Al-Anbiya, Surah Nabi-Nabi (Quran: Surah-21-Al-Anbiya)

21/Al-Anbiya-1: Iqtaraba lilnnasi hisabuhum wahum fee ghaflatin muAAridoona, 21/Al-Anbiya-2: Ma yateehim min thikrin min rabbihim muhdathin illa istamaAAoohu wahum yalAAaboona, 21/Al-Anbiya-3: Lahiyatan quloobuhum waasarroo alnnajwa allatheena thalamoo hal hatha illa basharun mithlukum afatatoona alssihra waantum tubsiroona
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Anbiya, Surah Nabi-Nabi (Quran: Surah-21-Al-Anbiya)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-1
21/Al-Anbiya-1: Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-2
21/Al-Anbiya-2: Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Quran pun yang baru (di-turunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-3
21/Al-Anbiya-3: (lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka: "Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia (jua) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-4
21/Al-Anbiya-4: Berkatalah Muhammad (kepada mereka): "Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-5
21/Al-Anbiya-5: Bahkan mereka berkata (pula): "(Al Quran itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagai-mana rasul-rasul yang telah lalu di-utus".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-6
21/Al-Anbiya-6: Tidak ada (penduduk) suatu negeripun yang beriman yang Kami telah membinasakannya sebeIum mereka; maka apakah mereka akan beriman?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-7
21/Al-Anbiya-7: Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-8
21/Al-Anbiya-8: Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-9
21/Al-Anbiya-9: Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-10
21/Al-Anbiya-10: Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-11
21/Al-Anbiya-11: Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang teIah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-12
21/Al-Anbiya-12: Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-13
21/Al-Anbiya-13: Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-14
21/Al-Anbiya-14: Mereka berkata: "Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zaIim".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-15
21/Al-Anbiya-15: Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-16
21/Al-Anbiya-16: Dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-17
21/Al-Anbiya-17: Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-18
21/Al-Anbiya-18: Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-19
21/Al-Anbiya-19: Dan kepunyaan-Nya-lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-20
21/Al-Anbiya-20: Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-21
21/Al-Anbiya-21: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-22
21/Al-Anbiya-22: Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-23
21/Al-Anbiya-23: Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-24
21/Al-Anbiya-24: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: "Unjukkanlah hujjahmu! (Al Quran) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku". Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-25
21/Al-Anbiya-25: Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-26
21/Al-Anbiya-26: Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-27
21/Al-Anbiya-27: mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-28
21/Al-Anbiya-28: Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-29
21/Al-Anbiya-29: Dan barangsiapa di antara mereka, mengatakan: "Sesungguhnya Aku adalah tuhan selain daripada Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-30
21/Al-Anbiya-30: Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-31
21/Al-Anbiya-31: Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-32
21/Al-Anbiya-32: Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-33
21/Al-Anbiya-33: Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-34
21/Al-Anbiya-34: Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-35
21/Al-Anbiya-35: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-36
21/Al-Anbiya-36: Dan apahila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. (Mereka mengatakan): "Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhan-mu?", padahal mereka adaIah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pemurah.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-37
21/Al-Anbiya-37: Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-38
21/Al-Anbiya-38: Mereka berkata: "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekaIian adalah orang-orang yang benar?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-39
21/Al-Anbiya-39: Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-40
21/Al-Anbiya-40: Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-41
21/Al-Anbiya-41: Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-42
21/Al-Anbiya-42: Katakanlah: "Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari (azab Allah) Yang Maha Pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-43
21/Al-Anbiya-43: Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami. Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab) Kami itu?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-44
21/Al-Anbiya-44: Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-45
21/Al-Anbiya-45: Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-46
21/Al-Anbiya-46: Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhan-mu, pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-47
21/Al-Anbiya-47: Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-48
21/Al-Anbiya-48: Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-49
21/Al-Anbiya-49: (yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-50
21/Al-Anbiya-50: Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-51
21/Al-Anbiya-51: Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-52
21/Al-Anbiya-52: (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-53
21/Al-Anbiya-53: Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-54
21/Al-Anbiya-54: Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-55
21/Al-Anbiya-55: Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-56
21/Al-Anbiya-56: Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya: dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-57
21/Al-Anbiya-57: Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-58
21/Al-Anbiya-58: Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-59
21/Al-Anbiya-59: Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-60
21/Al-Anbiya-60: Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-61
21/Al-Anbiya-61: Mereka berkata: "(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-62
21/Al-Anbiya-62: Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-63
21/Al-Anbiya-63: Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-64
21/Al-Anbiya-64: Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)",
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-65
21/Al-Anbiya-65: kemudian kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-66
21/Al-Anbiya-66: Ibrahim berkata: Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kamu?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-67
21/Al-Anbiya-67: Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-68
21/Al-Anbiya-68: Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-69
21/Al-Anbiya-69: Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim",
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-70
21/Al-Anbiya-70: mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-71
21/Al-Anbiya-71: Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-72
21/Al-Anbiya-72: Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-73
21/Al-Anbiya-73: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-74
21/Al-Anbiya-74: dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-75
21/Al-Anbiya-75: dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-76
21/Al-Anbiya-76: Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-77
21/Al-Anbiya-77: Dan Kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-78
21/Al-Anbiya-78: Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-79
21/Al-Anbiya-79: maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-80
21/Al-Anbiya-80: Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-81
21/Al-Anbiya-81: Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-82
21/Al-Anbiya-82: Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka itu,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-83
21/Al-Anbiya-83: dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-84
21/Al-Anbiya-84: Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-85
21/Al-Anbiya-85: Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-86
21/Al-Anbiya-86: Kami telah memasukkan mereka kedalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-87
21/Al-Anbiya-87: Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-88
21/Al-Anbiya-88: Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-89
21/Al-Anbiya-89: Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-90
21/Al-Anbiya-90: Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-91
21/Al-Anbiya-91: Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-92
21/Al-Anbiya-92: Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-93
21/Al-Anbiya-93: Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka di antara mereka. Kepada Kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-94
21/Al-Anbiya-94: Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-95
21/Al-Anbiya-95: Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada Kami).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-96
21/Al-Anbiya-96: Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-97
21/Al-Anbiya-97: Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-98
21/Al-Anbiya-98: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-99
21/Al-Anbiya-99: Andaikata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-100
21/Al-Anbiya-100: Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-101
21/Al-Anbiya-101: Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-102
21/Al-Anbiya-102: mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-103
21/Al-Anbiya-103: Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-104
21/Al-Anbiya-104: (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-105
21/Al-Anbiya-105: Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-106
21/Al-Anbiya-106: Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-107
21/Al-Anbiya-107: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-108
21/Al-Anbiya-108: Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa. maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-109
21/Al-Anbiya-109: Jika mereka berpaling, maka katakanlah: "Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-110
21/Al-Anbiya-110: Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-111
21/Al-Anbiya-111: Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-112
21/Al-Anbiya-112: (Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: