Ya Sin, Surah Yaasiin (Quran: Surah-36-Ya Sin)

Noble Qur'an » Surah Ya Sin
share on facebook  tweet  share on google  print  
36/Ya Sin-1: Yaseen, 36/Ya Sin-2: Waalqurani alhakeemi, 36/Ya Sin-3: Innaka lamina almursaleena
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Ya Sin, Surah Yaasiin (Quran: Surah-36-Ya Sin)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 36/Ya Sin-1
36/Ya Sin-1: Yaa siin
Dengar Quran: 36/Ya Sin-2
36/Ya Sin-2: Demi Al Quran yang penuh hikmah,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-3
36/Ya Sin-3: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-4
36/Ya Sin-4: (yang berada) diatas jalan yang lurus,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-5
36/Ya Sin-5: (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-6
36/Ya Sin-6: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-7
36/Ya Sin-7: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-8
36/Ya Sin-8: Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-9
36/Ya Sin-9: Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-10
36/Ya Sin-10: Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-11
36/Ya Sin-11: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-12
36/Ya Sin-12: Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-13
36/Ya Sin-13: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-14
36/Ya Sin-14: (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-15
36/Ya Sin-15: Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-16
36/Ya Sin-16: Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-17
36/Ya Sin-17: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-18
36/Ya Sin-18: Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-19
36/Ya Sin-19: Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-20
36/Ya Sin-20: Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-21
36/Ya Sin-21: Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-22
36/Ya Sin-22: Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-23
36/Ya Sin-23: Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafa'at mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-24
36/Ya Sin-24: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-25
36/Ya Sin-25: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-26
36/Ya Sin-26: Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kamumku mengetahui.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-27
36/Ya Sin-27: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-28
36/Ya Sin-28: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-29
36/Ya Sin-29: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-30
36/Ya Sin-30: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-31
36/Ya Sin-31: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-32
36/Ya Sin-32: Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-33
36/Ya Sin-33: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-34
36/Ya Sin-34: Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-35
36/Ya Sin-35: supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-36
36/Ya Sin-36: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-37
36/Ya Sin-37: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-38
36/Ya Sin-38: dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-39
36/Ya Sin-39: Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-40
36/Ya Sin-40: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-41
36/Ya Sin-41: Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-42
36/Ya Sin-42: dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-43
36/Ya Sin-43: Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-44
36/Ya Sin-44: Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-45
36/Ya Sin-45: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-46
36/Ya Sin-46: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-47
36/Ya Sin-47: Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-48
36/Ya Sin-48: Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-49
36/Ya Sin-49: Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-50
36/Ya Sin-50: lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-51
36/Ya Sin-51: Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-52
36/Ya Sin-52: Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?". Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-53
36/Ya Sin-53: Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-54
36/Ya Sin-54: Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-55
36/Ya Sin-55: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-56
36/Ya Sin-56: Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-57
36/Ya Sin-57: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-58
36/Ya Sin-58: (Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-59
36/Ya Sin-59: Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-60
36/Ya Sin-60: Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
Dengar Quran: 36/Ya Sin-61
36/Ya Sin-61: dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-62
36/Ya Sin-62: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan?.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-63
36/Ya Sin-63: Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-64
36/Ya Sin-64: Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-65
36/Ya Sin-65: Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-66
36/Ya Sin-66: Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-67
36/Ya Sin-67: Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-68
36/Ya Sin-68: Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-69
36/Ya Sin-69: Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-70
36/Ya Sin-70: supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-71
36/Ya Sin-71: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-72
36/Ya Sin-72: Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-73
36/Ya Sin-73: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-74
36/Ya Sin-74: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-75
36/Ya Sin-75: Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-76
36/Ya Sin-76: Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-77
36/Ya Sin-77: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!
Dengar Quran: 36/Ya Sin-78
36/Ya Sin-78: Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"
Dengar Quran: 36/Ya Sin-79
36/Ya Sin-79: Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-80
36/Ya Sin-80: yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-81
36/Ya Sin-81: Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-82
36/Ya Sin-82: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-83
36/Ya Sin-83: Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: