Az-Zariyat, Surah Angin yang menerbangkan (Quran: Surah-51-Az-Zariyat)

51/Az-Zariyat-1: Waalththariyati tharwan, 51/Az-Zariyat-2: Faalhamilati wiqran, 51/Az-Zariyat-3: Faaljariyati yusran
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Az-Zariyat, Surah Angin yang menerbangkan (Quran: Surah-51-Az-Zariyat)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-1
51/Az-Zariyat-1: Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-2
51/Az-Zariyat-2: dan awan yang mengandung hujan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-3
51/Az-Zariyat-3: dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-4
51/Az-Zariyat-4: dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-5
51/Az-Zariyat-5: sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-6
51/Az-Zariyat-6: dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-7
51/Az-Zariyat-7: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-8
51/Az-Zariyat-8: sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-9
51/Az-Zariyat-9: dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-10
51/Az-Zariyat-10: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-11
51/Az-Zariyat-11: (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-12
51/Az-Zariyat-12: mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-13
51/Az-Zariyat-13: (Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-14
51/Az-Zariyat-14: (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-15
51/Az-Zariyat-15: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-16
51/Az-Zariyat-16: sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-17
51/Az-Zariyat-17: Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-18
51/Az-Zariyat-18: Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-19
51/Az-Zariyat-19: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-20
51/Az-Zariyat-20: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-21
51/Az-Zariyat-21: dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-22
51/Az-Zariyat-22: Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-23
51/Az-Zariyat-23: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-24
51/Az-Zariyat-24: Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-25
51/Az-Zariyat-25: (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-26
51/Az-Zariyat-26: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-27
51/Az-Zariyat-27: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-28
51/Az-Zariyat-28: (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-29
51/Az-Zariyat-29: Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-30
51/Az-Zariyat-30: Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-31
51/Az-Zariyat-31: Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-32
51/Az-Zariyat-32: Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-33
51/Az-Zariyat-33: agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-34
51/Az-Zariyat-34: yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-35
51/Az-Zariyat-35: Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-36
51/Az-Zariyat-36: Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-37
51/Az-Zariyat-37: Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-38
51/Az-Zariyat-38: Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-39
51/Az-Zariyat-39: Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-40
51/Az-Zariyat-40: Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-41
51/Az-Zariyat-41: Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-42
51/Az-Zariyat-42: angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-43
51/Az-Zariyat-43: Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-44
51/Az-Zariyat-44: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-45
51/Az-Zariyat-45: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-46
51/Az-Zariyat-46: dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-47
51/Az-Zariyat-47: Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-48
51/Az-Zariyat-48: Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-49
51/Az-Zariyat-49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-50
51/Az-Zariyat-50: Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-51
51/Az-Zariyat-51: Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-52
51/Az-Zariyat-52: Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-53
51/Az-Zariyat-53: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-54
51/Az-Zariyat-54: Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-55
51/Az-Zariyat-55: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-56
51/Az-Zariyat-56: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-57
51/Az-Zariyat-57: Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-58
51/Az-Zariyat-58: Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-59
51/Az-Zariyat-59: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-60
51/Az-Zariyat-60: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: