Al-Isra, Soera De Nachtreis (Koran: Soera-17-Al-Isra)

17/Al-Isra-1: Subhana allathee asra biAAabdihi laylan mina almasjidi alharami ila almasjidi al-aqsa allathee barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa alssameeAAu albaseeru, 17/Al-Isra-2: Waatayna moosa alkitaba wajaAAalnahu hudan libanee isra-eela alla tattakhithoo min doonee wakeelan, 17/Al-Isra-3: Thurriyyata man hamalna maAAa noohin innahu kana AAabdan shakooran
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Isra, Soera De Nachtreis (Koran: Soera-17-Al-Isra)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 17/Al-Isra-1
17/Al-Isra-1: Heilig is Degene Die 's nachts Zijn dienaar (Moehammad) van de Masdjid al Harâm (de Gewijde Moskee te Mekkah) naar de Masdjid al Aqsha heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.
Luister Koran: 17/Al-Isra-2
17/Al-Isra-2: En Wij hebben aan Môesa de Schrift (de Taurat) gegeven en Wij maakten deze als Leiding voor de Kinderen van Israël: "Neemt geen helper naast mij."
Luister Koran: 17/Al-Isra-3
17/Al-Isra-3: O nakomelingen van degenen die Wij met Nôeh (in de ark) gedragen hebben, voorwaar, hij (Noeh) was een dankbare dienaar!
Luister Koran: 17/Al-Isra-4
17/Al-Isra-4: En Wij hebben de Kinderen van Israel op de hoogte gebracht in de Schrift: "Jullie zullen zeker twee maal verderf zaaien op aarde en jullie zullen je zeker hoogmoedig gedragen, met grote hoogmoed."
Luister Koran: 17/Al-Isra-5
17/Al-Isra-5: En toen (de vervulling) van de eerste van de twee beloften kwam, stuurden Wij jullie dienaren van Ons, bezitters van verschrikkelijke macht, die daarop de huizen binnendirongen: het was een vervulde belofte.
Luister Koran: 17/Al-Isra-6
17/Al-Isra-6: Vervolgens gaven Wij jullie de overhand over hen en vemeerderden Wij voor jullie de bezittingen en zonen en maakten Wij jullie tot de grootste groep.
Luister Koran: 17/Al-Isra-7
17/Al-Isra-7: Als jullie goed deden, deden jullie goed voor julliezelf: en als jullie kwaad deden, dan was dat voor jullie. En toen de laatste belofte vervuld werd (stuurden Wij vijanden) om jullie gezichten te verminken en de gebedsruimte binnen te gaan, zoals zij daar de eerste keer binnengingen, en om volledig te vernietigen wat zij veroverd hadden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-8
17/Al-Isra-8: Mog ejullie Heer jullie begenadigen. En als jullie terugkeren (naar jullie zonden) zullen Wij terugkeren (naar het bestraffen van jullie). En Wij maakten de Hel voor de ongelovigen tot een gevangenis.
Luister Koran: 17/Al-Isra-9
17/Al-Isra-9: Voorwaar, deze Koran leidt naar wat rechter is en brengt goede tijdingen aan de gelovigen die goede werken verrichten. Voorwaar, er is voor hen een grote beloning.
Luister Koran: 17/Al-Isra-10
17/Al-Isra-10: En voor degenen die niet in het Hiernamaals geloven, voor hen hebben Wij een pijnlijke bestraffing voorbereid.
Luister Koran: 17/Al-Isra-11
17/Al-Isra-11: En de mens smeekt om het kwade, net zoals hij om het goede smeekt. En de mens is haastig (van aard).
Luister Koran: 17/Al-Isra-12
17/Al-Isra-12: En Wij hebben de nacht en de dag tot twee Tekenen gemaakt. En het Teken van de nacht hebben Wij donker gemaakt en het Teken van de dag hebben Wij verlichtend gemaakt opdat jullie de gunst van jullie Heer zoeken en opdat jullie de jaartelling en de berekening ervan kennen. En alle zaken hebben Wij met een duidelijke uitleg uiteengezet.
Luister Koran: 17/Al-Isra-13
17/Al-Isra-13: En voor ieder mens hebben Wij zijn lotsbestemming aan zijn hals vastgemaakt. En Wij voorzien hem op de Dag der Opstanding van een boek dat bij opengeslagen aantreft.
Luister Koran: 17/Al-Isra-14
17/Al-Isra-14: (Er wordt tegen hem gezegd:) "Lees jouw boek." Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou.
Luister Koran: 17/Al-Isra-15
17/Al-Isra-15: Wie Leiding volgt, volgt de Leiding waarlijk voor zichzelf, en wie dwaalt, dwaalt waarlijk tegen zichzelf en niemand kan de zonde van iemand anders dragen. En Wij bestraffen niet voordat Wij een Boodschapper hebben gestuurd.
Luister Koran: 17/Al-Isra-16
17/Al-Isra-16: En als Wij een (volk in een) stad willen vernietigen, bevelen Wij hen die daarin in weelde leven (Allah te gehoorzamen); zij begaan daarin zware zonden, zodat het woord (van de bestraffing) terecht is, vervolgens vernietigen Wij hen volledig.
Luister Koran: 17/Al-Isra-17
17/Al-Isra-17: En hoeveel generaties hebben Wij niet na Nôeh ij vernietigd? En jouw Heer is voldoende om de zonden van Zijn dienaren te wetm en te zien.
Luister Koran: 17/Al-Isra-18
17/Al-Isra-18: En wie het vergankelijke (van de wereld) wenst: voor hem zullen Wij wat Wij wensen daarin verhaaasten, voor wie Wij willen. Vervolgens maken Wij voor hem de Hel, hij gaat daar binnen, vernederd en verjaagd.
Luister Koran: 17/Al-Isra-19
17/Al-Isra-19: En wie het Hiernamaals wenst en er met een redelijke inzet naar streeft, én hij is gelovig: hij (behoort) tot degenen van wie hun streven wordt beloond.
Luister Koran: 17/Al-Isra-20
17/Al-Isra-20: Beide groepen, voornoemde en laatstgenoemde, geven Wij ondersteuning van jouw Heer, en de ondersteuning van jouw Heer is onafwendbaar.
Luister Koran: 17/Al-Isra-21
17/Al-Isra-21: Zie hoe Wij sommigen van hen bevoorrecht hebben boven anderen. En het Hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrecht.
Luister Koran: 17/Al-Isra-22
17/Al-Isra-22: En neem geen andere god naast Allah, anders zit jij daar (O Moehammad) met verwijten (beladen) en verlaten.
Luister Koran: 17/Al-Isra-23
17/Al-Isra-23: En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "foei" tegen ben, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.
Luister Koran: 17/Al-Isra-24
17/Al-Isra-24: En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was."
Luister Koran: 17/Al-Isra-25
17/Al-Isra-25: Jullie Heer weet beter wat er injullie zielen is, als jullie oprechte mensen zijn. Voorwaar; dan is Hij voor de berouwvollen Vergevensge-zind.
Luister Koran: 17/Al-Isra-26
17/Al-Isra-26: En geef de verwanten hun recht en de armen en de reizigers (zonder proviand), en wees niet verkwistend.
Luister Koran: 17/Al-Isra-27
17/Al-Isra-27: Voorwaar. de verkwisters zijn broeders van de Satan en de Satan is ondankbaar jegens zijn Heer.
Luister Koran: 17/Al-Isra-28
17/Al-Isra-28: En als jullie je van hen afwenden omwille van de Barmhartigheid van jullie Heer die jullie hopen te krijgen: spreekt dan (toch) een zacht woord tot hen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-29
17/Al-Isra-29: En maak je hand niet vastgebonden aan je nek, en strek hem niet uit met de hele uitstrekking, want dan wordt je (gierigheid of spilzucht) verweten en spijtig.
Luister Koran: 17/Al-Isra-30
17/Al-Isra-30: Voorwaar, jouw Heer verruimt de voorziening voor wie Hij wil en Hij beperkt. Voorwaar, Hij is Alwetend, Alziend over Zijn dienaren.
Luister Koran: 17/Al-Isra-31
17/Al-Isra-31: En doodt jullie kinderen niet uit vrees voor armoede: Wij voorzien hun en jullie van levensonderhoud. Voorwaar, hen doden is een grote zonde.
Luister Koran: 17/Al-Isra-32
17/Al-Isra-32: En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg.
Luister Koran: 17/Al-Isra-33
17/Al-Isra-33: En doodt geen ziel waarvan Allah (het doden) verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht en wie onrechtvaardig gedood wordt: Wij hebben zijn erfgenaam een bevoegdheid gegeven; maar overdrijft niet hij het doden. Voorwaar: hij wordt geholpen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-34
17/Al-Isra-34: En benadert niet het bezit van de wees, behalve op de betere manier, totdat bij volwassen is: en komt de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagd
Luister Koran: 17/Al-Isra-35
17/Al-Isra-35: En geeft de volle maat wanneer jullie afwegen en weegt met de juiste weegschaal, dat is beter en een mooiere afsluiting.
Luister Koran: 17/Al-Isra-36
17/Al-Isra-36: En volg niet dat waarover je geen kennis hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen allen erover ondervraagd worden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-37
17/Al-Isra-37: En loop niet hoogmoedig op de aarde. Voorwaar, jij kan de aarde niet doen splijten en niet de hoogte van een berg bereiken.
Luister Koran: 17/Al-Isra-38
17/Al-Isra-38: Dat alles is slecht bij jouw Heer, verwerpelijk.
Luister Koran: 17/Al-Isra-39
17/Al-Isra-39: Dat is (een deel) van de Wijsheid die Allah aan jou openbaarde. En neem geen andere god naast Allah, anders wordt je in de Hel geworpen, vol verwijten en verworpen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-40
17/Al-Isra-40: Heeft jullie Heer voor jullie zonen verkozen en voor Zichzelf vanonder de Engelen dochters genomen? Voorwaar, jullie spreken zeker geweldig (slechte) woorden!
Luister Koran: 17/Al-Isra-41
17/Al-Isra-41: En Wij hebben in deze Koran (zaken) uitgelegd opdat zij (de ongelovigen) vermaand worden, maar het versterkt bij hen slechts het afwenden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-42
17/Al-Isra-42: Zeg (O Moehammad): "Als er goden bij Hem geweest zouden zijn, zoals zij zeggen, dan zouden zij een Weg naar de Eigenaar van de Troon (Allah) zoeken."
Luister Koran: 17/Al-Isra-43
17/Al-Isra-43: Heilig is Hij en Verheven boven wat zij in grote trots zeggen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-44
17/Al-Isra-44: De zeven hemelen en de aarde en wie er in hen zijn, roepen Zijn Glorie uiten er is niets of het roept Zijn Glorie uit met Zijn lofprijzing en toch begrijpen jullie hun glorieroep niet. Voorwaar, Hij is Zachtmoedig, Vergevensgezind.
Luister Koran: 17/Al-Isra-45
17/Al-Isra-45: En wanneer jij de Koran voordraagt, brengen Wij tussen jou en degenen die niet in het Hiernamaals geloven een verhinderende afscheiding aan.
Luister Koran: 17/Al-Isra-46
17/Al-Isra-46: En Wi hebben bedekkingen over hun harten aangebracht, zodat zij hem niet begrijpen, en doofheid in hun oren. Wanneer jij jouw Enige Heer noemt tijdens de Koranrecitatie, dan keren zij hun ruggen toe, zich afwendend.
Luister Koran: 17/Al-Isra-47
17/Al-Isra-47: Wij weten beter hoe zij over hem horen, wanneer zij naar jou lijken te luisteren. En toen zij onderling fluisterden, zeiden de onrechtvaardigen: "Jullie volgen slechts een betoverde man!"
Luister Koran: 17/Al-Isra-48
17/Al-Isra-48: Kijk hoe zij vergelijkingen met jou maken: hierdoor dwalen zij en kunnen zij geen Weg vinden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-49
17/Al-Isra-49: En zij zeiden: "Wanneer Wij botten en stof geworden zijn, worden wij dan zeker tot een nieuwe schepping opgewekt?"
Luister Koran: 17/Al-Isra-50
17/Al-Isra-50: Zeg: "Wordt steen of ijzer... (en jullie worden zelfs dan opgewekt.)
Luister Koran: 17/Al-Isra-51
17/Al-Isra-51: Of een schepping waarvan het in jullie harten het moeilijkst lijkt." Dan zullen zij zeggen: "Wie doet ons terugkeren?" Zeg: "Degene Die jullie de eerste keer schiep." Dan zullen zij hun hoofd naar jou schudden, en zeggen: "'Wanneer is dat?" Zeg: "Het kan nabij zijn!"
Luister Koran: 17/Al-Isra-52
17/Al-Isra-52: Op de Dag waarop Hij jullie oproept en jullie dan (Zijn oproep) beantwoorden met een lofprijzing van Hem. En jullie zullen veronderstellen dat jullie slechts weinig (tijd op aarde) verbleven.
Luister Koran: 17/Al-Isra-53
17/Al-Isra-53: En zeg tegen Mijn dienaren (O Moehammad) dat zij wat beter is zeggen. Voorwaar, de Satan zaait verdeeldheid onder hen. Voorwaar, de Satan is voor de mensen een duidelijke vijand.
Luister Koran: 17/Al-Isra-54
17/Al-Isra-54: Jullie Heer kent jullie beter. Indien Hij wil, begenadigt Hij jullie; of, indien Hij wil, bestraft Hij jullie. En Wij hebben jou (O Moehammad) niet als voogd tot hen gezonden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-55
17/Al-Isra-55: En jouw Heer weet beter over wie er in de hemelen en (op) de aarde is. En Wij hebben sommige Profeten bevoorrecht boven andere Profeten, en Wij gaven Dâwôed de Zabôer
Luister Koran: 17/Al-Isra-56
17/Al-Isra-56: Zeg (O Moehammad): "Roept degenen die jullie naast Allah als god veronderstellen maar aan, zij zijn niet bij machte het kwade van jullie weg te nemen en het te veranderen."
Luister Koran: 17/Al-Isra-57
17/Al-Isra-57: Zij (de veelgodenaanbidders) zijn degenen die aanroepen, (en zij die aangeroepen worden) zoeken naar een middel tot hun Heer. Wie van hen het dichtst bij (hun Heer) zijn en op Zijn Barmhartigheid hopen en Zijn bestraffing vrezen: voorwaar, een bestraffing van jouw Heer is te vrezen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-58
17/Al-Isra-58: En er is geen land, of Wij hebben het vôôr de Dag van de Opstanding vernietigd, of haar bestraft met een harde bestraffing. Dat is (vastgelegd) in het geschreven Boek.
Luister Koran: 17/Al-Isra-59
17/Al-Isra-59: En niets verhinderde Ons de Tekenen neer te zenden dan dat de voorafgaaden hen loochenden. En Wij gaven de Tsamôed de vrouwtjeskameel, als een duidelijk zichtbaar (Teken) maar zij behandelden haar onrechtvaardig. En Wij zenden de Tekenen alleen maar om (hen) te doen vrezen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-60
17/Al-Isra-60: En (gedenk) toen Wij zeiden dat jouw Heer de mensheid omvat. En Wij hebben jou de waarneming die wij jou lieten zien slechts als een beproeving voor mensen gegeven; en (ook) de vervloekte boom in de Koran. En Wij jagen hen vrees aan: maar het venneerdert bij hen niets dan een grote overtreding.
Luister Koran: 17/Al-Isra-61
17/Al-Isra-61: En toen Wij tot de Engelen zeiden: "Kniel jullie neer voor Adam," toen knielden zij allen, behalve Iblîs (Satan). Hij zei: "Moet ik (mij) neerknielen voor iemand die U uit aarde heeft geschapen?"
Luister Koran: 17/Al-Isra-62
17/Al-Isra-62: Hij (Iblîs) zei: "Ziet U? Dat is degene die U boven mij geëerd hebt. Indien U mij uitstel geeft tot de Dag der Opstanding zal ik zeker zijn nageslacht doen dwalen, op weinigen na."
Luister Koran: 17/Al-Isra-63
17/Al-Isra-63: Hij (Allah) zei: "Ga heen; wie van hen jou volgt: voorwaar: de Hel zal jullie beloning zijn, als een volledige beloning!
Luister Koran: 17/Al-Isra-64
17/Al-Isra-64: En rui van hen op wie jij kan met jouw stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel rijkdommem en kinderen met hen en doe hen beloften." En de Satan belooft ben niets dan bedrog.
Luister Koran: 17/Al-Isra-65
17/Al-Isra-65: Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren. En jouw Heer is voldoende als Beschemer."
Luister Koran: 17/Al-Isra-66
17/Al-Isra-66: Jullie Heer is Degene Die voor jullie de schepen op zee doet varen, opdat jullie van Zijn gunsten zoeken. Voorwaar, Hij is voor jullie Meest Barmhartig.
Luister Koran: 17/Al-Isra-67
17/Al-Isra-67: En als de tegenspoed jullie op zee getroffen heefk verdwijnt degene die jullie aanroepen, behalve Hij. Toen Hij jullie naar het kad redde, wendden jullie je af Ende mens is ondenkbaar!
Luister Koran: 17/Al-Isra-68
17/Al-Isra-68: Voelen jullie je er veilig voor, dat Hij jullie niet in de aarde weg doet zinken wanneer jullie op het land zijn, of stenen over jullie zendt? Vervolgens vinden jullie geen beschermer voor jullie.
Luister Koran: 17/Al-Isra-69
17/Al-Isra-69: Of voelen jullie je er veilig voor, dat Hij jullie nog een andere keer (naar de zee) doet terugkeren, en Hij dan een orkaan over jullie zendt, die jullie dan verdrinkt, omdat jullie ongelovig zijn en dat jullie dan daarin geen helper tegen Ons vinden?
Luister Koran: 17/Al-Isra-70
17/Al-Isra-70: En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd. Wij brachten hen op het land en op de zee. Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechtten hen met een privilege boven vele van de andere schepsels die Wij hebben geschapen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-71
17/Al-Isra-71: Op de dag waarop Wij alle mensen met hun boeken zullen oproepen: wie dan zijn boek (met zijn daden) in zijn echterhand gegeven wordt: zij zijn degenen die hun boek (met een gerust hart) lezen. En hen zal geen enkel onrecht aangedaan worden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-72
17/Al-Isra-72: En wie blind (van had) is in deze wereld, zal fn het Hiernamaals ook blind wezen en het meest van de Weg gedwaald zijn.
Luister Koran: 17/Al-Isra-73
17/Al-Isra-73: En zij hadden jou je bijna doen afwenden van wat Wij aan jou geopenbaard hadden, zodat jij iets anders over Ons verzonnen had; dan hadden zij jou zeker als boezemvriend genomen!
Luister Koran: 17/Al-Isra-74
17/Al-Isra-74: En als Wij jou niet sterk zouden hebben gemaakt, dan zou jij je bijna een klein beetje tot hen geneigd hebben.
Luister Koran: 17/Al-Isra-75
17/Al-Isra-75: Dan zouden Wij jou m dubbel deel (van de bestraffing) van dit leven en een dubbel deel van de dood laten proeven. En jij vindt dan geen beschermer tegen Ons.
Luister Koran: 17/Al-Isra-76
17/Al-Isra-76: En bijna hadden zij jou vanuit het land opgejaagd, om jou eruit te verdrijven, maar dan zouden zij er na jou niet gebleven zijn, behalve weinigen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-77
17/Al-Isra-77: (Dit was) de handelwijze van de Boodschappers die Wij vóór jou gezonden hebben en jij zult geen verandering in Onze handelwijze vinden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-78
17/Al-Isra-78: Onderhoud de shalât na het hoogtepunt van de zon tot donkerte van de nacht en het Fadjr-gebed. Voorwaar, van het Fadjr-gebed wordt getuigd (door Engelen).
Luister Koran: 17/Al-Isra-79
17/Al-Isra-79: En verricht in een gedeelte van de nacht gebed, als een extra (gebed) voor jou. Jouw Heer zal jou zeker tot een loffelijke positie verheffen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-80
17/Al-Isra-80: Zeg (O Moehammad): "Laat mij binnentreden op oprechte wijze en laat mij verlaten op oprechte wijze en doe mij van Uw Zijde helpende macht toekomen."'
Luister Koran: 17/Al-Isra-81
17/Al-Isra-81: En zeg: "De Waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Voorwaar, de valsheid gaat ten onder."
Luister Koran: 17/Al-Isra-82
17/Al-Isra-82: En Wij zonden (dat) van de Koran neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies.
Luister Koran: 17/Al-Isra-83
17/Al-Isra-83: En wanneer Wij de mens begunstigen wendt hij zich af en keert zijn zijde toe, maar als het kwaad hem treft wordt hij wanhopig.
Luister Koran: 17/Al-Isra-84
17/Al-Isra-84: Zeg: "Een ieder handelt naar zijn geaardheid en jullie Heer weet beter wie er beter op de Weg geleid is."
Luister Koran: 17/Al-Isra-85
17/Al-Isra-85: En zij vragen jou over de ziel, zeg: "De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En de kennis erover wordt jullie niet gegeven, behalve een weinig."
Luister Koran: 17/Al-Isra-86
17/Al-Isra-86: En indien Wij het gewild hadden, dan zouden Wij zeker dat kunnen laten verdwijnen wat Wij aan jou geopenbaard hebben, en dan zou jij niemand kunnen vinden die er bi Ons een beschermer tegen is.
Luister Koran: 17/Al-Isra-87
17/Al-Isra-87: Behalve als Barmhartigheid van jouw Heer, voorwaar: Zijn gunst voor jou is groot. Zeg (O Moehammad): "Als de mensen en de Djinn's zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkur hulp zijn."
Luister Koran: 17/Al-Isra-88
17/Al-Isra-88: Zeg (O Moehammad): "Als de mensen en de Djinn's zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkur hulp zijn."
Luister Koran: 17/Al-Isra-89
17/Al-Isra-89: En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze Koran alle (soorten) vergelijkingen uitgelegd, maar de meeste mensen weigeren het, behalve in ondankbaarheid.
Luister Koran: 17/Al-Isra-90
17/Al-Isra-90: En zij zeiden (tegen Moehammad): "Wij zullen jou nooit geloven, totdat jij voor ons een bron uit de aarde doet opwellen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-91
17/Al-Isra-91: Of jij een tuin met dadelpalmen en druivenstruiken hebt, en dan overvloedige rivieren uit hun midden doet ontspringen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-92
17/Al-Isra-92: Of jij de hemel in stukken op ons neer doet vallen, zoals jij ons beweert, of jij Allah en de Engelen vóór ons brengt.
Luister Koran: 17/Al-Isra-93
17/Al-Isra-93: Of jij een huis van goud hebt, of naar de hemel opstijgt, en wij zullen jouw opstijging nooit geloven, totdat jij een boek ma ons neerzendt, dat wij kunnen lezen." Zeg (O Moehammad): "Heilig is mijn Heer, ik ben niets anders dan een menselijke Boodschapper."
Luister Koran: 17/Al-Isra-94
17/Al-Isra-94: En er was niets dat de mensen verhinderde te geloven tm de Leiding tot hen kwam, behalve dat zij zeiden: "Heeft Allah een menselijke Boodschapper neergezonden?"
Luister Koran: 17/Al-Isra-95
17/Al-Isra-95: Zeg: "Wanneer er op de aarde Engelen waren die rustig rondliepen, dan zouden Wij een Engel tot hen als Boodschapper neergezonden hebben."
Luister Koran: 17/Al-Isra-96
17/Al-Isra-96: Zeg: "Allah is voldoende als Getuige tussen mij en jullie, en voorwaar Hij is Alwetend, Alziend over Zijn dienaren."
Luister Koran: 17/Al-Isra-97
17/Al-Isra-97: En wie door Allah geleid wordt, hij is de welgeleide; maar wie (door Hem) tot dwaling gebracht is, voor hem zal jij nooit een beschermer naast Hem vinden. En Wij zullen hen op de Dag der Opstanding op hun gezichten verzamelen: blind en stom en doof Hun verblijfplaats is de Hel. Iedere keer dat hij dooft vermeerderen Wij voor ben het laaiend vuur.
Luister Koran: 17/Al-Isra-98
17/Al-Isra-98: Dat is hun beloning, omdat zij Onze Tekenen verwierpen, en zij zeiden: "Wanneer Wij beenderen en stof geworden zijn, zullen wij dan zeker tot een nieuwe schepping opgewekt worden?"
Luister Koran: 17/Al-Isra-99
17/Al-Isra-99: Zien zij niet in dat Allah, Degene Die de hemelen en de aarde schiep, bij machte is het daarmee vergelijkbare te scheppen? En dat Hij een tijdstip heeft vastgesteld voor hen, zonder dat daarover twijfel bestaat? Maar de onrechtvaardigen weigeren het, behalve in ongeloof.
Luister Koran: 17/Al-Isra-100
17/Al-Isra-100: Zeg: "Als jullie de schatten van Barmhartigheid van mijn Heer bezaten, dan zouden jullie hen vasthouden uit vrees voor de uitgave (ervan)." En de mens is gierig!
Luister Koran: 17/Al-Isra-101
17/Al-Isra-101: En voorzeker, Wij hebben Môesa negen duidelijke Tekenen gegeven, en vraag de kinderen van Israël (O Moehammad) toen hij (Môesa) tot hen kwam, en Fir'aun tot hen zei: "Voorwaar, ik verondemel zeker dat jij, O Môesa, betoverd bent!"
Luister Koran: 17/Al-Isra-102
17/Al-Isra-102: Hij (Môesa) zei: "Jij weet dan niemand anders die (Tekenen) heeft neergezonden dan de Heer van de hemelen en de aarde, als een duidelijk bewijs. Voorwaar, ik veronderstel dat jij, O Fir'aun, ten onder gaat."
Luister Koran: 17/Al-Isra-103
17/Al-Isra-103: Vervolgens wenste bij (Fir'aun) ben uit het land te verdrijven, dus verdronken Wij hem en degenen die met hem waren allemaal.
Luister Koran: 17/Al-Isra-104
17/Al-Isra-104: En Wij zeiden na hem (Fir'aun) tot de Kinderen van Israël: "Woont in het land, wanneer dan de laatste aanzegging (de Dag der Opstanding) komt zullen Wij jullie gemengd bijeenbrengen."
Luister Koran: 17/Al-Isra-105
17/Al-Isra-105: En met de Waarheid hebben Wij hem (de Koran) neergezonden en met de Waarheid is hij neergedaald. En Wij hebben jou niets anders dan als een verkondiger van goede tijdingen en als een waarschuwer gezonden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-106
17/Al-Isra-106: En (de openbaring van) de Koran hebben Wij in gedeelten verdeeld, om hem aan de mensen met tussenpozen voor te dragen en Wij hebben hem els een neerzending neergezonden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-107
17/Al-Isra-107: Zeg (O Moehammad): "Gelooft er in of gelooft niet." Voorwaar, degenen aan wie ervóór de kennis gegeven was, vallen op hun gezichten neer, zich neerknielend, wanneer hij hun voorgedragen wordt.
Luister Koran: 17/Al-Isra-108
17/Al-Isra-108: En zij zeggen: "Heilig is onze Heer, de belofte van onze Heer is zeker vervuld."
Luister Koran: 17/Al-Isra-109
17/Al-Isra-109: En zij vallen op hun gezichten neer, terwijl zij huilen, en het vermeerdert hun vrees (voor Allah)."
Luister Koran: 17/Al-Isra-110
17/Al-Isra-110: Zeg: "Roept Allah aan of roept de Barmhartige aan. Waarbij jullie Hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. Fn verricht je shalât niet met luide stem, en spreekt er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen."
Luister Koran: 17/Al-Isra-111
17/Al-Isra-111: En zeg: "Alle lof zij Allah. Degene die Zich geen kind neemt en Die voor Zich geen deelgenoot in het Koninkrijk heeft en Hij is niet vemederd, daarom heeft Hij geen helper (nodig). En verheerlijk Hem met een grote verkeerlijking."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: