ат-Тагабун, Сура Разкриването на заблудата (Коран: Сура 64-ат-Тагабун)

64/ат-Тагабун-1: Юсeббиху лилляхи ма фис сeмауати уe ма фил aрд(aрдъ), лe хул мулку уe лe хул хaмду уe хууe aля кулли шeй’ин кaдир(кaдирун)., 64/ат-Тагабун-2: Хууeллeзи хaлaкaкум фe минкум кафиру уe минкум му'мин(му'минун), уaллаху бима тa’мeлунe бaсир(бaсирун)., 64/ат-Тагабун-3: Хaлaкaс сeмауати уeл aрдa бил хaккъ уe сaууeрeкум фe aхсeнe сууeрeкум уe илeйхил мaсир(мaсиру).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Тагабун, Сура Разкриването на заблудата (Коран: Сура 64-ат-Тагабун)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-1
64/ат-Тагабун-1: Всичко на небесата и на земята прославя (споменава) Аллах. Негово е владението и Негова е възхвалата. Той над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-2
64/ат-Тагабун-2: Той е, Който ви сътвори. И въпреки това някои от вас са неверници, а други - вярващи. И Аллах е, Който най-добре вижда вашите дела.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-3
64/ат-Тагабун-3: Той сътвори небесата и земята с мъдрост, и ви придаде образ (форма), и направи образа ви превъзходен, и към Него е завръщането (достигането).
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-4
64/ат-Тагабун-4: Той знае всичко на небесата и на земята, и това, което спотайвате и каквото разкривате. Аллах знае съкровеното в сърцата ви.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-5
64/ат-Тагабун-5: Не стигна ли до вас вестта за онези, които отрекоха преди и така вкусиха пагубността на своето дело? За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-6
64/ат-Тагабун-6: И това се случи, защото техните пратеници им донесоха ясни знаци, а те казаха: “Нима хора като нас ще ни напътват към Аллах?” И така не повярваха, и се отвърнаха. И Аллах им показа, че не е нуждаещ се от тяхната вяра и от нищо друго. Аллах е Пребогат, Всеславен.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-7
64/ат-Тагабун-7: А неверниците изрекоха предположението си, че не ще бъдат възкресени. Кажи им: “Не, кълна се в моя Господ, ще бъдете възкресени, после ще бъдете известени за вашите дела”. За Аллах това е лесно.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-8
64/ат-Тагабун-8: И вече повярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която низпослахме! Аллах знае за вашите дела.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-9
64/ат-Тагабун-9: Когато Той ви събере за Деня на събирането, ето това е Денят, в който ще се разкрие заблудата. И от онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), Той ще покрие прегрешенията им и ще ги въведе в Градините на Рая, сред които текат реки. Там ще пребивават вечно. Ето това е великото спасение.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-10
64/ат-Тагабун-10: А които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, то те са обитателите на Огъня и там ще пребивават вечно. А колко лоша е тази участ.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-11
64/ат-Тагабун-11: И никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който наистина повярва в Аллах, то (Аллах) достига до сърцето му. И Аллах всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-12
64/ат-Тагабун-12: И се покорявайте на Аллах и на Пратеника Му! А ако още се отвръщате, за Пратеника Ни е дълг само ясното послание.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-13
64/ат-Тагабун-13: Аллах! Няма друг Бог освен Него! Затова на Аллах да се уповават вярващите.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-14
64/ат-Тагабун-14: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), сред вашите съпруги и деца имате и врагове, пазете се от тях! А ако се въздържите и ги извините, и им простите - Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-15
64/ат-Тагабун-15: А вашите имоти (стоки) и децата ви са само изпитание. И при Аллах е великата награда за вас.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-16
64/ат-Тагабун-16: Затова бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта на Аллах), колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за добро. А който се предпази от скъперничеството на своята душа,­ той е сполучилият.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-17
64/ат-Тагабун-17: Ако заемете хубав заем на Аллах, Той ще ви го умножи. И ще ви опрости. Аллах е Признателен, Всеблаг.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-18
64/ат-Тагабун-18: Знаещ е и на неведомото, и на явното, Всемогъщ, Премъдър е.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: