ар-Раад, Сура Гърмът (Коран: Сура 13-ар-Раад)

13/ар-Раад-1: Eлиф лям мим ра тилкe аятул китаб(китаби), уeллeзи унзилe илeйкe мин рaббикeл хaкку уe лакиннe eксeрeн наси ла ю’минун(ю’минунe)., 13/ар-Раад-2: Aллахуллeзи рeфeaс сeмaуати би гaйри aмeдин тeрeунeха суммeстeуа aлeл aршъ уe сeххaрeш шeмсe уeл кaмeр(кaмeрe), куллун йeджри ли eджeлин мусeмма(мусeммeн), юдeббирул eмрe юфaссълул аяти лeaллeкум би ликаи рaббикум тукънун(тукънунe)., 13/ар-Раад-3: Уe хууeллeзи мeддeл aрдa уe джeaлe фиха рeуасийe уe eнхара(eнхарeн), уe мин куллис сeмeрати джeaлe фиха зeуджeйниснeйни югшил лeйлeн нeхар(нeхарe), иннe фи заликe лe аятин ли кaумин йeтeфeккeрун(йeтeфeккeрунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ар-Раад, Сура Гърмът (Коран: Сура 13-ар-Раад)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 13/ар-Раад-1
13/ар-Раад-1: Алиф. Лам. Мим. Ра. Това са знаменията на Книгата и низпосланото на теб от твоя Господ е истината, ала повечето хора не вярват (не стават вярващи).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-2
13/ар-Раад-2: Аллах е, Който въздигна небесата без видима за вас опора. После се въздигна Той на Трона и покори слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той управлява делата и разяснява знаменията, за да се убедите в срещата със своя Господ (в отдаването на духа в земния живот на Аллах)!
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-3
13/ар-Раад-3: Той е, Който разпростря земята и стори (създаде) по нея непоклатими планини и реки, и от всички плодове стори там по два вида. Той покрива деня с нощта. В това има знамения (доказателства) за мислещи хора.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-4
13/ар-Раад-4: По земята има съседни континенти (площи земя) и градини с грозде, посеви, и палми с общ корен и поотделно, поливани с една и съща вода. И за ядене ние правим едните от тях да превъзхождат другите (по вкус и аромат). В това има знамения за проумяващи хора.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-5
13/ар-Раад-5: И ако нещо ти се струва странно (те учудва), (знай, че) учудващи са всъщност техните думи: “След като се превърнем в пръст, нима наистина след това отново ще бъдем сътворени (създадени)?” Тези са, които отричат своя Господ. Те ще имат окови на вратовете си. Те са обитателите на огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-6
13/ар-Раад-6: И въпреки, че има много примери за възмездие преди тях, те нетърпеливо (бързо) искат от теб лошото преди доброто. Наистина твоят Господ дава опрощение на хората, въпреки че угнетяват. Несъмнено, отмъщението на Твоя Господ е много жестоко.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-7
13/ар-Раад-7: И неверниците казват: “ Не трябваше ли от неговия Господ да му се свали чудо?” Ти си само един предупредител и за всички племена и народи (по всяко време и във всяка общност) има напътстващ (предупредител).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-8
13/ар-Раад-8: Аллах знае какво носят жените, какво намаляват и какво увеличават техните утроби. При него всяко нещо е с мярка.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-9
13/ар-Раад-9: Знае Той видимото (явното) и невидимото (скритото). Той е Превелик, Всевишeн.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-10
13/ар-Раад-10: Едни и същи са онези от вас, които потулват речта и които я изявяват (открито), и които се укриват през нощта, и които се показват през деня.(Той всичко знае. Стих:9)
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-11
13/ар-Раад-11: Тях (тази общност) ги следят ( пазят Ангели-пазители, които пазят напътстващите на всяко време), наредени (от първия до последния) покрай тях. Пазят ги по повелята на Аллах. Аллах не променя това състояние (не отнема от тази общност духа на напътстващия на това време), докато те не променят онова, което е в душите им (намерението да не прекъсват връзката си с Аллах). И ако Аллах пожелае да накаже една общност, никой не може да предотврати това (да попречи). И за тях няма друг покровител освен Него.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-12
13/ар-Раад-12: Той е, Който ви показва мълнията за страх и надежда и построява (подрежда) натежалите (с дъжд) облаци.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-13
13/ар-Раад-13: Гърмът и ангелите с възхвала Го славят, страхувайки се от Него (от Аллах). И праща Той светкавиците, когато те оспорват Аллах. И поразява с това, когото пожелае. Той е, на когото не е възможно да се противопостави.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-14
13/ар-Раад-14: Поканата на Истината е към Него (към Себе си, към Аллах). Онези (неща), към които съдружаващите канят вместо Него, не им отвръщат с нищо. Те приличат на човек, протегнал дланите си към водата, за да стигне тя до устата му, ала тя (водата) не ще стигне сама до него. Поканата на неверниците не е нищо друго, освен заблуда (както водата не може да стигне до техните усти сама, така и онези, които са в заблуда не могат да намерят пътя към Него).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-15
13/ар-Раад-15: Всички, които са на земята и небесата, и сенките им, доброволно или не, се покланят на Аллах сутрин и вечер. (Сенките на физическите тела са духът и душата. Когато физическото тяло се покланя, душата също се покланя. Духът, с добродетелите си, се покланя доброволно. Но душата, заради пороците си, се покланя недоброволно, принудително. Ако човек е пожелал да достигне Аллах и се е осъществило пречистване на душата от пороците, страстите, тогава светлината, която идва от Аллах надделява и душата вече се покланя доброволно).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-16
13/ар-Раад-16: Кажи: “Кой е Господът на небесата и на земята?” Кажи: “Аллах!” И нима вместо Него приехте покровители, които не са в състояние да помогнат или да навредят дори на себе си? Нима са равни слепият и зрящият? Или нима са равни тъмнината и светлината? Или отредиха на Аллах съдружници, които сътвориха творение като Неговото и се оприличи за тях творението?” Кажи: “Аллах е Творецът на всяко нещо.” Той е Единствен, Всемогъщ и Всевластен!
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-17
13/ар-Раад-17: Изсипа Той вода от небето. Така в долините потече вода, колкото бе отредено. И отнесе потокът пяната, която се образува на повърхността. Подобна пяна се образува и на повърхността на онези вещества (изкопаеми), които се загряват (разтопяват) на огън, за да се изработят от тях украшения или други предмети (принадлежности). По този начин Аллах дава пример за истината и лъжата. После пяната изчезва, но онова, което е полезно за хората остава на земята. Така дава Аллах примери.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-18
13/ар-Раад-18: За онези, които се подчиниха на своя Господ (на заповяданото от Господ) е най-прекрасното възнаграждение. А онези, които не Му се подчиниха, дори да притежават всичко на земята и още толкова отгоре, не ще се откупят с него. За тях е лошата равносметка. А мястото, където те ще пребивават, Адът, колко гнусна постеля е той!
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-19
13/ар-Раад-19: И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твоя Господ е истината, е като онзи, който е слепец (не вижда)? Ала поучават се само разумните хора (на които Аллах им е разкрил тайните и те постоянно Го споменават).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-20
13/ар-Раад-20: Те спазват обета си пред Аллах (отдават духа, тялото, душата и волята си на Аллах). И не нарушават договора си (да отдадат и свободната си воля на Аллах).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-21
13/ар-Раад-21: И те свързват с Аллах ( отдават на Аллах, преди смъртта да е дошла) онова (духа, духовното тяло), което Аллах повелява да се свърже с Него. Боят се от своя Господ и се страхуват от лошата равносметка (да бъдат хвърлени в Ада).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-22
13/ар-Раад-22: Те с търпение и желание се стремят към Лика на своя Господ (желаят да достигнат Лика на Аллах и да Го видят), и отслужват молитвата, и раздават скрито или явно от онова, с което Ние сме ги дарили, и отвръщатат на злото с добро. За тях има (хубав) край.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-23
13/ар-Раад-23: Райските градините на Адн. Ще влязат в тях (в градините на Адн) онези сред техните бащи, съпруги и потомци, които са просветени, праведни. И ангелите ще влязат при тях от всички врати.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-24
13/ар-Раад-24: .“Мир вам, че бяхте търпеливи на земята! И колко прекрасно е последствието от това!”
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-25
13/ар-Раад-25: Те, след обета си (че ще отдадат на Аллах духа, физическото тяло, душата и свободната воля), нарушават договора си с Аллах (не отдават на Аллах духа, физическото тяло, душата и свободната воля). И прекъсват онова, което Аллах повелява да се свърже (не отдават духа си на Аллах), и сеят по земята развала (защото пречат и на другите хора да тръгнат по пътя, който води към Аллах). За тях е проклятието и за тях е лошото място (Адът).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-26
13/ар-Раад-26: Аллах увеличава препитанието или намалява препитанието, на когото пожелае. И радват се те на (задоволява ги) земния живот. А земният живот пред отвъдния не е нищо друго, освен (кратко) наслаждение.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-27
13/ар-Раад-27: И казват неверниците: “Защо не му бе низпослано знамение (чудо) от неговия Господ?” Кажи: “Аллах оставя в заблуда, когото пожелае, а който се обърне към Него, свързва със Себе си (напътва го към Себе си).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-28
13/ар-Раад-28: Те са истинските вярващи и сърцата им са задоволени със споменаването на Аллах. Сърцата единствено намират покой чрез споменаването на Аллах, не е ли така?
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-29
13/ар-Раад-29: Вярващите (желаещите да достигнат Аллах в земния живот) и вършещите праведни дела (дела, с които да изчистят душите си), щастливци са те и най-прекрасното място е за тях.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-30
13/ар-Раад-30: Така Ние те изпратихме сред общност, преди която бяха минали и други общности, за да им четеш, каквото ти разкрихме.Те отричат Всемилостивия. Кажи: “Той е моят Господ. Аз на Него се уповавам и няма друг Бог освен Него! И покаянието ми и завръщането ми (завръщането ми, след като ми е било прието покаяние) е към Него.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-31
13/ар-Раад-31: И дори да имаше Коран, с който да се раздвижат планините или да се прореже с него земята, или да се говори чрез него с мъртвите, на Аллах е (принадлежи на Аллах) цялата повеля (заповед). И нима вярващите все още се надяват (че те ще повярват)? Aко Аллах бе пожелал, щеше да напъти всички хора към Себе Си. И неверниците ще продължават да ги сполетяват изпитания (наказания, бедствия), заради онова, което са сторили, или да сполетяват бедствия техните места (домове), докато обещаното от Аллах се осъществи. Несъмнено, Аллах не нарушава обета си.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-32
13/ар-Раад-32: И се присмяха на пратениците преди теб. Но Аз на неверниците (отричащите) им дадох отсрочка. После ги сграбчих (погубих). И как бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-33
13/ар-Раад-33: Нима не е Той, Който стои над придобитото от всяка душа? И отредиха те съдружници на Аллах. Кажи: “Да ги поканят (назоват с имената им и да видят, че не ще им се отвърне)! Нима вие ще Го известите с нещо, което Той не знае на земята или с явни слова?” Ала не, на неверниците лукавството им бе разкрасено и бяха отклонени от пътя (пътя на Аллах). И когото Аллах оставя в заблуда, то тогава за него няма (не ще се намери) водител (водач).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-34
13/ар-Раад-34: За тях има мъчение в земния живот, а мъчението в отвъдния е още по-тежко. И нямат закрилник пред Аллах (от мъчението на Аллах).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-35
13/ар-Раад-35: Раят, обещан на богобоязливите, е като градина, сред която текат реки, а плодовете и сянката и са вечни. Това е краят за богобоязливите. А краят на неверниците е Огънят.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-36
13/ар-Раад-36: Дарените с Писание се радват на низпосланото на теб. А на онези от групите, които отричат част от него им кажи: “Повелено ми е да бъда раб единствено на Аллах и да не съдружавам с Него. Аз зова към Него и завръщането ми е при Него (Той е моят покровител, моето убежище и мястото ми за завръщане).”
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-37
13/ар-Раад-37: Така, Ние Го свалихме като един закон на арабски. И ако последваш страстите им подир знанието, което ти се яви, не ще имаш пред Аллах нито покровител, нито закрилник.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-38
13/ар-Раад-38: И преди теб изпратихме пратеници, и на тях им отредихме съпруги и потомство (деца). И не е било (невъзможно е) пратеник да донесе знамение, без позволението на Аллах. Всяко време си има книга, писание.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-39
13/ар-Раад-39: Аллах заличава (унищожава) или утвърждава, каквото пожелае, и от Него е Книгата (майката на всички книги).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-40
13/ар-Раад-40: Ако ти покажем част от онова, което им обещаваме или те приберем преди това, на теб се пада само задачата да разнасяш посланието, а равносметката се пада върху Нас.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-41
13/ар-Раад-41: И нима не виждат, че Ние стесняваме земята по нейните краища? Аллах отсъжда и никой не ще отклони Неговото отсъждане. Той бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-42
13/ар-Раад-42: Онези преди тях също бяха замислили планове (капани), а всъщност на Аллах е целият замисъл. Той знае какво придобива всяка душа. И скоро неверниците ще узнаят за кого е (тая) последна обител.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-43
13/ар-Раад-43: И казват неверниците: “Не си ти пратеник.” Кажи: “ Аллах и онези, у които е знанието на писанието са достатъчни за свидетел между мен и вас.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: