Al-Mu'minun, Soera De Gelovigen (Koran: Soera-23-Al-Mu'minun)

23/Al-Mu'minun-1: Qad aflaha almu/minoona, 23/Al-Mu'minun-2: Allatheena hum fee salatihim khashiAAoona, 23/Al-Mu'minun-3: Waallatheena hum AAani allaghwi muAAridoona
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Mu'minun, Soera De Gelovigen (Koran: Soera-23-Al-Mu'minun)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-1
23/Al-Mu'minun-1: Waarlijk, de gelovigen slagen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-2
23/Al-Mu'minun-2: Degenen die nederig zijn in hun shalât.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-3
23/Al-Mu'minun-3: En degenen die nutteloos gepraat vemijden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-4
23/Al-Mu'minun-4: En degenen die hun plicht tot zakât nakomen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-5
23/Al-Mu'minun-5: En degenen die hun kuisheid bewaken.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-6
23/Al-Mu'minun-6: Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-7
23/Al-Mu'minun-7: Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-8
23/Al-Mu'minun-8: En degenen die goed zorgen voor wat hen is toevertrouwd en voor hun beloften.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-9
23/Al-Mu'minun-9: En degenen die hun shalât onderhouden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-10
23/Al-Mu'minun-10: Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-11
23/Al-Mu'minun-11: Degenen die Firdaus (het Paradijs) zullen erven, zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-12
23/Al-Mu'minun-12: En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-13
23/Al-Mu'minun-13: Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-14
23/Al-Mu'minun-14: Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de Beste der Scheppers.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-15
23/Al-Mu'minun-15: Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-16
23/Al-Mu'minun-16: Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding worden opgewekt.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-17
23/Al-Mu'minun-17: En voorzeker, Wij schiepen boven jullie zeven hemelen en Wij veronachtzamen de schepping niet
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-18
23/Al-Mu'minun-18: En Wij stuurden een afgepaste hoeveelheid water neer waarna Wij het blijvend in de grond vasthouden. En voorwaar, Wij zijn in staat het weer weg te nemen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-19
23/Al-Mu'minun-19: Toen legden Wij daarmee voor jullie tuinen met palmen en druivenstruiken aan, met daaraan veel vruchten. En jullie eten daarvan.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-20
23/Al-Mu'minun-20: En (van) een boom die groeit op de berg Sinaî. die olie en een gerecht voor hen die eten levert.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-21
23/Al-Mu'minun-21: En voorwaar, in het vee is een lering voor jullie. Wij geven jullie te drinken uit hun buiken en voor jullie zijn daarin vele nuttige zaken en jullie eten daarvan.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-22
23/Al-Mu'minun-22: Op hen en op de schepen worden jullie vervoerd.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-23
23/Al-Mu'minun-23: En voorzeker, Wij hebben Nôeh tot zijn volk gezonden. Toen zei hij: "O mijn volk, aanbidt Allah, er is geen andere god voor jullie dan Hij. Waarom vrezen jullie (Allah) niet?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-24
23/Al-Mu'minun-24: Toen zeiden de vooraanstanden, die niet geloofden, van zijn volk: "Deze (man) is slechts een mens zoals jullie. Hij wenst uit te blinken boven jullie. En als Allah het gewild had, zou Hij Engelen hebben gestuurd. Wij hebben hierover van onze voorouders nog nooit gehoord.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-25
23/Al-Mu'minun-25: Hij is slechts een man die bezeten is, wacht daarom op hem tot een bepaald moment."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-26
23/Al-Mu'minun-26: Hij (Nôeh) zei: "O mijn Heer, help mij vanwege wat zij loochenen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-27
23/Al-Mu'minun-27: Toen openbaarden Wij aan hem: "Bouw onder Ons toezicht en (volgens) Onze aanwijzing een schip. En als Ons bevel komt en de oven overkookt, ga dan aan boord, met van ieder (dier) twee, paarsgewijs, en jouw familie, behalve degene van hen tegen wie het Woord (van bestraffing) er eerder was. En spreek Mij niet aan over degenen die onrecht pleegden. Voorwaar, zij zullen verdronken worden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-28
23/Al-Mu'minun-28: Dus wanneer jij en de mensen met jou aan boord van het schip zullen gaan, zeg dan: "Alle lof zij Allah, Die ons gered heeft van het onrechtvaardige volk."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-29
23/Al-Mu'minun-29: En zeg: "O mijn Heer, plaats mij op een gezegende plaats. En U bent het die de beste plaatsen geeft."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-30
23/Al-Mu'minun-30: Voorwar, daarin zijn zeker Tekenen en Wij hebben hen zeker beproefd.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-31
23/Al-Mu'minun-31: Vervolgens brengen Wij na hen een andere generatie voort.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-32
23/Al-Mu'minun-32: En Wij stuurden hun een Boodschapper van onder hen (die zei:) "Aanbidt Allah. Er is geen god voor jullie dan Hem, waarom vrezen jullie (Allah) niet?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-33
23/Al-Mu'minun-33: En de vooraanstanden, die niet geloofden, van zijn volk en die de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden en die Wij de weelde van het wereldse leven gaven, zeiden: "Deze (man) is slechts een mens zoals jullie, hij eet van wat jullie eten en hij drinkt van wat jullie drinken.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-34
23/Al-Mu'minun-34: En als jullie rnensen volgen die zoals jullie zijn: voorwaar, dan behoren jullie zeker tot de verliezers.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-35
23/Al-Mu'minun-35: Belooft hij jullie dat wanneer jullie dood zijn en tot stof en beenderen zijn geworden, dat jullie dan opgewekt worden?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-36
23/Al-Mu'minun-36: Ver, ver weg is wat aan jullie beloofd is.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-37
23/Al-Mu'minun-37: Ons leven is slechts op de wereld, wij gaan dood en wij leven en wij zullen niet opgewekt worden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-38
23/Al-Mu'minun-38: Hij is slechts een man die leugens over Allah heeft vèrzonnen. En Wij geloven hem niet."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-39
23/Al-Mu'minun-39: Hij (Hôcd) zei: "O mijn Heer, help mij tegen wat zij loochenen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-40
23/Al-Mu'minun-40: Hij (Allah) zei: "Binnenkort zullen zij zeker spijt krijgen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-41
23/Al-Mu'minun-41: Terecht trof de bliksemslag hen toen, en Wij maakten hen als schuim. Ten onder gaat het onrechtvaardige volk!
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-42
23/Al-Mu'minun-42: Vervolgens brachten Wij na hen andere generaties voort.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-43
23/Al-Mu'minun-43: Geen gemeenschap is in staat om haar vastgestelde tijdstip te vervroegen of uit te stellen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-44
23/Al-Mu'minun-44: Vervolgens stuurden Wij Onze Boodschappers, elkaar opvolgend. Telkens wanneer hun Boodschapper naar een gemeenschap kwam, loochenden zij hem. Toen deden Wij hen elkaar opvolgen (in de ondcrgang) en Wij maakten hen tot onderwerp van verhalen. Ten onder gaat het volk dat niet gelooft!
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-45
23/Al-Mu'minun-45: Daarna zonden Wij Môesa en zijn broeder Hârôen met Onze Tekenen en een duidelijk Bewijs.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-46
23/Al-Mu'minun-46: Naar Fir`aun en zijn vooraanstaanden. En zij waren hoogmoedig en zij waren een hooghartig volk.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-47
23/Al-Mu'minun-47: En zij zeiden: "Zouden wij die twee mensen, die zijn zoals wij, geloven, terwijl hun volk voor ons dienaren is?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-48
23/Al-Mu'minun-48: Daarom loochenden zij hen beiden en behoorden toen tot de vernietigden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-49
23/Al-Mu'minun-49: En voorzeker, wij hebben aan Môesa de Schrift (de Taurât) gegeven. Hopelijk zullen zij Leiding volgen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-50
23/Al-Mu'minun-50: En Wij maakten de zoon van Maryam en zijn moeder tot een Teken en Wij gaven hun een onderkomen op een hoogplegen plaats, bewoonbaar met stromend water.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-51
23/Al-Mu'minun-51: O Boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat jullie doen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-52
23/Al-Mu'minun-52: En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-53
23/Al-Mu'minun-53: Toen raakten zij onderling verdeeld in verschilende groepen over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-54
23/Al-Mu'minun-54: Laat ben daarom in hun dwaling tot een bepaald tijdstip.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-55
23/Al-Mu'minun-55: Denken zij dat omdat Wij hen rijkdom en kinderen gegeven hebben.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-56
23/Al-Mu'minun-56: Wij Om voor hen haasten in (het schenken van) de goede zaken? Nee, maar zij beseffen het niet.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-57
23/Al-Mu'minun-57: Voorwaar, degenen van hen die bedachtzaam zijn vanwege hun ontzag voor Allah.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-58
23/Al-Mu'minun-58: En degenen die in de Verzen van hun Heer geloven.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-59
23/Al-Mu'minun-59: En degenen die hun Heer geen deelgenoten toekennen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-60
23/Al-Mu'minun-60: En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-61
23/Al-Mu'minun-61: Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zkj zijn daarbij de eersten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-62
23/Al-Mu'minun-62: Wij belasten niemand dan volgens zijn vermogen en Wij hebben een boek dat volgens de Waarheid spreekt. En zij worden niet onrechtvaardig behandeld.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-63
23/Al-Mu'minun-63: Maar hun harten verkeren hierover in dwaling. Zij hebben daarnaast (slechte) werken die zij verrichten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-64
23/Al-Mu'minun-64: Totdat, wanneer Wij degenen onder hen die in weelde leven met de bestraffing treffen; zij (om liulp) schreeuwen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-65
23/Al-Mu'minun-65: Schreeuw die Dag niet (om hulp): voorwaar, er zal jullie geen hulp van Ons verleend worden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-66
23/Al-Mu'minun-66: Waarlijk, Mijn Verzen zijn al aan jullie voorgedragen, maar jullie keerden je op jullie hielen om.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-67
23/Al-Mu'minun-67: Hoogmoedig tegen over hem (de Koran), kletsend in de nacht: jullie verlieten hem.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-68
23/Al-Mu'minun-68: Denken zij niet na over het Woord (de Koran)? Of is er iets tot hen gekomen dat niet eerder tot hun voorouders gekomen was?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-69
23/Al-Mu'minun-69: Of erkennen zij hun Boodschapper niet? Zodat zij het verwerpen?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-70
23/Al-Mu'minun-70: Of zeggen zij., "Hij (Moehammad) is bezeten." Integendeel, hij kwam tot hm met de Waarheid, maar de meesten van hen haten de Waarheid.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-71
23/Al-Mu'minun-71: Als de Waarheid hun begeerten zou volgen zouden de hemelen en de ard en alles wat er op hen is ten onder gaan. Wij hebben hun echter hun Eer (de Koran) gegeven, maar zij wenden zich van hun Eer af.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-72
23/Al-Mu'minun-72: Of vraag jij (O Moehammad) een beloning van hen? De beloning van jouw Heer is beter, want Hij is de Beste van de Voorzieners,
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-73
23/Al-Mu'minun-73: Voorwaar, jij roept hen op tot een Recht Pad.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-74
23/Al-Mu'minun-74: En voorwaar, degenen die niet geloven in het Hiernamaals zijn zeker van het Rechte Pad afgeweken.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-75
23/Al-Mu'minun-75: En als Wij hen zouden begenadigen en Wij zouden opheffen wat er aan tegenspoed bij hen is: dan zouden zij blijven doorgaan met hun dwalingen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-76
23/Al-Mu'minun-76: En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegenover hun Heer en zij werden niet nederig.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-77
23/Al-Mu'minun-77: Totdat, wanneer Wij voor hen de deur van een zware bestraffing openden, zij in wanhoop verkeerden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-78
23/Al-Mu'minun-78: En Hij is Degene Die voor jullie het gehoor en gezichtsvermogen en de harten geschapen heeft. Weinig dankbaarheid tonen jullie!
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-79
23/Al-Mu'minun-79: En Hij is Degene Die juuie deed groeien op de aarde en tot Hem worden jullie verzameld.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-80
23/Al-Mu'minun-80: En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. En aan Hem behoort het afwissden van de dag en de nacht Begrijpen jullie dan niet?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-81
23/Al-Mu'minun-81: Integendeel, zij zeggen hetzelfde als de vroegeren zeiden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-82
23/Al-Mu'minun-82: Zij zeiden: "Wanneer wij dood zijn en tot aarde en beenderen geworden zijn, zullen wij dan zeker worden opgewckt?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-83
23/Al-Mu'minun-83: Voorzeker, dit werd vroeger aan ons en onze vaderen beloofd: dit zijn slechts fabels van de vroegeren."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-84
23/Al-Mu'minun-84: Zeg: "Aan wie behoort de aarde en alles wat zich daarop bevindt, als jullie het weten?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-85
23/Al-Mu'minun-85: Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom laten jullie je dan niet vermanen?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-86
23/Al-Mu'minun-86: Zeg: "Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de Geweldige Troon?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-87
23/Al-Mu'minun-87: Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom vrezen jullie (Allah) dan niet?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-88
23/Al-Mu'minun-88: Zeg: "In Wiens handen is de heerschappij over alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermt, als jullie het weten."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-89
23/Al-Mu'minun-89: Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom zijn jullie dan misleid?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-90
23/Al-Mu'minun-90: Maar Wij hebben de Waarheid gegeven, zij zijn zeker leugenaars.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-91
23/Al-Mu'minun-91: Allah heeft zich geen kind genomen en er is geen god naast Hem! Dan zou iedere god weggaan met wat hij schiep en zouden zij elkaar overweldigen. Heilig is Allah boven wat zij (Hem) toeschrijven.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-92
23/Al-Mu'minun-92: De Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare: verheven is Hij boven wat zij (Hem) toekennen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-93
23/Al-Mu'minun-93: Zeg: "Mijn Heer, indien U mij zou laten zien wat hun aangezegd is.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-94
23/Al-Mu'minun-94: Mijn Heer, breng mij niet onder het onrechtvaardige volk!"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-95
23/Al-Mu'minun-95: En voorwaar, Wij zijn zeker in staat om jou te laten zien wat Wij hun toezeggen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-96
23/Al-Mu'minun-96: Weer het slechte af met het beste. Wij weten het beste wat zij toeschrijven.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-97
23/Al-Mu'minun-97: En zeg: "Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de influisteringen van de Satans.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-98
23/Al-Mu'minun-98: En ik zoek mijn toevlucht tot U zodat zij niet bij mij komen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-99
23/Al-Mu'minun-99: Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: "O mijn Heer, laat mij terugkeren.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-100
23/Al-Mu'minun-100: Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb." Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt worden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-101
23/Al-Mu'minun-101: Wanneer er op de bazuin geblazen wordt, op die Dag is er geen verwantschap tussen hen en zij kunnen elkaar geen vragen stellen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-102
23/Al-Mu'minun-102: Degenen wiens weegschalen zwaar wegen: Zij zijn degenen die de welslagenden zijn.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-103
23/Al-Mu'minun-103: Degene wiens weegschalen licht wegen: zij zijn degenen die zichzelf verloren hebben, zij zullen in de Hel eeuwig levenden zijn.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-104
23/Al-Mu'minun-104: Het Vuur verbrandt hun gezichten terwijl zij dawin venminkt worden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-105
23/Al-Mu'minun-105: Zijn Mijn Verzen dan niet aan jullie voorgedragen? Toen plachten jullie ze te loochenen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-106
23/Al-Mu'minun-106: Zij zelden: "Onze Heer, wij zijn overwonnen door ons ongeluk en wij waren een dwalend volk.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-107
23/Al-Mu'minun-107: Onze Heer, haal ons hieruit! Als wij het herhalen: voorwaar, dan zijn wij onrechtvaardigen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-108
23/Al-Mu'minun-108: Hij zei: "Blijft daarin en lijdt. En spreekt niet tot Mij."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-109
23/Al-Mu'minun-109: Voorwaar, er is een groep onder Mijn dienaren die zegt: "Onze Heer, wij geloofden, vergeef ons daarom en schenk ons Barmhartigheid en U bent de Beste der Bamhartigen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-110
23/Al-Mu'minun-110: Toen maakten jullie hen tot een onderwerp van bespotting, totdat jullie vergaten Mij te gedenken. En jullie plachten ben uit te lachen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-111
23/Al-Mu'minun-111: Voorwaar, Ik gaf hun op die Dag een beloning omdat zij geduldig waren: en voorwaar, zij zijn de winnaars.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-112
23/Al-Mu'minun-112: Hij (Allah) zei: "Hoeveel jaren verbleven jullie op de aarde?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-113
23/Al-Mu'minun-113: Zij zeiden: "Wij verbleven daar een dag of een gedeelte van een dag, vraag het aan de rekenaars."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-114
23/Al-Mu'minun-114: Hij (Allah) zei: "Jullie verbleven er maar kort, als jullie het weten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-115
23/Al-Mu'minun-115: Dachten jullie dat Wij jullie zo maar geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons terugkeren?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-116
23/Al-Mu'minun-116: Verheven is Allah, de Ware Koning er is geen god dan Hij, Heer van de Edele Troon.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-117
23/Al-Mu'minun-117: En wie een andere god aanroept naast Allah, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-118
23/Al-Mu'minun-118: En zeg: "Vergeef en begenadig, en U bent de Beste van de Bamhartigen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: