ан-Нахл, Сура Пчелите (Коран: Сура 16-ан-Нахл)

16/ан-Нахл-1: Eта eмруллахи фe ля тeстa’джилух(тeстa’джилуху),субханeху уe тeала aмма юшрикун(юшрикунe)., 16/ан-Нахл-2: Юнeззилул мeлаикeтe бир рухи мин eмрихи aла мeн йeшау мин ибадихи eн eнзиру eннeху ля илахe илла eнe фeттeкун(фeттeкуни). , 16/ан-Нахл-3: Хaлaкaс сeмауати уeл aрдa бил хaкк(хaккъ), тeала амма юшрикун(юшрикунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Нахл, Сура Пчелите (Коран: Сура 16-ан-Нахл)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-1
16/ан-Нахл-1: Повелята на Аллах дойде, и вече не прибързвайте с това! Пречист е Той! Превисоко е над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-2
16/ан-Нахл-2: Той низпослава ангелите, за да разкрие Своята повеля комуто пожелае от Своите раби: “Предупреждавайте, че няма друг бог освен Мен! И станете от притежатели на таква (отдайте духа си в земния живот на Мен)!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-3
16/ан-Нахл-3: Той сътвори небесата и земята с мъдрост. Превисоко е над онова, с което (те) Го съдружават!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-4
16/ан-Нахл-4: Той сътвори човека от частица сперма и ето го ­явен противник (враг)!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-5
16/ан-Нахл-5: И сътвори Той и добитъка. В него има закрила (от студа) за вас и ползи, и от тях (от животните) ядете.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-6
16/ан-Нахл-6: В това има и хубост за вас, когато ги прибирате вечер и когато ги подкарвате на паша сутринта.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-7
16/ан-Нахл-7: И носи вашите товари (чрез тях) към страни, които не бихте стигнали, освен с тежък труд. Наистина вашият Господ е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-8
16/ан-Нахл-8: И сътворява Той коне, мулета и магарета, които да яздите и да използвате за украса и сътворява още други (животни), които вие не знаете.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-9
16/ан-Нахл-9: И Аллах определя пътищата (назначава духовните учители, които ви напътват по пътя, водещ към Аллах). Има и такива, които се отклоняват от него. А ако пожелаеше Аллах, би ви напътил всички към Себе Си.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-10
16/ан-Нахл-10: Той е, Който изсипва вода от небето. За вас от нея (от водата) има за пиене и от нея израстват храсти (и трева). И там изкарвате (добитъка) на паша.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-11
16/ан-Нахл-11: С нея Той изважда за вас посевите и маслините, и палмите, и гроздето, и всички плодове. В това наистина има знамение (доказателство) за хора премислящи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-12
16/ан-Нахл-12: И подчини Той (Аллах) за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите. Всички те са подчинени на вас по Неговата повеля. В това наистина има знамения (доказателства) за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-13
16/ан-Нахл-13: И това, което създаде за вас по земята го стори в различни цветове. В това наистина има знамения (доказателства) за хора споменаващи (обсъждащи).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-14
16/ан-Нахл-14: Той е, Който ви подчини морето, за да ядете от там прясно месо и да извличате от там украшения, които носите. И виждаш корабите да го браздят, и (това са) за да търсите от Неговата благодат, и за да сте признателни така.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-15
16/ан-Нахл-15: И положи на земята, за да не се люлее с вас, непоклатими планини; и реки, и пътища, за да намерите пътя си (към Него);
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-16
16/ан-Нахл-16: И със знаците ( знаменията) и звездата (водителя на времето), те намират път (напътват се).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-17
16/ан-Нахл-17: И нима Онзи, Който сътворява е като онзи, който не може да сътворява? Все още няма ли да се поучите?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-18
16/ан-Нахл-18: И ако пресмятате благата на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-19
16/ан-Нахл-19: Аллах знае какво спотайвате и какво разкривате.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-20
16/ан-Нахл-20: Онези (неща), които зоват, вместо Аллах, нищо не могат да сътворят, а и самите те са сътворени. ­
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-21
16/ан-Нахл-21: Те са (безжизнени) мъртъвци. И не знаят кога ще бъдат възкресени (съживени).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-22
16/ан-Нахл-22: Вашият Бог е единствен Бог. А онези, които не вярват (в сливането на духа с Лика на Аллах) в Сетния Ден, техните сърца са отричащи и надменни са те.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-23
16/ан-Нахл-23: Без съмнение, Аллах знае какво спотайват и какво разкриват. Той не обича надменните.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-24
16/ан-Нахл-24: И когато им се каже: “Какво е низпослал вашият Господ?”, те казват: “Легендите на предишните!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-25
16/ан-Нахл-25: За да понесат в Големия Ден освен всички свои товари (грехове) и товарите (греховете) на заблудените заради тяхното неведение хора. И колко лошо е онова, което ще понесат!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-26
16/ан-Нахл-26: И онези преди тях лукавстваха, но Аллах разруши тяхното здание из основи и рухна отгоре им таванът. И мъчението им дойде от там, откъдето не им бе хрумвало.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-27
16/ан-Нахл-27: После, в Големия Ден, Той (Аллах) ще ги опозори и ще каже: “Къде са Моите съдружници, заради които враждувахте?” Дарените със знанието ще кажат: “Позорът и злото Днес са за неверниците.”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-28
16/ан-Нахл-28: И когато ангелите умъртвяват онези, които са угнетили душите си, за да ги приберат, тогава те се смиряват и казват: “Не сме извършили никакво зло.” Да, Аллах наистина знае какво сте вършили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-29
16/ан-Нахл-29: Влезте през вратите на Ада, там ще пребивавате вечно! Колко лошо е обиталището на надменните, горделивите!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-30
16/ан-Нахл-30: И богобоязливите (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) бяха запитани: “Какво низпосла вашият Господ?” Казаха: “Само добро.” За благодетелните (онези, които са отдали свободната си воля на Аллах) има само добро (добрини, красоти, положителни степени) на този свят. Разбира се отвъдният дом е по-добър. И колко прекрасен е Домът на богобоязливите! ­
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-31
16/ан-Нахл-31: Те ще влязат в райските градините на Адн, в които реки текат. Там ще имат каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава онези, които се предпазиха.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-32
16/ан-Нахл-32: Тях ангелите умъртвяват и прибират по най-добрия (безболезнения) начин и им казват: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова (добрите дела), което сте вършили!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-33
16/ан-Нахл-33: Нима чакат друго, освен да им се явят ангелите или да им се яви повелята на твоя Господ? Така постъпиха и онези преди тях. И не Аллах ги угнетява, а те угнетяват душите си.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-34
16/ан-Нахл-34: И ги сполетяха злините на онова, което извършиха. И ги обгради онова, на което се присмиваха.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-35
16/ан-Нахл-35: И рекоха съдружаващите: “Ако Аллах пожелаеше, нито ние, нито бащите ни нямаше да служим на нищо друго, освен на Него и нямаше да възбраним нищо, освен Неговата повеля. Така постъпиха и онези преди тях. А нима пратениците имат друг дълг, освен ясното послание?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-36
16/ан-Нахл-36: И при всяка общност (народ, държава) изпратихме пратеник: “За да бъдете раби на Аллах и за да страните от сатаните (да ги избегнете)!” Някои от тях (онези, които се отзоваха на пратеника и се обърнаха към Аллах) Аллах напъти към Себе си, а някои (тези, които не се обърнаха и не Го пожелаха) заслужиха заблудата. И вече вървете по земята и вижте какъв бе краят на отричащите!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-37
16/ан-Нахл-37: Дори ти и да копнееш да ги напътиш към Мен, Аллах не напътва към Себе си онзи, който избира заблудата (не желае да срещне Неговия Лик). И те нямат помощници.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-38
16/ан-Нахл-38: И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви: “Аллах не ще възкреси онзи, който умре.” Не, не е вярно, истинно е Неговото обещание. Ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-39
16/ан-Нахл-39: (Аллах ще ги възкреси), за да им обясни онова, по което бяха в разногласие и за да узнаят неверниците, че са лъжци.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-40
16/ан-Нахл-40: Kогато пожелаем нещо, Нашето слово е само : “Бъди!” и то става.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-41
16/ан-Нахл-41: А които се преселиха в името на Аллах, след като бяха угнетени, ще ги настаним на добро място в земния живот, а наградата на отвъдния е още по-голяма, само да знаеха. ­
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-42
16/ан-Нахл-42: Те са, които търпят (тиранията, която им се налага) и на своя Господ се уповават.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-43
16/ан-Нахл-43: И Ние преди теб не Сме пратили (пратеници), освен от мъжете на които Сме дали откровения. ­ А ако не знаете (ако не можете да разберете), в такъв случай питайте (учете се) от ехли зикр (онези, които вследствие на непрекъснатото споменаване на името на Аллах са станали притежатели на мъдростта).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-44
16/ан-Нахл-44: И низпослахме на теб Напомнянето (Корана), за да обясниш на хората какво им е низпослано с ясните знаци (доказателствата) и с писанията (изпратихме пратеници), с надеждата да размислят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-45
16/ан-Нахл-45: Нима онези, които кроят злините, имат гаранция, че Аллах не ще накара земята да ги погълне или че мъчението не ще дойде при тях, откъдето не им хрумва?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-46
16/ан-Нахл-46: Или че Той (Аллах) не ще ги хване при тяхното странстване, а те не могат да Го възпрат?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-47
16/ан-Нахл-47: Или че Той не ще ги сграбчи в уплаха? Вашият Господ наистина е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-48
16/ан-Нахл-48: Нима не видяха нещата (електроните), които Аллах е сътворил? Сенките им (позитроните), следвайки ги (електроните) се въртят надясно (с десен спин) и наляво (с ляв спин), кланяйки се на Аллах със смирение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-49
16/ан-Нахл-49: На Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всяка твар по земята, и ангелите ­без да се големеят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-50
16/ан-Нахл-50: И те се страхуват се от своя Господ, Който е над тях и вършат, каквото им се повелява.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-51
16/ан-Нахл-51: И повели Аллах така: “Не приемайте два бога! Един е Бог. Тогава от Мен се бойте, само от Мен!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-52
16/ан-Нахл-52: И Негово е всичко що е на небесата и на земята, и неизменнa е за Него религията (системата принадлежи на Аллах). И нима се боите от друг, освен от Аллах?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-53
16/ан-Нахл-53: И каквато и благодат да имате, тя е от Аллах. После, щом ви засегне беда, Него умолявате.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-54
16/ан-Нахл-54: После, щом Той премахне бедата от вас, ето че­ някои от вас съдружават своя Господ.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-55
16/ан-Нахл-55: Да проявяват неблагодарност към онова, което сме им дали. Хайде наслаждавайте се, скоро ще узнаете!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-56
16/ан-Нахл-56: И за онова, което не познават отделят дял от препитанието, което Ние сме им дали. Кълна се в Аллах, непременно ще бъдете питани за онова, което сте клеветяли.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-57
16/ан-Нахл-57: И отреждат за Аллах дъщери. Пречист е Той (не се е сдобивал с деца)! А предпочитаните от тях (мъжки рожби) стават техни.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-58
16/ан-Нахл-58: И щом известят някого от тях за женска рожба, лицето му помрачнява и се спотайва той печален.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-59
16/ан-Нахл-59: Скрива се от хората заради лошото, което са му съобщили. ­Да я пощади ли за унижение или да я зарови в пръстта? Колко лошо отсъждат само!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-60
16/ан-Нахл-60: Онези, които не вярват в Сетния ден (срещата в земния живот с Лика на Аллах), имат най-лошите качества, а най-съвършените принадлежат на Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-61
16/ан-Нахл-61: И ако Аллах наказваше хората за техния гнет, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок. И щом срокът им настъпи, с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-62
16/ан-Нахл-62: И отреждат за Аллах онова, което мразят (не харесват). И езиците им описват лъжата, ­ че за тях е най-хубавото. Без съмнение, за тях е Огънят (Ада) и наистина те са прекаляащите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-63
16/ан-Нахл-63: Кълна се в Аллах, вече изпратихме пратеници и на общности преди теб. Но сатаната разкраси за тях делата им. Днес той (сатаната) е техният покровител и за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-64
16/ан-Нахл-64: И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие ­ и за да бъде Тя (Книгата) напътсвие към Мен и милост за хора вярващи ( желаещи да достигнат Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-65
16/ан-Нахл-65: И изсипа Аллах вода от небето, и съживи с нея земята след нейната смърт. В това има знамение за хора чуващи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-66
16/ан-Нахл-66: И в добитъка наистина има поука за вас. Даваме ви да пиете чисто мляко, приятно за пиещите, което се образува между кръвта и храната, която се обработва в стомаха им.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-67
16/ан-Нахл-67: И от плодовете на палмите и гроздето взимате сладки напитки (натурални питиета, сокове) и хубава храна. В това има знамение за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-68
16/ан-Нахл-68: И твоят Господ разкри на пчелите: “Вземете си жилища сред планините и по дърветата, и в онова, което (хората) градят!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-69
16/ан-Нахл-69: После яжте от всички плодове и следвайте пътищата на вашия Господ, улеснени (за вас)!” И излиза от стомасите им питие (мед) с различен цвят. В него има изцеление за хората. В това има знамение за хора премислящи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-70
16/ан-Нахл-70: Аллах ви сътвори, после ще ви умъртви. А някой от вас в най-окаяният период през живота си (се обръща назад от пътя), след като е знаел (но не е разбрал нищо). Аллах е Всезнаещ, Всесилен.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-71
16/ан-Нахл-71: Аллах предпочете едни от вас пред други в препитанието. А онези, които са предпочетени, не са те даващи препитанието (препитанието е от Аллах), в него те са равни. Знаейки че благодатта е от Аллах, нима отричат?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-72
16/ан-Нахл-72: Аллах ви отреди съпруги от самите вас и ви отреди от съпругите ви деца и внуци, и ви препитава с чисти блага. И нима в лъжата вярват, а щедростта на Аллах отхвърлят?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-73
16/ан-Нахл-73: И вместо на Аллах те служат на идоли, които не владеят за тях никакво препитание от небесата и от земята и са безсилни.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-74
16/ан-Нахл-74: И не сторвайте (идолите) подобия на Аллах! Наистина Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-75
16/ан-Нахл-75: Аллах дава пример с един роб, неспособен на нищо, и с човек, на когото е дарено хубаво препитание от Нас и така той раздава от него тайно и явно. Нима двамата са равни? Славата е само за Аллах! Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-76
16/ан-Нахл-76: И дава Аллах пример с двама мъже,­ единият е ням, неспособен на нищо и е бреме за своя господар. Където и да го прати, той не носи добро. Нима те са равни, този и онзи, който повелява справедливост и е на правия път?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-77
16/ан-Нахл-77: И на Аллах принадлежи неведомото на небесата и на земята. Повелята за Часа е само колкото мигане с око или още по-бързо. И Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-78
16/ан-Нахл-78: И ви извади Аллах от утробите на вашите майки, без да имате никакво знание и Той стори за вас слуха и зрението, и сърцата, за да сте признателни.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-79
16/ан-Нахл-79: Не виждат ли те птиците, покорни летят в небесния простор? ­Само Аллах ги крепи (във въздуха). В това има знамения за хора вярващи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-80
16/ан-Нахл-80: Аллах стори домовете ви места за отдих (спокойствие) за вас. От кожите на добитъка стори Той за вас домове (палатки), които са ви леки в дните на вашето пътуване и в дните на вашето отсядане, а от вълната, козината и космите им – различни предмети и средства за поминък за определено време.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-81
16/ан-Нахл-81: И стори Аллах за вас сенки от онова, което е сътворил, и стори за вас в планините убежища (от вятъра и дъжда), и стори за вас одежди, които ви пазят от жегата, и одежди, които ви пазят в битка. Така изпълнява Той Своята благодат за вас, за да се отдадете Нему.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-82
16/ан-Нахл-82: А отметнат ли се, твой дълг е само ясното послание.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-83
16/ан-Нахл-83: Те узнават благодатта на Аллах, а после я отричат. Повечето от тях са неверници.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-84
16/ан-Нахл-84: И в този ден ще пратим по един свидетел от всяка общност. Тогава неверниците не ще бъдат чути и не ще бъде позволено покаяние за тях.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-85
16/ан-Нахл-85: И когато угнетителите видят мъчението, не ще им се облекчи то и не ще бъдат погледнати (в лицата).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-86
16/ан-Нахл-86: И когато съдружаващите видят онези, които те са съдружавали с Аллах, ще кажат: “Господи, те са нашите идоли, които зовяхме вместо Теб.” А те ще им отвърнат с думите: “Вие наистина сте лъжци.”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-87
16/ан-Нахл-87: И ще се отдадат на Аллах в този Ден (идолите) със смирение, и ще изчезне от тях онова (идолите, лъжливите богове), което са измисляли.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-88
16/ан-Нахл-88: На онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах, надбавяме мъчение върху мъчението, задето сеят развала.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-89
16/ан-Нахл-89: И в този ден ще отредим от всяка общност по един свидетел за тях измежду техните редици. И теб ще доведем като свидетел за тях. И ти низпослахме Ние Книгата за разяснение на всяко нещо, и с напътствие към Мен и милост, и с радостна вест за мюсюлманите (отдадените).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-90
16/ан-Нахл-90: Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините, и възбранява покварата, порицаваното и гнета. Наставлява ви Той, за да се поучите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-91
16/ан-Нахл-91: И изпълнявайте обета си към Аллах (за отдаването на духа, физическото тяло, душата и волята), щом сте обещали. И не нарушавайте клетвите си, след като сте ги потвърдили (след като сте се напътили и сте изчистили душата си), и вече сте приели Аллах за ваш Свидетел (Аллах ви напъти към Себе Си и срещна духа ви с Лика, и изпълни обещанието Си)! Аллах знае вашите дела.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-92
16/ан-Нахл-92: И не приличайте на жена, която си разкъсва преждата, след като я е изпрела (се обръща назад, след като е била напътена). Превръщате своите клетви в измама помежду ви като се осланяте на това, че една общност (която не държи на думата си, не спазва обета с) е по-многобройна от друга общност (която държи на думата си, спазва обета си). А всъщност Аллах ви изпитва с това (дали ще спазите обета си). В Деня на възкресението непременно ще ви разкрие онова (напътствието), по което бяхте в разногласие.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-93
16/ан-Нахл-93: Ако Аллах бе пожелал, щеше да ви стори една общност. Ала оставя Той в заблуда (който не желае неговия Лик ), а напътва към Себе Си, когото пожелае (който пожелае неговия Лик). И непременно ще бъдете питани за делата си.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-94
16/ан-Нахл-94: И не превръщайте своите клетви в измама помежду ви. Ако го сторите, ще се подхлъзнете (ще изпаднете в заблуда), след като сте стъпили вече здраво (след като сте били напътени), и ще вкусите злото, задето сте се отвърнали от пътя на Аллах, и за вас ще има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-95
16/ан-Нахл-95: И не продавайте обета на Аллах на никаква цена! А всъщност той (обетът), е най-доброто за вас при Аллах, само ако знаехте.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-96
16/ан-Нахл-96: Това, което е при вас, секва (свършва), а което е при Аллах е вечно. Ще въздадем Ние на търпеливите награда по-хубава от онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-97
16/ан-Нахл-97: На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело (пречистващо пороците от душата), Ние ще отредим прелестен (чист) живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-98
16/ан-Нахл-98: И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от прокудения сатана!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-99
16/ан-Нахл-99: Няма той власт над онези, които вярват и се уповават на своя Господ.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-100
16/ан-Нахл-100: Властта му е само над онези, които се сближават с него (сатаната) и които (не пожелавайки Лика) съдружават с Аллах.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-101
16/ан-Нахл-101: И когато подменяхме едно знамение с друго, ­а Аллах най-добре знае какво низпослава, ­ рекоха: “Ти само си измисляш (клеветиш).” Aла повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-102
16/ан-Нахл-102: Кажи им: “Светият Дух (Джибрил) го низпослава (Корана) от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и като блага вест за мюсюлманите (отдадените).”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-103
16/ан-Нахл-103: И знаем Ние, че казват: „Със сигурност някакъв човек (смъртен) го учи (на Корана).” Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен (не арабски), а този (Коран) е на ясен арабски език.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-104
16/ан-Нахл-104: И наистина онези, които не вярват в знаменията на Аллах, Той не ще ги напъти (не ще срещне духа им с Лика Си) и за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-105
16/ан-Нахл-105: Лъжа измислят само онези, които не вярват в знаменията на Аллах. Те са именно лъжците.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-106
16/ан-Нахл-106: Освен онзи, който бива принуден, след като сърцето му се е изпълнило с вяра, който отрече Аллах, след като е повярвал (бил е напътен към Него) и разтвори гръд за неверието (усъмни се в духовния учител и отпадне, Аллах разтваря гърдите му за неверието, защото самият този човек е пожелал това), над тях е гневът на Аллах и за тях има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-107
16/ан-Нахл-107: Това е, защото възлюбиха земния живот повече от отвъдния и защото Аллах не напътва към Себе Си невярващите хора.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-108
16/ан-Нахл-108: Тези са, на които Аллах запечата сърцата и слуха, и зрението, тези са нехайните.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-109
16/ан-Нахл-109: Няма съмнение, че в отвъдния живот те са губещите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-110
16/ан-Нахл-110: После несъмнено твоят Господ­ е Опрощаващ, Милосърден за онези, които се преселват след своето изпитание, а подир това търпят и се борят по пътя на Аллах.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-111
16/ан-Нахл-111: В онзи Ден всички души ще дойдат. Всеки ще се сблъска с душата си (ще види във филма на живота делата си, какво е спечелил и какво и изгубил) и на всеки докрай ще се изплати онова, което е извършил. И не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-112
16/ан-Нахл-112: И Аллах дава пример с едно селище. То бе мирно, спокойно. Получаваше препитанието си отвсякъде в изобилие. Но отрече то благата на Аллах, тогава Аллах го накара да изпита одеянието на глада и страха заради онова, което (жителите му) са сторили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-113
16/ан-Нахл-113: И наистина дойде при тях Пратеник измежду им, но го взеха за лъжец. Тогава ги обзе мъчението. Те са угнетители.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-114
16/ан-Нахл-114: Яжте от онова, което Аллах ви даде за препитание, ­ разрешено и приятно, ­ и бъдете признателни за щедростта на Аллах, ако сте Му раби!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-115
16/ан-Нахл-115: Възбрани ви Той мършата и кръвта, и свинското месо, и закланото за друг, а не за Аллах. А който е принуден (няма друг избор), при условие, че не прекалява и не престъпва, то тогава несъмнено Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-116
16/ан-Нахл-116: И не изричайте лъжата, която езика ви описва : “Това е позволено, а това е възбранено”, за да не измисляте лъжа за Аллах. А които измислят лъжа за Аллах, те не ще сполучат (се спасят).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-117
16/ан-Нахл-117: За тях има болезнено мъчение, и кратко наслаждение (в земния живот)­.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-118
16/ан-Нахл-118: А на юдеите възбранихме онова, за което ти разказахме преди. И не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетяваха.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-119
16/ан-Нахл-119: После несъмнено твоят Господ е Опрощаващ, Милосърден за онези, които са вършили зло в неведение, а след това се разкайват и се поправят ­(изчистват пороците от душите си).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-120
16/ан-Нахл-120: Наистина Ибрахим (Авраам) бе водител, (устремен) покорен на Аллах, правоверен (вярващ само на един Бог), и не бе от съдружаващите.­
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-121
16/ан-Нахл-121: Признателен бе за Неговите блага. Избра го Той и го насочи по правия път водещ към Аллах.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-122
16/ан-Нахл-122: И му отредихме добрина в земния живот и в отвъдния несъмнено е сред праведниците.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-123
16/ан-Нахл-123: После ти разкрихме да последваш религията (вярата) на Ибрахим като ханиф (правоверен), (основана върху вярата в един Бог, обединението около един Бог и отдаването)! И той не бе от съдружаващите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-124
16/ан-Нахл-124: (Забраната за риболов) в съботата бе сторена само за онези, които бяха в разногласие за нея. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, за което бяха в разногласие.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-125
16/ан-Нахл-125: Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и красноречива поука и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае напътените към Него.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-126
16/ан-Нахл-126: И ако ще наказвате, накажете със същото, с което са ви наказали! А ако търпите, това е по-доброто за вас.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-127
16/ан-Нахл-127: И търпи! Твоето търпение е само с подкрепата на Аллах. И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-128
16/ан-Нахл-128: Наистина Аллах е с онези, които се боят да не изгубят милостта Му! Те са именно благодетелните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: