An-Najm, Surah Bintang (Quran: Surah-53-An-Najm)

Noble Qur'an » Surah An-Najm
share on facebook  tweet  share on google  print  
53/An-Najm-1: Waalnnajmi itha hawa, 53/An-Najm-2: Ma dalla sahibukum wama ghawa, 53/An-Najm-3: Wama yantiqu AAani alhawa
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

An-Najm, Surah Bintang (Quran: Surah-53-An-Najm)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 53/An-Najm-1
53/An-Najm-1: Demi bintang ketika terbenam.
Dengar Quran: 53/An-Najm-2
53/An-Najm-2: kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
Dengar Quran: 53/An-Najm-3
53/An-Najm-3: dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
Dengar Quran: 53/An-Najm-4
53/An-Najm-4: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
Dengar Quran: 53/An-Najm-5
53/An-Najm-5: yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.
Dengar Quran: 53/An-Najm-6
53/An-Najm-6: yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
Dengar Quran: 53/An-Najm-7
53/An-Najm-7: sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
Dengar Quran: 53/An-Najm-8
53/An-Najm-8: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.
Dengar Quran: 53/An-Najm-9
53/An-Najm-9: maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
Dengar Quran: 53/An-Najm-10
53/An-Najm-10: Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
Dengar Quran: 53/An-Najm-11
53/An-Najm-11: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
Dengar Quran: 53/An-Najm-12
53/An-Najm-12: Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
Dengar Quran: 53/An-Najm-13
53/An-Najm-13: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
Dengar Quran: 53/An-Najm-14
53/An-Najm-14: (yaitu) di Sidratil Muntaha.
Dengar Quran: 53/An-Najm-15
53/An-Najm-15: Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
Dengar Quran: 53/An-Najm-16
53/An-Najm-16: (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
Dengar Quran: 53/An-Najm-17
53/An-Najm-17: Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
Dengar Quran: 53/An-Najm-18
53/An-Najm-18: Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
Dengar Quran: 53/An-Najm-19
53/An-Najm-19: Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Dengar Quran: 53/An-Najm-20
53/An-Najm-20: dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
Dengar Quran: 53/An-Najm-21
53/An-Najm-21: Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
Dengar Quran: 53/An-Najm-22
53/An-Najm-22: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
Dengar Quran: 53/An-Najm-23
53/An-Najm-23: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
Dengar Quran: 53/An-Najm-24
53/An-Najm-24: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
Dengar Quran: 53/An-Najm-25
53/An-Najm-25: (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
Dengar Quran: 53/An-Najm-26
53/An-Najm-26: Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya).
Dengar Quran: 53/An-Najm-27
53/An-Najm-27: Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
Dengar Quran: 53/An-Najm-28
53/An-Najm-28: Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
Dengar Quran: 53/An-Najm-29
53/An-Najm-29: Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
Dengar Quran: 53/An-Najm-30
53/An-Najm-30: Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 53/An-Najm-31
53/An-Najm-31: Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
Dengar Quran: 53/An-Najm-32
53/An-Najm-32: (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 53/An-Najm-33
53/An-Najm-33: Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quran)?
Dengar Quran: 53/An-Najm-34
53/An-Najm-34: serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
Dengar Quran: 53/An-Najm-35
53/An-Najm-35: Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?
Dengar Quran: 53/An-Najm-36
53/An-Najm-36: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
Dengar Quran: 53/An-Najm-37
53/An-Najm-37: dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
Dengar Quran: 53/An-Najm-38
53/An-Najm-38: (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
Dengar Quran: 53/An-Najm-39
53/An-Najm-39: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
Dengar Quran: 53/An-Najm-40
53/An-Najm-40: dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
Dengar Quran: 53/An-Najm-41
53/An-Najm-41: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
Dengar Quran: 53/An-Najm-42
53/An-Najm-42: dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),
Dengar Quran: 53/An-Najm-43
53/An-Najm-43: dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
Dengar Quran: 53/An-Najm-44
53/An-Najm-44: dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
Dengar Quran: 53/An-Najm-45
53/An-Najm-45: dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
Dengar Quran: 53/An-Najm-46
53/An-Najm-46: dari air mani, apabila dipancarkan.
Dengar Quran: 53/An-Najm-47
53/An-Najm-47: Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
Dengar Quran: 53/An-Najm-48
53/An-Najm-48: dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
Dengar Quran: 53/An-Najm-49
53/An-Najm-49: dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra,
Dengar Quran: 53/An-Najm-50
53/An-Najm-50: dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama,
Dengar Quran: 53/An-Najm-51
53/An-Najm-51: dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup).
Dengar Quran: 53/An-Najm-52
53/An-Najm-52: Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
Dengar Quran: 53/An-Najm-53
53/An-Najm-53: dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
Dengar Quran: 53/An-Najm-54
53/An-Najm-54: lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
Dengar Quran: 53/An-Najm-55
53/An-Najm-55: Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
Dengar Quran: 53/An-Najm-56
53/An-Najm-56: Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.
Dengar Quran: 53/An-Najm-57
53/An-Najm-57: Telah dekat terjadinya hari kiamat.
Dengar Quran: 53/An-Najm-58
53/An-Najm-58: Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
Dengar Quran: 53/An-Najm-59
53/An-Najm-59: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
Dengar Quran: 53/An-Najm-60
53/An-Najm-60: Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?
Dengar Quran: 53/An-Najm-61
53/An-Najm-61: Sedang kamu melengahkan(nya)?
Dengar Quran: 53/An-Najm-62
53/An-Najm-62: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: