Юнус, Сура Юнус (Коран: Сура 10-Юнус)

10/Юнус-1: Eлиф лам ра, тилкe аятул китабил хaким(хaкими)., 10/Юнус-2: E канe линнаси aджeбeн eн eухaйна ила рeджулин минхум eн eнзирин насe уe бeшшириллeзинe амeну eннe лeхум кaдeмe съдкън индe рaббихим, калeл кафирунe иннe хаза лe сахърун мубин(мубинун)., 10/Юнус-3: Иннe рaббeкумуллахуллeзи хaлaкaс сeмауати уeл aрдa фи ситтeти eйямин суммeстeуа aлeл aрши юдeббирул eмр(eмрe), ма мин шeфиин илла мин бa'ди изних(изнихи), заликумуллаху рaббукум фa'будух(фa'будуху), e фe ла тeзeккeрун(тeзeккeрунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Юнус, Сура Юнус (Коран: Сура 10-Юнус)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 10/Юнус-1
10/Юнус-1: Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на мъдрата Книга.
Слушайте Коран: 10/Юнус-2
10/Юнус-2: Нима е странно за хората, че на мъж измежду тях дадохме откровение: “Увещавай хората и благовествай вярващите (които желаят да отдадат духовните си тела на Аллах в земния живот), че за тях има въздигнато (достойно) място при техния Господ!”. Неверниците рекоха: “Този е явен магьосник.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-3
10/Юнус-3: Несъмнено, Вашият Господ Аллах е Toзи, Който сътвори небесата и земята за шест дена и после се въздигна на Трона. Той управлява делата и без Неговото позволение никой не може да бъде застъпник. Това е Аллах, вашият Господ! И вече на Него бъдете раби! Все още няма ли да се поучите?
Слушайте Коран: 10/Юнус-4
10/Юнус-4: При Него ще се завърнете всички и обещанието на Аллах е истинно (истинско). Той пръв сътворява (безподобно), а после онези които вярват и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) ще се върнат (ще бъдат върнати) при Него, за да бъдат наградени справедливо. А за неверниците има вряща вода, от която да пият и болезнено мъчение, заради тяхното неверие.
Слушайте Коран: 10/Юнус-5
10/Юнус-5: Той е, Който стори слънцето светлина и луната сияние, и я отмери по фази, за да знаете броя на годините и изчислението. Аллах сътвори това само с мъдрост. Той разяснява знаменията на хора знаещи.
Слушайте Коран: 10/Юнус-6
10/Юнус-6: Наистина в редуването (последователно) на нощта и деня и в сътвореното от Аллах на небесата и на земята има знамения (доказателства) за народ притежаващ таква (който се бои да не изгуби благодатта на Аллах).
Слушайте Коран: 10/Юнус-7
10/Юнус-7: И наистина те не желаят да Ни достигнат ( не желаят да отдадат духа си на Аллах, докато са още живи) и се задоволяват със земния живот, и намират успокоение в него, и към Нашите знамения са нехайни.
Слушайте Коран: 10/Юнус-8
10/Юнус-8: Ето на тези мястото им е Огънят (Ада) заради онова, което са придобили.
Слушайте Коран: 10/Юнус-9
10/Юнус-9: Които вярват и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) техният Господ ще ги напъти към Себе Си заради тяхната вяра. Те ще са в Градините на блаженството, сред които текат реки.
Слушайте Коран: 10/Юнус-10
10/Юнус-10: Молитвата им там ще бъде: “Пречист си Ти, о, Аллах!”, а поздравът им там ще бъде: “Мир!”, а краят на зова им ще бъде: “Слава на Аллах, Господа на световете!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-11
10/Юнус-11: И ако (Бог) Аллах избързваше със злината за хората, както те бързо искат добрината, вече щеше да им е приключен срокът. Но оставяме онези, които (в земния живот) не желаят да ни срещнат, в тяхната угнетеност да се лутат.
Слушайте Коран: 10/Юнус-12
10/Юнус-12: И когато беда (бедствие) сполети (засегне) човек, той Ни зове легнал, седнал или прав. А щом снемем от него бедата му, ни отминава (обръща гръб), сякаш не Ни е зовял заради бедата, която го е сполетяла. Така бе разкрасено за престъпващите онова, което вършат.
Слушайте Коран: 10/Юнус-13
10/Юнус-13: И наистина погубихме поколенията преди вас във времето, когато угнетяваха. И техните пратеници дойдоха с ясни знаци (доказателства), а те не повярваха. Така въздаваме, наказваме престъпен (престъпващ) народ.
Слушайте Коран: 10/Юнус-14
10/Юнус-14: После ви сторихме наместници на земята подир тях, за да видим как ще постъпвате.
Слушайте Коран: 10/Юнус-15
10/Юнус-15: И когато с доказателства им бъдат четени (тълкувани) Нашите знамения, онези, които не вярват, че ще ни срещнат (достигнат), казват: “Донеси ни друг Коран или Го промени!” Кажи им: “Не мога нищо от душата си да сторя или да го променя. Аз следвам само онова, което ми е разкрито. Страхувам се от мъчение в страшния Ден, ако се възпротивя на своя Господ.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-16
10/Юнус-16: Кажи: “Ако Аллах пожелаеше, не бих ви го чел и не бих ви дал знание за него (за Корана). Прекарах между вас цял един живот, преди него (преди да ми се разкрие знанието). Нима не проумявате?”
Слушайте Коран: 10/Юнус-17
10/Юнус-17: И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или взима за лъжа Неговите знамения? Наистина престъпниците (нарушителите) никога не ще сполучат (се спасят).
Слушайте Коран: 10/Юнус-18
10/Юнус-18: И служат на онова (на идоли) и на всичко друго, но не и на (Бог) Аллах, което нито им вреди, нито им помага и казват: “Тези са нашите застъпници пред Аллах.” Кажи: “Нима известявате Аллах за нещо, което е на небесата или на земята, което Той да не знае? Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 10/Юнус-19
10/Юнус-19: А хората бяха само една общност, но се разделиха (разединиха). И ако нямаше предишно слово от твоя Господ, щеше да е отсъдено между тях за онова, за което са в разногласие.
Слушайте Коран: 10/Юнус-20
10/Юнус-20: И казват: “Защо не му бе низпослано знамение (чудо, доказателство) от неговия Господ?” Тогава им кажи: “Неведомото принадлежи единствено на Аллах. Чакайте! И аз чакам с вас.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-21
10/Юнус-21: И щом дадем на хората да вкусят милост след беда, която ги е засегнала, ето ги - лукавстват (присмиват се) на Нашите знамения! Кажи им: “Аллах е бърз в промисъла. Нашите пратеници (ангели) непременно записват какво лукавствате (кроите , обмисляте).”
Слушайте Коран: 10/Юнус-22
10/Юнус-22: Той е, Който ви придвижва по суша и море. Когато сте на кораби, които се носят с хората при попътен вятър и те му се радват връхлита ги бурен вятър и вълните ги заливат от всички страни, и мислейки, че са обградени, зоват Аллах, предани Нему във вярата: “Избавиш ли ни от това, непременно ще сме от признателните!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-23
10/Юнус-23: А щом ги избави, ето ги (тогава) сеят развала по земята в безправие! О, хора, вашата развала е срещу самите вас. Това е малката наслада на земния живот! После при Нас е вашето завръщане и ще ви известим какво сте вършили.
Слушайте Коран: 10/Юнус-24
10/Юнус-24: Земният живот прилича (е в положение) на водата, която изливаме от небето и с нея по земята никнат растенията за препитание на хората и животните. Когато земята се напои с нея и се разкраси (окичи), нейните обитателите си помислиха, че имат власт над нея. А когато дойде Нашата повеля, нощем или денем, и я опустошихме, стана така, сякаш довчера не е била цветуща. Така поотделно разясняваме знаменията на мислещи хора.
Слушайте Коран: 10/Юнус-25
10/Юнус-25: А Аллах призовава към отдаденост (на мястото за отдаване) и насочва, за когото пожелае ( да бъде от достигналите Неговия Лик), по пътя който води към Него.
Слушайте Коран: 10/Юнус-26
10/Юнус-26: За тях е Най-прекрасното (отдаването на духа в земния живот на Аллах), дори и повече (да видят Лика на Аллах).Техните лица никога няма да са натъжени и за тях няма да има унижение. Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 10/Юнус-27
10/Юнус-27: А които са придобили злина - възмездието им е колкото злината и ще ги почерни унижение. Никой не ще ги защити от Аллах. Сякаш лицата им са покрити с късове от тъмна нощ. Те са обитателите на Огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 10/Юнус-28
10/Юнус-28: В Деня, когато ще ги съберем всички ще речем на онези, които съдружаваха: “Останете по местата си, вие и вашите съдружници!” И ще ги разделим, а съдружниците им ще кажат: “Вие не служехте само на нас!
Слушайте Коран: 10/Юнус-29
10/Юнус-29: Достатъчен е Аллах за свидетел между нас и вас. И ние бяхме в неведение за вашата служба.
Слушайте Коран: 10/Юнус-30
10/Юнус-30: Там всяка душа ще изпита предишните си деяния. И ще бъдат върнати при Аллах, истинския им Покровител, и ще изчезне от тях онова, с което клеветяха.
Слушайте Коран: 10/Юнус-31
10/Юнус-31: Кажи: “Кой ви дава препитание от небето и от земята? Или кой владее слуха и зрението? И кой изважда живото от мъртвото и мъртвото от живото? И кой владее (управлява, създава) делото?” Тогава ще рекат: “Аллах!” Тогава кажи: “Няма ли все още да станете притежатели на таква (да пожелаете Аллах)?”
Слушайте Коран: 10/Юнус-32
10/Юнус-32: Той е Аллах. При вашият Господ е истината. А какво друго има извън истината освен заблудата? И как се отклонявате (обръщате гръб на Истината и приемате заблудата)?
Слушайте Коран: 10/Юнус-33
10/Юнус-33: Така се потвърди Словото на твоя Господ за онези, които са нечестивци. Наистина те не ще повярват.
Слушайте Коран: 10/Юнус-34
10/Юнус-34: Кажи: “Има ли сред съдружаваните от вас някой, който да начене творението, после да го повтори?” Кажи: “Аллах начева творението, после го повтаря. Как сте подлъгани!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-35
10/Юнус-35: Кажи: “Има ли сред съдружаваните от вас някой, който да напътва към истината?” Кажи: “Аллах напътва към истината (към Себе си). И кой е по-достоен да бъде последван - който напътва към Него, или който не напътва, освен ако не е напътен към Него? Какво ви е, как така отсъждате?”
Слушайте Коран: 10/Юнус-36
10/Юнус-36: И повечето от тях следват само догадки. Догадката с нищо не замества истината. Неизбежно Аллах знае техните дела.
Слушайте Коран: 10/Юнус-37
10/Юнус-37: И този Коран не е откровение от друг, освен от Аллах. Той (Коранът) потвърждава онова, което е в ръцете им и подробно разяснява Писанието. Няма съмнение в него! Той (Коранът) е от Господа на световете.
Слушайте Коран: 10/Юнус-38
10/Юнус-38: Или казват: “Той го е измислил.” Кажи: “ Ако говорите истината, тогава донесете една сура подобна на неговите и призовете когото можете, освен Аллах,!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-39
10/Юнус-39: Да, вземат за лъжа знанието, което не схващат и още не е дошло при тях неговото тълкуване. Така го взеха за лъжа и онези преди тях. Виж какъв е краят на угнетителите!
Слушайте Коран: 10/Юнус-40
10/Юнус-40: Някои от тях вярват в него, а други (от тях) не вярват (в него). А твоят Господ най-добре знае сеещите развала.
Слушайте Коран: 10/Юнус-41
10/Юнус-41: И ако те вземат за лъжец, кажи: “Моето дело е за мен, а вашето дело е за вас. Не сте отговорни за това, което върша, и аз не съм отговорен за това, което вие вършите.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-42
10/Юнус-42: Някои от тях се вслушват в теб, ала нима ти ще накараш глухите да чуят, ако не проумяват?
Слушайте Коран: 10/Юнус-43
10/Юнус-43: И някои от тях гледат към теб, ала нима ще напътиш слепците, ако не съзират?
Слушайте Коран: 10/Юнус-44
10/Юнус-44: Наистина Аллах не угнетява хората с нищо, а хората сами угнетяват душите си.
Слушайте Коран: 10/Юнус-45
10/Юнус-45: В онзи Ден, Той (Аллах) ще ги събере (отново ще ги съживи), сякаш са останали (там) не повече от един час от деня. Те ще се познаят помежду си. Губят онези, които взимат за лъжа срещата с Аллах (сливането на духовното тяло в земния живот с Аллах). И не сe напътиха да отдадат духовните си тела.
Слушайте Коран: 10/Юнус-46
10/Юнус-46: И да ти покажем част от онова което им обещахме, или да ти отнемем живота, (после) към Нас е тяхното завръщане. Свидетел е Аллах на онова, което вършат.
Слушайте Коран: 10/Юнус-47
10/Юнус-47: За всяка общност има пратеник. И когато идваше пратеник, между тях се отсъждаше със справедливост, без да бъдат угнетявани.
Слушайте Коран: 10/Юнус-48
10/Юнус-48: И казват: “Кога ще се сбъдне това обещание, ако говорите истината?”
Слушайте Коран: 10/Юнус-49
10/Юнус-49: Кажи: “Нито мога да навредя, нито да си помогна, освен ако Аллах пожелае. За всяка общност има срок. И щом срокът им дойде, с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-50
10/Юнус-50: Кажи: “Помислихте ли, ако Неговото мъчение дойде при вас нощем или денем? Какво искат престъпниците от Него да ускори?”
Слушайте Коран: 10/Юнус-51
10/Юнус-51: Нима сега, когато се случи това ще повярвате в Него? А искахте да го ускорите.
Слушайте Коран: 10/Юнус-52
10/Юнус-52: После ще се каже на угнетителите: “Вкусете вечното (постоянното) мъчение!” Нима ще ви се въздаде за друго освен за онова, което сте придобили?
Слушайте Коран: 10/Юнус-53
10/Юнус-53: Ще искат да ги известиш дали това е истина. Кажи: “Да, кълна се в своя Господ, истина е то и не можете да го възпрете.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-54
10/Юнус-54: Несъмнено всяка душа, която угнетява, дори и да притежаваше всичко на земята, щеше да крие съжалението си и да жертва (да даде) всичко (от онова), когато види мъчението. И ще се отсъди между тях със справедливост, и не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 10/Юнус-55
10/Юнус-55: Да, на Аллах е всичко на небесата и на земята. И да, обещанието на Аллах е истина. Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 10/Юнус-56
10/Юнус-56: Той дава и отнема живота, и при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 10/Юнус-57
10/Юнус-57: О, хора, при вас дойде поучение от вашия Господ и изцеление на онова, което е в гърдите ви (изцеление на душевните болести), и напътствие, и милосърдие за вярващите.
Слушайте Коран: 10/Юнус-58
10/Юнус-58: Кажи: “Нека вече да ликуват (да се радват) с благодатта на Аллах и с Неговото милосърдие! То е по-добро от това, което трупат (земните блага).”
Слушайте Коран: 10/Юнус-59
10/Юнус-59: Кажи: “Виждате ли какво препитание ви низпосла Аллах, а после сторихте от него (някои от тях) възбранено и (а други) позволено?” Кажи: “Аллах ли ви позволи или за Аллах измисляте?”.
Слушайте Коран: 10/Юнус-60
10/Юнус-60: В съдния ден онези които измислят лъжа за Аллах, какво си въобразяват? Аллах е владетел на благодатта за хората, ала повечето от тях са непризнателни.
Слушайте Коран: 10/Юнус-61
10/Юнус-61: С каквото и да се заемете, и да четете нещо от Корана, и каквато и работа да вършите, Ние сме свидетели над вас. Дори и най-дребните неща, както на земята, така и на небето, не остават скрити от твоя Господ, и няма нещо, малко или голямо, което да не в ясната книга.
Слушайте Коран: 10/Юнус-62
10/Юнус-62: Да, за приближените на Аллах не ще има страх и не ще скърбят.
Слушайте Коран: 10/Юнус-63
10/Юнус-63: Те са вярващите (които пожелаха да достигнат Аллах в земния живот) и станаха притежатели на таква.
Слушайте Коран: 10/Юнус-64
10/Юнус-64: За тях е радостната (щасливата) вест в земния и в отвъдния живот. Неизменни са Словата на Аллах. Ето това е великото спасение
Слушайте Коран: 10/Юнус-65
10/Юнус-65: И да не те натъжават думите им! Мощта принадлежи изцяло на Аллах. Той е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 10/Юнус-66
10/Юнус-66: Да, на Аллах са всички на небесата и всички на земята. И какво следват онези, които зоват (служат) на съдружници, вместо на Аллах? Следват единствено догадката и само предполагат (измислят лъжи).
Слушайте Коран: 10/Юнус-67
10/Юнус-67: Той е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея и деня ­ светъл, за да виждате. В това има знамения за чуващи (схващащи) хора.
Слушайте Коран: 10/Юнус-68
10/Юнус-68: Рекоха: “Аллах се сдоби със син.” Пречист е Той! Той е Пребогатия. Негово е всичко на небесата и на земята. Нямате довод за това. Нима говорите за Аллах, каквото не знаете?
Слушайте Коран: 10/Юнус-69
10/Юнус-69: Кажи: “Не ще сполучат (не ще се спасят) онези, които измислят лъжа за Аллах.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-70
10/Юнус-70: Има наслада (препитание) в земния живот. После към Нас е завръщането им. След това ще ги накараме да вкусят суровото мъчение заради тяхното неверие.
Слушайте Коран: 10/Юнус-71
10/Юнус-71: И им прочети вестта за Нух (Ньой)! Той каза така на своя народ: “О, народе мой, ако ви тежи моят престой (при вас) и моето споменаване (напомняне) за знаменията на Аллах, то на Аллах се уповавам (доверявам). Съберете се с вашите съдружници, после си изяснете (направете) вашето дело, после да не ви натежат (делата ви). След това отсъдете за мен и не ми давайте отсрочка!
Слушайте Коран: 10/Юнус-72
10/Юнус-72: Ако случайно се обърнете, аз не търся отплата от вас. Моята отплата е единствено от Аллах. И ми бе повелено да съм от отдадените.
Слушайте Коран: 10/Юнус-73
10/Юнус-73: Ала те го отрекоха. После Ние спасихме него и онези, които бяха с него в Ковчега, и ги сторихме наследници, а онези, които взеха за лъжа Нашите знамения ги издавихме (във водата). Вече виж какъв е краят на предупредените!
Слушайте Коран: 10/Юнус-74
10/Юнус-74: После подир него изпратихме при техните народи пратеници, които дойдоха при тях с ясни знаци (доводи). Тъй като преди това го бяха отрекли (бяха се напътили към Него, а после се отвърнаха), заради това (паднаха) и станаха неверници. Така запечатваме сърцата на престъпващите.
Слушайте Коран: 10/Юнус-75
10/Юнус-75: После изпратихме подир тях Муса и Харун с Нашите знамения при Фараона и знатните му хора, но се възгордяха и стана престъпващ народ.
Слушайте Коран: 10/Юнус-76
10/Юнус-76: И когато дойде при тях истината от Нас, казаха: “Това е явна магия.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-77
10/Юнус-77: Муса каза: “Нима така говорите за истината, когато тя дойде при вас? Нима това е магия? Не ще сполучат магьосниците.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-78
10/Юнус-78: Казаха: “Нима дойдохте при нас, за да ни отлъчите от онова, с което заварихме предците си, и да имате величие (власт, надменност) по земята? Ние не ще повярваме на вас двамата.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-79
10/Юнус-79: И каза Фараонът: “Доведете ми всички знаещи магьосници!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-80
10/Юнус-80: И когато магьосниците дойдоха, Муса им каза: “Хвърлете, каквото ще хвърляте!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-81
10/Юнус-81: И когато хвърлиха, Муса каза: “Това, което вие донесохте е магия, но Аллах ще я провали.” Аллах никога не помага в делата на сеещите развала.
Слушайте Коран: 10/Юнус-82
10/Юнус-82: И ще утвърди Аллах истината , дори престъпниците да възненавиждат (не искат) това.
Слушайте Коран: 10/Юнус-83
10/Юнус-83: Но поради страх от мъчение от страна на Фараона и знатните му хора, на Муса не повярваха други, освен малцина (младежи) от неговия народ. Наистина Фараонът бе надменен (тиранин) на земята и бе от престъпващите.
Слушайте Коран: 10/Юнус-84
10/Юнус-84: И Муса каза така: “О, народе мой, ако сте от вярващите (които желаят да достигнат Аллах в земния живот) и сте отдадени, то тогава на Него (на Аллах) се уповавайте”.
Слушайте Коран: 10/Юнус-85
10/Юнус-85: И тогава казаха: “На Аллах се уповаваме. Господи наш, не сторвай от нас изкушение за угнетяващите хора!
Слушайте Коран: 10/Юнус-86
10/Юнус-86: И спаси ни със Своето милосърдие от невярващите хора!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-87
10/Юнус-87: И повелихме на Муса и брат му: “Направете домове за своя народ в Египет и сторете домовете си места за поклонение, и отслужвайте молитвата и благовествай вярващите (онези, които желаят Аллах)!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-88
10/Юнус-88: И каза Муса: “Господи наш, Ти даде на Фараона и на знатните му хора украса и имоти в земния живот. Господи, да ги отклонят те (земните блага) от Твоя път! Господи, заличи имотите им и вкорави сърцата им. Те не ще да повярват, докато не видят болезненото мъчение!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-89
10/Юнус-89: Рече (Аллах): “Откликна се на вашата молитва (приета е). Вече и двамата с вяра се обърнете (продължавайте да ги зовете към Аллах) и не следвайте пътя на онези, които не знаят и са отдалечени от Мен!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-90
10/Юнус-90: И проведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, (фараона) каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!”
Слушайте Коран: 10/Юнус-91
10/Юнус-91: Сега ли (желаеш да се отдадеш)? А преди ти се възпротиви и бе от сеещите развала
Слушайте Коран: 10/Юнус-92
10/Юнус-92: Днес спасяваме твоето тяло, за да бъдеш доказателство (знамение, поука) за онези след теб. Ала мнозина от хората са нехайни към Нашите знамения.
Слушайте Коран: 10/Юнус-93
10/Юнус-93: И настанихме синовете на Исраил в обител на правдата, и им дадохме (чисто) препитание от благините. И не изпаднаха в разногласие, докато при тях дойде знанието. В Деня на часа твоят Господ ще отсъди помежду им за онова, по което паднаха в разногласие (неразбирателство).
Слушайте Коран: 10/Юнус-94
10/Юнус-94: И ако се съмняваш в онова, което ти низпослахме, питай онези, които четоха от Писанието преди теб! Наистина на теб дойде истината от твоя Господ. И не бъди от съмняващите се!
Слушайте Коран: 10/Юнус-95
10/Юнус-95: И не бъди от онези, които вземат за лъжа знаменията на Аллах, за да не бъдеш от губещите!
Слушайте Коран: 10/Юнус-96
10/Юнус-96: Онези, спрямо които се потвърди словото на твоя Господ, не ще повярват,
Слушайте Коран: 10/Юнус-97
10/Юнус-97: Дори при тях да дойдат всички знамения, докато не видят болезненото мъчение (не ще да повярват).
Слушайте Коран: 10/Юнус-98
10/Юнус-98: И след това де да беше повярвала една страна, и тяхната вяра (на населението на тази страна) да им бе донесла полза, не ставаше ли? Едва след като повярваха снехме от народа на Юнус позорното мъчение в земния живот и им дадохме да се наслаждават до определено време.
Слушайте Коран: 10/Юнус-99
10/Юнус-99: И ако твоят Господ пожелаеше, всички на земята до един щяха да повярват. Нима ти ще принудиш хората да повярват?
Слушайте Коран: 10/Юнус-100
10/Юнус-100: Без позволението на Аллах никоя душа не ще повярва. Той ще остави в заблуда онези, които не разсъждават.
Слушайте Коран: 10/Юнус-101
10/Юнус-101: Кажи: “Погледнете какво има на небесата и на земята!” Но знаменията (доказателствата) и предупрежденията не ще помогнат на хората които не Го желаят с вяра.
Слушайте Коран: 10/Юнус-102
10/Юнус-102: Нима очакват дни, различни от тези на отминалите преди тях? Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-103
10/Юнус-103: После спасяваме Нашите пратеници и онези, които с вяра желаят Аллах. Така Наш дълг е да ги спасяваме.
Слушайте Коран: 10/Юнус-104
10/Юнус-104: Кажи: “О, хора, ако се съмнявате в моята вяра, то аз не ще служа на онези, на които вие служите вместо на Аллах, а ще служа на Аллах, Който ви отнема живота. И ми бе повелено да съм от правоверните.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-105
10/Юнус-105: И обърни лице към вярата като ханиф (правоверен), и никога не бъди от съдружаващите!
Слушайте Коран: 10/Юнус-106
10/Юнус-106: И не зови вместо Аллах онова, което нито ти помага, нито ти вреди! А сториш ли го, тогава наистина си от угнетителите.
Слушайте Коран: 10/Юнус-107
10/Юнус-107: И ако Аллах те засегне с вреда, не ще я отмени друг освен Него. И ако ти иска доброто, никой не ще отклони Неговата благодат. Настина Той дарява с нея, когото пожелае от Своите раби. Той е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 10/Юнус-108
10/Юнус-108: Кажи: “О, хора, вече дойде при вас истината от вашия Господ. И който се е напътил към Него, единствено за собствената си душа се е напътил, а който се е заблудил (който е останал в заблуда), само в свой ущърб (на своя отговорност) остава. И аз не съм над вас покровител.”
Слушайте Коран: 10/Юнус-109
10/Юнус-109: И следвай това, което ти се разкрива, и бъди търпелив, додето Аллах отсъди (отреди)! Той е Най-справедливият съдия.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: