Сад, Сура Сад (Коран: Сура 38-Сад)

38/Сад-1: Сад, уeл кур’ани зиз зикр(зикри)., 38/Сад-2: Бeлиллeзинe кeфeру фи ъззeтин уe шикак(шикакън)., 38/Сад-3: Кeм eхлeкна мин кaблихим мин кaрнин фe надeу уe латe хинe мeнас(мeнасин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Сад, Сура Сад (Коран: Сура 38-Сад)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 38/Сад-1
38/Сад-1: Сад. Кълна се в Корана, притежател на напомнянето (споменаването, прославянето)!
Слушайте Коран: 38/Сад-2
38/Сад-2: И не, неверниците са в надменност и раздор.
Слушайте Коран: 38/Сад-3
38/Сад-3: И колко поколения преди тях бяха погубени! Тогава те простенаха, но времето за спасение бе отминало.
Слушайте Коран: 38/Сад-4
38/Сад-4: И се удивиха, че измежду тях бе дошъл предупредител за тях. И неверниците: “Този е един голям лъжец и магьосник.”
Слушайте Коран: 38/Сад-5
38/Сад-5: Нима боговете ги превъща в един? И наистина това е нещо изумително (странно).”
Слушайте Коран: 38/Сад-6
38/Сад-6: И знатните от тях казвайки : “Вървете и бъдете търпеливи (настоятелни) за вашите богове! Това именно се иска от вас” се отделиха.
Слушайте Коран: 38/Сад-7
38/Сад-7: Не сме чували такова нещо (че всички богове са всъщност един бог) в другите религии. Това е само една измислица.
Слушайте Коран: 38/Сад-8
38/Сад-8: На него ли измежду нас е низпослано напомнянето (прославянето)?” И не, те се съмняват в Моето Напомняне, но те още не вкусиха от Моето мъчение.
Слушайте Коран: 38/Сад-9
38/Сад-9: Или при тях са съкровищниците на милостта на твоя Господ ­ Всемогъщия, Даряващия?
Слушайте Коран: 38/Сад-10
38/Сад-10: Или тяхно е владението на небесата, на земята и на всичко между тях? Тогава да намерят причини (пътища, средства) и да се издигнат!
Слушайте Коран: 38/Сад-11
38/Сад-11: (Те са) армия съставена от разгромени и разделени помежду си общностти.
Слушайте Коран: 38/Сад-12
38/Сад-12: Преди тях и народът на Нух (Ной), и адитите, и фараонът също отрякоха знаменията.
Слушайте Коран: 38/Сад-13
38/Сад-13: И самудяните, и народът на Лот, и обитателите на Ейке. Те също бяха от (отричащите) общности.
Слушайте Коран: 38/Сад-14
38/Сад-14: Те всичките отрекоха пратениците и затова Моето наказание стана наложително.
Слушайте Коран: 38/Сад-15
38/Сад-15: И за тях няма друго, освен да очакват един вик (мощна звукова вълна).
Слушайте Коран: 38/Сад-16
38/Сад-16: И казаха: “Господи, дай ни нашия дял бързо преди Деня на равносметката!”
Слушайте Коран: 38/Сад-17
38/Сад-17: И търпи онова, което изричат, и спомни си за нашия раб Дауд, притежателят на силата! И наистина той се бе отдаден (на Аллах).
Слушайте Коран: 38/Сад-18
38/Сад-18: И наистина Ние му дадохме власт над планините и те прославяха заедно с него и привечер, и призори.
Слушайте Коран: 38/Сад-19
38/Сад-19: И птиците също насъбрани, всички му се подчиниха (отдадоха).
Слушайте Коран: 38/Сад-20
38/Сад-20: И укрепихме неговите блага, и му дадохме мъдростта и точното отсъждане (умението да отделя истината от лъжата и да отсъжда справедливо, и му дадохме също ораторско умение).
Слушайте Коран: 38/Сад-21
38/Сад-21: И стигна ли до теб вестта за спорещите? Бяха се покатерили и прескочили стените, за да влязат в светилището (на Давид)?
Слушайте Коран: 38/Сад-22
38/Сад-22: Когато пристигнаха при Давут (Давид), той се уплаши от тях. Рекоха: „Не се страхувай! Ние сме само двама спорещи, ощетили един друг. Вече отсъди между нас с истината и не бъди угнетител, и ни насочи по правия път (със справедливо решение)!”
Слушайте Коран: 38/Сад-23
38/Сад-23: “Наистина това е моят брат. Той има деветдесет и девет овце, а аз имам само една овца. Въпреки това той рече: “Повери ми я (дай ми и тази)!” И ме надви с казаното.”
Слушайте Коран: 38/Сад-24
38/Сад-24: (Дауд) (Давид): “Кълна се, че те е угнетил като е поискал да добави и твоята овца към своите. И истина е, че мнозина от съдружниците се потискат един друг, освен онези, които вярват (желат да достигнат, срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (прочистващи пороците от душата). Но те са малцина.” И си помисли Дауд (Давид), че Ние го изпитваме и след това помоли своя Господ за опрощение, и падна, свеждайки чело до земята, и се насочи към своя Господ (с думи и зрение и получи отговор).
Слушайте Коран: 38/Сад-25
38/Сад-25: И така му опростихме това. И наистина той има висок пост и прекрасна обител при Нас.
Слушайте Коран: 38/Сад-26
38/Сад-26: О, Дауд (Давид), Наистина Ние те провъзгласихме за наместник на земята. Затова отсъждай между хората с истината и не се отдавай на страстите (на душата) си, за да не те отклони от пътя на Аллах! И наистина за отклонилите се от пътя на Аллах има сурово мъчение, понеже са забравили Деня на равносметката.
Слушайте Коран: 38/Сад-27
38/Сад-27: И небето и земята, и всичко между тях не го сътворихме напразно. Това е мисълта само на отричащите. И горко на отричащите за положението им в Огъня.
Слушайте Коран: 38/Сад-28
38/Сад-28: Нима ще сторим онези, които вярват (желаят да достигнат, срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата си), да са като сеещите развала по земята, или притежателите на таква (богобоязън)(които се боят да не изгубят милостта на Аллах) да са като отричащите повелите на Аллах и вършещите грехове?
Слушайте Коран: 38/Сад-29
38/Сад-29: Тази благословена Книга я низпослахме на теб, за да се поучават от нейните знамения и улул елбап (притежателите на тайните) да я тълкуват (поясняват).
Слушайте Коран: 38/Сад-30
38/Сад-30: И дарихме Дауд (Давид) със син Сюлейман (Соломон). Какъв прекрасен раб! И наистина Той се бе отдал на Нас.
Слушайте Коран: 38/Сад-31
38/Сад-31: Една вечер му бяха дадени готови да побегнат коне от добра порода.
Слушайте Коран: 38/Сад-32
38/Сад-32: И рече той: “И наистина аз (ги) обичам с любов, идваща от споменаването (прославянето) на моя Господ (с любов идваща от добрината). И когато изчезнаха зад покривалото ( от прахта от побягването на конете),
Слушайте Коран: 38/Сад-33
38/Сад-33: (Каза) „Върнете ги при мен!” И започна да гали краката и шиите им.
Слушайте Коран: 38/Сад-34
38/Сад-34: И наистина Ние изпитахме Сюлейман (Соломон). И на неговия престол сложихме тяло. После той се насочи (отдели).
Слушайте Коран: 38/Сад-35
38/Сад-35: И рече той: “Господи мой, прости ми и ми дай (дари ме с) блага, с които да не бъде удостоен никой след мен! Наистина Ти си Даряващия.”
Слушайте Коран: 38/Сад-36
38/Сад-36: И така му подчинихме вятъра, да духа леко според неговата повеля, където поиска.
Слушайте Коран: 38/Сад-37
38/Сад-37: Също и сатаните, като едни да строят, а други да дълбаят.
Слушайте Коран: 38/Сад-38
38/Сад-38: И други (също), вързани един за друг в окови.
Слушайте Коран: 38/Сад-39
38/Сад-39: Това е Нашият дар и вече о безмерно се благодетелствай или се въздържай!
Слушайте Коран: 38/Сад-40
38/Сад-40: И наистина той има висок пост и прекрасна обител при Нас.
Слушайте Коран: 38/Сад-41
38/Сад-41: И спомни си Нашия раб Еюб, който се бе позовал на своя Господ така: “И наистина Сатаната ми причини беда и мъчение.”
Слушайте Коран: 38/Сад-42
38/Сад-42: “Тропни с крак (по земята)! (Ето) това е студена вода за миене и за пиене.”
Слушайте Коран: 38/Сад-43
38/Сад-43: И му дарихме неговото семейство, и още толкова заедно с тях, като милост от Нас и напомняне за улул елбаб (притежателите на тайните).
Слушайте Коран: 38/Сад-44
38/Сад-44: “(О, Еюб) вземи в длан снопче сламки и удари с него, и не нарушавай клетвата си!” И наистина го намерихме търпелив. Какъв прекрасен раб! И той се бе отдал на Аллах (беше отдал духа си на Аллах приживе).
Слушайте Коран: 38/Сад-45
38/Сад-45: И спомни си за притежателите на сила и прозорливост Наши раби Ибрахим и Исхак, и Якуб.
Слушайте Коран: 38/Сад-46
38/Сад-46: И Ние ги сторихме пречистени раби, споменаващи отвъдното.
Слушайте Коран: 38/Сад-47
38/Сад-47: И наистина те са при Нас сред добрите и от избраните.
Слушайте Коран: 38/Сад-48
38/Сад-48: И спомни си също за Исмаил и Иляз, и Зюлкифли! Всички те са сред добрите.
Слушайте Коран: 38/Сад-49
38/Сад-49: Този (Коран) е едно напомняне. И наистина за притежателите на таква (богобоязън)(които се боят да неизгубят милостта на Аллах) има прекрасна обител (Ликът на Аллах).
Слушайте Коран: 38/Сад-50
38/Сад-50: И градините Адн на Рая с разтворени за тях врати.
Слушайте Коран: 38/Сад-51
38/Сад-51: Облегнати там, пожелават доста плодове и питиета.
Слушайте Коран: 38/Сад-52
38/Сад-52: И има при тях връстнички със скрити погледи (гледащи само господаря си).
Слушайте Коран: 38/Сад-53
38/Сад-53: “Ето това ви е обещано за Деня на равносметката”.
Слушайте Коран: 38/Сад-54
38/Сад-54: Това наистина е Нашата награда, няма изчерпване за нея.
Слушайте Коран: 38/Сад-55
38/Сад-55: Това е (положението на спечелилите Рая)! А за престъпилите има злощастна обител.
Слушайте Коран: 38/Сад-56
38/Сад-56: Адът, и влизат те в него. И колко лоша постеля е той!
Слушайте Коран: 38/Сад-57
38/Сад-57: Това е (положението на спечелилите Ада)! И нека вкусят врящата вода и гной!
Слушайте Коран: 38/Сад-58
38/Сад-58: И други подобни мъже и жени (мъчения по двойки) има.
Слушайте Коран: 38/Сад-59
38/Сад-59: Това е тълпа, която заедно с вас ще търпи мъчението. Няма поздрав за тях. Те ще са влизащите в Огъня.
Слушайте Коран: 38/Сад-60
38/Сад-60: И казаха : “И не, за вас няма поздрав. Вие ни навлякохте това (бяхте причина за нашето мъчение). И колко лошо е това обиталище!”
Слушайте Коран: 38/Сад-61
38/Сад-61: И казаха : “Господи наш, за онзи, който ни навлече това, Ти дай двойно мъчение!”
Слушайте Коран: 38/Сад-62
38/Сад-62: И казаха (от Ада): “Защо не виждаме (тук) хората, които смятахме за злосторници?
Слушайте Коран: 38/Сад-63
38/Сад-63: Тогава им се подигравахме. Нима погледите ни се отклониха от тях (та не ги забелязахме)?”
Слушайте Коран: 38/Сад-64
38/Сад-64: И истинна е тази свада между обитателите на Огъня.
Слушайте Коран: 38/Сад-65
38/Сад-65: “Кажи им:“Аз съм само предупредител. Няма друг бог, освен Аллах, Единосъщия, Покоряващия.”
Слушайте Коран: 38/Сад-66
38/Сад-66: Господът на небесата, земята, и на всичко между тях, Всемогъщия, Многоопрощаващия!
Слушайте Коран: 38/Сад-67
38/Сад-67: Кажи им:“(Коранът) това е Едно Велико Известие”.
Слушайте Коран: 38/Сад-68
38/Сад-68: Вие сте тези, които се отвърнахте от Него.
Слушайте Коран: 38/Сад-69
38/Сад-69: И нямах знание за най-върховните на небесата, когато спореха.
Слушайте Коран: 38/Сад-70
38/Сад-70: Разкрива ми се само, че съм един явен предупредител.
Слушайте Коран: 38/Сад-71
38/Сад-71: Твоят Господ бе казал на ангелите: “Наистина ще сътворя Аз човек от (влажна) глина”.
Слушайте Коран: 38/Сад-72
38/Сад-72: И когато го завърша, и му вдъхна от Своя дух, сведете веднага чела до земята пред него!
Слушайте Коран: 38/Сад-73
38/Сад-73: И така се поклониха ангелите всички вкупом.
Слушайте Коран: 38/Сад-74
38/Сад-74: Освен Иблис (сатаната). Той се възгордя и стана от неверниците.
Слушайте Коран: 38/Сад-75
38/Сад-75: Рече (Аллах): “О, Иблис, какво ти попречи да се поклониш на онова, което сътворих със Своите ръце (със Своята мощ)? Възгордя ли се или стана от високопоставените?”
Слушайте Коран: 38/Сад-76
38/Сад-76: Рече (Иблис): “Аз съм по-добър от него. Мен ме сътвори от огън, а него сътвори от пръст, глина.”
Слушайте Коран: 38/Сад-77
38/Сад-77: Рече (Аллах): “Тогава излез от Рая! Ти вече си от прокудените”.
Слушайте Коран: 38/Сад-78
38/Сад-78: И над теб ще бъде Моето проклятие до Съдния ден.
Слушайте Коран: 38/Сад-79
38/Сад-79: Рече (Иблис): “Господи, тогава ми дай отсрочка до Деня, когато ще бъде възкресението!”
Слушайте Коран: 38/Сад-80
38/Сад-80: Рече (Аллах): “Тогава бъди от отсрочените”.
Слушайте Коран: 38/Сад-81
38/Сад-81: До определения Ден.
Слушайте Коран: 38/Сад-82
38/Сад-82: Рече (Иблис): “Кълна се в Твоята мощ, аз непременно ще ги изкуша всичките.”
Слушайте Коран: 38/Сад-83
38/Сад-83: Освен Твоите предани раби.
Слушайте Коран: 38/Сад-84
38/Сад-84: Рече (Аллах): “Истината е това, и аз само истината казвам”.
Слушайте Коран: 38/Сад-85
38/Сад-85: И аз непременно ще напълня Ада с теб и всички от тях, които те последват.
Слушайте Коран: 38/Сад-86
38/Сад-86: Кажи им : “Не искам от вас отплата за това (което ви откривам) и не съм от онези, които добавят от себе си.”
Слушайте Коран: 38/Сад-87
38/Сад-87: (Коранът) Той е само Напомняне за световете.
Слушайте Коран: 38/Сад-88
38/Сад-88: И след време неизбежно ще узнаете вестите за него.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: