аз-Зумар, Сура Тълпите (Коран: Сура 39-аз-Зумар)

39/аз-Зумар-1: Тeнзилул китаби минaллахил aзизил хaким(хaкими). , 39/аз-Зумар-2: Инна eнзeлна илeйкeл китабe бил хaккъ фa’будиллахe мухлисaн лeхуд дин(динe)., 39/аз-Зумар-3: E ла лилляхид динул халис(халису), уeллeзинeттeхaзу мин дунихи eулия, ма нa’будухум илла ли юкaррибуна илaллахи зулфа, иннaллахe яхкуму бeйнeхум фи ма хум фихи яхтeлифун(яхтeлифунe), иннaллахe ла йeхди мeн хууe казибун кeффар(кeффарун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аз-Зумар, Сура Тълпите (Коран: Сура 39-аз-Зумар)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-1
39/аз-Зумар-1: Низпославането на тази Книга е от Аллах, Всемогъщия и Премъдрия.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-2
39/аз-Зумар-2: Низпослахме на теб Книгата с истина. Тогава бъди раб на Аллах, предан Нему във вярата!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-3
39/аз-Зумар-3: Чистата вяра е единствено за Аллах, нали? А които приемат покровители, вместо Него, казаха: “Служим на тях (идолите) само и само, за да ни доближават повече до Аллах.” Аллах отсъди между тях за онова, по което бяха в разногласие. Наистина Аллах не напътва към Себе Си никой лъжец, неблагодарник.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-4
39/аз-Зумар-4: Ако Аллах искаше да се сдобие с дете, Той щеше да си избере едно от Своите творения, което пожелае. Но Пречист е Той! Той е Аллах, Единосъщия, Покоряващия!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-5
39/аз-Зумар-5: И сътвори (Аллах) небесата и земята с право. Той заставя нощта да следва деня и деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок (по орбита). Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия, нали?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-6
39/аз-Зумар-6: И ви сътвори от една душа. После от нея създаде съпругата му. И ви даде осем чифта от добитъка с четири крака. И ви сътворява Той в утробите на майките ви,творение подир творение в три тъмнини. Ето това е Аллах, вашият Господ! Негово е владението. Няма друг Бог, освен Него! Как тогава бивате отклонявани?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-7
39/аз-Зумар-7: Ако отричате, наистина Аллах няма нужда от вас. И не е съгласен Той за неверието у Своите раби. А ако сте признателни, ето с това е съгласен Той от вас. И никой прегрешил не ще понесе греха на другия. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести какво сте вършили. Наистина Той знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-8
39/аз-Зумар-8: И когато беда сполети човек, той зове своя Господ, насочвайки се към Него. После, когато (Аллах) го дари с едно благо, забравя той за своя зов по-рано и сторва на Аллах подобия, за да отклонява от Неговия път. Кажи: “Наслаждавай се още малко на своето неверие! Наистина ти си от обитателите на Огъня.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-9
39/аз-Зумар-9: Онзи, който се моли в часовете на нощта, изправен и свеждащ чело до земята, и се опасява за отвъдния живот, и се надява на милост от своя Господ ли? Кажи:“Нима са равни онзи, който знае, и онзи, който не знае? Само улул елбап (притежатeлите на тайните) могат да разтълкуват.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-10
39/аз-Зумар-10: Кажи: “О, вярващи раби, бъдете притежатели на таква (богобоязън) към своя Господ (бойте се да не изгубят милостта Му)! За онези, които са добри в този живот, ще има добрина. И земята на Аллах е обширна. А за търпеливите наградата е безмерна.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-11
39/аз-Зумар-11: Кажи: “Повелено ми бе да бъда раб на Аллах, предан Нему във вярата.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-12
39/аз-Зумар-12: И ми бе повелено да бъда първият отдаден Нему.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-13
39/аз-Зумар-13: Кажи:“Наистина ме е страх от мъчение във великия Ден, ако се възпротивя на моя Господ.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-14
39/аз-Зумар-14: Кажи:“На Аллах съм раб и съм предан Нему в моята вяра.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-15
39/аз-Зумар-15: Вече служете на каквото друго пожелаете, вместо на Него! Кажи: “Наистина губещи са онези, които ще погубят себе си и своите семейства в Деня на възкресението. Това не е ли явна загуба?”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-16
39/аз-Зумар-16: Над себе си и под себе си ще имат слоеве от огъня. С това Аллах заплашва Своите раби: “О, раби Мои, бъдете притежатели на таква (богобоязън) към Мен (бойте се да не изгубите милостта Ми)!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-17
39/аз-Зумар-17: А онези, които се насочиха към Аллах(обърнаха се, пожелаха Лика на Аллах) и така се отърваха (отказаха) да бъдат раби на сатаните (от хората и джиновете), за тях е благата вест. И благовести тогава Моите раби.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-18
39/аз-Зумар-18: Те слушат Словото и следват най-хубавото (доброто) от него! Тези са, които Аллах е напътил към Себе си, и тези са улул елбаб (притежаетлите на тайните).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-19
39/аз-Зумар-19: Тогава, ако някой заслужи мъчението, ти би ли могъл да избавиш онзи, който е в Огъня?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-20
39/аз-Зумар-20: А онези, които са притежатели на таква (богобоязън) към своя Господ (боят се да не изгубят милостта Му), ще имат въздигнати дворци, изградени върху други обиталища, а под тях ще текат реки. Такова е обещанието на Аллах и Аллах не нарушава обещанието си.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-21
39/аз-Зумар-21: Нима не виждаш, че Аллах изсипва вода от небето и я влива в потоците по земята? После чрез нея вади посеви с различни цветове. После те изсъхват и ги виждаш пожълтели. После ги превръща в съчки. В това има напомняне (поука) за улул елбап (притежаетлите на тайните).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-22
39/аз-Зумар-22: И чийто гръд Аллах е разтворил за Исляма (за отдаване на Аллах), вече той е дарен със светлина от своя Господ, нали? Горко на онези, чиито сърца са закоравели от споменаването на Аллах! Те са в явна заблуда.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-23
39/аз-Зумар-23: И Аллах, подобно на Книгата, праща от Себе Си като благодат и като добродетел светлина. И настръхва от нея кожата на онези, които изпитват трепет (вълнение) към своя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават и намират покой в споменаването на Аллах. Ето това е напътствието на Аллах, и с него Той напътва към СебеСи когото пожелае, а когото Аллах остави в заблуда, за него няма ни един напътстващ.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-24
39/аз-Зумар-24: И тогава, в Съдния ден, кой може да спаси неговото (физическо) тяло от мъчение ? И ще се каже на угнетителите: “Вкусете онова, което сте спечелили (наказанието за греховете)!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-25
39/аз-Зумар-25: Онези преди тях (също) отрекоха и мъчението ги връхлетя там, откъдето не очакваха.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-26
39/аз-Зумар-26: И Аллах ги накара да вкусят позора в земния живот, а мъчението в отвъдния е още по-голямо, само да знаеха.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-27
39/аз-Зумар-27: И наистина дадохме в този Коран примери на хората за всички неща, надявайки се те да се поучат.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-28
39/аз-Зумар-28: Това е Коран на арабски, без изопачавания (грешки) в него. Надявайки се така те да станат притежатели на таква (богобоязън) (да се боят да не изгубят милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-29
39/аз-Зумар-29: И Аллах даде пример със следното. Нима положението на човек с (много) господари в разногласие помежду им е същото като положението на човек, подчинен и отдаден само на един господар? Славата е само за Аллах! Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-30
39/аз-Зумар-30: Истината е, че и ти си смрътен, и те са смъртни.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-31
39/аз-Зумар-31: После в Деня на възкресението пред вашия Господ ще се оспорвате един други.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-32
39/аз-Зумар-32: Тогава кой е по-голям угнетител от онзи, който лъже за Аллах и взима за лъжа истината (за срещата с Лика), щом тя дойде при него? Нима Ада не е място за неверниците?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-33
39/аз-Зумар-33: А онзи, който идва с истината (зове към Лика на Аллах) и онзи, който потвърди това (пожелае да Срещне Лика на Аллах), тези са притежателите на таква (богобоязън).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-34
39/аз-Зумар-34: Те ще имат при своя Господ, каквото пожелаят. Такава е наградата за благодетелените.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-35
39/аз-Зумар-35: Аллах покрива дори най-лошите им деяния (грехове) и им въздава тяхната награда според най-добрите им дела (превръща греховете им в добрини).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-36
39/аз-Зумар-36: Нима Аллах не е достатъчен за Своя раб? И заплашват теб с други (богове), освен Него. Но когото Аллах остави в заблуда, тогава за него няма напътсващ.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-37
39/аз-Зумар-37: И когото Аллах напъти към Себе си, тогава никой не може да го заблуди. Нима Аллах не е Всемогъщ, въздаващ отмъщение?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-38
39/аз-Зумар-38: И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, непременно ще рекат: “Аллах!” Кажи им:“Видяхте ли онези, които зовете, освен Аллах? Ако Аллах би пожелал да ми причини беда, онези, които зовете вместо Аллах, могат да премахнат Неговата беда от мен? Или ако би поискал Той да ми дари милост, те ще могат да възпрат Неговата милост?” Кажи: “Достатъчен ми е Аллах! На него се уповават (само Него взимат за покровител) уповаващите се.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-39
39/аз-Зумар-39: Кажи им: “О, народе мой, правете (каквото можете) според своите възможности, и аз ще правя, и скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-40
39/аз-Зумар-40: И при когото ще дойде позорящо го мъчение, него ще сполети и постоянното мъчение!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-41
39/аз-Зумар-41: Наистина низпослахме Ние на теб Книгата с истина за хората. И който се напъти към Мен, то това е само за неговата душа, а който се заблуди, само в свой ущърб се заблуждава. И ти не си над тях покровител.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-42
39/аз-Зумар-42: Аллах умъртвява физическите тела по време на смъртта. А онези, които са в сън, не са мъртви. Тогава, върху когото е предписана смъртта, задържа (физическото му тяло в състояние на сън), а другия (неговата душа) праща (където поиска в съня) до определеното време. И наистина в това има знамения (поуки) за хора мислещи.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-43
39/аз-Зумар-43: Нима те се сдобиха с други помощници, вместо Аллах? Кажи:“ Дори ако не владеят и не проумяват нищо ли?”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-44
39/аз-Зумар-44: Кажи: “На Аллах принадлежи изцяло помощта. Негово е владението на небесата и на земята. После при Него ще бъдете върнати.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-45
39/аз-Зумар-45: И щом бива споменавано единството на Аллах, сърцата на онези, които не вярват в отвъдния живот (в срещата с Лика), се отвръщават, а щом биват споменавани други, освен Него, те се радват.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-46
39/аз-Зумар-46: Кажи: “О, Аллах, Творецо на небесата и на земята, Ти си знаещия скритото и явното, Ти ще отсъдиш сред Своите раби в онова, по което са били в разногласие.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-47
39/аз-Зумар-47: И дори да притежаваха всичко на земята, а и още толкова отгоре, угнетителите биха го дали за откуп от суровото мъчение в Деня на възкресението. И Аллах ще им покаже това, което не са допускали.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-48
39/аз-Зумар-48: И ще им се явят лошите последствия от онова, което са придобили, и ще ги обгради онова (мъчението), на което са се подигравали.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-49
39/аз-Зумар-49: И щом беда сполети човек, той Нас зове. После, щом му дарим едно благо, казва: “Това ми бе дарено само заради моето знание.” Ала не, това е само едно изпитание. Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-50
39/аз-Зумар-50: Така казаха и онези преди тях. Но не ги избави онова, което бяха придобили.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-51
39/аз-Зумар-51: И ги поразиха лошите последствия от онова, което са придобили. И угнетителите сред тези скоро ще ги поразят лошите последствия от онова, което са придобили, и не ще могат с нищо да предотвратят (мъчението).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-52
39/аз-Зумар-52: Нима не знаят, че Аллах увеличава и намаля благата комуто пожелае. И наистина в това има знамения (поуки, доказателства) за вярващ народ.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-53
39/аз-Зумар-53: Кажи: “О, раби Мои, които сте престъпили в ущърб на душите си, не губете надеждата от милостта на Аллах! Аллах опрощава всички грехове (превръща ги в добрини). Той наистина е Опрощаващия, Милосърдния (пращащ благодат и милост).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-54
39/аз-Зумар-54: И се обърнете (насочете) към своя Господ (пожелайте да отдадете духа си на Аллах), и Му се отдайте (отдайте духа, тялото, душата и волята си на Аллах), преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-55
39/аз-Зумар-55: И следвайте Най-прекрасното (повелята), което ви бе низпослано от вашия Господ, преди мъчението да дойде при вас внезапно, без да усетите!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-56
39/аз-Зумар-56: (И не бъдете от) онези, които ще кажат: “О, горко ми, че нехаех в подчинението си пред Аллах и че бях от присмиващите се!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-57
39/аз-Зумар-57: Или ще кажат: “Наистина ако ме бе напътил Аллах към Себе Си, щях да съм от притежателите на таква (богобоязън)(щях да се страхувам да не загубя милостта Му).”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-58
39/аз-Зумар-58: И когато видите мъчението, не бъдете от онези които ще кажат “Де да имах възможност да се върна още веднъж, тогава щях да съм от благодетелните.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-59
39/аз-Зумар-59: А бяха дошли при теб Моите знамения, и тогава ти ги бе взел за лъжа и се бе възгордял, и бе от неверниците.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-60
39/аз-Зумар-60: И в големия Ден ще видиш онези, които лъжеха за Аллах, с почернели лица. Нима Ада не е място за горделивите?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-61
39/аз-Зумар-61: И Аллах спасява притежателите на таква (богобоязливите, които се боят да не изгубят милостта на Аллах), заради това,че са смирени. И не ще ги докосне злото (мъчението) и не ще бъдат наскърбени.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-62
39/аз-Зумар-62: Аллах е Творецът на всяко нещо и Той е Разпоредителят за всяко нещо.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-63
39/аз-Зумар-63: Негови са съкровищата на небесата и на земята. А които отричат знаменията на Аллах, те са именно губещите.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-64
39/аз-Зумар-64: Кажи: “О, невежи, нима ми повелявате да служа не на Аллах, а на друг?”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-65
39/аз-Зумар-65: И вече се разкри на теб и на онези преди теб: “Ако съдружиш с Аллах (ако не желаеш Лика), твоите дела ще пропаднат и ще бъдеш наистина от губещите.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-66
39/аз-Зумар-66: Тогава бъди раб единствено на Аллах и бъди от признателните!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-67
39/аз-Зумар-67: И не оцениха те Аллах с истинското Му величие. И земята ­цялата ­ ще бъде в Неговата длан (под негов контрол) в големия Ден, и небесата ще бъдат сгънати с ръката Му. Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-68
39/аз-Зумар-68: И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за които Аллах не е повелил. После още веднъж ще се протръби и ето ги станали и се оглеждат!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-69
39/аз-Зумар-69: И засия земята със светлината на нейния Господ. И бе положена книгата, и бяха доведени пророците и свидетелите, и се отсъди между хората справедливо, без да бъдат те угнетени.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-70
39/аз-Зумар-70: И напълно се въздаде на всяка душа (на всеки) за онова, което е вършила. Най-добре Той знае техните дела.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-71
39/аз-Зумар-71: И неверниците на тълпи биват подкарани към Ада. Когато стигнат там, вратите му се разтварят. И неговите пазители им казват: “Нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашия Господ и да ви предупредят за вашето идване тук в този Ден?” А те казват: “Да (дойдоха)!” Ала словото за мъчението стана истина за неверниците.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-72
39/аз-Зумар-72: И (им) се каза: “Влезте през вратите на Ада, за да пребивавате тук вечно!” И колко лошо е обиталището на горделивите!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-73
39/аз-Зумар-73: А притежателите на таква (богобоязън)( които се бояха да не изгубят милостта на Аллах) ще бъдат поведени към Рая на групи (след като видят Ада). Когато стигнат там (в Рая), вратите му се разтварят. И неговите пазители им казват: “Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, за да пребивавете тук вечно!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-74
39/аз-Зумар-74: А обитателите на Рая казаха: “Слава на Аллах, Който изпълни към нас Своето обещание и ни остави в наследство тук, в Рая да се настаним, където пожелаем.” И колко прекрасна е наградата за вършилите (праведни дела)!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-75
39/аз-Зумар-75: И виждаш как ангелите, обградили Трона, прославят с възхвала своя Господ. И се отсъди между тях (обитателите на Рая) справедливо, и се каза (от тяхна страна): “Слава на Аллах, Господа на световете!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: