Sad, Soera Sad (Koran: Soera-38-Sad)

de Heilige Koran » Soera Sad
share on facebook  tweet  share on google  print  
38/Sad-1: Sad waalqur-ani thee alththikri, 38/Sad-2: Bali allatheena kafaroo fee AAizzatin washiqaqin, 38/Sad-3: Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata heena manasin
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Sad, Soera Sad (Koran: Soera-38-Sad)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 38/Sad-1
38/Sad-1: Shâd. Bij de Koran, bezitter van eer.
Luister Koran: 38/Sad-2
38/Sad-2: Maar degenen die ongelovig zijn., verkeren in eigendunk en opstandigheid.
Luister Koran: 38/Sad-3
38/Sad-3: Hoeveelgeneraties vóór hen hebben Wij niet vernietigd, die toen (tot Ons) riepen. Die tijd was niet de tijd om te vluchten.
Luister Koran: 38/Sad-4
38/Sad-4: En zij verbaasden zich dat er om waarschuwer uit hun midden tot hen was gekomen. En de ongelovigen zeiden: "Dit is een liegende tovenaar!
Luister Koran: 38/Sad-5
38/Sad-5: Heeft hij de goden tot één God gernaakt? Voorwaar, dit is zeker een verbazingwekkend iets."
Luister Koran: 38/Sad-6
38/Sad-6: En de vooranstaanden onder hen gingen weg (zeggend:) "Ga door en wees geduldig met (de aanbidding van) jullie goden. Voorwaar, dat (van Moehammad) is zeker iets dat (tegen jullie) bedoeld is.
Luister Koran: 38/Sad-7
38/Sad-7: En wij hebben hierover niets gehoord in de laatste godsdienst. Dit is niets dan een verzinsel."
Luister Koran: 38/Sad-8
38/Sad-8: Is aan hem uit Ons midden de Vermaning neergezonden? Nee! Zij verkeren in twijfel over Mijn Vermaning. Nee! Zij hebben de bestraffing nog niet geproefd.
Luister Koran: 38/Sad-9
38/Sad-9: Of zijn bij ben de schatten van de Barmhartigheid van jouw Heer, de Almachtig, de Schenker?
Luister Koran: 38/Sad-10
38/Sad-10: Of behoort aan hèn het koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat daartussen is? Laten zij dan langs de ladders omhoog klimmen!
Luister Koran: 38/Sad-11
38/Sad-11: Zij zijn daar niets anden dan het verslagen leger van de bondgenoten.
Luister Koran: 38/Sad-12
38/Sad-12: Vóór hen loochende het volk van Nôeh, en (het volk van) de 'Âd en Fir'aun, de bezitter van de pinnen (macht).
Luister Koran: 38/Sad-13
38/Sad-13: En de Tsamôed, het volk van Lôeth en de bewoners van Aikah. Zij zijn de bondgenoten.
Luister Koran: 38/Sad-14
38/Sad-14: En er was niemand onder hen, of hij loochende de Boodschappers, zodat Mijn bestraffing bewaarheid word.
Luister Koran: 38/Sad-15
38/Sad-15: En zij wachtten slechts op één enkele bliksemslag, die geen onderbreking kent.
Luister Koran: 38/Sad-16
38/Sad-16: En zij zeggen: "Onze Heer, bespoedig voor ons ons deel (van de bestraffing) vóór de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 38/Sad-17
38/Sad-17: Weest geduldig mt wat zij zij zeggen, en gedenk Onze dienaar Dâwôed, de bezitter van kracht. Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Luister Koran: 38/Sad-18
38/Sad-18: En Wij maakten de bergen dienstbaar, die met hem de Glorie van Allah prezen in de avond en in de ochtend.
Luister Koran: 38/Sad-19
38/Sad-19: En (ook) de verzamelde vogels, allen wendden zich voortdurend tot Hem.
Luister Koran: 38/Sad-20
38/Sad-20: En Wij versterkten zi n koninkrijk en Wij gaven hem de wijsheid en de beslissende uitspraken.
Luister Koran: 38/Sad-21
38/Sad-21: Heeft jou het bericht over de onenigheid bereikt? Toen zij over de muur de gebedsruimte binnendrongen?
Luister Koran: 38/Sad-22
38/Sad-22: Toen zij bij Dâwôed binnenkwamen, schrok Hij van ten, zij zeiden: "Wees niet bang, wij zijn twee mannen die het met elkaar oneens zijn, een van ons heeft de ander onrechtvaardig behandeld. Oordeel daarom rechtvaardig tussen ons en wijk niet af van de Waarheid en leid ons naar het rechte Pad.
Luister Koran: 38/Sad-23
38/Sad-23: Voorwaar, mijn broeder heeft negen en negentig ooien en ik heb één ooi. Toen zei hij: 'Sta haar aan mij af.' En hij versloeg mij in het redetwisten."
Luister Koran: 38/Sad-24
38/Sad-24: Bij (Dâwôed) zei: "Voorzeker, hij heeft jou onrechtvaardig behandeld met de eis om jouw ooi am zijn ooien toe te voegen. En voorwaar, vele genoten behandelen elkaar onrechtvaardig, behalve degenen die geloven en die goede werken verrichten, en zij zijn slechts weinigen. En Dâwôed vermoedde dat Wij hem op de proef stelden, waarop hij zijn Heer om vergeving smeekte. Hij boog zich neer en hij toonde berouw.
Luister Koran: 38/Sad-25
38/Sad-25: Toen vergaven Wij hem dat. En voorwaar, voor hem is er bij Ons zeker (Onze) nabijheid en de beste plaats van terugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-26
38/Sad-26: O Dâwôed, Wij hebben jou tot gevolmachtigde op aarde aangesteld, oordeel daarom met de Waarheid tussen de mensen en volg niet de begeerte, want die zal jou doen afdwalen van de Weg van Allah. Voorwaar, degenen die van de Weg van Allah afdwalen: voor hen is er een harde bestraffing omdat zij de Dag des Oordeels vergaten.
Luister Koran: 38/Sad-27
38/Sad-27: En Wij hebben de hemel en de aarde en wat dartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn. Wee daarom degenen die niet in de Hel geloven.
Luister Koran: 38/Sad-28
38/Sad-28: Zullen Wij degenen die geloven en goede werken verrichten behandelen als de verderfzaaiers op de aarde? Of zullen Wij de Moettaqôen be handelen als de verdorvenen?
Luister Koran: 38/Sad-29
38/Sad-29: (Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.
Luister Koran: 38/Sad-30
38/Sad-30: En Wij schonken Dâwôed Soelaimân, de beste dienaar. Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Luister Koran: 38/Sad-31
38/Sad-31: (Gedenkt) toen hem in de avond dc snelle raspaarden werden getoond.
Luister Koran: 38/Sad-32
38/Sad-32: Toen zei hij: "Voorwaar, ik koesterde de liefde voor het goede ten koste van het gedenken van mijn Heer, totdat zij onzichtbaar werden door de zonsondergang.
Luister Koran: 38/Sad-33
38/Sad-33: Brengt ze naar mij terug." Daarna begon bij (de paarden) over de benen en de halzen te stirijken.
Luister Koran: 38/Sad-34
38/Sad-34: En voorzeker, Wij hebben Soelaimân op de proef gesteld en Wij zetten (hem) op zijn zetel, als een lichaam, waarna hij berouw toonde.
Luister Koran: 38/Sad-35
38/Sad-35: Hij zei: "Mijn Heer, vergeef rnij, en schenk mij een koninkrijk dat niemand na mij ooit zal bezitten. Voorwaar, U bent de Schenker.
Luister Koran: 38/Sad-36
38/Sad-36: En Wij maakten de wind un hem dienstbaar, die volgzaan waaide op zijn bevel, waarheen bij wilde.
Luister Koran: 38/Sad-37
38/Sad-37: En (ook) de Satans, allen waren bouwers en duikers.
Luister Koran: 38/Sad-38
38/Sad-38: En andere (Satans) vastgebonden in ketenen.
Luister Koran: 38/Sad-39
38/Sad-39: Dat is een ge-schenk van Ons, geef (het) dan weg of houd (het) achter; zonder afrekening.
Luister Koran: 38/Sad-40
38/Sad-40: En voorwaar, voor hem is er bij Ons zeker (Onze) nabijheid en de beste plaats van terugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-41
38/Sad-41: En gedenk Onze dienaar, Ayyôeb, toen hij tot zij Heer riep: "Voorwaw, de Satan heeft mij getroffen met tegenspoed en bestraffing."
Luister Koran: 38/Sad-42
38/Sad-42: (Allah antwoordde:) "Stamp met jouw voet, dit is koel water om te baden en om van te drinken."
Luister Koran: 38/Sad-43
38/Sad-43: En Wij hebben hem zijn familie en nog eens zoveel met hen geschonken, als een genade van Ons en als een tering voor de bezitters van verstand.
Luister Koran: 38/Sad-44
38/Sad-44: (Allah zei tegen Ayyôeb:) "En neem een bosje gras in je hand, en sla daarmee (jouw vrouw) en breek jouw eed niet." Voorwaar, Wij troffen hem aan als een geduldige, de beste dienaar. Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Luister Koran: 38/Sad-45
38/Sad-45: En gedenk Onze dienaren Ibrâhîm en Ishâq en Ya'qôeb allen waren beziners van grote kracht en inzicht.
Luister Koran: 38/Sad-46
38/Sad-46: Voorwaar, Wij zuiverden hen volledig ten behoeve van (hun) godachtenis van het Hiernamaals.
Luister Koran: 38/Sad-47
38/Sad-47: En voorwaar, zij behoorden bij Ons zeker tot de beste uitgekozenen.
Luister Koran: 38/Sad-48
38/Sad-48: En gedeak Ismâ'îl (en Al Yasa' en Dzôelkifl: zij behoorden allen tot de besten.
Luister Koran: 38/Sad-49
38/Sad-49: Dit is een herinnering, en voorwaar, voor de Moettaqôen is er zeker de beste plaats van terrugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-50
38/Sad-50: De Tuinen van 'Adn (het Paradijs) waarvan de poorten voor hen geopend zijn.
Luister Koran: 38/Sad-51
38/Sad-51: Daarin leunen zij, zij vragen daarin om vele vruchten en om drinken.
Luister Koran: 38/Sad-52
38/Sad-52: En bij hen zijn mooie gezellinnen met ingetogen blikken, gelijk in leeftijd.
Luister Koran: 38/Sad-53
38/Sad-53: Dat is wat aan jullie beloofd is voor de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 38/Sad-54
38/Sad-54: Voorwaar, dit is zeker een voorziening van Ons die geen einde kent.
Luister Koran: 38/Sad-55
38/Sad-55: Zo is het. En voorwaar, voor de overtreders is er zeker de slechtste plaats van terugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-56
38/Sad-56: De Hel, daarin zullen zij binnentreden en dat is de slechtste rustplaats.
Luister Koran: 38/Sad-57
38/Sad-57: Zo is het. Laten zij hem (de bestraffing) proeven: kokend water en etter.
Luister Koran: 38/Sad-58
38/Sad-58: En andere, daarop lijkende soorten.
Luister Koran: 38/Sad-59
38/Sad-59: Dit is een groep die samen niet jullie binnenstroomt. Er is geen welkom voor hen. Voorwaar, zij treden de Hel binnen.
Luister Koran: 38/Sad-60
38/Sad-60: Zij (hun volgelingen zullen) zeggen: "Nee, juist voor jullie is er geen welkom, jullie zijn het die dit over ons hebben gebracht." Dat is dan de slechtste vestiging.
Luister Koran: 38/Sad-61
38/Sad-61: Zij zullen zeggen: "Onze Heer, voor wie dit over ons heeft gebracht: vermenigvuldig de bestraffing in de Hel voor hem."
Luister Koran: 38/Sad-62
38/Sad-62: En zij zullen zeggen: "Hou komt het dat wij niet de mensen (gelovigen) zien, die wij tot de slechtsten rekenden?
Luister Koran: 38/Sad-63
38/Sad-63: Is het omdat wij hen tot onderwerp van bespotting maakten, of slagen de ogen er niet in hen te zien?"
Luister Koran: 38/Sad-64
38/Sad-64: Voorwaar, dat zal zeker de waarheid zijn: het redetwisten van de bewoners van de Hel.
Luister Koran: 38/Sad-65
38/Sad-65: Zeg: "Ik ben slechts een waarschuwer, en er is geen god dan Allah, de Ene, de Overweldiger.
Luister Koran: 38/Sad-66
38/Sad-66: De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is, de Almachtige, de Vergevensgezinde."
Luister Koran: 38/Sad-67
38/Sad-67: Zeg: "Dit is een geweldig bericht.
Luister Koran: 38/Sad-68
38/Sad-68: Waarvan jullie je afwenden.
Luister Koran: 38/Sad-69
38/Sad-69: Het is voor mij niet mogelijk dat ik kennis zou hebben over de Engelen toen zij redetwistten.
Luister Koran: 38/Sad-70
38/Sad-70: Het is aan mij geopenbaard dat ik slechts een duidelijke waarschuwer ben."
Luister Koran: 38/Sad-71
38/Sad-71: (Gedenk) Toen jouw Heer tot de Engelen zei: "'Voorwaar, Ik schep een mens uit aarde.
Luister Koran: 38/Sad-72
38/Sad-72: En Ik vervolmaak hem, en blaas hem van de Geest in." Toen knielden zij zich voor hem neer.
Luister Koran: 38/Sad-73
38/Sad-73: Toen knielden alle Engelen tezamen neer.
Luister Koran: 38/Sad-74
38/Sad-74: Behalve Iblîs, hij was hoogmoedig en hij behoorde tot de ongelovigen.
Luister Koran: 38/Sad-75
38/Sad-75: Hij (Allah) zei: "O Iblîs, wat heeft jou ervan weerhouden om neer te knielen toen Ik (Adam) met Mijn beide Handen had geschapen? Was jij hoogmoedig, of behoorde jij tot de hooghartigen?"
Luister Koran: 38/Sad-76
38/Sad-76: Hij zei: "Ik ben beter dan hij. U heeft mij uit vuur geschapen, terwijl U hem uit aarde heeft geschapen.
Luister Koran: 38/Sad-77
38/Sad-77: Hij (Allah) zei: "Ga dan weg uit haar (het Paradijs): voorwaar, jij bent een verworpene.
Luister Koran: 38/Sad-78
38/Sad-78: En voorwaar, op jou rust Mijn vervloeking, tot de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 38/Sad-79
38/Sad-79: Hij (Iblîs) zei: "Mijn Heer, geef mij uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."
Luister Koran: 38/Sad-80
38/Sad-80: Hij (Allah) zei: "Voorwaar, jij behoort dan tot hen aan wie uitstel is gegeven.
Luister Koran: 38/Sad-81
38/Sad-81: Tot de Dag van de vastgestelde tijd."
Luister Koran: 38/Sad-82
38/Sad-82: Hij (Iblîs) zei: "Bij Uw eer dan, ik zal hen zeker allen misleiden.
Luister Koran: 38/Sad-83
38/Sad-83: Behalve Uw dienaren onder hen die zuiver zijn in hun aanbidding."
Luister Koran: 38/Sad-84
38/Sad-84: Hij (Allah): "De Waarheid, en Ik spreek de Waarheid.
Luister Koran: 38/Sad-85
38/Sad-85: Ik zal zeker De Hel vullen met jou en met degenen onder hen die jou volgden, tezamen."
Luister Koran: 38/Sad-86
38/Sad-86: Zeg (O Moehammad): "Ik vraag jullie er geen beloning voor en ik behoor niet tot hen die verzinnen.
Luister Koran: 38/Sad-87
38/Sad-87: Hij (de Koran) is niets dan een Vermaning voor de werelden.
Luister Koran: 38/Sad-88
38/Sad-88: En over een tijd zullen jullie zeker weten wat zijn boodschap was."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: