Фуссилат, Сура Разяснените (Коран: Сура 41-Фуссилат)

41/Фуссилат-1: Ха мим., 41/Фуссилат-2: Тeнзилун минeр рaхманир рaхим(рaхими)., 41/Фуссилат-3: Китабун фуссилeт ятуху кур’анeн aрaбийeн ли кaумин я’лeмун(я’лeмунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Фуссилат, Сура Разяснените (Коран: Сура 41-Фуссилат)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 41/Фуссилат-1
41/Фуссилат-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-2
41/Фуссилат-2: Низпослано е от (Аллах) Всемилостивия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-3
41/Фуссилат-3: (Това е) Коранът на арабски, Книгата, знаменията на която са разяснени за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-4
41/Фуссилат-4: Като благовествие и предупреждение. Но повечето от тях се отвръщат и не се вслушват.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-5
41/Фуссилат-5: И казаха: “В сърцата ни има преграда срещу онова, към което ни зовеш, и в ушите ни има глухота. Между нас и теб има завеса. Затова прави (което пожелаеш)! И ние ще правим, каквото пожелаем.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-6
41/Фуссилат-6: Кажи им: “Аз съм само един човек като вас. Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог. Затова към Него се обърнете и Го молете за опрощение! Горко на съдружаващите.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-7
41/Фуссилат-7: Те не дават милостинята закат и отричат сетния ден (Срещата на Духовното тяло с Лика на Аллах в земния живот).
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-8
41/Фуссилат-8: А за онези, които вярват (желаят в земния живот да Срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), за тях ще има безспирна награда”.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-9
41/Фуссилат-9: Кажи им : “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-10
41/Фуссилат-10: И стори по нея (по земята) непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й, и стори това точно в четири дни поравно ­за желаещите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-11
41/Фуссилат-11: После се насочи към небето, а то бе дим, и рече на него (на небето) и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-12
41/Фуссилат-12: И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме небето над земята със светилници, опазвайки го. Това е повелята на (Аллах) Всемогъщия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-13
41/Фуссилат-13: А ако още се отвръщат, кажи им : “Предупреждавам ви с мълния, подобна на мълнията за адитите и самудяните.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-14
41/Фуссилат-14: Пратениците дойдоха при тях и отпреди, и след това (преди и след тях) и им казаха : “Не служете на друг, освен на Аллах!” Рекоха те: “Ако нашият Господ бе пожелал, щеше да ни спусне ангели. Ние наистина не вярваме в това, с което сте изпратени.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-15
41/Фуссилат-15: А адитите след това се възгордяха на земята без право и казаха: “Кой е по-силен от нас?” Нима не виждат, че Аллах, Който ги сътвори, е по-силен от тях? Така те знаейки, упорито отричаха Нашите знамения.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-16
41/Фуссилат-16: И затова изпратихме срещу тях леден вихър в злополучни дни, за да ги накараме да вкусят мъчението на позора в земния живот. А мъчението в отвъдния живот е наистина още по-позорно и не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-17
41/Фуссилат-17: И самудяните, тогава ги бяхме напътили, но те предпочетоха слепотата пред напътствието. Тогава ги обхвана мълнията на унизителното мъчение заради онова, което придобиха.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-18
41/Фуссилат-18: И спасихме онези, които повярваха (пожелаха Лика на Аллах) и станаха притежатели на таква (бояха се да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-19
41/Фуссилат-19: И в този ден враговете на Аллах ще бъдат събрани за Огъня и така те (и предишните и следващите) ще бъдат събрани на едно.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-20
41/Фуссилат-20: И когато стигнат там (до огъня), и слухът, и зрението, и кожата им ще свидетелстват (във филма на живота им) против тях за онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-21
41/Фуссилат-21: И ще кажат на кожите си (на своите органи): “Защо свидетелствате против нас?” (А те) ще кажат: “Накара ни да говорим Аллах, Който кара всяко нещо да проговори. Той ви сътвори първия път и при Него е вашето завръщане.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-22
41/Фуссилат-22: И не се опасявахте, че и слухът, и зрението, и кожата ви ще свидетелстват срещу вас, а предполагахте, че Аллах не ще узнае много от онова, което правите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-23
41/Фуссилат-23: И ето тази ваша догадка, която допуснахте за вашия Господ, ви донесе гибел и така се озовахте сред губещите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-24
41/Фуссилат-24: Вече обиталището им е Огънят, ако могат да изтърпят. И дори да молят за милост, не ще я получат.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-25
41/Фуссилат-25: И им отредихме приятели, които им разкрасяваха всичко пред тях и всичко зад тях. И така се сбъдна и спрямо тях словото (за мъчението), както и за предишни общности от джинове и хора. Несъмнено те са губещите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-26
41/Фуссилат-26: И казваха неверниците: “Не слушайте този Коран и вдигайте глъчка там (където го четат), за да ги надвиете вие!”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-27
41/Фуссилат-27: А след това, ще накараме неверниците да вкусят сурово мъчение и ще им въздадем за най-лошите им деяния.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-28
41/Фуссилат-28: Това е възмездието за враговете на Аллах- Огънят. Той е вечният дом за тях, защото знаейки отхвърляха Нашите знамения!
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-29
41/Фуссилат-29: И казаха неверниците: “Господи наш, покажи ни онези от джиновете и хората, които ни заблудиха, да ги сложим под краката си, та да бъдат най-отдолу.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-30
41/Фуссилат-30: При онези, които казваха: “Аллах е нашият Господ!” и следваха правия път (обръщайки се към Аллах), ангелите ще слязат и ще им кажат: “Не се страхувайте и не скърбете! И се радвайте на Рая, който ви е обещан!
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-31
41/Фуссилат-31: Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаете и каквото поискате.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-32
41/Фуссилат-32: Като прием (дар) от (Аллах) Опрощаващия, Милосърдния.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-33
41/Фуссилат-33: И чие слово е по-хубаво от словото на онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела (пречистващи пороците от душата), и казва: “Аз съм от отдадените на Аллах!”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-34
41/Фуссилат-34: И не са равни добрината и злината. Отблъсквай я (злината) с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък твой другар.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-35
41/Фуссилат-35: Но с това (отблъскване на злината с добрина) са удостоени само търпеливите и удовлетворените с най-голямото благо.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-36
41/Фуссилат-36: И на теб неизбежно ще има подбуди от сатаната, тогава при Аллах търси убежище! Наистина Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-37
41/Фуссилат-37: И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори, ако сте само Негови раби!
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-38
41/Фуссилат-38: И ако все още се възгордяват, (да знаят, че) тези, които са при твоя Господ, Го прославят нощем и денем, и това не им дотяга.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-39
41/Фуссилат-39: И от Неговите знамения са, да виждаш земята безжизнена. А щом изсипем вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва. И наистина Онзи, Който я съживява, може и мъртвите да съживи. Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-40
41/Фуссилат-40: И онези, които изопачават Нашите знамения, не са скрити за Нас. Онзи, който ще бъде хвърлен в Огъня ли е по-добър или онзи, който ще дойде в безопасност в Деня на възкресението? Вършете, каквото пожелаете! Наистина Той съзира вашите дела.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-41
41/Фуссилат-41: И наистина те отрекоха, когато при тях дойде Напомнянето (Коранът). А Той (Коранът) е наистина една Велика Книга.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-42
41/Фуссилат-42: А лъжовното не може да Го доближи нито отпред, нито отзад, и Той е низпослание от Премъдрия и Всеславния (Аллах).
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-43
41/Фуссилат-43: Не ти се казва друго, освен каквото бе казано на пратениците преди теб. Твоят Господ е владетелят на опрощението и на болезненото наказание.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-44
41/Фуссилат-44: А ако го бяхме сторили Коран на чужд език, щяха да рекат: “Защо знаменията му не са разяснени?” Чужд език за арабина? Кажи им:“За вярващите той е напътствие и изцеление, а онези, които не вярват, имат в ушите си глухота и Той (Коранът) за тях е непонятен, сякаш са призовавани от далечно място.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-45
41/Фуссилат-45: И наистина на Муса (Моисей) дадохме Писание, но настана разногласие по него. И ако нямаше дадено Слово от твоя Господ, щеше да е отсъдено между тях. И те наистина се съмняват в него.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-46
41/Фуссилат-46: Който върши праведни дела (изчиства пороците от душата си), то е за самия него, а който стори зло, и то е в негов ущърб. Твоят Господ не е угнетител за рабите (си).
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-47
41/Фуссилат-47: При Него е знанието за Часа (на Сетния Ден). И не излиза нито един плод от своята обвивка, и не забременява и не ражда нито една женска, без Неговото знание. В този Ден Той ще ги призове: “Къде са Моите съдружници?”. Ще рекат: “Известяваме те, няма сред нас свидетел.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-48
41/Фуссилат-48: И изчезнаха от тях онези, които зовяха преди, и се убедиха, че няма за тях избавление.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-49
41/Фуссилат-49: Не му дотяга на човека да зове доброто, а засегне ли го злото, той се отчайва, унива.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-50
41/Фуссилат-50: А дадем ли му да вкуси милост от Нас подир беда, която го е засегнала, казва: “Аз заслужавам това и не мисля, че ще настъпи Часът. Но дори да бъда върнат при своя Господ, при Него ще има добро.” Ала Ние ще съобщим тогава на неверниците какво са извършили и ще ги накараме да вкусят суровото мъчение.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-51
41/Фуссилат-51: И щом облагодетелствахме човека, той се отдръпна (от благодарността) и се възгордя. А засегне ли го злото, продължава дълго неговата молитва.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-52
41/Фуссилат-52: Кажи им:“Не виждате ли? Щом този (Коран) е от Аллах, а вие го отхвърляте, кой ще е по-заблуден от онзи, който се е отдалечил (отделил)?”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-53
41/Фуссилат-53: Ще им покажем Нашите знамения по хоризонтите (с очите на Духа им) и в тях самите (с очите на душата им), додето им се изясни, че това е истината. Нима не е достатъчно, че твоят Господ е свидетел на всяко нещо?
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-54
41/Фуссилат-54: А те наистина се съмняват в срещата (на духа с Лика) на своя Господ (в земния живот). А Той (Аллах) е обгърнал всяко нещо (със своето знание), нали?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: