Ash-Shura, Soera Het Beraad (Koran: Soera-42-Ash-Shura)

42/Ash-Shura-1: Ha-meem, 42/Ash-Shura-2: AAayn-seen-qaf, 42/Ash-Shura-3: Kathalika yoohee ilayka wa-ila allatheena min qablika Allahu alAAazeezu alhakeemu
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Ash-Shura, Soera Het Beraad (Koran: Soera-42-Ash-Shura)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 42/Ash-Shura-1
42/Ash-Shura-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-2
42/Ash-Shura-2: 'Aîn Sîn Qâf.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-3
42/Ash-Shura-3: Zó openbaart Allah aan jou en aan degenen vóór jou; Allah is de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-4
42/Ash-Shura-4: Aan Hem behoort alles wat in de hemelen en op de aarde is, en Hij is de Verhevene, de Geweldige.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-5
42/Ash-Shura-5: Bijna scheuren de bovenkanten van de hemelen, en de Engelen prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing en vragen om vergeving voor degenen die op de aarde zijn. Weet: voorvaar, Allah is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-6
42/Ash-Shura-6: En degenen die naast Allah beschermen nemen: Allah is de Waker over hen en jij (O Moehammad) bent over hen geen verantwoordelijke.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-7
42/Ash-Shura-7: Zó hebben Wij aan jou een Arabische Koran geopenbaard, om de bewoners van Oommoelqoerâ (Mekkah) en degenen die in de omgeving ervan wonen te waarshuwen. En om te waarschuwen voor de Dag der verzameling, waaraan geen twijfel is; een deel gaat naar het Paradijs en een deel gaat naar de Hel.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-8
42/Ash-Shura-8: Als Allah het had gewild, dan had Hij hen (als behorend) tot één godsdienst (Oemmah) gemaakt, maar Allah laat tot Zijn Barmhartigheid toe wie Hij wil. En voor de onrechtvaardigen is er geen beschermer en geen helper.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-9
42/Ash-Shura-9: Nemen jullie naast Allah beschermers? En Allah is de Beschermer. En Hij doet het dode leven, en Hij is Almachtig over alle zaken,
Luister Koran: 42/Ash-Shura-10
42/Ash-Shura-10: En waar jullie ook van mening over verschillen: de beslissing daarover is aan Allah. (Zeg:) "Dat is Allah, mijn Heer, op Hem vertrouw ik en tot Hem keer ik weer."
Luister Koran: 42/Ash-Shura-11
42/Ash-Shura-11: De Schepper van de hemelen en de aarde, Hij heeft voor jullie van julliezelf en van de dieren paren geschapen. Hij vermenigvuldigt jullie, niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-12
42/Ash-Shura-12: Aan Hem behoren de sleutels van de hemelen en de aarde, Hij verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil en Hij beperkt. Voorwaar, Hij is Alwetend over alle zaken.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-13
42/Ash-Shura-13: Hij heeft jullie de godsdienst uitgelegd: wat Hij heeft opgedragen aan Nôeh, en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrâhîm en Môesa en 'Isa hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken. Het is een zware zaak voor de veelgodenaanbidders, waartoe jullie hen oproepen. Allah kiest voor Zich wie Hij wil en Hij leidt naar Zich wie terugkeert.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-14
42/Ash-Shura-14: Zij raakten pas verdeeld toen de kennis tot hen kwam, elkaar onrecht aandoend. En als er niet een Woord (bevel) van jouw Heer was uitgegaan, tot een bepaalde tijd, den zouden zij al bestraft zijn. En voorwaar, degenen die de Schrift na hen erfden (de Joden en de Christenen), verkeren daarover zeker in vergaande twijfel.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-15
42/Ash-Shura-15: Roep daarom (op tot de Islam), en wees standvastig zoals jou is bevelen, en volg hun begeerten niet, en zeg: "Ik geloof in wat Allah van het Boek heeft neergezonden en ik ben bevolen om onder jullie rechtvaardig te oordelen. Allah is onze Heer en jullie Heer, voor ons zijn onze daden en voor julle zijn jullie daden. Er is geen reden tot twist tussen ons en jullie. Allah zal ons verzamelen. En tot Hem is de terugkeer."
Luister Koran: 42/Ash-Shura-16
42/Ash-Shura-16: En degenen die over Allah redetwisten nadat de (godsdienst van Allah) aanvaard is, hun verweer is nietig bij hun Heer. En op hen rust een grote toorn en voor hen is er een harde bestraffing.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-17
42/Ash-Shura-17: Allah is het Degene Die het Boek (de Koran) in Waarheid en met de weegschaal heeft neergezonden. En hoe kan jij dat weten? Misschien is het Uur al nabij.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-18
42/Ash-Shura-18: Degenen die er niet in geloven vragen om het (Uur) te bespoedigen. En degenen die geloven zijn er bevreesd voor, en zij weten dat het de Waarheid is. Weet: voorwaar, degenen die over het Uur redetwisten verkeren in vergaande dwaling.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-19
42/Ash-Shura-19: Allah is Zachtmoedig voor Zijn dienaren, Hij voorziet wie Hij wil, en Hij is de Sterke, de Almachtige.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-20
42/Ash-Shura-20: Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning; en wie de beloning van het wereldse leven wenst, am hem geven Wij daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-21
42/Ash-Shura-21: Hebben zij deelgenoten die hun in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven? En als er niet een beslissend Woord (van Allah) was, dan zouden zij reeds bestraft zijn. Voorwaar, voor de onrechtvaardigen is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-22
42/Ash-Shura-22: Jij ziet de onrechtvaardigen bevreesd zijn voor wat zij hebben verricht en hij (de bestraffing) treft hen. Maar degenen die geloven en goede werken verrichten, zij verkeren in de Tuinen van het Paradijs. Voor hen is er bij hun Heer wat zij maar wensen. Dat is de grote gunst.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-23
42/Ash-Shura-23: Dat is wat Allah als verheugende tijding aan zijn dienaren verkondigt, degenen die geloven en goede werken verrichten. Zeg (O Moehammad): "Ik vraag van jullie geen beloning, alleen liefde voor de naaste verwanten. En voor wie m goede daad verricht vermenigvuldigen Wij het goede. Voorwaar, Allah is de Vergevensgezinde, de Waarderende.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-24
42/Ash-Shura-24: Of zeggen zij dat hij (Moehammad) een leugen over Allah verzonnen heeft? Als Allah het wil, dan verzegek Hij jouw hart. Allah wist de valsheid uit en Hij bevestigt de Waarheid met Zijn Woorden. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat zich in de harten bevindt.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-25
42/Ash-Shura-25: En Hij is Degene Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt. En Hij vergeeft de slechte daden en Hij weet wat jullie doen.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-26
42/Ash-Shura-26: Hij verhoort degenen die geloven en goede werken verrichten en vemenigvuldigt voor hen van Zijn gunst, maar voor de ongelovigen is er een harde bestraffing.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-27
42/Ash-Shura-27: En als Allah de voorzieningen aan Zijn dienaren had verruimd, dan zouden zij zeker buitensporig hebben gehandeld op de aarde, maar Hij zendt volgens een bepaalde maat neer wat Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend over Zijn dienaren, Alziend.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-28
42/Ash-Shura-28: En Hij is Degene Die de regen neerzendt nadat zij wanhoopten, en Hij verspreidt Zijn Barmhartigheid, en Hij is de Beschermheer, de Geprezene.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-29
42/Ash-Shura-29: En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de levende wezens die daarop rondlopen. En Hij is in stad om hen te verzamelen, wanneer Hij wil.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-30
42/Ash-Shura-30: En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-31
42/Ash-Shura-31: En jullie zullen op de aarde nooit kunnen ontkomen. En er is voor jullie naast Allah geen beschermer en geen helper.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-32
42/Ash-Shura-32: En tot Zijn Tekenen behoren de schepen zo groot als bergen die op de zee varen.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-33
42/Ash-Shura-33: En als Hij wil, dan laat Hij de wind liggen, zodat de schepen stil komen te liggen op haar oppervlak. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen vooir iedere geduldige en dankbare.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-34
42/Ash-Shura-34: Of Hij vernietigt deze (schepen) wegens wat zij verichtten, maar Hij vergeeft veel.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-35
42/Ash-Shura-35: En opdat zij die over Onze Tekenen redetwisten weten dat er voor hen geen uitweg is.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-36
42/Ash-Shura-36: En wat jullie gegeven is, is slechts een vergankelijke genieting van het wereldse leven. Maar wat zich bij Allah bevindt is beter en blijvender voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-37
42/Ash-Shura-37: En (zij zijn) degenen die de grote zonden en de verdorvenheid mijden. En als zij boos zijn, dan vergeven zij.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-38
42/Ash-Shura-38: En (zij zijn) degenen die gehoor geven aan hun Heer en de shalât onderhouden, en hun zaken in onderling overleg (Sjôera) beslissen, en zij geven uit van waar Wij hun mee voorzien hebben.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-39
42/Ash-Shura-39: En (zij zijn) degenen die, als onrecht hen treft, zich verdedigen.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-40
42/Ash-Shura-40: En de vergelding voor een slechte daad is dezelfde slechte daad, maar voor wie vergeeft en verzoent: zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-41
42/Ash-Shura-41: En wie zich verdedigt nadat hem onrecht is aangedaan: zij zijn degenen tegen wie er geen weg (tot bestraffing) is.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-42
42/Ash-Shura-42: Er is wel een weg (tot bestraffing) tegen degenen die de mensen onrecht aandeden en die zonder recht buitensporig op aarde handelden. Zij zijn degenen voor wie er een pijnlijke bestraffing is.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-43
42/Ash-Shura-43: Maar wie geduldig was en vergaf voorwaar, dat behoort zeker tot de aanbevolen daden.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-44
42/Ash-Shura-44: En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt: voor hem is er daarna geen helper. En jij zult zien dat wanneer de onrechtplegers de straf zien, zij zullen zeggen: "Is er voor ons nog een weg om (naar de aarde) terug, te keren?"
Luister Koran: 42/Ash-Shura-45
42/Ash-Shura-45: En jij zult zien hoe zij naar haar (de Hel) worden gesleept, vrezend door de vernedering. Zij kijken met een zwakke blik. En degenen die geloven zeggen: "Voorwaar, de verliezers zijn degenen die zichzelf en hun families verlies hebben toegebracht op de Dag der Opstanding." Weet dat de onrechtvaardigen in een eeuwige bestraffing zullen verken."
Luister Koran: 42/Ash-Shura-46
42/Ash-Shura-46: En er is voor hen naast Allah geen beschermer die hen kan helpen. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt, voor hem is er geen weg (om nog Leiding te vinden).
Luister Koran: 42/Ash-Shura-47
42/Ash-Shura-47: Geeft gehoor aan jullie Heer, voordat er een Dag komt van Allah die onafwendbaar is. Er zal voor jullie geen toevluchtsoord zijn en er is geen ontkenning voor jullie (van jullie zonden).
Luister Koran: 42/Ash-Shura-48
42/Ash-Shura-48: En als zij zich dan afwenden: Wij hebben jou niet als waker over hen gezonden, jij bent niets dan een verkondiger. En voorwaar, wanneer Wij de mens een genieting van Ons laten proeven, dan is hij er blij meer. Maar als een tegenslag hem treft wegens wat zijn handen hebben voortgebracht: voorwaar, de mens is zeer ondankbaar.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-49
42/Ash-Shura-49: Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-50
42/Ash-Shura-50: Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-51
42/Ash-Shura-51: Het past de mens niet dat Allah tot hem spreekt, behalve door middel van een openbaring of van achter een scherm of door het zenden van een gezant (Djibrîl), die het dan openbaart met Zijn toestemming, zoals Hij wil. Voorwaar, Hij is Verheven, Alwijs.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-52
42/Ash-Shura-52: Zó hebben Wij aan jou een openbaring neergezonden, een zaak van Ons. Jij wist toen niet wat het Boek (de Koran) was en wat het geloof was, maar Wij hebben hem tot een licht gemaakt waarmee Wij van Onze dienaren leiden wie Wij willen. En voorwaar, jij leidt zeker naar een recht Pad.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-53
42/Ash-Shura-53: Het is het Pad van Allah, Degene aan Wie alles wat in de hemelen en op de aarde is toebehoort. Weet: alle zaken keren tot Allah terug.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: