Саба, Сура Саба (Коран: Сура 34-Саба)

34/Саба-1: Eл хaмду лилляхиллeзи лeху ма фис сeмауати уe ма фил aрдъ уe лeхул хaмду фил ахирeх(ахирeти), уe хууeл хaкимул хaбир(хaбиру)., 34/Саба-2: Я’лeму ма йeлиджу фил aрдъ уe ма яхруджу минха уe ма йeнзилу минeс сeмаи уe ма яруджу фиха, уe хууeр рaхимул гaфур(гaфуру)., 34/Саба-3: Уe калeллeзинe кeфeру ля тe’тинeс саaх(саaту), кул бeла уe рaбби лe тe’тийeннeкум алимил гaйб(гaйби), ля я’зубу aнху мискалу зeррeтин фис сeмауати уe ля фил aрдъ уe ля aсгaру мин заликe уe ля eкбeру илла фи китабин мубин(мубинин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Саба, Сура Саба (Коран: Сура 34-Саба)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 34/Саба-1
34/Саба-1: Славата е на Аллах, Комуто принадлежи всичко сътворено на небесата и на земята! Негова е славата и в отвъдния живот. И Той е Премъдрия, Сведущия.
Слушайте Коран: 34/Саба-2
34/Саба-2: И знае (Той, Аллах) какво прониква и какво излиза от земята, и какво се спуска от небето и какво се издига към него. И Той е Милосърдния, Опрощаващия.
Слушайте Коран: 34/Саба-3
34/Саба-3: А неверниците казаха: “Не ще настъпи за нас Часът (за равносметка)!” Кажи им:“И не, кълна се в своя Господ, знаещия неведомото, че непременно за вас той ще настъпи, ­и не убягва нищо от Него, дори с тежест на прашинка, нито на небесата, нито на земята, и нито по-малко от това, нито по-голямо, без да е в Ясната Книга.”
Слушайте Коран: 34/Саба-4
34/Саба-4: (Настъпването на Часа е) за да възнагради онези, които вярват (желаят да срещнат Лика на Аллах приживе) и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата). За тях има опрощение и щедро препитание.
Слушайте Коран: 34/Саба-5
34/Саба-5: А за онези, стараещи се да осуетят Нашите знамения, за тях има унизително, болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 34/Саба-6
34/Саба-6: А дарените със знанието виждат, че онова, което ти е низпослано от твоя Господ, е истината и води по правия път към Аллах, Всемогъщия, Всеславния.
Слушайте Коран: 34/Саба-7
34/Саба-7: И неверниците казаха: “Да ви посочим ли човек, който ще ви съобщи, че след като напълно бъдете разпилени (когато изгние тялото ви след смъртта), ще бъдете отново сътворени?”
Слушайте Коран: 34/Саба-8
34/Саба-8: И той, лъжа за Аллах ли измисля, или пък има лудост в него? Ала не, тези са, които не вярват в отвъдния живот, те са в мъчение и в дълбоко заблуждение.
Слушайте Коран: 34/Саба-9
34/Саба-9: Нима не виждат онова над тях и онова под тях от небето и земята? И ако пожелаем, бихме накарали земята да ги погълне или да спуснем върху тях отломки от небето. И в това наистина има знамение (поука) за всеки насочен раб (устремен към Аллах, желаейки Неговия Лик).
Слушайте Коран: 34/Саба-10
34/Саба-10: И кълна се, че дадохме на Дауд (Давид) достойнство от Нас (пречистихме пороците от душата му): “О, планини, и вие, птици, насочете се заедно с него към Мен!” И размекнахме за него желязото.
Слушайте Коран: 34/Саба-11
34/Саба-11: И направи широки ризници (покриващи тялото) и ги оразмери под формата на плетка (халки една в друга). И вършете праведни дела! Наистина Аз съм зрящ за вашите дела.
Слушайте Коран: 34/Саба-12
34/Саба-12: И за Сулейман (Соломон) бе вятъра (под негов контрол), и утринният му ход бе колкото месец, и вечерният - колкото месец. И разтопихме и наляхме за него меда от мястото му. И от джинове имаше, работещи за него, с позволението на неговия Господ. А който сред тях се отлъчеше от Нашата повеля, го карахме да вкуси от мъчението на Пламъците.
Слушайте Коран: 34/Саба-13
34/Саба-13: И правеха за него светилища (храмове, дворци, високи сгради) и изваяния, и блюда, колкото басейни, и закрепени котли. О, рода на Дауд (Давид), трудете се с признателност! И малцина от Моите раби са признателни.
Слушайте Коран: 34/Саба-14
34/Саба-14: И когато отсъдихме той да умре, знанието, че е мъртъв дойде само от един дървояд, който гризеше тоягата му. И когато падна той, на джиновете се изясни, че ако знаеха неведомото, не биха търпели това унизително мъчение.
Слушайте Коран: 34/Саба-15
34/Саба-15: И кълна се, че за народа на Себе имаше знамение в неговата земя, две градини, отдясно и отляво (за пример): “Яжте от даровете на вашия Господ и Му бъдете признателни! И (то) е прекрасно място и (Аллах) е опрощаващ Господар!”
Слушайте Коран: 34/Саба-16
34/Саба-16: Но въпреки това те се отвърнаха и така им изпратихме пороя от бентовете, и заменихме (превърнахме) техните градини с две градини, с дъвета без плодове, с даващи горчиви плодове и съвсем малко бодливи храсти.
Слушайте Коран: 34/Саба-17
34/Саба-17: И ето така с това ги наказахме за тяхното неверие. Нима наказваме други, освен неверниците?
Слушайте Коран: 34/Саба-18
34/Саба-18: И устроихме между тях и страните, на които дадохме блага в изобилие, едно след друго (близки) селища. И отмерихме пътища между тях, (и казахме): “Движете се там нощем и денем в сигурност!”
Слушайте Коран: 34/Саба-19
34/Саба-19: Но те: “Господи, увеличи разстоянията в нашите пътувания!” И угнетиха самите себе си. И ги сторихме предания (от поколения на поколения). И напълно ги разпиляхме на парчета. И наистина в това има знамения (поуки) за всеки многотърпелив, признателен.
Слушайте Коран: 34/Саба-20
34/Саба-20: И кълна се, че Иблис (дяволът, сатаната) изпълни своя замисъл (своята цел) спрямо тях, и така те го последваха, освен една група от вярващите (желащи да срещнат Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 34/Саба-21
34/Саба-21: А той нямаше власт (влияние) над тях. И само за да узнаем (ги изпитахме с Иблис) кой вярва в сетния ден (желае да отдаде духа си приживе на Аллах) и кой се съмнява (в срещата с Лика). И твоят Господ е пазител над всяко нещо.
Слушайте Коран: 34/Саба-22
34/Саба-22: Призовете онези, които ценяхте (и признавахте за богове), освен Аллах! Те нищо не владеят, дори с тежест на прашинка, нито на небесата, нито на земята, и нямат съучастие там, и няма Той (Аллах) помощник сред тях.
Слушайте Коран: 34/Саба-23
34/Саба-23: И не е от полза застъпничеството при Него, освен комуто Той е позволил. И щом беше премахнат страха от сърцата им, те казаха: “Какво рече вашият Господ?” (И те): “Истината!” Той е Всевишния, Превеликия.”
Слушайте Коран: 34/Саба-24
34/Саба-24: Кажи им:“Кой ви дава препитание от небесата и от земята?” „Аллах”! И наистина ние или вие, или сме напътени, или сме в явна заблуда.”
Слушайте Коран: 34/Саба-25
34/Саба-25: Кажи им: “И вие не ще бъдете разпитани за нашите прегрешения, нито ние ще бъдем за вашите деяния."
Слушайте Коран: 34/Саба-26
34/Саба-26: Кажи им:“Ще ни събере на едно нашият Господ, после ще ни раздели (ще отсъди) справедливо между нас. И Той е Отсъждащия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 34/Саба-27
34/Саба-27: Кажи им:“Покажете ми тези, които приобщихте за съдружници на Него!” Не е възможно (те идолите не могат да са съдружници на Аллах)! Наистина само Аллах е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 34/Саба-28
34/Саба-28: И Ние те изпратихме за всички хора (на вселената) само като благовестител и предупредител, ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 34/Саба-29
34/Саба-29: И казват : “Ако говорите истината, кога ще се сбъдне това обещание (Съдния ден) ?
Слушайте Коран: 34/Саба-30
34/Саба-30: Кажи им: “И от времето (определено) за вас за Деня, нито един час не можете да забавите, нито можете да ускорите.”
Слушайте Коран: 34/Саба-31
34/Саба-31: И неверниците: “Не ще повярваме нито в този Коран, нито в низпосланото, което е в ръцете им (Библията).” А да бе ги видял как се обвиняват един друг угнетителите, изправени пред техния Господ. И слабите, казват на горделивите: “Ако не бяхте вие, ние непременно щяхме да сме вярващи.”
Слушайте Коран: 34/Саба-32
34/Саба-32: А горделивите се обръщат към слабите: “След като напътсвието дойде при вас, нима се отвърнахте заради нас? Не, вие (самите) бяхте престъпили.”
Слушайте Коран: 34/Саба-33
34/Саба-33: И слабите към горделивите: “Не, вашето лукавство бе и денем и нощем, и ни повелявахте да отричаме Аллах и да сторваме Негови подобия.” И прикриват съжалението си, щом видят мъчението. И сложихме оковите на вратовете на неверниците. И нима те ще бъдат наказани за друго, освен за делата си?
Слушайте Коран: 34/Саба-34
34/Саба-34: И няма нито едно място, където да не сме изпратили предупредител. И живеещите там в охолство не казаха нищо друго, освен : “И наистина ние не вярваме в онова, с което сте изпратени.”
Слушайте Коран: 34/Саба-35
34/Саба-35: И също казаха: “Ние сме повече и с имоти и с деца, и ние не ще бъдем наказани с мъчение.”
Слушайте Коран: 34/Саба-36
34/Саба-36: Кажи им: “И наистина Моят Господ увеличава и намалява препитанието комуто пожелае. Ала повечето хора не знаят.”
Слушайте Коран: 34/Саба-37
34/Саба-37: Нито имотите ви, нито вашите деца ще ви приближат към Нас, освен онези, които вярват и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата). Именно за тях ще има умножена награда за делата им и във високите постове ще бъдат в сигурност.
Слушайте Коран: 34/Саба-38
34/Саба-38: А които се стараят да обезсилят (да отсъдят) Нашите знамения, те в мъчение ще бъдат доведени.
Слушайте Коран: 34/Саба-39
34/Саба-39: Кажи им: “И наистина Моят Господ увеличава и намалява препитанието на когото пожелае от Своите раби. И каквото раздадете, Той ви го връща. Той е най-добрият от даващите препитание.”
Слушайте Коран: 34/Саба-40
34/Саба-40: И в този Ден, когато Той ще ги събере всички, ще каже на ангелите си: “Тези ли са, които зовяха вас?”
Слушайте Коран: 34/Саба-41
34/Саба-41: И ще кажат (Ангелите): “Пречист си (не се нуждаеш от нищо, най-велик), и Ти си нашият Покровител, а не те! Не, те служеха на джиновете и повечето вярваха в (казаното от) тях.”
Слушайте Коран: 34/Саба-42
34/Саба-42: И в този Ден, никой от вас не ще бъде нито от полза, нито във вреда за другия. И на угнетителите ще кажем: “Вкусете мъчението на Огъня , който взимахте за лъжа!”
Слушайте Коран: 34/Саба-43
34/Саба-43: И когато им бе четено от ясните Ни знамения, казаха: “Това е само човек, искащ да ви възпре от това, на което служеха бащите ви.” И казаха още: “Това е само една измислена лъжа.” А неверниците казаха за истината, когато тя дойде при тях: “Това е само една явна магия.”
Слушайте Коран: 34/Саба-44
34/Саба-44: И Ние не им дадохме писания, които да изучават, и не им изпратихме предупредител (пророк) преди теб.
Слушайте Коран: 34/Саба-45
34/Саба-45: И онези преди тях отрекоха, а тези не достигнаха и една десета от онова, което бе дадено на онези, и въпреки това отрекоха Нашите пратеници. И след това какво бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 34/Саба-46
34/Саба-46: И кажи им : “Вас ви наставлявам само с едно нещо - да застанете по двама и поотделно за Аллах и да размислите.” И няма лудост у вашият другар. Той е само предупредител за вас преди сурово мъчение.
Слушайте Коран: 34/Саба-47
34/Саба-47: Кажи им:“Аз не искам отплата от вас. Тя е за вас самите. Моята отплата е единствено от Аллах. И Той е свидетел на всяко нещо.”
Слушайте Коран: 34/Саба-48
34/Саба-48: Кажи им: “Моят Господ поразява (изкарва наяве) с истината, Той е знаещия (изцяло) неведомото.”
Слушайте Коран: 34/Саба-49
34/Саба-49: Кажи им: “Истината дойде и лъжата не може да проблесне, нито да възстанови отново.”
Слушайте Коран: 34/Саба-50
34/Саба-50: Кажи им: “Ако съм в заблуда, то аз заблуждавам себе си и съм само в своя вреда, а ако съм напътен от Аллах, то това е само, заради разкритията на моя Господ. Той е всечуващ и най-близък.”
Слушайте Коран: 34/Саба-51
34/Саба-51: И да бе ги видял как се ужасяват, а вече няма изход, и те бяха грабнати от близко (до Ада) място.
Слушайте Коран: 34/Саба-52
34/Саба-52: И казаха: “Повярвахме в Него!” И как се сдобиха (с вяра) от толкова далечно място (от заблудата)?
Слушайте Коран: 34/Саба-53
34/Саба-53: А преди това го отричаха и само говореха (предполагаха) за неведомото от далечно място (от заблудата си).
Слушайте Коран: 34/Саба-54
34/Саба-54: И се разделиха те и техните желания, както бе направено преди и с подобните на тях. И наистина те бяха в обезпокояващо, дълбоко съмнение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: