аш-Шура, Сура Съвещаването (Коран: Сура 42-аш-Шура)

42/аш-Шура-1: Ха мим., 42/аш-Шура-2: Aйн син каф., 42/аш-Шура-3: Кeзаликe юхи илeйкe уe илeллeзинe мин кaбликeллахул aзизул хaким(хaкиму).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аш-Шура, Сура Съвещаването (Коран: Сура 42-аш-Шура)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 42/аш-Шура-1
42/аш-Шура-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-2
42/аш-Шура-2: Айн. Син. Каф.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-3
42/аш-Шура-3: Така Аллах, Всемогъщия, Премъдрия разкрива на теб и на онези преди теб.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-4
42/аш-Шура-4: Негово е всичко на небесата и на земята. Той е Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-5
42/аш-Шура-5: И небесата едва не се разцепват отгоре, и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. И не е ли Аллах Опрощаващия, Милосърдния?
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-6
42/аш-Шура-6: А те приеха други покровители вместо Него. Но­ Аллах ги наблюдава (пази делата им във филма на живота). И ти не си над тях разпоредител.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-7
42/аш-Шура-7: Така разкрихме на теб Корана на арабски, за да предупредиш народа на Майката на градовете (Мека) и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои от тях са в Рая, други - в Пламъците.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-8
42/аш-Шура-8: А ако Аллах бе пожелал, щеше да ги стори една общност. Ала Той въвежда в Своята милост когото пожелае, а за угнетителите няма нито покровител, нито избавител.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-9
42/аш-Шура-9: Нима приемат те други покровители вместо Него? И ето Аллах, Той е Покровителят. Той съживява мъртвите. Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-10
42/аш-Шура-10: И ако за нещо изпаднете в разногласие, то отсъждането принадлежи Аллах. Това е Аллах, моят Господ! На Него се уповавам и към Него съм устремен.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-11
42/аш-Шура-11: Творецът на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от вашите души и за животните - също. Така Той ви множи и разстила. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-12
42/аш-Шура-12: Негови са ключовете на небесата и на земята. Той увеличава и намалява благата си за когото пожелае.Той всяко нещо знае най-добре.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-13
42/аш-Шура-13: И Той (Аллах) за религията (вярата) завеща (предписа) онова, което завеща и на Нух (Ньой) : “Придържайте се към религията (вярата) и не се разединявайте в нея!”, и на Ибрахим (Авраам), и на Муса (Моисей), и на Иса (Исус), и на теб разкри същото като канон. Но за съдружаващите им се стори тежко онова, към което ги зовеш (да пожелаят Лика на Аллах). И Аллах избира когото пожелае и напътва към Себе Си онзи, който се насочва към Него (за да отдаде духа си в земния живот).
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-14
42/аш-Шура-14: И се разединиха помежду си само завистливите, когато при тях дойде знанието. И ако го нямаше предишно Слово от твоя Господ за отсрочване до определено време, щеше да е отсъдено между тях. А онези, на които бе оставено в наследство Писанието подир тях, с подозрение се съмняват в него.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-15
42/аш-Шура-15: Ето за това ти ги призови и бъди насочен (към Аллах) както ти бе повелено! И не следвай страстите на душите им, а им кажи:“Повярвах в това, което Аллах низпосла от Писанието, и ми бе повелено да отсъждам справедливо между вас. Аллах е и нашият и вашият Господ. За нас са нашите дела, за вас - вашите. Няма спор между нас и вас. Аллах всички ни ще събере в едно и към Него е завръщането.”
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-16
42/аш-Шура-16: А онези, които спорят за Аллах, след като е било откликнато на поканата (на Аллах), спорът им е празен пред техния Господ. Върху тях тегне гняв и за тях има сурово мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-17
42/аш-Шура-17: Аллах е, Който низпосла справедливо Книгата и мярката. И ти не може да знаеш, може би скоро Часът ще настъпи.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-18
42/аш-Шура-18: Онези, които не вярват в него искат да го ускорят (Часа). А вярващите се страхуват от него и знаят, че той е истина. Но спорещите и съмняващите се за Часа са наистина в дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-19
42/аш-Шура-19: Аллах е жалостен към Своите раби. Дава Той препитание на когото пожелае. Той е Всесилния, Всемогъщия.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-20
42/аш-Шура-20: Този, който желае жътвата (печалбата) в отвъдния живот, на него ще бъде увеличена печалбата, а който желае печалбата на земята, ще му дадем от нея, ала той не ще има дял в отвъдното.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-21
42/аш-Шура-21: Нима имат съдружници, узаконяващи им във религията (вярата) онова, което Аллах не им е позволил? И ако не бе словото за отсрочка, щеше да е отсъдено между тях. За угнетителите наистина има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-22
42/аш-Шура-22: Ще видиш угнетителите да се ужасяват от онова, което са придобили и то ще ги сполети. А които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), ще бъдат в Градините на Рая. За тях има каквото пожелаят при своя Господ. Ето това е великата благодат.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-23
42/аш-Шура-23: С това Аллах благовества Своите раби, вярващите (желаещи Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (изчистващи пороците от душата). Кажи им: “Не искам от вас отплата за това (разяснение), а само любов помежду ни.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Наистина Аллах е Опрощаващ, всички благодарности са за Него.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-24
42/аш-Шура-24: Нима наклеветяват Аллах с лъжа? Но ако Аллах пожелае, би запечатал сърцето ти и би премахнал лъжата, и утвърдил истината със Своите Слова. И наистина Той най-добре знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-25
42/аш-Шура-25: И Той е, Който приема покаянието на Своите раби и опрощава лошите им дела, и знае какво вършите.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-26
42/аш-Шура-26: И откликва Той (на молитвите) на онези, които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), и им надбавя от Своята благодат. А за неверниците има сурово мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-27
42/аш-Шура-27: И ако Аллах бе дал изобилно препитание за всички Свои раби, те наистина биха престъпили по земята, ала Той го спуска с мяра, както пожелае. И наистина Той е сведущ, зрящ за Своите раби.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-28
42/аш-Шура-28: Той е, Който изсипва дъжда, след като (те) се отчаят, и разпростира Своята милост. Той е Покровителя, Всеславния.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-29
42/аш-Шура-29: И от Неговите знамения са сътворяването на небесата и на земята, и на тварите, които там е намножил. И Той е способен да ги събере, когато пожелае.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-30
42/аш-Шура-30: И когато беда ви сполети, тя е заради онова, което сами сте направили. А повечето (беди) Той прощава (кара ги да не се сбъдват).
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-31
42/аш-Шура-31: И не сте тези, които можете да възпрете на земята. И освен Аллах нямате нито покровител, нито избавител.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-32
42/аш-Шура-32: И от Неговите знамения са носещите се като планини по морето кораби.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-33
42/аш-Шура-33: Ако Той (Аллах) пожелае, би спрял вятъра и тогава биха останали неподвижни (корабите) на повърхността, и наистина ­ в това има знамения за всеки многотърпелив, признателен човек.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-34
42/аш-Шура-34: Или ги погубва Той заради онова, което са направили, но и многото от тях Той помилва.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-35
42/аш-Шура-35: И да знаят онези, които спорят за Нашите знамения, че не ще има за тях убежище.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-36
42/аш-Шура-36: И така, каквото и да ви се даде, то е само от насладата на земния живот. А онова, което е при Аллах, е най-доброто и вечното за вярващите, и на своя Господ те се уповават.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-37
42/аш-Шура-37: И те са онези, които отбягват големите грехове и скверностите, и когато се разгневят, прощават.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-38
42/аш-Шура-38: И те са онези, които откликват на своя Господ и отслужват молитвата, и по делата се съвещават помежду си, и раздават от онова, което им даваме за препитание.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-39
42/аш-Шура-39: И те са,онези, които като ги сполети насилие, си помагат.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-40
42/аш-Шура-40: Възмездието за една злина е злина колкото нея. А който прощава и се помирява, неговата награда принадлежи на Аллах. И наистина Той не обича угнетителите.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-41
42/аш-Шура-41: А който се брани, след като го угнетят, за тях няма (наказание) вина.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-42
42/аш-Шура-42: Вина (наказание) имат само онези, които угнетяват хората и престъпват по земята без право. За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-43
42/аш-Шура-43: А който търпи и прощава, ето това е от наистина значимите (големите) дела.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-44
42/аш-Шура-44: А когото Аллах остави в заблуда, за него няма покровител след това. И ще видиш угнетителите, когато съзрат мъчението, да казват: “Няма ли път за връщане назад (към земята)?”
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-45
42/аш-Шура-45: И когато бъдат докарани (за мъчение), ще ги видиш смирени от унижението, гледащи скришно. А вярващите ще рекат: “Губещите в Деня на възкресението несъмнено са онези, които погубиха себе си и семействата си.” И наистина няма ли да са угнетителите в постоянно мъчение?
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-46
42/аш-Шура-46: И те нямат покровители, които да ги бранят, освен Аллах. А когото Аллах оставя в заблуда, за него няма спасение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-47
42/аш-Шура-47: Откликвайте на вашия Господ (пожелайте Лика Му), преди да е дошъл Денят, който Аллах не ще върне назад! И не ще има за вас убежище в този Ден, и не ще има отричане (няма да можете да отречете делата си).
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-48
42/аш-Шура-48: А ако след това се отвърнат, то Ние не сме те изпратили за техен пазител. Твой дълг е само посланието. И щом дадем на човек да вкуси милост от Нас, той ликува с нея. А сполети ли го злина заради онова, което сам си е направил, тогава човекът става неблагодарник.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-49
42/аш-Шура-49: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае и дарява момичета на когото пожелае и момчета на когото пожелае.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-50
42/аш-Шура-50: Или дарява и момчета и момичета. И сторва безплоден когото пожелае. Той е Всезнаещ, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-51
42/аш-Шура-51: С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, или като изпрати пратеник (ангел) и му разкрива по Своя воля каквото пожелае. Той е всевишен, премъдър.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-52
42/аш-Шура-52: Така и на теб разкрихме един дух (Koрана) с Наша повеля. А преди ти не знаеше нито какво е Книга, нито какво е вяра. Ала Ние го сторихме „светлина”, с която да напътваме към Нас, когото пожелаем от Нашите раби. И наистина ти насочваш към правия път.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-53
42/аш-Шура-53: И той е пътят на Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата и всичко на земята. И делата се връщат при Аллах, нали?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: