Ya-Sin, Soera Ya Sin (Koran: Soera-36-Ya-Sin)

36/Ya-Sin-1: Ya-seen, 36/Ya-Sin-2: Waalqur-ani alhakeemi, 36/Ya-Sin-3: Innaka lamina almursaleena
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Ya-Sin, Soera Ya Sin (Koran: Soera-36-Ya-Sin)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 36/Ya-Sin-1
36/Ya-Sin-1: Ya Sîn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-2
36/Ya-Sin-2: Bij de wijze Koran.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-3
36/Ya-Sin-3: Voorwaar, jij (Mohammed) behoort zeker tot de gezanten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-4
36/Ya-Sin-4: Op het rechte Pad.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-5
36/Ya-Sin-5: (Deze Koran) als een neerzending van de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-6
36/Ya-Sin-6: Opdat jij een volk zal waarschuwen waarvan hun voorvaderen niet gewaarschuwd zijn, zodat zij achtelozen waren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-7
36/Ya-Sin-7: Voorzeker, het woord (van bestraffing) is tegen de meesten van hen bewaarheid omdat zij niet geloven.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-8
36/Ya-Sin-8: Voorwaar, Wij hebben om hun nekken ketenen gelegd en die reiken tot de kinnen, zodat hun hoofden opgeheven blijven.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-9
36/Ya-Sin-9: En Wij hebben vóór hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis en Wij hebben hun ogen bedekt, zodat zij niet kunnen zien.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-10
36/Ya-Sin-10: En het maakt geen verschil of jij hen waarschuwt of niet waarschuwt, zij geloven niet.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-11
36/Ya-Sin-11: Voorwaar, jij kunt slechts waarschuwen wie de Vermaning volgt en de Erbarmer vreest, hoewel hij Hem niet kan waarnemen. Verkondig hem daarom de verheugende tijding van vergeving en een edele beloning.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-12
36/Ya-Sin-12: Voorwaar, Wij zijn het Die de doden tot leven brengen en Wij schrijven op wat zij gedaan hebben en (ook) hun sporen. En alle zaken hebben Wij opgesomd in een duidelijk boek.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-13
36/Ya-Sin-13: En geef hen een voorbeeld: de bewoners van de stad toen de gezanten tot haar kwamen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-14
36/Ya-Sin-14: Toen Wij er twee tot hen zonden, waarop zij hen loochenden, toen versterkten Wij (hen) met een derde. Zij zeiden toen: "Voorwaar, wij zijn gezanten voor jullie."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-15
36/Ya-Sin-15: Zij zeiden: "Jullie zijn slechts mensen zoals wij en de Erbarmer heeft niets neergezonden, jullie doen niets anders dan liegen."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-16
36/Ya-Sin-16: Zij zeiden: "Voorwaar, onze Heer weet dat wij zeker gezanten voor jullie zijn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-17
36/Ya-Sin-17: En onze taak is slechts het overbrengen van de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-18
36/Ya-Sin-18: Zij zeiden: "Voorwaar, wij zien een kwaad lot in jullie, als jullie dan niet ophouden, dan zullen wij jullie zeker stenigen en dan zal jullie zeker een pijnlijke bestraffing van ons treffen."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-19
36/Ya-Sin-19: Zij zeiden: "Jullie kwade lot ligt bij jullie zelf, is het omdat jullie vermaand worden? Nee, jullie zijn een buitensporig volk."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-20
36/Ya-Sin-20: En uit het verste gedeelte van de stad kwam een man aangesneld, die zei: "O mijn volk, volgt de gezanten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-21
36/Ya-Sin-21: Volgt hen die geen beloning van jullie vragen en rechtgeleiden zijn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-22
36/Ya-Sin-22: En waarom zou ik niet Hem aanbidden Die mij heeft geschapen? En tot Hem worden jullie teruggekeerd.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-23
36/Ya-Sin-23: Hoe zou ik dan naast Hem goden kunnen nemen? Als de Barmhartige voor mij tegenspoed zou wensen, dan zou hun voorspraak mij niets baten en mij niet redden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-24
36/Ya-Sin-24: Voorwaar, dan zou ik zeker in duidelijke dwaling verkeren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-25
36/Ya-Sin-25: Voorwaar, ik geloof in jullie Heer, luistert daarom."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-26
36/Ya-Sin-26: Er werd gezegd: "Treed het Paradijs binnen." Hij zei: "O wee, wist mijn volk maar.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-27
36/Ya-Sin-27: Wat mijn Heer mij heeft vergeven en mij tot één van de geëerden heeft gemaakt!"
Luister Koran: 36/Ya-Sin-28
36/Ya-Sin-28: En Wij hebben na hem geen leger (van engelen) uit de hemel tot zijn volk gezonden, en Wij zonden hen niet.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-29
36/Ya-Sin-29: Het was slechts één bliksemslag en toen waren zij dood.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-30
36/Ya-Sin-30: Wat jammer voor de dienaren, er komt geen Boodschapper tot hen, of zij drijven de spot met hem.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-31
36/Ya-Sin-31: Weten zij dan niet hoeveel generaties vóór hen Wij vernietigd hebben? Zij zullen niet tot hun (wereldse levens) terugkeren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-32
36/Ya-Sin-32: En zij zullen allen bijelkaar bij Ons voorgeleiden zijn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-33
36/Ya-Sin-33: En een teken voor hen is de dode aarde die Wij tot leven doen komen en waaruit Wij graan voortbrengen waarvan zij eten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-34
36/Ya-Sin-34: En Wij hebben daarin tuinen met dadelpalmen en druivenstruiken gemaakt en Wij hebben daarin bronnen doen ontspringen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-35
36/Ya-Sin-35: Opdat zij van haar vruchten eten en van wat hun handen hebben verricht. Zijn zij dan niet dankbaar?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-36
36/Ya-Sin-36: Heilig is Degene Die al de soorten heeft geschapen die de aarde voortbrengt en uit henzelf en van wat zij niet weten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-37
36/Ya-Sin-37: En een Teken voor hen is de nacht waarvan Wij de dag onttrekken, dan bevinden zij zich in de duisternis.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-38
36/Ya-Sin-38: En de zon loopt in haar vaste baan. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-39
36/Ya-Sin-39: En Wij hebben voor de maan standen bepaald, zodat zij terugkeert als een oud sikkeltje van een dadeltros.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-40
36/Ya-Sin-40: Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-41
36/Ya-Sin-41: En het is een Teken voor hen dat Wij hun nakomelingen dragen in een volgeladen schip.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-42
36/Ya-Sin-42: En Wij hebben voor hen iets dat daarop lijkt geschapen, waarop zij rijden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-43
36/Ya-Sin-43: En als Wij willen, dan doen Wij hen verdrinken en dan zal er geen helper voor hen zijn, en zij zullen niet worden gered.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-44
36/Ya-Sin-44: Behalve als een genade van Ons, en als een gunst voor een vastgestelde tijd.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-45
36/Ya-Sin-45: En wanneer tot hen wordt gezegd: "Vreest wat vóór jullie en wat achter jullie is, hopelijk zullen jullie begenadigd worden, (toen keerden zij zich af.)"
Luister Koran: 36/Ya-Sin-46
36/Ya-Sin-46: En er komt geen Teken tot hen, van de Tekenen van hun Heer, of zij wenden zich er van af.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-47
36/Ya-Sin-47: En wanneer tot hen wordt gezegd: "Geeft uit van waar Allah jullie mee voorzien heeft," dan zeggen degenen die ongelovig zijn tot degenen die gelovig zijn: "Zouden wij degenen voeden die Hij had kunnen voeden, als Allah het gewild had? Jullie verkeren slechts in duidelijke dwaling."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-48
36/Ya-Sin-48: En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte vervuld worden, als jullie waarachtigen zijn?"
Luister Koran: 36/Ya-Sin-49
36/Ya-Sin-49: Zij wachten op niets anders dan één enkele bliksemslag die hen grijpt terwijl zij redetwisten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-50
36/Ya-Sin-50: Dan kunnen zij (elkaar) niet raadplegen en zij kunnen niet tot hun familie terugkeren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-51
36/Ya-Sin-51: En er wordt op de bazuin geblazen, daarop snellen zij uit de graven naar hun Heer.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-52
36/Ya-Sin-52: Zij zeggen: "Wee ons! Wie heeft ons van onze rustplaatsen doen opstaan? Dat is wat de Barmhartige heeft aangezegd, en de Gezondenen hebben de waarheid gesproken."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-53
36/Ya-Sin-53: Het zal slechts één enkele bliksemslag zijn en dan zullen zij allen bij Ons voorgeleid worden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-54
36/Ya-Sin-54: Dan zal op deze Dag niemand onrecht aangedaan worden en jullie zullen slechts worden beloond voor wat jullie plachten te doen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-55
36/Ya-Sin-55: Voorwaar, de bewoners van het Paradijs zullen op deze Dag bezig zijn te genieten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-56
36/Ya-Sin-56: Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden, op rustbanken leunend.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-57
36/Ya-Sin-57: Voor hen zijn er vruchten en voor hen is er wat zij verlangen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-58
36/Ya-Sin-58: "Salâm!" Een Woord van een Meest Barmhartige Heer.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-59
36/Ya-Sin-59: Gaat op deze Dag (van de gelovigen) weg, O jullie misdadigers!
Luister Koran: 36/Ya-Sin-60
36/Ya-Sin-60: Heb ik jullie, O kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-61
36/Ya-Sin-61: En aanbidt Mij: dat is het rechte Pad.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-62
36/Ya-Sin-62: En voorzeker, hij heeft vele schepselen onder jullie doen dwalen. Gebruikten jullie je verstand dan niet?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-63
36/Ya-Sin-63: Dit is de Hel waarvoor jullie gewaarschuwd plachen te worden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-64
36/Ya-Sin-64: Gaat haar op deze Dag binnen wegens wat jullie plachten niet te geloven.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-65
36/Ya-Sin-65: Op die Dag plaatsen Wij een zegel op hun monden, en hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen getuigen over wat zij plachten te verrichten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-66
36/Ya-Sin-66: En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij zeker het gezichtvermogen uitgewist van hun ogen, waarna zij een wedloop naar het Pad zouden houden, maar hoe zouden zij (dat) kunnen zien?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-67
36/Ya-Sin-67: En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij hun gestalten veranderd op hun plaatsen (van zondigheid), waarna zij niet weg zouden kunnen gaan en niet terug zouden gaan.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-68
36/Ya-Sin-68: En voor wie Wij de leeftijd verlengen doen Wij zijn lichaam verzwakken. Denken zij dan niet na?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-69
36/Ya-Sin-69: En Wij hebben hem (Mohammed) het dichten niet onderwezen en het past hem niet. Het is niets dan een Vermaning en een duidelijke Koran.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-70
36/Ya-Sin-70: Opdat hij de levenden zal waarschuwen en opdat het Woord (van bestraffing) voor de ongelovigen bewaarheid wordt.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-71
36/Ya-Sin-71: Zien zij dan niet dat onder wat Onze Handen voor hen geschapen hebben het vee is, zodat zij daarvan bezitter zijn?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-72
36/Ya-Sin-72: En Wij hebben het (vee) voor hen onderworpen, sommige berijden zij ervan en sommige eten zij.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-73
36/Ya-Sin-73: En voor hen is er nut in en een (bron van) driken. Zijn zij dan niet dankbaar?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-74
36/Ya-Sin-74: En zij nemen naast Allah goden in de hoop dat zij geholpen zullen worden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-75
36/Ya-Sin-75: Zij zijn niet in staat om hen te helpen, en zij (de veelgodenaanbidders) zijn voor hen een leger dat wordt voorgeleid.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-76
36/Ya-Sin-76: Laten hun woorden jou daarom niet treurig maken: Voorwaar, Wij weten wat zij verbergen en wat zij openlijk doen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-77
36/Ya-Sin-77: Ziet de mens niet dat Wij hem uit een druppel hebben geschapen? Toch is hij duidelijk een redetwister.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-78
36/Ya-Sin-78: En hij geeft Ons een voorbeeld, terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Hij zei: "Wie doet de beenderen tot leven komen, terwijl ze gruis zijn?"
Luister Koran: 36/Ya-Sin-79
36/Ya-Sin-79: Zeg: "Hij Die ze de eerste keer heeft doen ontstaan, Die zal ze doen leven. En Hij is de Kenner van de gehele schepping.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-80
36/Ya-Sin-80: (Hij is) Degene Die voor jullie van de groene boom vuur heeft gemaakt. Waarna jullie er een vuur mee ontsteken."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-81
36/Ya-Sin-81: Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet bij machte om het gelijke ervan te scheppen? Zeker wel! En Hij is de Schepper, de Alwetende.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-82
36/Ya-Sin-82: Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt hij er slechts tegen: "Wees," en het is.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-83
36/Ya-Sin-83: Heilig is Degene in Wiens Hand de heerschappij over alle zaken is en tot Hem worden jullie teruggekeerd.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: