ал-Исра, Сура Нощното пътешествие (Коран: Сура 17-ал-Исра)

17/ал-Исра-1: Субханeллeзи eсра би aбдихи лeйлeн минeл мeсджидил хaрами илeл мeсджидил aксaллeзи барeкна хaулeху ли нурийeху мин аятина, иннeху хууeс сeмиул бaсир(бaсиру)., 17/ал-Исра-2: Уe атeйна мусeл китабe уe джeaлнаху худeн ли бeни исраилe eлла тeттeхъзу мин дуни уeкила(уeкилeн)., 17/ал-Исра-3: Зурриййeтe мeн хaмeлна мea нух(нухин), иннeху канe aбдeн шeкура(шeкурeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Исра, Сура Нощното пътешествие (Коран: Сура 17-ал-Исра)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 17/ал-Исра-1
17/ал-Исра-1: Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещения храм до храма Акса, околностите на който Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Наистина Той е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-2
17/ал-Исра-2: И дадохме на Муса (Моисей) Писание, и го сторихме да напътва към Нас синовете на Израил: “Да не приемате друг покровител, освен Мен (Аллах).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-3
17/ал-Исра-3: О, потомство на онези, които пренесохме заедно с Нух!” Той наистина бе един признателен раб.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-4
17/ал-Исра-4: Предрекохме Ние на синовете на Израил в Писанието: “Два пъти ще сеете развала по земята и наистина ще имате надмощие.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-5
17/ал-Исра-5: И когато настъпи обещаното за първото от двете, изпратихме срещу вас Наши раби, които имаха огромна мощ, и ви издириха сред домовете. И така предреченото бе изпълнено.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-6
17/ал-Исра-6: После ви дадохме надмощие над тях и ви подпомогнахме с имоти и синове, и ви отредихме да сте повече като общност.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-7
17/ал-Исра-7: Ако благодетелствате, това е най-доброто за вашата душа, а ако вършите зло, то пак е от него (от душата ви). А когато настъпи предреченото за втория път, за да ви унижат и да влязат в храма, както влязоха там първия път, и съвсем да унищожат онова, което надвиха...
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-8
17/ал-Исра-8: Надявайки се вашият Господ да ви помилва. А ако вие се отвърнете, и Ние ще се отвърнем (към наказанието). И така сторихме Ада затвор за неверниците.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-9
17/ал-Исра-9: Несъмнено този Коран напътва към Мен най-силния и благовества вярващите, които вършат праведни дела (пречистващи пороците на душата), за които има голяма награда.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-10
17/ал-Исра-10: Те са онези, които не вярват в сетния ден (в сливането на духа с Лика и в деня на равносметката). За тях (онези, в чиито сърца не е изписана вярата) сме приготвили болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-11
17/ал-Исра-11: Човек зове злото, зовеейки доброто. Човекът наистина е припрян.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-12
17/ал-Исра-12: И сторихме нощта и деня две знамения (средства, знаци), чрез които да броите и изчислявате годините. И сторихме нощта тъмна (да не се вижда онова, което е в нея), а деня сторихме светъл (да се вижда онова, което е в него), за да искате благодат от вашия Господ. И всяко нещо разяснихме подробно.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-13
17/ал-Исра-13: И вързахме на шията на всеки човек делата му (добри и лоши). И в Деня на възкресението ще извадим заслужената му книга (триизмерно заснетия филм на живота му).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-14
17/ал-Исра-14: “Чети своята книга (гледай филма на живота си)! Достатъчна ти е днес душата, за да си направиш равносметката (да видиш във филма на живота си добрите и лошите дела, които ще определят дали ще отидеш в рая или в Ада).”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-15
17/ал-Исра-15: Който се е напътил и е срещнал Лика, само за своята душа (пречиствайки пороците от нея) се напътва и Го среща. А който е в заблуда, то тя му е върху самия него. Никой натоварен, не ще носи товара (греха) на друг. И не сме наказвали, без да сме пратили пратеник преди това.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-16
17/ал-Исра-16: Когато пожелаем да погубим една общност, повеляваме на живеещите в охолство (големци и богаташи) там (да се смирят), а те престъпват. Тогава се сбъдва срещу него (това селище) словото и напълно го опустошаваме.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-17
17/ал-Исра-17: И колко поколения погубихме след Нух (Ной)! Достатъчен е твоят Господ, ­ сведущ и всезрящ за греховете на Своите раби.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-18
17/ал-Исра-18: Който възжелае преходното (в този свят), ускоряваме тук каквото пожелаем, за когото пожелаем. После му отреждаме Ада, там ще гори порицаван, прокуден (от благодатта).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-19
17/ал-Исра-19: А който възжелае отвъдния живот и се старае за него както подобава, вярвайки, на тези старанието им ще се отплати.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-20
17/ал-Исра-20: Това го даваме на всички ­(за желаещите земното и отвъдното). Това са ­от даровете на твоя Господ. Даровете от твоя Господ не са възбранени.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-21
17/ал-Исра-21: Виж как предпочетохме едни от тях над други, а отвъдният живот е по-висок на степени и е за предпочитание.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-22
17/ал-Исра-22: И не взимай друг за Бог заедно с Аллах, та да не се окажеш порицан и унизен!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-23
17/ал-Исра-23: И повели твоят Господ да не служите другиму, освен на Него, и към родителите си да се отнасяте с добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави (хубави) слова!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-24
17/ал-Исра-24: И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-25
17/ал-Исра-25: Вашият Господ най-добре знае какво е в душите (намеренията) ви. Ако сте праведни, Той е опрощаващ за напътените към Него с покаяние.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-26
17/ал-Исра-26: И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника, но не пилей с прахосничество! ­
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-27
17/ал-Исра-27: Прахосниците (които харчат напразно) са братя на сатаната. Сатаната е голям неблагодарник към своя Господ.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-28
17/ал-Исра-28: И ако се отдалечиш от тях (по принуда), търсейки милост от своя Господ, на която се надяваш (и нямаш какво да им дадеш), кажи им поне блага дума!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-29
17/ал-Исра-29: И не сторвай ръката ти да е прикована към шията (в скъперничество), и не я разтваряй всецяло, та да не станеш упрекван и безпомощен!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-30
17/ал-Исра-30: Твоят Господ увеличава препитанието за когото пожелае и Той го намалява. За Своите раби Той е сведущ, всезрящ.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-31
17/ал-Исра-31: И не убивайте децата си поради страх от бедност! Ние храним и тях, и вас. Наистина убиването им е голям грях.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-32
17/ал-Исра-32: И не пристъпвайте към прелюбодеяние! То е непристойност и е злочест път.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-33
17/ал-Исра-33: И не убивайте човек, ­ Аллах е възбранил това, освен по право! А който бъде убит с гнет, Ние даваме власт на неговия наследник, но да не прекалява с нея, защото сме го подкрепили.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-34
17/ал-Исра-34: И не пристъпвайте към имането на сирака, освен с добронамереност, докато не достигне зрелост! И изпълнявайте обета си! За обета наистина се носи отговорност.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-35
17/ал-Исра-35: И изпълвайте мярката, когато мерите, и претегляйте с точни везни! Това е най-доброто и най-хубавото.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-36
17/ал-Исра-36: И не следвай онова, което не знаеш! И слухът, и зрението, и сърцето ­ ще бъдат питани за всичко.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-37
17/ал-Исра-37: И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиеш земята, нито ще се въздигнеш колкото планините.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-38
17/ал-Исра-38: И цялото това зло стана омразно при твоя Господ.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-39
17/ал-Исра-39: Това е от мъдростта, която твоят Господ ти разкри. Не взимай друг за бог ведно с Аллах, та да не бъдеш хвърлен в Ада упрекван и прокуден!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-40
17/ал-Исра-40: Нима вашият Господ е заделил за вас синовете, а за Себе Си е взел дъщери измежду ангелите? Наистина изричате прекомерни думи.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-41
17/ал-Исра-41: И дадохме разяснения в този Коран повтаряйки, за да се поучат (за да разберат), а това им надбави само ненавист.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-42
17/ал-Исра-42: Кажи им: “Ако имаше ведно с Него и други богове, както казват, тогава те щяха да търсят път към Владетеля на Трона (за да Го срещнат).”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-43
17/ал-Исра-43: Пречист е Той (Аллах). Превисоко е над онова, което говорят! Превъзходен е, Превелик е.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-44
17/ал-Исра-44: Прославят Го седемте небеса и земята, и всичко по тях. И няма нищо, което да не Го прославя с възхвала. Ала вие не разбирате прославата им. Той наистина е Всеблаг, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-45
17/ал-Исра-45: И когато четеш Корана, спускаме невидима завеса (пречеща им да те възприемат като пророк) между теб и онези, които не вярват в сетния ден (в срещата с Лика).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-46
17/ал-Исра-46: И завихме сърцата им в броня, за да не го разбират (Корана), и в ушите им ­сторихме глухота. И когато споменаваш в Корана единството на твоя Господ, те обръщат гръб с отвращение.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-47
17/ал-Исра-47: Ние най-добре знаем какво чуват, когато те слушат угнетителите, и си шепнат само : “Вие следвате само един омагьосан мъж.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-48
17/ал-Исра-48: Виж само как те сравняват (казват че си омагьосан, луд поет) и така се заблудиха, и вече са неспособни да намерят пътя!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-49
17/ал-Исра-49: И казаха: “Нима след като станем кости и пръст, нима наистина ще бъдем възкресени в ново творение?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-50
17/ал-Исра-50: Кажи им : “Дори и да сте камъни или желязо!”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-51
17/ал-Исра-51: И ще кажат: “Или да бъде друго сътворение (по-велико и по-могъщо)! Тогава кой ще ни възстанови?” Кажи им: “Онзи, Който ви създаде първия път.” И ще поклатят към теб глава и ще рекат: “Кога ще бъде това?” Кажи им: “Може и да е скоро.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-52
17/ал-Исра-52: Денят, в който Той ще ви позове и ще откликнете на Неговата повеля, и ще мислите, че само малко сте престояли (в гроба).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-53
17/ал-Исра-53: И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото! Сатаната сее раздор между тях. Сатаната наистина е явен враг на човека.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-54
17/ал-Исра-54: Вашият Господ ви познава най-добре. Ако пожелае, ще ви помилва, или ако пожелае, ще ви накаже. И не те изпратихме да им бъдеш техен покровител.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-55
17/ал-Исра-55: Твоят Господ най-добре знае всички на небесата и на земята. И предпочетохме едни пророци пред други. И дадохме на Дауд (Давид) псалми.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-56
17/ал-Исра-56: Кажи (им): “Позовете онези, които приемате вместо Него, но те нито могат (не са в състояние) да премахнат бедата от вас, нито да я отклонят.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-57
17/ал-Исра-57: Онези, които (съдружаващите) зоват, се стремят да се доберат до своя Господ, кой от тях да бъде най-близо, и се надяват на Неговата милост, и се страхуват от Неговото мъчение. Наистина мъчението на твоя Господ е от страшното.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-58
17/ал-Исра-58: И ако едно селище ще бъде погубено преди Деня на възкресението, то Ние ще го погубим или Ние ще погубим неговите жители със сурово мъчение. Всичко това е записано в Книгата.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-59
17/ал-Исра-59: Въздържахме се да изпратим знаменията, само защото предците ги взимаха за лъжа. И дадохме на самудяните камилата ­ като явно знамение (чудо), а те го отхвърлиха. И изпращаме знаменията единствено и само за заплаха.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-60
17/ал-Исра-60: И ти казахме: “Твоят Господ обгражда (с благодатта и знанието си) хората.” И сторихме видението, което ти показахме, и прокълнатото дърво в Корана, само за изпитание на хората. И ги заплашваме, но това само им надбавя да престъпват вповече.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-61
17/ал-Исра-61: И когато казахме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Рече (Иблис): “Нима да се поклоня на този, когото Ти сътвори от глина?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-62
17/ал-Исра-62: И рече (Иблис): „ Това ли е човекът, когото Ти почете повече от мен (който според Теб е по-достоен от мен)? Ако ми дадеш отсрочка до Деня на възкресението, аз непременно ще направя неговото потомство да ме последва, освен малцина.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-63
17/ал-Исра-63: Рече (Аллах): “Върви! А който от тях те последва, то възмездието ви е Адът.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-64
17/ал-Исра-64: И подбуждай с твоя глас когото можеш от тях, и ги призовавай с конниците и пехотинците си, и поделяй с тях имотите и децата, и им обещавай!” Но сатаната им обещава само измама.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-65
17/ал-Исра-65: “Над Моите раби ти нямаш власт. И достатъчен е твоят Господ за покровител.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-66
17/ал-Исра-66: Вашият Господ е, Който придвижва за вас корабите в морето, за да търсите от Неговата благодат. Той е милосърден към вас.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-67
17/ал-Исра-67: И когато ви засегне беда в морето, онези, които зовете, изчезват, освен Него. А когато Той ви изведе на сушата, вие се отвръщате. Човекът е голям неблагодарник.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-68
17/ал-Исра-68: Нима имате сигурност, че Той не ще накара сушата да ви погълне, или че не ще изпрати срещу вас ураган от камъни? После не ще намерите за себе си покровител.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-69
17/ал-Исра-69: Или имате сигурност, че Той не ще ви върне там повторно, и не ще изпрати срещу вас ломящ вятър, та да ви издави, заради вашето неверие? После не ще си намерите в това помощник срещу Нас.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-70
17/ал-Исра-70: И почетохме Ние синовете на Адам, и ги пренасяме по сушата и морето, и им даваме от благата. И ги предпочетохме да превъзхождат повечето от онези, които сътворихме.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-71
17/ал-Исра-71: В Деня ще позовем всички хора с техните водители. Онези, чиято книга е подадена в десницата им, ще четат книгата си и не ще бъдат угнетени дори колкото влакънце от фурма.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-72
17/ал-Исра-72: А който е „сляп” на този свят, той ще бъде „сляп” и в отвъдния, и ще бъде най-заблудения за пътя.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-73
17/ал-Исра-73: И се домогваха да те отклонят от онова, което ти разкрихме, за да измислиш за Нас друго, и тогава щяха да те вземат за приятел.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-74
17/ал-Исра-74: И ако Ние не те бяхме подкрепили, за малко щеше да склониш към тях.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-75
17/ал-Исра-75: Тогава щяхме да те накараме двойно да вкусиш (от мъките) на живота и смъртта. После не би могъл да намериш помощник срещу Нас.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-76
17/ал-Исра-76: И се домогваха и те притесняваха да напуснеш обитаваната от теб земя, за да те прогонят от там. Тогава и те щяха да останат само малко след теб.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-77
17/ал-Исра-77: Такъв сюнета ни (системата ни) спрямо Нашите пратеници, които изпратихме преди теб. И не ще откриеш промяна в Нашата система.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-78
17/ал-Исра-78: Отслужвай молитвата намаз от захождането на слънцето до мрака на нощта, и утринната молитва! Утринната молитва се засвидетелства.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-79
17/ал-Исра-79: И се събуждай в част от нощта, и с него (с Корана) се покланяй, което е допълнително за теб. Скоро твоят Господ ще те въздигне на похвално място.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-80
17/ал-Исра-80: И кажи: “Господи мой, въведи ме с достойнство и ме изведи с достойнство! И ме подкрепи с помощник от Теб (с тайното ти знание)!”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-81
17/ал-Исра-81: И кажи им: “Дойде истината и погина лъжата. Несъмнено лъжата погива.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-82
17/ал-Исра-82: И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-83
17/ал-Исра-83: И когато дадем благодат на човек, той се отвръща и се отдалечава по своя си път. А когато го засегне злото, той потъва в отчаяние.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-84
17/ал-Исра-84: Кажи им: “Всеки постъпва по свой начин. Но вашият Господ най-добре знае кой е по-напътен към Него.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-85
17/ал-Исра-85: И те питат за духа (духовното тяло). Кажи им: “Духът е от повелята на моя Господ и ви е дадено малко от знанието за него( духа).”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-86
17/ал-Исра-86: И ако Ние пожелаехме, щяхме да отнемем онова, което ти разкрихме. ­ После нямаше как да намериш покровител срещу Нас (за да ти помогне). ­
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-87
17/ал-Исра-87: (Това) е само по милост от твоя Господ. Наистина благодатта Му към теб е голяма.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-88
17/ал-Исра-88: Кажи им: “И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще могат да сторят подобен, дори един на друг да си помагат.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-89
17/ал-Исра-89: И разяснихме за хората всякакви примери в този Коран. А повечето хора се противят само от неверие.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-90
17/ал-Исра-90: И казаха: “Не ще ти повярваме, докато не направиш да бликне за нас извор от земята.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-91
17/ал-Исра-91: Или да имаш градина с палми и грозде, и да направиш да бликнат сред нея реки в изобилие.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-92
17/ал-Исра-92: Или да направиш небето да падне, ­ както твърдиш, ­ върху нас на отломки, или да доведеш насреща ни Аллах и ангелите.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-93
17/ал-Исра-93: Или да имаш дом от злато, или да се възкачиш на небето. И не ще повярваме на твоето възкачване, докато не ни свалиш книга, която да прочетем.” Кажи им: “Пречист е моят Господ! Не съм ли аз само един човек-пратеник?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-94
17/ал-Исра-94: И на хората им попречи да повярват, когато се яви напътствието, само това, че казваха: “Нима Аллах ни проводи човек-пратеник?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-95
17/ал-Исра-95: Кажи им : “Ако имаше на земята ангели, които да ходят спокойно, щяхме да им свалим от небето ангел-пратеник.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-96
17/ал-Исра-96: Кажи им: “Достатъчен е Аллах за свидетел между мен и вас. Той за Своите раби е сведущ, всезрящ.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-97
17/ал-Исра-97: Когото Аллах срещне със Себе Си, той е напътен, а когото остави в заблуда ­не ще намериш за тях защитници, освен Него. И ще ги съберем в Деня на възкресението по слепи очи ­, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом погасне, ще им добавяме пламъци.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-98
17/ал-Исра-98: Това е тяхното възмездие, защото не повярваха в Нашите знамения и казваха: “Нима след като станем кости и пръст, нима наистина ще бъдем възкресени с ново творение?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-99
17/ал-Исра-99: Нима не виждат, че Аллах, Който сътвори небесата и земята, е способен да сътвори и подобни на тях? И отреди им срок, за който няма съмнение. А угнетителите се възпротивяват само от неверие.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-100
17/ал-Исра-100: Кажи им: “Дори да притежавахте съкровищниците с милостта на моя Господ, и тогава щеше да ви се свиди поради страх от (тяхното) изчерпване. Човекът несъмнено е голям скъперник.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-101
17/ал-Исра-101: И вече дадохме на Муса девет ясни знамения. И питай синовете на Израил как той дойде при тях и Фараонът му рече: “О, Муса мисля, че ти наистина си омагьосан.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-102
17/ал-Исра-102: Рече му : “Ти вече узна, че тези (9 знамения) ги низпосла като явни доводи не друг, а Господът на небесата и на земята. И мисля, о, Фараоне, че наистина ти си погубен.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-103
17/ал-Исра-103: И искаше да ги прогони от Земята (където бяха). И издавихме него и всичките, които бяха с него.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-104
17/ал-Исра-104: И рекохме след него на синовете на Израил: “Обитавайте земята и когато настъпи обещаното за отвъдния живот, ще ви доведем стълпени.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-105
17/ал-Исра-105: А истината (Корана) го низпослахме Ние. С истината бе низпослан. И теб те изпратихме само като благовестител и предупредител.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-106
17/ал-Исра-106: Ние разделихме (стих по стих) Корана на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-107
17/ал-Исра-107: Кажи им : “И да вярвате в него, и да не вярвате, дарените със знанието преди него покорно свеждат чела до земята в суджуд , когато им бъде четен.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-108
17/ал-Исра-108: И казват : “Пречист е нашият Господ! Обещанието на нашия Господ наистина се изпълни.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-109
17/ал-Исра-109: И покорно свеждат чела до земята, плачейки, и им надбавя той смирение.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-110
17/ал-Исра-110: Кажи им : “Зовете (Го) Аллах или зовете (Го) Всемилостивия! Както и да зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвай гръмогласно своята молитва, нито с шепот, а намери едно средно положение между двете!”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-111
17/ал-Исра-111: И кажи им : “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не е имал съдружник във владението, и не е имал помощник срещу безсилието. И Го прославяй с възвеличаване!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: