Корана сури (Сура изброени в Корана, за)

Коранът се състои от 114 сури (глави), подредени от дълги към кратки, които биват според мястото на откровението мекански и медински. Сурите са разделени на аяти.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Корана сури (Сура изброени в Корана, за)

 • 1-Сура ал-Фатиха (Откриване)
 • 2-Сура ал-Бакара (Кравата)
 • 3-Сура ал-Имран (Родът на Имран)
 • 4-Сура ан-Ниса (Жените)
 • 5-Сура ал-Маида (Трапезата)
 • 6-Сура ал-Анам (Добитъкът)
 • 7-Сура ал-Араф (Стената)
 • 8-Сура ал-Анфал (Придобитото във война)
 • 9-Сура ат-Тауба (Покаянието)
 • 10-Сура Юнус (Юнус)
 • 11-Сура Худ (Худ)
 • 12-Сура Юсуф (Йосиф)
 • 13-Сура ар-Раад (Гърмът)
 • 14-Сура Ибрахим (Авраам)
 • 15-Сура ал-Хиджр (Преселването)
 • 16-Сура ан-Нахл (Пчелите)
 • 17-Сура ал-Исра (Нощното пътешествие)
 • 18-Сура ал-Кахф (Пещерата)
 • 19-Сура Мариам (Мария)
 • 20-Сура Та ха (Та ха)
 • 21-Сура ал-Анбиа (Пророците)
 • 22-Сура ал-Хадж (Поклонението хадж)
 • 23-Сура ал-Муаминун (Вярващите)
 • 24-Сура ен-Нур (Светлината)
 • 25-Сура ал-Фуркан (Разграничението)
 • 26-Сура аш-Шуара (Поетите)
 • 27-Сура ан-Намл (Мравките)
 • 28-Сура ал-Касас (Разказът)
 • 29-Сура ал-Анкабут (Паякът)
 • 30-Сура ар-Рум (Ромеите)
 • 31-Сура Локман (Локман)
 • 32-Сура ас-Саджда (Поклонът)
 • 33-Сура ал-Ахзаб (Съюзените племена)
 • 34-Сура Саба (Саба)
 • 35-Сура Фатир (Твореца)
 • 36-Сура Йа Син (Йа Син)
 • 37-Сура ас-Саффат (Строените в редици)
 • 38-Сура Сад (Сад)
 • 39-Сура аз-Зумар (Тълпите)
 • 40-Сура ал-Мумин (Притежател на вярата)
 • 41-Сура Фуссилат (Разяснените)
 • 42-Сура аш-Шура (Съвещаването)
 • 43-Сура аз-Зухруф (Украсата)
 • 44-Сура ад-Духан (Димът)
 • 45-Сура ал-Джасиа (Коленопреклонната)
 • 46-Сура ал-Ахкаф (Пясъчните хълмове)
 • 47-Сура Мухаммад (Мухаммад)
 • 48-Сура ал-Фатх (Победата)
 • 49-Сура ал-Худжурат (Стаите)
 • 50-Сура Каф (Каф)
 • 51-Сура аз-Зарият (Отвяващите)
 • 52-Сура ат-Тур (Планината)
 • 53-Сура ан-Наджм (Звездата)
 • 54-Сура ал-Камар (Луната)
 • 55-Сура ар-Рахман (Всемилостивия)
 • 56-Сура ал-Уакиа (Събитието)
 • 57-Сура ал-Хадид (Желязото)
 • 58-Сура ал-Муджадала (Спорът)
 • 59-Сура ал-Хашр (Изселването)
 • 60-Сура ал-Мумтахана (Изпитваната)
 • 61-Сура ас-Сафф (Редицата)
 • 62-Сура ал-Джума (Петъкът)
 • 63-Сура ал-Мунафикун (Лицемерите)
 • 64-Сура ат-Тагабун (Разкриването на заблудата)
 • 65-Сура ат-Талак (Разводът)
 • 66-Сура ат-Тахрим (Възбраната)
 • 67-Сура ал-Мулк (Владението)
 • 68-Сура ал-Калем (Калемът)
 • 69-Сура ал-Хакка (Неизбежното)
 • 70-Сура ал-Мааридж (Небесните стъпала)
 • 71-Сура Нух (Ньой)
 • 72-Сура ал-Джинн (Джиновете)
 • 73-Сура ал-Музаммил (Загръщащият се)
 • 74-Сура ал-Мудассир (Вбиващият се)
 • 75-Сура Ал-Кийама (Възкресението)
 • 76-Сура ал-Инсан (Човекът)
 • 77-Сура ал-Мурсалат (Изпращаните)
 • 78-Сура ан-Наба (Вестта)
 • 79-Сура ан-Назиат (Изтръгващите)
 • 80-Сура Абаса (Той се намръщи)
 • 81-Сура ат-Такуир (Обвиването)
 • 82-Сура ал-Инфитар (Разкъсването)
 • 83-Сура ал-Мутаффифин (Ощетяващите)
 • 84-Сура ал-Иншикак (Разцепването)
 • 85-Сура ал-Бурудж (Съзвездията)
 • 86-Сура ат-Тарик (Вечерницата)
 • 87-Сура ал-Аля (Всевишния)
 • 88-Сура ал-Гашия (Всепокриващият ден)
 • 89-Сура ал-Фаджр (Зората)
 • 90-Сура ал-Балад (Градът)
 • 91-Сура аш-Шамс (Слънцето)
 • 92-Сура ал-Лайл (Нощта)
 • 93-Сура ад-Духа (Утрото)
 • 94-Сура ал-Инширах (Разтварянето)
 • 95-Сура ат-Тин (Смокинята)
 • 96-Сура ал-Алак (Съсирекът)
 • 97-Сура ал-Кадр (Могъществото)
 • 98-Сура ал-Байина (Ясният знак)
 • 99-Сура ал-Залзала (Земетръсът)
 • 100-Сура ал-Адиат (Препускащите)
 • 101-Сура ал-Кариа (Бедствието)
 • 102-Сура ат-Такасур (Преумножаването)
 • 103-Сура ал-Аср (Следобедът)
 • 104-Сура ал-Хумаза (Клеветникът)
 • 105-Сура ал-Фил (Слонът)
 • 106-Сура Курайш (Курайш)
 • 107-Сура ал-Маун (Услугите)
 • 108-Сура ал-Каусар (ал-Каусар)
 • 109-Сура ал-Кафирун (Неверниците)
 • 110-Сура ан-Наср (Подкрепата)
 • 111-Сура ал-Масад (Сплетените влакна)
 • 112-Сура ал-Ихлас (Пречистването)
 • 113-Сура ал-Фалак (Разсъмването)
 • 114-Сура ан-Нас (Хората)
 • Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
  Свещеният Коран
  Sponsor Links: