ал-Ахкаф, Сура Пясъчните хълмове (Коран: Сура 46-ал-Ахкаф)

46/ал-Ахкаф-1: Ха мим., 46/ал-Ахкаф-2: Тeнзилул китаби минaллахил aзизил хaким(хaкими)., 46/ал-Ахкаф-3: ма хaлaкнeссeмауати уeл aрдa уe ма бeйнe хума илла бил хaккъ уe eджeлин мусeмма(мусeммeн), уeллeзинe кeфeру aмма унзиру му’ридун(му’ридунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Ахкаф, Сура Пясъчните хълмове (Коран: Сура 46-ал-Ахкаф)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-1
46/ал-Ахкаф-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-2
46/ал-Ахкаф-2: Книгата е низпослана от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-3
46/ал-Ахкаф-3: Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях с право и за определен срок. А които отричат това, за което са предупредени, те са неврниците.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-4
46/ал-Ахкаф-4: Тогава кажи им:“Видяхте ли онези, на които се кланяте вместо Аллах? Покажете ми какво са сътворили те на земята, или те имат съучастие на небесата? Донесете ми тогава книга преди тази или остатък от знание, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-5
46/ал-Ахкаф-5: И кой е по-заблуден от онзи, който се моли на друг, а не на Аллах? Никой не ще му откликне до Деня на възкресението и те (другите, идолите) са безучастни към (не знаят за) неговия зов.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-6
46/ал-Ахкаф-6: И когато хората бъдат събрани, те (идолите им) ще се окажат техни врагове и ще отричат служеното им.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-7
46/ал-Ахкаф-7: А когато им бяха четени ясните Ни знамения, неверниците казаха за истината, която дойде при тях: “Това е явна магия.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-8
46/ал-Ахкаф-8: Или казват: “Той си го е измислил.” Кажи им:“Ако аз съм го измислил, то тогава вие с нищо не ще ме избавите от това, което може да ме сполети от Аллах. Той най-добре знае в какво се впускате за него (какви неща казвате за Корана). И достатъчен е Той за свидетел (за Корана) между мен и вас. Той е Опрощаващия, Милосърдния.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-9
46/ал-Ахкаф-9: “И аз не съм изкарал наяве нещо различно от другите пратеници”. И не знам какво ще стане нито с мен, нито с вас. Аз следвам само каквото ми бъде разкрито. И аз съм само един явен предупредител”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-10
46/ал-Ахкаф-10: Кажи им:“И какво ще стане ако този Коран наистина е от Аллах, а вие го отричате? И ако един от синовете на Исраил е засвидетелствал, че Коранът и предишните писания са сходни, и затова е повярвал, а вие се възгордявате? Наистина Аллах не напътства хората-угнетители.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-11
46/ал-Ахкаф-11: Отричащите рекоха на вярващите: “Ако То беше добро нещо, нямаше да могат да ни изпреварят (във вярата и уважението) към Него.” А като не могат да намерят напътствие чрез Него (Корана), тогава ще кажат: “Това е само една стара лъжа”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-12
46/ал-Ахкаф-12: А преди Него бе Писанието на Муса (Моисей) (Тората) като пътеводител и милост над вас. А тази Книга на арабски език е потвърждаваща (Тората), за да предупреди угнетителите и да е радостна вест за благодетелните.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-13
46/ал-Ахкаф-13: И наистина те казаха: “Нашият Господ е Аллах!”, после последваха правия път (водещ към Аллах), и вече за тях не ще има страх и не ще скърбят.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-14
46/ал-Ахкаф-14: Именно те са обитателите на Рая и там ще пребивават вечно, като отплата за техните дела.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-15
46/ал-Ахкаф-15: И завещахме на човека да се отнася добре с родителите си. Носила го е майка му с усилие и го е родила с усилие. И бременността с отбиването му е тридесет месеца. А когато достигне своята зрелост и четиридесетте години, той каза: “Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и ме подкрепи да върша праведни дела (да пречистя пороците от душата си), които Ти одобряваш! И пречисти моето потомство! И наистина аз се покайвам пред Теб и само на Теб съм отдаден”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-16
46/ал-Ахкаф-16: И на такива ще приемем делата им по най-хубав начин (ще им въздадем на дело многократно – до 700 срещу 1), и ще им опростим греховете (ще ги покрием, превърнем в добрини). Те са от обитателите на Рая и обещаното им е истинско.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-17
46/ал-Ахкаф-17: А който каза на родителите си: “Уф, пък и вие! Нима ме плашите, че ще бъда възкресен , докато предишните поколения си отидоха?” , а родителите му зовейки помощта на Аллах казаха : “Горко ти! Бъди вярващ! Наистина обещанието на Аллах е истинно.” А той отговори: “Това са само легенди на предците ни”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-18
46/ал-Ахкаф-18: И спрямо такива се сбъдна словото, и сред отминали преди тях общности от джинове и от хора. И наистина те са от губещите.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-19
46/ал-Ахкаф-19: И за всички има степени за онова, което са извършили, за да им се изплати за техните деяния и не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-20
46/ал-Ахкаф-20: И в този ден, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня, (ще им бъде казано): “Пропиляхте вашите блага в земния живот и им се насладихте, а Днес ще ви се даде унизителното мъчение, защото на земята бяхте надменни без право и защото бяхте нечестивци”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-21
46/ал-Ахкаф-21: И спомни си за брата на адитите, който беше предупредил своя народ при пясъчните хълмове, откъдето бяха минали много предупредители със словата: “Служете единствено и само на Аллах! И наистина аз се страхувам за вас от мъчение във великия Ден.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-22
46/ал-Ахкаф-22: А те казваха: “Нима ти дойде при нас да ни отлъчиш от нашите богове? Донеси ни онова, което ни обещаваш, ако говориш истината”!
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-23
46/ал-Ахкаф-23: Кажи им: “Знанието за това (за мъчението) е само при Аллах, а аз ви оповестявам само онова, с което съм изпратен. Ала виждам, че сте хора невежи”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-24
46/ал-Ахкаф-24: И когато го видяха (мъчението) като облак, прииждащ към техните долини, рекоха: “Това е облак, който ще изсипе дъжд над нас”. Но не, то е онова, за което бързахте - вятър с болезнено мъчение (с ураган) в него.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-25
46/ал-Ахкаф-25: Той, по волята на своя Господ, опустошава всяко нещо. А на сутринта от тях останаха само руините на домовете им. Така наказваме Ние хората престъпници.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-26
46/ал-Ахкаф-26: И наистина им бяхме дарили с повече, отколкото на вас. И им дадохме подобаващ слух, зрение и проницателност. Но с нищо не ги избавиха нито слухът им, нито зрението, нито тяхната проницателност, защото знаейки отхвърляха знаменията на Аллах. И ги обгради онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-27
46/ал-Ахкаф-27: И кълна се, погубихме повечето от селищата около вас, и разяснихме знаменията, надявайки те да се завърнат.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-28
46/ал-Ахкаф-28: И не трябваше ли онези, които те приеха за богове вместо Аллах да им помагат? И не, изоставиха ги (идолите). И това е резултатът от тяхна лъжа и измислица.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-29
46/ал-Ахкаф-29: И бяхме насочили към теб група джинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха: “Слушайте!” И щом бе приключено (четенето на Корана), те се завърнаха при своя народ като предупредители.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-30
46/ал-Ахкаф-30: И рекоха те: “О, народе наш, чухме Книга, низпослана подир Муса (Моисей) в потвърждение на онова, което е в ръцете им и насочваща към Бог и към Тарики Мустеким (пътя, водещ към Него).
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-31
46/ал-Ахкаф-31: О, народе наш, откликнете на зовящия към Аллах и му вярвайте, за да ви опрости Той греховете (да ги превърне в добрини) и да ви предпази от болезнено мъчение.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-32
46/ал-Ахкаф-32: А който не откликне на зовящия към Аллах, той не ще остави (Аллах) безсилен на земята и нямат друг покровител освен Него. Ето тези са в явна заблуда.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-33
46/ал-Ахкаф-33: Не видяха ли, че Аллах е сътворителят на небесата и земята? И не се умори Той от тяхното сътворяване, и Той има сила да съживи мъртвите. Да, и наистина Той над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-34
46/ал-Ахкаф-34: И в този Ден, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня : “Това не е ли истината?”, и ще кажат: “Да, кълнем се в нашия Господ (че е истина)!” И ще каже (Аллах): “Вкусете тогава мъчението, защото бяхте отричащи!”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-35
46/ал-Ахкаф-35: Затова и ти бъди търпелив, както търпяха пратениците посветили най-големите усилия, и не бързай за тях! И в Деня, когато видят онова (мъчението), което им е обещано, ще им се стори, че са престояли само един час от цял ден. Това е само едно послание. И нима ще бъдат погубени други, освен нечестивците?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: