Мухаммад, Сура Мухаммад (Коран: Сура 47-Мухаммад)

47/Мухаммад-1: Eллeзинe кeфeру уe сaдду aн сeбилиллахи eдaллe a’малeхум., 47/Мухаммад-2: Уeллeзинe амeну уe aмилус салихати уe амeну би ма нуззилe aля мухaммeдин уe хууeл хaкку мин рaббихим кeффeрe aнхум сeйиатихим уe aслeхa балeхум., 47/Мухаммад-3: Заликe би eннeллeзинe кeфeруттeбeул батълe уe eннeллeзинe амeнуттeбeул хaккa мин рaббихим, кeзаликe ядрибуллаху лин наси eмсалeхум.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Мухаммад, Сура Мухаммад (Коран: Сура 47-Мухаммад)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 47/Мухаммад-1
47/Мухаммад-1: На онези, които отричат и възпират (хората) от пътя на Аллах, Той ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-2
47/Мухаммад-2: А на онези, които вярват и вършат праведни дела (за прочистване пороците на душите си), и вярват в низпосланото на Мухаммад (Корана), и в това, че То е истината от техния Господ, Той ще покрие греховете им и ще подобри положението им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-3
47/Мухаммад-3: Това е така, защото неверниците следват лъжата, а вярващите следват истината (низпослана) от своя Господ. Така Аллах дава пример на хората с тяхното положение.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-4
47/Мухаммад-4: И когато срещнете неверниците, удряйте по шията им, додето ги надвиете и здраво ги вържете! А после или от милост, или срещу откуп, когато войната приключи (ги освободете). Ето така! А ако Аллах пожелаеше, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. А на онези, които бъдат убити по пътя на Аллах, Той не ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-5
47/Мухаммад-5: Той ще ги напъти към Себе Си и ще подобри положението им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-6
47/Мухаммад-6: И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-7
47/Мухаммад-7: О, вярващи, ако помогнете на Аллах и Той ще ви помогне, и ще утвърди нозете ви здрави.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-8
47/Мухаммад-8: А които са неврници, то за тях има гибел! И (Аллах) ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-9
47/Мухаммад-9: Това е, защото възненавиждат низпосланото от Аллах и затова Той прави безплодни делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-10
47/Мухаммад-10: Нима не ходят по земята и не виждат какъв бе краят на онези преди тях? Аллах ги унищожи. Това очаква и неверниците.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-11
47/Мухаммад-11: Това е така, защото Аллах е покровителят на вярващите, а неверниците нямат истински покровител.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-12
47/Мухаммад-12: И Аллах ще въведе онези, които вярват (желаят от сърце да достигнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), са в Градините на Рая, сред които реки текат. А неверниците се наслаждават (на земните блага) и ядат все едно добитък яде. И огънят, той им е обиталището.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-13
47/Мухаммад-13: И колко страни погубихме по-силни от твоето селище, което те прогони! И никой не можа да им помогне.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-14
47/Мухаммад-14: Нима са равни онзи, за когото има ясен знак от неговия Господ, и онзи, чието лошо деяние му е разкрасено и следва своите страсти?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-15
47/Мухаммад-15: В Рая, обещан на боящите се да не изгубят милостта на Аллах (притежателите на таква) има реки от вода, която не застоява, реки от мляко с вкус, който не се променя, реки от вино, приятно за пиещите и реки от пречистен мед. За тях там има всякакви плодове и опрощение от техния Господ. Нима тяхното положение е същото като положението на онзи, който ще бъде вечно в Огъня и ще му се дава вряща вода, която ще разкъсва червата му?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-16
47/Мухаммад-16: А някои от тях те изслушват, но щом се отдалечат от теб, казват на дарените със знание: “Какво рече той преди малко?” И те са онези, чиито сърца Аллах запечата и те са, които следват своите страсти.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-17
47/Мухаммад-17: А онези, които се напътиха към Аллах, Той им надбави още и ги дари с боязън.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-18
47/Мухаммад-18: И нима очакват друго, освен внезапно за тях да настъпи Часът? А вече се появиха неговите признаци. Но (от каква полза) ще им е напомнянето, щом той (Часът) настъпи за тях?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-19
47/Мухаммад-19: И знай, че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своите грехове и за тези на вярващите мъже и жени! И Аллах знае къде се движите и къде пребивавате.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-20
47/Мухаммад-20: А вярващите казват: “Не трябваше ли да бъде низпослана сура (за сражение)”? А щом бъде низпослана неотменима сура и в нея се споменава за сражение, виждаш как онези, в чиито сърца има болест, да те гледат с поглед на изпаднал в несвяст пред смъртта. А всъщност най-достойното за тях е това...
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-21
47/Мухаммад-21: И покорството и добрите дела са обещания. А щом се даде твърда повеля, ако бяха искрени пред Аллах, то това би било по-доброто за тях.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-22
47/Мухаммад-22: Нима от вас се очакваше да сеете развала по земята и да се убивате един друг?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-23
47/Мухаммад-23: Ето тези са, които Аллах прокле и ги стори глухи и слепи.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-24
47/Мухаммад-24: И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-25
47/Мухаммад-25: И онези, които обърнаха гръб, след като напътствието към Аллах им бе изяснено, тях сатаната ги подведе и ги насочи към лоши дела (неверие).
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-26
47/Мухаммад-26: Това е, защото казват (враговете) на онези, които възненавиждат низпосланото от Аллах: “Ще ви последваме в част от делото.” А Аллах знае какво те спотайват.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-27
47/Мухаммад-27: А какво ще бъде тяхното положение, когато ангелите ги прибират (при смъртта), удряйки ги по лицето и по гърба им?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-28
47/Мухаммад-28: Това е, защото следват (отдават се на) онова, което предизвиква гнева на Аллах и възненавиждат Неговото благоволение, затова Той провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-29
47/Мухаммад-29: Нима онези, в чиито сърца има болест, смятаха, че Аллах не ще разкрие злобата им?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-30
47/Мухаммад-30: И ако пожелаехме, Ние щяхме да ти ги покажем и ти би ги познал по чертите им, и би ги познал по словото им. И Аллах знае вашите дела.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-31
47/Мухаммад-31: И ще ви подложим на изпитание, докато отличим сред вас борещите се по пътя на Аллах и търпеливите, дори и вестите ви ще изпитаме.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-32
47/Мухаммад-32: Онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, и се противят на Пратеника, след като им се изясни напътствието към Аллах, не ще навредят на Аллах с нищо, но Той ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-33
47/Мухаммад-33: О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах), покорявайте се на Аллах и на Пратеника Му и не погубвайте делата си.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-34
47/Мухаммад-34: И на онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах и умират неверници, Аллах никога няма да им опрости (греховете).
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-35
47/Мухаммад-35: И не се отпускайте затова, че ги надделявате и не ги зовете за мир! Аллах е с вас и Той никога не ще намали вашите дела.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-36
47/Мухаммад-36: И наистина земният живот е само една игра и забава. И ако повярвате и станете притежатели на таква (пожелаете неговия Лик), Той ще ви въздаде награда и не ще иска имотите ви.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-37
47/Мухаммад-37: А ако ви ги поиска (имотите) и ви принуди, вие ще скъперничите и така ще излезе наяве злобата ви.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-38
47/Мухаммад-38: Ето такива сте вие. Когато бивате позовани да раздавате по пътя на Аллах, то сред вас има и скъперници, а който е скъперник, той само спрямо своята душа е скъперник. А Аллах е Пребогатия, вие сте бедните. И ако се отвърнете, то Той ще ви замени с други хора и те не ще бъдат като вас (скъперници).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: