Ad-Dukhan, Surah Kabut (Quran: Surah-44-Ad-Dukhan)

44/Ad-Dukhan-1: Hameem, 44/Ad-Dukhan-2: Waalkitabi almubeeni, 44/Ad-Dukhan-3: Inna anzalnahu fee laylatin mubarakatin inna kunna munthireena
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Ad-Dukhan, Surah Kabut (Quran: Surah-44-Ad-Dukhan)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-1
44/Ad-Dukhan-1: Haa miim.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-2
44/Ad-Dukhan-2: Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-3
44/Ad-Dukhan-3: sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-4
44/Ad-Dukhan-4: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-5
44/Ad-Dukhan-5: (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-6
44/Ad-Dukhan-6: sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-7
44/Ad-Dukhan-7: Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-8
44/Ad-Dukhan-8: Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-9
44/Ad-Dukhan-9: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-10
44/Ad-Dukhan-10: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-11
44/Ad-Dukhan-11: yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-12
44/Ad-Dukhan-12: (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-13
44/Ad-Dukhan-13: Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-14
44/Ad-Dukhan-14: kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-15
44/Ad-Dukhan-15: Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-16
44/Ad-Dukhan-16: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-17
44/Ad-Dukhan-17: Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-18
44/Ad-Dukhan-18: (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-19
44/Ad-Dukhan-19: dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-20
44/Ad-Dukhan-20: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-21
44/Ad-Dukhan-21: dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-22
44/Ad-Dukhan-22: Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya: "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-23
44/Ad-Dukhan-23: (Allah berfirman): "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-24
44/Ad-Dukhan-24: dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-25
44/Ad-Dukhan-25: Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-26
44/Ad-Dukhan-26: dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-27
44/Ad-Dukhan-27: dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-28
44/Ad-Dukhan-28: demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-29
44/Ad-Dukhan-29: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-30
44/Ad-Dukhan-30: Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-31
44/Ad-Dukhan-31: dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-32
44/Ad-Dukhan-32: Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-33
44/Ad-Dukhan-33: Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-34
44/Ad-Dukhan-34: Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-35
44/Ad-Dukhan-35: "tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-36
44/Ad-Dukhan-36: maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-37
44/Ad-Dukhan-37: Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-38
44/Ad-Dukhan-38: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-39
44/Ad-Dukhan-39: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-40
44/Ad-Dukhan-40: Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-41
44/Ad-Dukhan-41: yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-42
44/Ad-Dukhan-42: kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-43
44/Ad-Dukhan-43: Sesungguhnya pohon zaqqum itu,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-44
44/Ad-Dukhan-44: makanan orang yang banyak berdosa.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-45
44/Ad-Dukhan-45: (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-46
44/Ad-Dukhan-46: seperti mendidihnya air yang amat panas.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-47
44/Ad-Dukhan-47: Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-48
44/Ad-Dukhan-48: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-49
44/Ad-Dukhan-49: Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-50
44/Ad-Dukhan-50: Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-51
44/Ad-Dukhan-51: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-52
44/Ad-Dukhan-52: (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-53
44/Ad-Dukhan-53: mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-54
44/Ad-Dukhan-54: demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-55
44/Ad-Dukhan-55: Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-56
44/Ad-Dukhan-56: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-57
44/Ad-Dukhan-57: sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-58
44/Ad-Dukhan-58: Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-59
44/Ad-Dukhan-59: Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: