Az-Zukhruf, Surah Perhiasan (Quran: Surah-43-Az-Zukhruf)

43/Az-Zukhruf-1: Hameem, 43/Az-Zukhruf-2: Waalkitabi almubeeni, 43/Az-Zukhruf-3: Inna jaAAalnahu quranan AAarabiyyan laAAallakum taAAqiloona
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Az-Zukhruf, Surah Perhiasan (Quran: Surah-43-Az-Zukhruf)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-1
43/Az-Zukhruf-1: Haa Miim.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-2
43/Az-Zukhruf-2: Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-3
43/Az-Zukhruf-3: Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-4
43/Az-Zukhruf-4: Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-5
43/Az-Zukhruf-5: Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Quran kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-6
43/Az-Zukhruf-6: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-7
43/Az-Zukhruf-7: Dan tiada seorang nabipun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-8
43/Az-Zukhruf-8: Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah terdahulu (tersebut dalam Al Quran) perumpamaan umat-umat masa dahulu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-9
43/Az-Zukhruf-9: Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-10
43/Az-Zukhruf-10: Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-11
43/Az-Zukhruf-11: Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-12
43/Az-Zukhruf-12: Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-13
43/Az-Zukhruf-13: Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-14
43/Az-Zukhruf-14: dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-15
43/Az-Zukhruf-15: Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-16
43/Az-Zukhruf-16: Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-17
43/Az-Zukhruf-17: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-18
43/Az-Zukhruf-18: Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-19
43/Az-Zukhruf-19: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-20
43/Az-Zukhruf-20: Dan mereka berkata: "Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat)". Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-21
43/Az-Zukhruf-21: Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-22
43/Az-Zukhruf-22: Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-23
43/Az-Zukhruf-23: Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-24
43/Az-Zukhruf-24: (Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-25
43/Az-Zukhruf-25: Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-26
43/Az-Zukhruf-26: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah,
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-27
43/Az-Zukhruf-27: tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-28
43/Az-Zukhruf-28: Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-29
43/Az-Zukhruf-29: Tetapi Aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga datanglah kepada mereka kebenaran (Al Quran) dan seorang rasul yang memberi penjelasan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-30
43/Az-Zukhruf-30: Dan tatkala kebenaran (Al Quran) itu datang kepada mereka, mereka berkata: "Ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-31
43/Az-Zukhruf-31: Dan mereka berkata: "Mengapa Al Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini?"
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-32
43/Az-Zukhruf-32: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-33
43/Az-Zukhruf-33: Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-34
43/Az-Zukhruf-34: Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-35
43/Az-Zukhruf-35: Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-36
43/Az-Zukhruf-36: Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-37
43/Az-Zukhruf-37: Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-38
43/Az-Zukhruf-38: Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami (di hari kiamat) dia berkata: "Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia)".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-39
43/Az-Zukhruf-39: (Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-40
43/Az-Zukhruf-40: Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekak bisa mendengar atau (dapatkah) kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta (hatinya) dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-41
43/Az-Zukhruf-41: Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebelum kamu mencapai kemenangan) maka sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di akhirat).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-42
43/Az-Zukhruf-42: Atau Kami memperlihatkan kepadamu (azab) yang telah Kami ancamkan kepada mereka. Maka sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-43
43/Az-Zukhruf-43: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-44
43/Az-Zukhruf-44: Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-45
43/Az-Zukhruf-45: Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-46
43/Az-Zukhruf-46: Dan sesunguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata: "Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-47
43/Az-Zukhruf-47: Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami dengan serta merta mereka mentertawakannya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-48
43/Az-Zukhruf-48: Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-49
43/Az-Zukhruf-49: Dan mereka berkata: "Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk (melepaskan) kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikan-Nya kepadamu; sesungguhnya kami (jika doamu dikabulkan) benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-50
43/Az-Zukhruf-50: Maka tatkala Kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta merta mereka memungkiri (janjinya).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-51
43/Az-Zukhruf-51: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat(nya)?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-52
43/Az-Zukhruf-52: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-53
43/Az-Zukhruf-53: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?"
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-54
43/Az-Zukhruf-54: Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-55
43/Az-Zukhruf-55: Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut),
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-56
43/Az-Zukhruf-56: dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-57
43/Az-Zukhruf-57: Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-58
43/Az-Zukhruf-58: Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-59
43/Az-Zukhruf-59: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-60
43/Az-Zukhruf-60: Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-61
43/Az-Zukhruf-61: Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-62
43/Az-Zukhruf-62: Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-63
43/Az-Zukhruf-63: Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada)ku".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-64
43/Az-Zukhruf-64: Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-65
43/Az-Zukhruf-65: Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-66
43/Az-Zukhruf-66: Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-67
43/Az-Zukhruf-67: Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-68
43/Az-Zukhruf-68: "Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-69
43/Az-Zukhruf-69: (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-70
43/Az-Zukhruf-70: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-71
43/Az-Zukhruf-71: Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-72
43/Az-Zukhruf-72: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-73
43/Az-Zukhruf-73: Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-74
43/Az-Zukhruf-74: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-75
43/Az-Zukhruf-75: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-76
43/Az-Zukhruf-76: Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-77
43/Az-Zukhruf-77: Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-78
43/Az-Zukhruf-78: Sesungguhnya Kami benar-benar telah memhawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-79
43/Az-Zukhruf-79: Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami menetapkan pula.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-80
43/Az-Zukhruf-80: Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-81
43/Az-Zukhruf-81: Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-82
43/Az-Zukhruf-82: Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-83
43/Az-Zukhruf-83: Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-84
43/Az-Zukhruf-84: Dan Dialah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-85
43/Az-Zukhruf-85: Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nya-lah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-86
43/Az-Zukhruf-86: Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-87
43/Az-Zukhruf-87: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?,
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-88
43/Az-Zukhruf-88: dan (Allah mengetabui) ucapan Muhammad: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-89
43/Az-Zukhruf-89: Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)". Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: