Sad, Surah Shaad (Quran: Surah-38-Sad)

Noble Qur'an » Surah Sad
share on facebook  tweet  share on google  print  
38/Sad-1: Sad waalqurani thee alththikri, 38/Sad-2: Bali allatheena kafaroo fee AAizzatin washiqaqin, 38/Sad-3: Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata heena manasin
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Sad, Surah Shaad (Quran: Surah-38-Sad)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 38/Sad-1
38/Sad-1: Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
Dengar Quran: 38/Sad-2
38/Sad-2: Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.
Dengar Quran: 38/Sad-3
38/Sad-3: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.
Dengar Quran: 38/Sad-4
38/Sad-4: Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta".
Dengar Quran: 38/Sad-5
38/Sad-5: Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.
Dengar Quran: 38/Sad-6
38/Sad-6: Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.
Dengar Quran: 38/Sad-7
38/Sad-7: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan,
Dengar Quran: 38/Sad-8
38/Sad-8: mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?" Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
Dengar Quran: 38/Sad-9
38/Sad-9: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?
Dengar Quran: 38/Sad-10
38/Sad-10: Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? (Jika ada), maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit).
Dengar Quran: 38/Sad-11
38/Sad-11: Suatu tentara yang besar yang berada disana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan.
Dengar Quran: 38/Sad-12
38/Sad-12: Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, 'Aad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak,
Dengar Quran: 38/Sad-13
38/Sad-13: dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul).
Dengar Quran: 38/Sad-14
38/Sad-14: Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah (bagi mereka) azab-Ku.
Dengar Quran: 38/Sad-15
38/Sad-15: Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
Dengar Quran: 38/Sad-16
38/Sad-16: Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab".
Dengar Quran: 38/Sad-17
38/Sad-17: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).
Dengar Quran: 38/Sad-18
38/Sad-18: Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi,
Dengar Quran: 38/Sad-19
38/Sad-19: dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
Dengar Quran: 38/Sad-20
38/Sad-20: Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmahdan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
Dengar Quran: 38/Sad-21
38/Sad-21: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
Dengar Quran: 38/Sad-22
38/Sad-22: Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Dengar Quran: 38/Sad-23
38/Sad-23: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan".
Dengar Quran: 38/Sad-24
38/Sad-24: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
Dengar Quran: 38/Sad-25
38/Sad-25: Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.
Dengar Quran: 38/Sad-26
38/Sad-26: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
Dengar Quran: 38/Sad-27
38/Sad-27: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.
Dengar Quran: 38/Sad-28
38/Sad-28: Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
Dengar Quran: 38/Sad-29
38/Sad-29: Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.
Dengar Quran: 38/Sad-30
38/Sad-30: Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya),
Dengar Quran: 38/Sad-31
38/Sad-31: (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore,
Dengar Quran: 38/Sad-32
38/Sad-32: maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan".
Dengar Quran: 38/Sad-33
38/Sad-33: "Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku". Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
Dengar Quran: 38/Sad-34
38/Sad-34: Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat.
Dengar Quran: 38/Sad-35
38/Sad-35: Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".
Dengar Quran: 38/Sad-36
38/Sad-36: Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya,
Dengar Quran: 38/Sad-37
38/Sad-37: dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam,
Dengar Quran: 38/Sad-38
38/Sad-38: dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu.
Dengar Quran: 38/Sad-39
38/Sad-39: Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungan jawab.
Dengar Quran: 38/Sad-40
38/Sad-40: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.
Dengar Quran: 38/Sad-41
38/Sad-41: Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya: "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan".
Dengar Quran: 38/Sad-42
38/Sad-42: (Allah berfirman): "Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum".
Dengar Quran: 38/Sad-43
38/Sad-43: Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
Dengar Quran: 38/Sad-44
38/Sad-44: Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).
Dengar Quran: 38/Sad-45
38/Sad-45: Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.
Dengar Quran: 38/Sad-46
38/Sad-46: Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.
Dengar Quran: 38/Sad-47
38/Sad-47: Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
Dengar Quran: 38/Sad-48
38/Sad-48: Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa' dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
Dengar Quran: 38/Sad-49
38/Sad-49: Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik,
Dengar Quran: 38/Sad-50
38/Sad-50: (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka,
Dengar Quran: 38/Sad-51
38/Sad-51: di dalamnya mereka bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
Dengar Quran: 38/Sad-52
38/Sad-52: Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya.
Dengar Quran: 38/Sad-53
38/Sad-53: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab.
Dengar Quran: 38/Sad-54
38/Sad-54: Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.
Dengar Quran: 38/Sad-55
38/Sad-55: Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk,
Dengar Quran: 38/Sad-56
38/Sad-56: (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.
Dengar Quran: 38/Sad-57
38/Sad-57: Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
Dengar Quran: 38/Sad-58
38/Sad-58: Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.
Dengar Quran: 38/Sad-59
38/Sad-59: (Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka)". (Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka".
Dengar Quran: 38/Sad-60
38/Sad-60: Pengikut-pengikut mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap".
Dengar Quran: 38/Sad-61
38/Sad-61: Mereka berkata (lagi): "Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka".
Dengar Quran: 38/Sad-62
38/Sad-62: Dan (orang-orang durhaka) berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina).
Dengar Quran: 38/Sad-63
38/Sad-63: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?"
Dengar Quran: 38/Sad-64
38/Sad-64: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka.
Dengar Quran: 38/Sad-65
38/Sad-65: Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.
Dengar Quran: 38/Sad-66
38/Sad-66: Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Dengar Quran: 38/Sad-67
38/Sad-67: Katakanlah: "Berita itu adalah berita yang besar,
Dengar Quran: 38/Sad-68
38/Sad-68: yang kamu berpaling daripadanya.
Dengar Quran: 38/Sad-69
38/Sad-69: Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang al mala'ul a'la (malaikat) itu ketika mereka berbantah-bantahan.
Dengar Quran: 38/Sad-70
38/Sad-70: Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata".
Dengar Quran: 38/Sad-71
38/Sad-71: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah".
Dengar Quran: 38/Sad-72
38/Sad-72: Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya".
Dengar Quran: 38/Sad-73
38/Sad-73: Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
Dengar Quran: 38/Sad-74
38/Sad-74: kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
Dengar Quran: 38/Sad-75
38/Sad-75: Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?".
Dengar Quran: 38/Sad-76
38/Sad-76: Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah".
Dengar Quran: 38/Sad-77
38/Sad-77: Allah berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk,
Dengar Quran: 38/Sad-78
38/Sad-78: Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan".
Dengar Quran: 38/Sad-79
38/Sad-79: Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan".
Dengar Quran: 38/Sad-80
38/Sad-80: Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,
Dengar Quran: 38/Sad-81
38/Sad-81: sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)".
Dengar Quran: 38/Sad-82
38/Sad-82: Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,
Dengar Quran: 38/Sad-83
38/Sad-83: kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka.
Dengar Quran: 38/Sad-84
38/Sad-84: Allah berfirman: "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan".
Dengar Quran: 38/Sad-85
38/Sad-85: Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
Dengar Quran: 38/Sad-86
38/Sad-86: Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
Dengar Quran: 38/Sad-87
38/Sad-87: Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
Dengar Quran: 38/Sad-88
38/Sad-88: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al Quran setelah beberapa waktu lagi.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: