не ме посрамвайте!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-70
15/ал-Хиджр-70: Казаха: “Не те ли възпряхме да се месиш в делата на другите?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-71
15/ал-Хиджр-71: Каза: “Ето дъщерите ми, ако ще вършите това, което сте намислили!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-72
15/ал-Хиджр-72: Кълна се в твоя живот, те в своето опиянение се лутаха!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-73
15/ал-Хиджр-73: И (ужасяващ) вик обзе неверниците при изгрев.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-74
15/ал-Хиджр-74: И преобърнахме селището, и изсипахме над тях (поразяващ) порой камъни от глина.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-75
15/ал-Хиджр-75: В това има знамения за прозорливите.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-76
15/ал-Хиджр-76: И наистина, то все още седи на пътя.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-77
15/ал-Хиджр-77: В това има знамение за вярващите (на които в сърцата им е написана вярата).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-78
15/ал-Хиджр-78: И обитателите на Ейке (Горичката) бяха угнетители.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-79
15/ал-Хиджр-79: Затова на тях им отмъстихме. И двете са поука (за поколенията).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-80
15/ал-Хиджр-80: И обитателите на ал-Хиджр взеха за лъжци пратениците.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-81
15/ал-Хиджр-81: Дадохме им Нашите знамения (чудеса, доказателства), ала те се отдръпнаха от тях.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-82
15/ал-Хиджр-82: А те дълбаеха (безопасни, сигурни) домове в планините.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-83
15/ал-Хиджр-83: Но (ужасяващ) Вик ги обзе на сутринта.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-84
15/ал-Хиджр-84: Но не ги избави онова, което бяха придобили.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-85
15/ал-Хиджр-85: Сътворихме Ние небесата и земята, и онова, което е между тях, единствено с мъдрост. Часът непременно ще дойде, затова се отдръпни от тях с хубост!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-86
15/ал-Хиджр-86: Наистина твоят Господ е Всетворящия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-87
15/ал-Хиджр-87: Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и великия Коран.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-88
15/ал-Хиджр-88: Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило (закриляй ги) над вярващите (в сърцата на които е записана вярата)!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-89
15/ал-Хиджр-89: И кажи им: “Аз наистина съм ясен (поясняващ, разкриващ) предупредител.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-90
15/ал-Хиджр-90: Както низпослахме и за поделящите,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-91
15/ал-Хиджр-91: които сториха на части Корана.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-92
15/ал-Хиджр-92: Кълна се в твоя Господ! Ще ги питаме всички
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-93
15/ал-Хиджр-93: за онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-94
15/ал-Хиджр-94: Извести онова, което ти бе повелено и се отдръпни от съдружаващите!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-95
15/ал-Хиджр-95: Ние сме ти достатъчни срещу присмехулниците,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-96
15/ал-Хиджр-96: които наред с Аллах приемат друг бог. Скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-97
15/ал-Хиджр-97: И Ние знаем, че сърцето ти се свива от техните думи.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-98
15/ал-Хиджр-98: Тогава прославяй с възхвала своя Господ и бъди от покланящите се в суджуд!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-99
15/ал-Хиджр-99: И служи на своя Господ, докато достигнеш най-висшата степен на слугуване якин!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: