Fussilat, Soera Zij Zijn Uiteengezet (Koran: Soera-41-Fussilat)

41/Fussilat-1: Ha-meem, 41/Fussilat-2: Tanzeelun mina alrrahmani alrraheemi, 41/Fussilat-3: Kitabun fussilat ayatuhu qur-anan AAarabiyyan liqawmin yaAAlamoona
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Fussilat, Soera Zij Zijn Uiteengezet (Koran: Soera-41-Fussilat)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 41/Fussilat-1
41/Fussilat-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 41/Fussilat-2
41/Fussilat-2: (Dit is) een neerzending van de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 41/Fussilat-3
41/Fussilat-3: Een Boek waarvan de Verzen duidelijk uitgelegd zijn, als een Arabische Koran, voor een volk dat weet.
Luister Koran: 41/Fussilat-4
41/Fussilat-4: Als een verkondiger van verheugende tijdingen en een waarschuwer, maar de meesten van hen hebben zich er van afgewend, zij luisteren niet.
Luister Koran: 41/Fussilat-5
41/Fussilat-5: En zij zeiden: "Onze harten zijn verhuld voor dat waar jij (O Moehammad) ons toe oproept, en in onze oren is doofheid en tussen en ons en jou is een afscheiding. Werk dan (op jouw manier), voorwaar, wij werken (op onze manier)."
Luister Koran: 41/Fussilat-6
41/Fussilat-6: Zeg: "Ik ben slechts een mens zoals jullie, aan mij is geopenbaard dat jullie God één God is, richt jullie daarom standvastig tot Hem, en smeekt Hem om vergeving, en wee de veelgodenaanbidders."
Luister Koran: 41/Fussilat-7
41/Fussilat-7: (Zij zijn) degenen die de zakât niet geven en die niet in het Hiernamaals geloven.
Luister Koran: 41/Fussilat-8
41/Fussilat-8: Voorwaar, degenen die geloven en die goede werken verrichten, voor hen is er een beloning zonder onderbreking.
Luister Koran: 41/Fussilat-9
41/Fussilat-9: Zeg (O Moehammad): "Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!"
Luister Koran: 41/Fussilat-10
41/Fussilat-10: En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volledige dagen (perioden), voor de vragenden.
Luister Koran: 41/Fussilat-11
41/Fussilat-11: Daama wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: "Komt tot Ons, gewillig of ongewillig." Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: "Wij zijn gewillig gekomen."
Luister Koran: 41/Fussilat-12
41/Fussilat-12: En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden) en Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de Satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende.
Luister Koran: 41/Fussilat-13
41/Fussilat-13: Wanneer zij zich dan afwenden, zeg dan: "Ik heb jullie gewaarschuwd voor een bliksemslag als de bliksemslag die de 'Âd en de Tsamôed trof."
Luister Koran: 41/Fussilat-14
41/Fussilat-14: Toen de Boodschappers vóór hen en na hen waren gekomen (en zeiden:) "Aanbidt alleen Allah," zeiden zij: "Als Allah het had gewild, dan had Hij Engelen gezonden: voorwaar, wij geloven niet in dat waar jij mee gezonden bent."
Luister Koran: 41/Fussilat-15
41/Fussilat-15: Wat de 'Âd betreft: zij waren hoogmoedig op de aarde, zonder recht, en zij zeiden: "Wie is er sterker dan wij?" Zien zij niet dat Allah, Degene Die hen geschapen heeft, sterker is dan zij? En zij plachten Onze Tekenen te ontkennen.
Luister Koran: 41/Fussilat-16
41/Fussilat-16: Wij zonden toen een zeer koude stormwind over hen, tijdens enkele sombere dagen, om hen tijdens het wereldse leven de bestraffing van de vernedering te doen proeven. En de bestraffing van het Hiernamaals is zeker vernederender en zij worden niet geholpen.
Luister Koran: 41/Fussilat-17
41/Fussilat-17: En wat de Tsamôed betreft: Wij hebben hun Leiding geschonken, maar zij gaven de voorkeur aan blindheid boven de Leiding, waarop de bliksemslag van de vernederende bestraffing hen trof, wegens wat zij plachten te verrichten.
Luister Koran: 41/Fussilat-18
41/Fussilat-18: En Wij redden degenen die geloofden en (Allah) plachten te vrezen.
Luister Koran: 41/Fussilat-19
41/Fussilat-19: En die Dag zullen de vijanden van Allah bij de Het verzameld worden, dan zullen zij (daarheen) gesleept worden.
Luister Koran: 41/Fussilat-20
41/Fussilat-20: Totdat, wanneer Zij haar (de Hel) bereiken, hun oren, en hun ogen en kun huiden tegen hen zullen getuigen, wegens wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 41/Fussilat-21
41/Fussilat-21: En zij zullen tegen hun huiden zeggen: "Waarom getuigen jullie tegen ons." Zij zullen zeggen: "Allah heeft ons doen spreken, Degene Die alle dingen heeft doen spreken. En Hij heeft jullie de eerste keer geschapen en tot Hem worden jullie teruggekeerd."
Luister Koran: 41/Fussilat-22
41/Fussilat-22: En jullie kunnen je er niet voor verbergen dat jullie oren, en jullie ogen en jullie huiden tegen jullie zullen getuigen. Maar jullie veronderstelden dat Allah niet veel weet over wat jullie doen.
Luister Koran: 41/Fussilat-23
41/Fussilat-23: En dat was jullie veronderstelling, waarmee jullie over jullie Heer veronderstelden die jullie in het ongeluk gestort heeft. Toen gingen jullie tot de verliezers behoren.
Luister Koran: 41/Fussilat-24
41/Fussilat-24: Als zij dan geduldig zijn (met de bestraffing): dan is de Hel een verblijfplaats voor hen. En als zij om verontschuldiging vragen, dan zullen zij niet behoren tot de verontschuldigden.
Luister Koran: 41/Fussilat-25
41/Fussilat-25: En Wij zullen voor hen metgezellen aanwijzen die voor hen schoonschijnend maken wat vóór hen is en wat achter hen is. En terecht is het woord (van bestraffing) voor hen van de voorafgaande volkeren van de mensen en de Djinn"s. Voorwaar, zij waren de verliezers.
Luister Koran: 41/Fussilat-26
41/Fussilat-26: En degenen die niet geloven zeiden: "Luistert niet naar deze Koran en verstoort het. Hopelijk zullen jullie overwinnen."
Luister Koran: 41/Fussilat-27
41/Fussilat-27: En Wij zullen degenen die niet geloven zeker een harde bestraffing doen proeven. En Wij zullen hen zeker vergelden naar het slechtste wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 41/Fussilat-28
41/Fussilat-28: Dat is de vergelding voor de vijanden van Allah: de Hel. Voor hen is daar de eeuwigc verblijfplaats, als een vergelding omdat zij Onze Tekenen plachten te ontkennen.
Luister Koran: 41/Fussilat-29
41/Fussilat-29: En degenen die niet geloofden zeiden:'"Onze Heer, laat ons degenen van de mensen en de Djinn's zien die ons hebben doen dwalen, wij zullen hen onder onze voeten plaatsen, zodat zij tot de allerlaagsten zullen beheren."
Luister Koran: 41/Fussilat-30
41/Fussilat-30: Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allah," en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) "Weest niet bevreesd en niet treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd.
Luister Koran: 41/Fussilat-31
41/Fussilat-31: Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse kven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.
Luister Koran: 41/Fussilat-32
41/Fussilat-32: Als een ontvangst van de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige."
Luister Koran: 41/Fussilat-33
41/Fussilat-33: En wiens woord is beter den dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: "Voorwaar, ik behoor tot de Moslims."
Luister Koran: 41/Fussilat-34
41/Fussilat-34: En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.
Luister Koran: 41/Fussilat-35
41/Fussilat-35: Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk.
Luister Koran: 41/Fussilat-36
41/Fussilat-36: En wanneer een verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 41/Fussilat-37
41/Fussilat-37: En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voorde zon en niet voorde maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.
Luister Koran: 41/Fussilat-38
41/Fussilat-38: Als zij dan hoogmoedig min: degenen die zich bij jouw Heer bevinden prijzen dag en nacht Zijn Glorie en zij versagen niet.
Luister Koran: 41/Fussilat-39
41/Fussilat-39: En het behoort tot Zijn Tekenen dat jij de droge aarde ziet, en als Wij er dan water op doen neerdalen, dan beweegt zij en zet zij zich uit. Voorwaar, Degene Die haar doet leven, doet zeker ook de doden leven. Voorwaar, Hij is de Almachtige over alle zaken.
Luister Koran: 41/Fussilat-40
41/Fussilat-40: Voorwaar, degenen die Onze Verzen verdraaien zijn niet voor Ons verborgen. Is dan wie in het Vuur geworpen wordt beter, of wie veilig aankomt op de Dag der Opstanding? Doet wat jullie willen: voorwaar, Hij is Alziende over wat jullie doen.
Luister Koran: 41/Fussilat-41
41/Fussilat-41: Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning (de Koran) geloven nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Voorwaar, het is een verheven Boek.
Luister Koran: 41/Fussilat-42
41/Fussilat-42: De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene.
Luister Koran: 41/Fussilat-43
41/Fussilat-43: Er wordt jou niets gezegd wat waarlijk niet tot de Boodschappers vóór jou is gezegd. Voorwaar, jouw Heer is zeker de Bezitter van vergeving en de Bezitter van een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 41/Fussilat-44
41/Fussilat-44: En als Wij hem als een Koran in een vreemde taal hadden geopenbaard, dan hadden zij zeker gezegd: "Waren zijn Verzen maar duidelijk (in onze taal) uitgelegd!" (Hij is) in een vreemde taal, terwijl (de Profeet) een Arabier is! Zeg: "Hij is voor degenen die geloven Leiding en genezing. En degenen die niet geloven, in hun oren is doofheid, die bij hen blindheid (van hart) veroorzaakt. Zij zijn degenen die vanaf een verre plaats worden geroepen.
Luister Koran: 41/Fussilat-45
41/Fussilat-45: En voorzeker, Wij hebben Môesa de Schrift (de Taurât) gegeven, maar er werd over geredetwist. En als er geen woord (van uitsel) van jouw Heer was vooruitgegaan, dan was de zaak tussen hen zeker bepaald. En voorwaar, zij verkeren over hem (de Koran) zeker in vergaande twijfel.
Luister Koran: 41/Fussilat-46
41/Fussilat-46: Wie goede werken heeft verricht, het is voor hemzelf; en wie kwade werken verricht, hij is er verantwoordelijk voor. En jouw Heer is niet onrechtvaardig tegenover de dienaren.
Luister Koran: 41/Fussilat-47
41/Fussilat-47: Tot Hem wordt de kennis over het Uur teruggebracht. En er komen geen vruchten uit hun kolven; en er is geen vrouw die een kind draag of het baart, zonder dat het met Zijn Kennis gebeurt. Op de Dag waarop Hij tot hen roept: "Waar zij mijn deelgenoten?", zeggen zij: "Wij vertellen U dat niemand van ons daarvan getuigt."
Luister Koran: 41/Fussilat-48
41/Fussilat-48: En wat zij voorheen plachten aan te roepen is van hen weggedwaald, en zij zijn ervan overtuigd dat er voor hen geen uitweg is.
Luister Koran: 41/Fussilat-49
41/Fussilat-49: De mens versaagt niet om het goede te smeken; maar wanneer hem het slechte treft, dan is hij zonder hoop, wanhopig.
Luister Koran: 41/Fussilat-50
41/Fussilat-50: En als Wij hem Barmhartigheid van Ons doen proeven nadat tegenspoed hem trof, dan zal bij zeker zeggen: "Het komt mij toe, en ik denk niet dat het Uur zal komen, en als ik tot mijn Heer teruggekeerd zou worden, dan zou er zeker voor mij aan Zijn Zijde het goede zijn." En Wij zullen zeker aan degenen die niet geloofden mededelen wat zij hebben gedaan. En Wij zullen hen zeker een zware bestraffing doen proeven.
Luister Koran: 41/Fussilat-51
41/Fussilat-51: En als Wij de mens gunsten schenken, dan wendt hij zich af en verwijdert hij zich; maar als tegenspoed hem treft, dan richt hij vele smeekbeden (tot Allah).
Luister Koran: 41/Fussilat-52
41/Fussilat-52: Zeg: "Wat dachten jullie: als (deze Koran) van Allah afkomstig is, en jullie deze dan verwerpen; wie is er dan verder afgedwaald dan wie in vergaande twijfel verkeert?"
Luister Koran: 41/Fussilat-53
41/Fussilat-53: Wij zullen hun Onze Tekenen laten zien, aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat bij (de Koran) de Waarheid is. Is het niet voldoende dat jouw Heer Getuige over alle zaken is?
Luister Koran: 41/Fussilat-54
41/Fussilat-54: Weet: voorwaar, zij verkeren in twijfel over de ontmoeting met hun Heer. Weet: voorwaar, Hij omvat alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: