ат-Тауба, Сура Покаянието (Коран: Сура 9-ат-Тауба)

9/ат-Тауба-1: Бeраeтун минaллахи уe рeсулихи илeллeзинe ахeдтум минeл мушрикин (мушрикинe)., 9/ат-Тауба-2: Фeсиху фил aрдъ eрбeaтe eшхурин уa'лeму eннeкум гaйру му'джизиллахи уe eннaллахe мухзил кяфирин(кяфиринe). , 9/ат-Тауба-3: Уe eзaнун минaллахи уe рeсулихи илeн наси йeумeл хaджджъл eкбeри eннaллахe бeриун минeл мушрикинe уe рeсулух (рeсулуху), фe ин тубтум фe хууe хaйрун лeкум, уe ин тeуeллeйтум фa'лeму eннeкум гaйру му'джизиллах (му'джизиллахи), уe бeшшириллeзинe кeфeру би aзабин eлим(eлимин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Тауба, Сура Покаянието (Коран: Сура 9-ат-Тауба)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-1
9/ат-Тауба-1: Това е (предупреждение) от Аллах и Неговия Пратеник за съдружаващите, с които се договорихте.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-2
9/ат-Тауба-2: Затова странствайте по земята четири месеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах и че Аллах опозорява неверниците!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-3
9/ат-Тауба-3: И e известие от Аллах и от Неговия Пратеник към хората в деня на голямото поклонение (големия хадж), че Аллах и неговият пратеник са настрани (далече) от съдружаващите. И ако се покаете, за вас е най-доброто, а ако се отметнете, знайте, че не ще обезсилите Аллах! И възвести (предупреди) неверниците за болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-4
9/ат-Тауба-4: Освен онези от съдружаващите, с които се договорихте и после не ви ощетиха с нищо и не подкрепиха никого срещу вас. И останете верни на своя договор с тях до срока му! Наистина Аллах обича притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-5
9/ат-Тауба-5: А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите. Хващайте ги и ги обграждайте и ги причаквайте (дръжте ги под око) на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата и дават милостинята тогава им сторете път! Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-6
9/ат-Тауба-6: И ако те моли за защита някой от съдружаващите, защити го, та да чуе той Словото на Аллах! После го заведи на безопасно за него място! Това е, защото са незнаещи хора.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-7
9/ат-Тауба-7: Как може да има за съдружаващите договор с Аллах и с Неговия Пратеник, освен за онези, с които се договорихте при Свещената джамия? И докато са честни (с договора) спрямо вас, бъдете честни (с договора) спрямо тях и вие! Аллах обича притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-8
9/ат-Тауба-8: Какъв (договор) е това? И ако се обединят срещу вас, те не спазват спрямо вас нито родство, нито обет. Угаждат ви на думи, а сърцата им се противят. И повечето от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-9
9/ат-Тауба-9: Продават на нищожна цена знаменията на Аллах и възпират (хората) от Неговия път (попречиха на хората да стигнат до пътя свързващ с Аллах). Наистина лошо е онова, което вършат!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-10
9/ат-Тауба-10: Не спазват спрямо вярващите нито родство, нито обет (не се издължават на вярващите).Тези са които престъпват правата.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-11
9/ат-Тауба-11: И след това ако (пред пратеника те пожелаят да достигнат Аллах) и се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята, тогава те са ваши братя във вярата. Разясняваме знаменията поотделно на проумяващ народ.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-12
9/ат-Тауба-12: И ако нарушат клетвите си подир своя обет, и поругаят вашата вяра, сражавайте се с водителите на неверието, за да престанат! И те нямат клетви. И така (надявайки се) да се откажат.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-13
9/ат-Тауба-13: Нима не ще се сражавате с хора, които нарушиха своите клетви и (те) възнамеряваха да изгонят Пратеника? Първо те настъпиха (на война) срещу вас. Нима се страхувате от тях? Ако сте вярващи Аллах най-много заслужава да се страхувате от Него.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-14
9/ат-Тауба-14: Сражавайте се с тях! Аллах ще ги накаже с вашите ръце и ще ги опозори и ще ви помага срещу тях, и ще изцери гърдите на хора вярващи.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-15
9/ат-Тауба-15: И ще премахне гнева от сърцата им. Аллах приема покаянието на когото пожелае. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-16
9/ат-Тауба-16: Нима смятате, че Аллах ще остави онези от вас, които се борят и се сближават само с Аллах , Неговия Пратеник и вярващите? Аллах знае какво вършите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-17
9/ат-Тауба-17: Съдружаващите нямат право да устройват храмовете на Аллах. Те самите са свидетели на неверието си (те са от отричащите). На тези делата им са провалени и в Огъня ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-18
9/ат-Тауба-18: Устройва храмовете на Аллах само онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден (онзи който вярва в сливането на духа с Господ преди смъртта) и отслужва молитвата, и дава милостинята, и се страхува единствено от Аллах. Тези са напътените към Него.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-19
9/ат-Тауба-19: Нима смятате, че да снабдяваш поклонниците с вода и да устройваш Свещената джамия е като да вярваш в Аллах и в Сетния ден и да се бориш по пътя на Аллах? Те не са равни пред Аллах. Аллах не напътва към Себе си угнетителите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-20
9/ат-Тауба-20: Онези, които вярват ( желаят да Го достигнат) и се преселват и се борят по пътя на Аллах с живота си и всичко, което притежават, те са на по-висока степен при Аллах и те са спечелилите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-21
9/ат-Тауба-21: Възрадва ги техният Господ с вест за милосърдие (от Него) и за благоволение за Градини, в които за тях ще има безкрайни блага.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-22
9/ат-Тауба-22: Там (те) ще пребивават вечно (завинаги). При Аллах има огромна (много голяма) награда.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-23
9/ат-Тауба-23: О, вярващи, не взимайте за ближни своите бащи и братя, ако те са предпочели неверието пред вярата. А онези от вас, които се сближат с тях, те са угнетителите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-24
9/ат-Тауба-24: Кажи: “Ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родът ви, и имотите, които сте придобили, и търговията, за която се плашите от застой, и жилищата, които харесвате, са ви по-любими от Аллах и от Неговия Пратеник, и от борбата по Неговия път, то чакайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва към Себе си нечестивите хора (нечестивия народ).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-25
9/ат-Тауба-25: Аллах ви помогна на много места и в Деня на Хунайн, когато ви възхити вашата многобройност, ала тя не ви спаси от нищо. И земята ви се стори тясна, въпреки че е просторна. После обърнахте гръб в бягство.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-26
9/ат-Тауба-26: После Аллах низпосла успокоението Си на Своя Пратеник и на вярващите. И низпосла воини, които вие не видяхте и наказа онези, които не повярваха. Това е възмездието за неверниците.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-27
9/ат-Тауба-27: После Аллах ще приеме покаяние подир това от когото пожелае. Аллах е Опрощаващ, Млосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-28
9/ат-Тауба-28: О, вие, които вярвате (желаете да достигнете Аллах), съдружаващите са само скверност (мръсотия)! Слeд тази година вече да не се приближават до Свещената джамия! И ако ви е страх от бедност, Аллах ще ви надбави от Своята благодат, ако пожелае. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-29
9/ат-Тауба-29: Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден (в деня на сливането на духа в земния живот с Аллах) и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра, ­ докато не дадат налога безусловно и с покорство.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-30
9/ат-Тауба-30: И рекоха юдеите: “Узайр е синът на Аллах.” И рекоха християните: “Месията е синът на Аллах.” Тeзи слова, които самите те изричат приличат на думите на онези, които и преди не повярваха. Аллах да ги порази! Как така се подлъгват!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-31
9/ат-Тауба-31: Те взеха за господар не Аллах, а своите правници (религиозните си управници) и своите монаси и Месията, сина на Мариам. А им бе повелено да бъдат раби само на единствения Бог. Няма друг Бог освен Него. Пречист е Той от онова, с което (те) съдружават!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-32
9/ат-Тауба-32: (Те) искат да угасят светлината на Аллах със словата си. Но Аллах ще изпълни Своята светлина да засияе в пълнота, дори неверниците да ненавиждат това.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-33
9/ат-Тауба-33: Той е, Който проводи Своя Пратеник с напътствието и с правата вяра, за да я въздигне (да докаже, че това е правата вяра) над всички вероизповедания, дори съдружаващите да ненавиждат това.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-34
9/ат-Тауба-34: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах преди да е дошла смъртта), наистина мнозина от правниците на (юдеите) и монасите (свещениците) изяждат (несправедливо, незаслужено, с измама) имотите на хората и възпират от пътя на Аллах. Онези, които трупат злато и сребро и не раздават от него по пътя на Аллах, ­ извести ги за болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-35
9/ат-Тауба-35: В деня, когато то (желязото) ще бъде нажежено в Огъня на Ада и ще бъдат жигосани с него челата, хълбоците и гърбовете им: “Това е, което натрупахте за себе си (за душите си). Вкусете, каквото сте трупали!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-36
9/ат-Тауба-36: Броят на месеците (както е посочено) в книгата на Аллах е дванадесет, според повелята Му в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени (месеци на забраната). Тази (вяра) е вечната вяра. В тези месеци не угнетявайте себе си и се сражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И знайте, че Аллах е с богобоязливите!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-37
9/ат-Тауба-37: Отсрочването (на свещените месеци) само увеличава неверието. Неверниците се заблуждават в това. ­ Разрешават го в една година и го възбраняват в друга, за да натъкмят броя на месеците, които Аллах е определил за свещени. Позволяват онова, което Аллах е възбранил. Разкрасено им бе злото на деянията им. Аллах не напътва към Себе си невeрниците.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-38
9/ат-Тауба-38: О, вярващи (които вярвате в отдаването преди смъртта на Аллах), какво ви стана? Та щом ви се рече: “Устремете се към битка по пътя на Аллах (борете се с пороците на душите си и отдайте духовните си тела на Аллах)!” Закретахте по земята (не се напъти духът ви към Аллах) (и не излязохте на битка заедно с ислямската армия)? (Нима се отказахте от отдаването на духа на Аллах) и предпочетохте земния живот вместо отвъдния? Насладата на земния живот спрямо отвъдния е твърде малка.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-39
9/ат-Тауба-39: (Ако не се присъедините доброволно), освен ако не се устремите към битката (за да стигне духът ви до пътя, който води към Аллах, за да го слеете с Него), ще ви накаже Той с болезнено мъчение и ще ви замени с друг народ, и не ще Му навредите с нищо. Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-40
9/ат-Тауба-40: Когато вие не помогнахте, Аллах му помогна (на Пратеника). Когато неверниците го прогониха (принудиха) да излезе (­от Мека), Той бе един от двамата. Когато бяха в пещерата, рече той на своя другар: “Не страдай! Аллах е с нас.” И низпосла Аллах Своето успокоение над него и го подкрепи с воини, които вие не видяхте, и стори Той словото на неверниците да е най-презряното, а словото на Аллах е­ най-възвишеното. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-41
9/ат-Тауба-41: Устремете се към битка и силни и слаби, и се борете по пътя на Аллах с живота (душите) си и с всичко, което притежавате! Знайте, че това е най-доброто за вас.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-42
9/ат-Тауба-42: Ако печалба и кратко пътуване бяха близо, щяха да те последват. Но далечен им се видя трудният път. Ще се кълнат в Аллах: “Ако можехме, щяхме да излезем заедно с вас.” Те погубват себе си (душите си). Аллах знае, че те наистина са лъжци.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-43
9/ат-Тауба-43: Аллах те извини! Защо им разреши, преди да ти се разкрият онези, които казват истината и без да си узнал лъжците?
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-44
9/ат-Тауба-44: Онези, които вярват в Аллах и в Сетния ден (сливането на духа в земния живот с Аллах), не те молят за разрешение, за да се борят с душите и имотите си. Аллах знае богобоязливите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-45
9/ат-Тауба-45: А те молят за разрешение само онези, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и се съмняват сърцата им и в своето съмнение се колебаят (мъчат).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-46
9/ат-Тауба-46: И ако искаха да излязат, те несъмнено щяха да се готвят за нея (битката). Но Аллах възненавидя тяхното намерение и ги възпрепятства и им се рече: “Останете с оставащите!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-47
9/ат-Тауба-47: Ако бяха излезли заедно с вас (да се бият), щяха да ви надбавят само объркване. Те се стремят да всяват смут помежду ви. Сред вас има такива, които биха ги послушали. Аллах знае угнетителите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-48
9/ат-Тауба-48: Те и по-рано се стремяха да всяват смут и вършеха дела срещу теб, докато не дойде истината и не се прояви повелята на Аллах, въпреки че те ненавиждат това.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-49
9/ат-Тауба-49: Сред тях някой казва: “Позволи ми да остана и не ме въвличай в изкушение!” А нима те не бяха въвлечени в изкушение? Адът е обгръщащ за неверниците.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-50
9/ат-Тауба-50: Ако ти се случи нещо добро, това ги огорчава, а ако те сполети беда, казват: “Ние бяхме взели мерки предварително. ” И ти обръщат гръб и весело се отдалечават.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-51
9/ат-Тауба-51: Кажи “Не ни сполита нищо, освен това, което Аллах е предписал. Той е нашият Покровител. На Аллах да се уповават вярващите!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-52
9/ат-Тауба-52: Кажи: “Нима очаквате за нас нещо друго, освен добро? А ние очакваме за вас Аллах да ви застигне с мъчение от Него или чрез нашите ръце. Чакайте! С вас чакаме и ние!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-53
9/ат-Тауба-53: Кажи: “Дори и да раздавате доброволно или по принуда, ­ не ще се приеме от вас. Вие сте нечестив народ.”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-54
9/ат-Тауба-54: Онова, което пречи да бъдат приети от тях подаянията им е, че отричат Аллах и Неговия Пратеник, и идват на молитва с мързел и нежелание.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-55
9/ат-Тауба-55: И да не те възхищават имотите им, нито децата им! Аллах иска да ги накаже с това в земния живот и да излязат душите им като неверници.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-56
9/ат-Тауба-56: И въпреки, че не са от вас, те се кълнат в Аллах, че наистина са от вас. Те са страхливи хора (страхлив народ).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-57
9/ат-Тауба-57: Ако биха намерили място за подслон или пещери, или проход, биха се втурнали натам.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-58
9/ат-Тауба-58: Някои сред тях те одумват заради милостинята. И ако им се даде нещо от нея ­ те са доволни, а ако не им се даде - ­негодуват!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-59
9/ат-Тауба-59: И ако те наистина бяха доволни от това, което им бе дарено от Аллах и Неговия Пратеник, щяха да кажат: “Достатъчен ни е Аллах. Скоро ще бъдем дарени с благодат от Аллах и Неговия Пратеник. Несъмнено, към Аллах се стремим.”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-60
9/ат-Тауба-60: Несъмнено, милостинята е отредена от Аллах , за да се дава на бедните и нуждаещите се и на онези, които я събират; за приобщаването на сърцата им(за отдаденост към Аллах) и за (откуп на) робите; за длъжниците, и за онези, които са по пътя на Аллах и за пътуващите. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-61
9/ат-Тауба-61: Онези от тях, които хулят Пророка и казват: “Той е като ухо (слуша и вярва във всичко, което му се казва).” Кажи: “Той за вас е ухото на доброто (слуша и приема вашите слова; не защото не знае, а защото не ви отрича). Той вярва в Аллах и вярва на вярващите. Той е милост за онези от вас, които вярват. А за онези, които клеветят Пратеника на Аллах, за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-62
9/ат-Тауба-62: Кълнат ви се в Аллах, за да ви угодят. Но ако бяха истински вярващи, то (щяха да знаят, че) Аллах и Неговият Пратеник повече заслужават да Им се угажда.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-63
9/ат-Тауба-63: Нима не знаят, че за онзи, който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник е огънят на Ада, там ще пребивава вечно. Ето това е голям позор.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-64
9/ат-Тауба-64: Лицемерите се опасяват да не бъде низпослана сура против тях, която да извести какво крият в сърцата си. Кажи: “Подигравайте се! Аллах ще изкара наяве онова, което криете (от което се опасявате).”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-65
9/ат-Тауба-65: И ако ги попиташ, непременно ще рекат: “Ние само приказвахме и се забавлявахме.” Кажи: “Нима вие се подсмивахте на Аллах, на Неговите знамения и на Неговия Пратеник?”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-66
9/ат-Тауба-66: Не се оправдавайте! Вие станахте неверници, след като бяхте вярващи. Дори да извиним някои от вас, ще накажем други, защото са престъпващи.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-67
9/ат-Тауба-67: Лицемерните мъже и жени са еднакви. Те повеляват лошото и възбраняват доброто; те са скъперници. Те забравиха Аллах, затова и Той ги забрави. Несъмнено, лицемерите са нечестивците.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-68
9/ат-Тауба-68: Аллах обеща на лицемерните мъже и жени и на неверниците огъня на Ада, където ще пребивават вечно. Достатъчен им е той (огънят). Аллах ги прокле. И за тях има безкрайно (постоянно) мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-69
9/ат-Тауба-69: Не сте по-различни от тези преди вас. Те ви превъзхождаха по отношение на могъщество, имоти и деца. Наслаждаваха се, колкото им бе предопределено. Също като тях и вие се наслаждавахте колкото, ви бе предопределено; и се увлякохте в материалните блага, както и те се увлякоха. Те са, чиито дела отидоха напразно (провалиха се). Те са губещите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-70
9/ат-Тауба-70: Не ги ли достигна вестта за онези преди тях -­ народа на Нух, адитите и самудяните, и народа на Ибрахим, и жителите на Мадян, и за сринатите селища? Явиха им се пратениците с ясните знаци. Аллах не ги угнетява, а те сами себе си угнетяват.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-71
9/ат-Тауба-71: А вярващите мъже и жени са покровители един на друг. Те повеляват доброто (правилното) и възбраняват лошото (неправилното) и отслужват молитвата, и дават милостинята, и се покоряват на Аллах и на Неговия Пратеник. Тези Аллах ще помилва. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-72
9/ат-Тауба-72: Аллах обеща на вярващите мъже и жени (които желаят Аллах) Градините, сред които текат ­ реки, там те ще пребивават вечно. За тях има ­приятна обител в Градините на Адн. А най-голямото възнаграждение (от всички) за тях е благоволението на Аллах. Това е най-голямото спасение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-73
9/ат-Тауба-73: О, Пророко, бори се (воювай) срещу неверниците и лицемерите и бъди твърд с тях! Мястото им е Адът. Колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-74
9/ат-Тауба-74: Кълнат се в Аллах , че не са изрекли неверието си на Него, но те изрекоха словата на неверието и станаха неверници, след като бяха приели правата вяра. Това, за което искат да отмъстят, защото никога няма да го получат е благодатта на Аллах ­ и Неговият Пратеник. Ако вече се покаят това ще е най-доброто за тях, а ако се отметнат назад (от вярата) , Аллах ще ги накаже с болезнено мъчение и в земния живот, и в отвъдния. И не ще имат на земята нито покровител, нито избавител.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-75
9/ат-Тауба-75: Някои от тях дадоха обет пред Аллах: “Ако Той (Аллах) ни дари от Своята благодат, непременно ще даваме милостиня и ще бъдем от праведниците.”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-76
9/ат-Тауба-76: А когато (Аллах) им дари от Своята благодат, те станаха скъперници. Те обърнаха гръб и не удържаха на обета си.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-77
9/ат-Тауба-77: Тъй като не изпълниха обета си (пред Аллах) и излъгаха, Той (Аллах) вложи в сърцата им лицемерие до Деня, в който ще Го срещнат.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-78
9/ат-Тауба-78: Нима не знаеха, че Аллах знае какво крият и (скришом) шепнат и, че Аллах най-добре знае тайните?
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-79
9/ат-Тауба-79: Те (тези хора) клеветят богатите вярващи, които доброволно дават милостинята (в повече) ­ и онези вярващи, които нямат какво да дадат, освен старание и труд. Те също така им се присмиват. А накрая Аллах се присмя на тях и за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-80
9/ат-Тауба-80: И да молиш за опрощението им, и да не молиш за него, и седемдесет пъти да молиш за опрощението им, Аллах никога не ще ги опрости. Това е, защото отрекоха Аллах и Неговия Пратеник. Аллах не напътва към Себе си нечестивите хора.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-81
9/ат-Тауба-81: Задоволи ги (нечестивците) да бъдат в опозиция на Пратеника на Аллах. Те ненавиждаха да се борят с имотите и душите си по пътя на Аллах и казваха: “Не тръгвайте (на война) в жегата!” Кажи: “Огънят на Ада е по-горещ!” ­ Де да бяха проумели.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-82
9/ат-Тауба-82: Вече да се смеят малко и да плачат много ­заради възмездието (спечеленото), което придобиха като наказание (отплата)!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-83
9/ат-Тауба-83: И ако Аллах те върне при част от тях и те ти поискат разрешение да излязат (на война), кажи им: “Никога не ще излезете с мен и не ще се сражавате заедно с мен срещу враг, защото първия път предпочетохте да останете. Така, че стойте с оставащите!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-84
9/ат-Тауба-84: И никога не отслужвай молитва за техен покойник и не стой на гроба му, защото те отрекоха Аллах и Неговия Пратеник и умряха като нечестивци.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-85
9/ат-Тауба-85: И да не те възхищават имотите и децата им! Аллах иска да ги накаже с това (с децата и имотите им) в земния живот. И ще излязат душите им, както са неверници.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-86
9/ат-Тауба-86: И когато бе низпослана сура: “Да повярват в Аллах ( да желаят да Го достигнат) и да се борят заедно с Неговия Пратеник!”, заможните измежду тях поискаха от теб разрешение и рекоха: “Остави ни да сме с оставащите!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-87
9/ат-Тауба-87: Предпочетоха да са заедно с оставащите и бяха запечатани сърцата им, та не разбират.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-88
9/ат-Тауба-88: Ала Пратеника и онези, които вярваха (желаеха Аллах) се бореха заедно с него със своите имоти и души. За тях са благата и те са сполучилите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-89
9/ат-Тауба-89: Аллах е приготвил за тях Градините, сред които текат реки, там те ще пребивават вечно. Това е най-голямото спасение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-90
9/ат-Тауба-90: И дойдоха част от арабите бедуини, които посочиха оправдания, излъгаха Аллах и Неговия Пратеник и останаха (не излязоха да се борят). Онези от тях, които не повярваха, ще ги сполети болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-91
9/ат-Тауба-91: На онези, които са искрени към Аллах и Неговия Пратеник, но са слаби, болни или нямат какво да дадат, им е простено. За благодетелните няма вина. ­ Аллах е Опрощаващ, Милосърден. ­
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-92
9/ат-Тауба-92: Също така (няма вина) и за онези, които дойдоха при теб, за да ги откараш, а ти им рече: “Няма (не намерих) с какво да ви откарам.” И се обърнаха, а очите им ­ пълни със сълзи от скръб, че не намират какво да дадат.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-93
9/ат-Тауба-93: Но за онези, които въпреки богатството си искат разрешение от теб да останат заедно с оставащите има вина (причина за грях). Аллах запечата сърцата им, та да не могат вече да знаят.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-94
9/ат-Тауба-94: Когато се върнете при тях ще ви се извиняват. Кажи: “Не се извинявайте, никога не ще ви повярваме! Аллах ми извести за вас (вашето състояние). Аллах и Неговият Пратеник виждат вашите дела ­. После ще бъдете върнати при Знаещия скритото и явното и Той ще ви съобщи какво сте извършили.”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-95
9/ат-Тауба-95: Когато се върнете при тях ще ви се кълнат в Аллах, , за да не им обърнете гръб. Отдръпнете се от тях! Те са клеветници и мястото им е Адът като­ възмездие за онова, което са придобили.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-96
9/ат-Тауба-96: Кълнат ви се, за да спечелят вашето благоволение. Но дори вие да сте доволни от тях, Аллах не благославя нечестивите хора.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-97
9/ат-Тауба-97: При арабите бедуини неверието (отхвърлянето) и лицемерието са по-силно изразени. Те са и по-склонни да не проумеят границите на онова, което Аллах низпосла на Своя Пратеник. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-98
9/ат-Тауба-98: Някои бедуини смятат онова, което дават, за загуба и очакват да се променят времената и да ви сполети зла участ. Над тях да е злата участ! Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-99
9/ат-Тауба-99: А някои от арабите бедуини вярват в Аллах и в Сетния ден (деня на сливането на духа с Господ в земния живот) и приемат онова, което дават като повод за доближаване към Аллах и към зова от Пратеника. Това за тях наистина е повод за доближаване, нали? Аллах ще ги обгърне със Своето милосърдие. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-100
9/ат-Тауба-100: Приближените на Пророка (част от онези, които се надпреварваха в добрите дела, които бяха пречистили душевните си пороци и се бяха усъвършенствали, и отдали на Аллах волята си, и Той им възложи задачата да пречистват и усъвършенстват хората): те се състояха от преселници (онези, които се преселиха от Мека в Медина) и помощници (онези, които приеха Пророка в Медина) и група хора, които ги последваха. (Тъй като приближените се бяха усъвършенствали и разполагаха с правото да пречистват другите, затова хората се обвързаха с тях и ги последваха.) Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. За тях Той е приготвил Градините, сред които текат реки, там ще пребивават вечно и завинаги. Това е най-голямата награда.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-101
9/ат-Тауба-101: Сред арабите бедуини, които са около вас има лицемери и сред жителите на града (ал-Медина) има такива, които постоянно сеят раздори. Ти не знаеш за тях, Ние ги знаем. Тях ще ги мъчим два пъти, после ще бъдат върнати към голямото мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-102
9/ат-Тауба-102: А другите (част от не излезлите за битка) си признаха греховете. Смесиха доброто деяние с лошото. (Да се надяваме, че) Аллах ще им приеме покаянието. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-103
9/ат-Тауба-103: Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея. И се моли за тях! Твоята молитва е успокоение за тях. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-104
9/ат-Тауба-104: Нима не знаят, че Аллах приема покаянието и милостинята на Своите раби? Несъмнено, Аллах приема покаянията. Той е Милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-105
9/ат-Тауба-105: И кажи: “Правете каквото искате! Аллах, Неговият Пратеник и вярващите ще видят вашите дела. И ще бъдете върнати при Знаещия скритото и явното. Тогава Той ще ви извести делата.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-106
9/ат-Тауба-106: А други получиха отсрочка за решението на Аллах. Той или ще ги накаже, или ще приеме покаянието им. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-107
9/ат-Тауба-107: Те построиха джамия с цел да причинят вреда и да подсилят неверието и разединение сред вярващите, и да изчакват онзи, който преди се бунтуваше срещу Аллах и Неговия Пратеник. Те непременно ще се кълнат: “Искахме само доброто(хубавото).” Аллах е свидетел, че са лъжци.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-108
9/ат-Тауба-108: Не влизай в нея никога! Джамията, която още от самото начало бе построена върху богобоязливостта, несъмнено, е по-достойна да влизаш в нея. Там има хора, които обичат да се пречистват (да пречистват душевните си пороци). Аллах обича онези, които се пречистват.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-109
9/ат-Тауба-109: Дали онзи, който основава постройката си върху богобоязън и благоволение от Аллах, е по-добър или онзи, който основава постройката си върху кал и рухва заедно с нея в огъня на Ада? Аллах не напътва към Себе си угнетителите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-110
9/ат-Тауба-110: Постройката, която са изградили, ще остане като съмнение и разединение в сърцата им, докато те се пръснат. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-111
9/ат-Тауба-111: Аллах изкупи от вярващите (желаещите Аллах), които се сражават по пътя на Аллах, убиват и биват убивани, живота и имотите им, за да ги възнагради с Рая. ­ Това е обещано от Аллах в Стария и Новия Завет и в Корана. Кой е по-верен в своето обещание от Аллах? Радвайте се на размяната, която направихте с Него! Това е най-голямото възнаграждение (спасение).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-112
9/ат-Тауба-112: И благовествай вярващите (които желаят Аллах) и онези, които се разкайват и са раби (на Аллах), възхваляват Го, пътешестват (преселват се в името на Аллах, за да се борят и възвеличават Неговото име, да служат по пътя на Аллах, напускат родните си места, за да се учат; онези, които са напътили духовните си тела към Аллах и онези, които обикалят по земята, за да поучават другите), постят (говеят), покланят се и свеждат чело до земята, повеляват доброто (одобряваното) и възбраняват лошото (порицаваното), и спазват границите (законите) на Аллах!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-113
9/ат-Тауба-113: Не подобава на Пророка и на вярващите да молят прошка за съдружаващите, дори да са роднини, след като им стана ясно, че те са обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-114
9/ат-Тауба-114: Молбата на Ибрахим за опрощение на баща му бе само обещание, което той му бе дал. А когато му се изясни, че той (баща му) е враг на Аллах, той се отрече от него. Ибрахим бе умоляващ, благ.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-115
9/ат-Тауба-115: Аллах никога не заблуждава хора след като ги е напътил към Себе си, докато не им изясни от какво да се боят. Аллах всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-116
9/ат-Тауба-116: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Той дава и отнема живота. Нямате друг покровител и избавител освен Аллах.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-117
9/ат-Тауба-117: И Аллах допринесе за покаянието на Пророка и преселниците и помощниците, които го последваха, чиито сърца едва не се бяха отклонили в трудния час, и на една група от тях. После Той прие покаянието им, защото наистина към тях Той (Аллах) е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-118
9/ат-Тауба-118: Покаянието на останалите трима (които не излязоха за битката и получиха отсрочка за решението на Аллах) също бе прието. Но преди това (преди Аллах да им приеме покаянието) земята, колкото и да е просторна, им се стори тясна; и им се свиха душите и се убедиха, че няма друго убежище за тях освен Аллах (няма друго избавление за тях, освен да се върнат при Аллах). После Той се смили над тях им прие покаянието, за да могат духовните им тела отново да достигнат Аллах. Несъмнено, Аллах приема покаянието, Той е Милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-119
9/ат-Тауба-119: О, вярващи (които искате да достигнете Аллах преди смъртта да е дошла),бойте се да не изгубите милостта на Аллах и бъдете с правдивите!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-120
9/ат-Тауба-120: Никога (не е било) жителите на (града) ал-Медина и онези от бедуините, които са около тях, да не излязат с Пратеника на Аллах, нито да предпочетат себе си пред него. Това е, защото всеки път щом ги сполети (твърде много) жажда или умора, или глад по пътя на Аллах, или направят дори и стъпка, която да гневи неверниците, или се сдобият с победа над враг, (това) им се записва като праведно деяние. Аллах не погубва наградата на благодетелните.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-121
9/ат-Тауба-121: И малко да дадат, и много да дадат, и долина да прекосят, ще им се запише, за да им въздаде Аллах най-доброто за онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-122
9/ат-Тауба-122: И не бива вярващите да тръгват на бой вкупом. По една част от всяка група да се заеме с изучаване на вярата, за да увещава (предупреждава ) народа си, когато се върне при него, та да се предпазят!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-123
9/ат-Тауба-123: О, вярващи (които искате да достигнете Аллах преди смъртта да е дошла), сражавайте се с неверниците, които са ви наблизо, и нека намерят твърдост у вас! И знайте, че Аллах е с притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-124
9/ат-Тауба-124: И когато се низпослава сура, някои от тях казват: “На кого от вас това увеличи вярата?” А на тези, които желаят Аллах, (тези сури) засилват вярата им и те се благовестват и се радват.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-125
9/ат-Тауба-125: А на тези, в чиито сърца има болест (съмнение, неверие), Той увеличава скверността им (неверието, съмнението) с още скверност и умират като неверници.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-126
9/ат-Тауба-126: Не виждат ли, че ги подлагаме на изпитание всяка година един или два пъти? После не се разкайват (уповават), не се поучават и не споменават (името на Аллах последователно).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-127
9/ат-Тауба-127: И когато се низпослава сура срещу лицемерите, те се споглеждат един друг: “Вижда ли ви някой?” После се отклоняват. Аллах отклонява сърцата им, защото са хора непроумяващи.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-128
9/ат-Тауба-128: Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е за него вашето затруднение, загрижен е за вас, към вярващите е състрадателен, милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-129
9/ат-Тауба-129: А отметнат ли се, кажи: “Достатъчен ми е Аллах! Няма друг Бог освен Него! На Него се уповавам (доверявам). Той е Господът на великия Трон.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: