ал-Анам, Сура Добитъкът (Коран: Сура 6-ал-Анам)

6/ал-Анам-1: Елхaмду лиллахиллeзи хaлaкaс сeмауати уeл aрдa уe джeaлeз зулумати уeн нур(нурa), суммeллeзинe кeфeру би рaббихим я’дилун(я’дилунe)., 6/ал-Анам-2: Хууeллeзи хaлaкaкум мин тинин суммe кaда eджeла(eджeлeн), уe eджeлун мусeммeн ъндeху суммe eнтум тeмтeрун(тeмтeрунe)., 6/ал-Анам-3: Уe хууeллаху фис сeмауати уe фил aрд(aрдъ), я’лeму сиррaкум уe джeхрeкум уe я’лeму ма тeксибун(тeксибунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анам, Сура Добитъкът (Коран: Сура 6-ал-Анам)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 6/ал-Анам-1
6/ал-Анам-1: Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и стори тъмнината и светлината! А после неверниците, съдружават (с други) своя Господ (намират подобни на своя Господ).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-2
6/ал-Анам-2: Той е, Който ви сътвори от пръст и ви определи срок (период от време). Времето и мястото са определени при Аллах. И въпреки това вие се съмнявате!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-3
6/ал-Анам-3: Той е Бог на небесата и на земята (Бог е навсякъде по небесата и земята). Знае Той какво скривате и какво изявявате, и знае какво ще придобивате.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-4
6/ал-Анам-4: И няма нито едно знамение от знаменията на техния Господ, което да е дошло при тях и те да не са се отвърнали от него.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-5
6/ал-Анам-5: И взеха за лъжа правдата, когато тя дойде при тях. Но ще ги достигнат много скоро вестите за онова, на което са се подигравали.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-6
6/ал-Анам-6: Не видяха ли как погубихме множество народи преди тях, които бяхме настанили на земята, както не бяхме настанили вас? И изпратихме им от небето обилен дъжд, и сторихме сред тях да текат реки, но ги погубихме, заради прегрешенията им и създадохме след тях други поколения.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-7
6/ал-Анам-7: И ако бяхме ти низпослали написано (на хартия) Послание и го пипнеха с ръцете си, неверниците пак щяха да рекат: “Това е само една явна магия.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-8
6/ал-Анам-8: И рекоха: “Защо не му бе свален ангел?” А ако бяхме свалили ангел, щеше да е свършено с тях. И нямаше да бъдат изчакани.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-9
6/ал-Анам-9: И ако Го бяхме сторили ангел, щяхме да го сторим мъжко (в мъжки образ) и пак да им замъглим онова, в което се съмняват.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-10
6/ал-Анам-10: Подиграваха се и на пратеници преди теб, но онези, които им се присмиваха, ги връхлетя онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-11
6/ал-Анам-11: Кажи им: “Ходете по земята, после вижте какъв е краят на отричащите!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-12
6/ал-Анам-12: Кажи им: “На кого е онова що е на небесата и на земята?” Кажи: “Всичко е на Аллах! Той отреди за Себе Си милостта. Непременно ще ви събере в големия Ден, няма съмнение в това. Тези които погубиха душите си, те не са от вярващите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-13
6/ал-Анам-13: Негово е онова, което живее през нощта и през деня. Той е Всечуващия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-14
6/ал-Анам-14: Кажи им : “Нима ще взема за закрилник друг, а не Аллах, -Твореца на небесата и на земята? Той храни, а не е хранен.” Кажи: “Бе ми повелено да съм първият от отдадените и да не бъда от съдружаващите!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-15
6/ал-Анам-15: Кажи им: “Страхувам се от мъчението на великия Ден, ако се възпротивя на своя Господ.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-16
6/ал-Анам-16: От когото (огънят) бъде отклонен в този Ден, Той го е помилвал. Това е едно явно спасение.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-17
6/ал-Анам-17: Ако Аллах те застигне с вреда, не ще я отмени друг, освен Него и ако те застигне с добро, Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-18
6/ал-Анам-18: Той е Всевластващият (Единственият, който има надмощие) над Своите раби, Той е Премъдър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-19
6/ал-Анам-19: “Кое нещо е най-велико като свидетел?” Кажи им: “Аллах е свидетел между мен и вас. Този Коран ми бе разкрит с откровение, за да предупредя с него вас и всеки, до когото стигне. Нима наистина свидетелствате, че заедно с Аллах има и други богове?” Кажи им : “Аз не свидетелствам.” “Единственият Бог е Той и съм невинен за това, с което съдружавате.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-20
6/ал-Анам-20: Онези, на които дадохме Писанието, го познават, както познават синовете си. Онези, които, не повярваха погубиха душите си.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-21
6/ал-Анам-21: Кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или взима за лъжа Неговите знамения? Не ще сполучат (спасят) угнетителите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-22
6/ал-Анам-22: Един Ден ще съберем всички, после ще речем на онези, които съдружаваха: “Къде са ви съдружниците, за които твърдяхте?”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-23
6/ал-Анам-23: После те не ще имат друго оправдание, освен само да рекат: “Кълнем се в Аллах, - нашия Господ, не бяхме съдружаващи!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-24
6/ал-Анам-24: Виж, как лъжат против себе си и от тях изчезна (се отдалечи) онова, което са измисляли!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-25
6/ал-Анам-25: И на онези от тях, които те слушат сложихме преграда върху сърцата им, за да не го разбират, а в ушите им има тежест (глухота). И дори да видят всички знамения, не ще повярват в тях. И когато идват при теб те спорят с теб (борят се срещу теб). Неверниците казват: “Това са само легенди на предците.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-26
6/ал-Анам-26: И те възпират (възпрепятстват) от него (от отдаването на духовното тяло на Аллах), и те самите стоят далеч (се отвръщат) от него (от отдаването на духовното тяло на Аллах). Те погубват само себе си, ала не се усещат (не осъзнават).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-27
6/ал-Анам-27: И ако бе ги видял, когато бъдат изправени пред Огъня, как ще рекат: “Де да можехме да бъдем върнати назад, нямаше да взимаме за лъжа знаменията на нашия Господ и щяхме да сме от вярващите!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-28
6/ал-Анам-28: Да, ще им се яви онова, което преди са скривали. Дори и да бяха върнати, пак щяха да повторят онова, което им бе възбранено. Наистина те са лъжци.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-29
6/ал-Анам-29: И казаха: “Няма друг живот, освен този на земята и не ще бъдем възкресени (съживени отново).”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-30
6/ал-Анам-30: И ако бе ги видял, когато бъдат изправени пред техния Господ, как Той ще каже: “Не е ли истина това?” Ще кажат: “Да, кълнем се в своя Господ!” Ще кажеТой : “Вкусете тогава мъчението затова, че не повярвахте!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-31
6/ал-Анам-31: Загубиха онези, които взеха за лъжа срещата с Аллах (отдаването на духовното тяло на Аллах преди смъртта да е дошла). Когато при тях внезапно дойде Часът, казаха: “О, горко ни заради онова, с което там (на земята) прекалихме (греховете)!” И ще понесат на гръб своите товари. Колко лошо е онова, което носят!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-32
6/ал-Анам-32: Земният живот не е нищо друго, освен игра и забава. А отвъдният дом е най-доброто за притежателите на таква (богобоязливите, които се боят да не изгубят милостта на Аллах). Нима не проумявате?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-33
6/ал-Анам-33: Ние знаехме, че те наскърбява онова, което казват. Но те взимат за лъжец не теб, тъй като угнетителите всъщност оспорват знаменията на Аллах.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-34
6/ал-Анам-34: И пратениците преди теб също бяха взимани за лъжци, но търпяха обвиненията и страданията, докато дойде при тях Нашата подкрепа. Никой не може да подмени Словата на Аллах. И (част от) вестите за пратениците стигнаха до теб.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-35
6/ал-Анам-35: И ако за теб е тежко това, че ти обръщат гръб, тогава ако имаш сили поискай да се изкопае тунел под земята или да се издигне стълба в небето, и по този начин им донеси знамение (чудо). И ако Аллах искаше, щеше да ги обърне към Себе си и да ги обедини. И повече не бъди от невежите!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-36
6/ал-Анам-36: (На поканата) откликват само онези, които чуват. Аллах ще възкреси мъртвите (ще съживи органите, с които да чуват, да разбират и да виждат), после при Него ще бъдат върнати (чрез духовния водител, духовните им тела в земния живот ще срещнат Аллах).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-37
6/ал-Анам-37: И рекоха: “Да бе му низпослано знамение (чудо) от неговия Господ!” Кажи им: “Аллах е способен да спусне знамение, ала повечето от тях не знаят.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-38
6/ал-Анам-38: И всички твари, които ходят по земята и птиците, които летят с двете си крила, всички, без изключение са събрани на общности, като вас. Нищо не пропуснахме (пояснихме всичко) в тази книга. После при техния Господ ще бъдат събрани.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-39
6/ал-Анам-39: А тези, които вземат за лъжа Нашите знамения, са глухи и неми в тъмнините. И Аллах оставя в заблуда, когото пожелае, а когото пожелае насочва по правия път, който води към Него.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-40
6/ал-Анам-40: (О, Мухаммед, на неверниците) кажи: “Видяхте ли се? (Видяхте ли състоянието си, разбрахте ли колко сте безсилни? Онези, които отричат знаменията на Аллах са глухонеми, останали в тъмнина.) Ако бе дошло при вас наказанието на Аллах или Часът (краят) и вие сте от верните (казвахте истината), бихте ли се молили на друг, освен на Аллах?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-41
6/ал-Анам-41: Не (напротив), единствено на Него бихте се молили. Ако Той пожелаеше, ще премахне онова, за което му се молите и ще накара да забравите онова, с което сте съдружавали.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-42
6/ал-Анам-42: На общностите преди теб също изпратихме (пратеници). Тогава и тях ги сграбчвахме с нищета и болести, за да се смирят (да се молят) по този начин.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-43
6/ал-Анам-43: И когато идваше при тях Нашето мъчение, не можеха ли да се помолят! Ала сърцата им закоравяваха. Сатаната им разкрасяваше онова, което вършеха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-44
6/ал-Анам-44: И щом забравяха онова, което им се напомняше (с което биваха предупредени), разтваряхме пред тях врати за всичко. И тъкмо, когато ликуваха за онова, което им бе дадено, сграбчвахме ги внезапно и после те се отчайваха!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-45
6/ал-Анам-45: Така бе изкоренен и последният угнетител. Слава на Аллах, Господа на световете!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-46
6/ал-Анам-46: Кажи им: “Как мислите, ако Аллах ви отнеме слуха и зрението, и ви запечата сърцата, кой друг бог освен Аллах би ви ги възстановил?” Виж как подробно им разясняваме знаменията! После те се отвръщат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-47
6/ал-Анам-47: Кажи им: “Как мислите, ако мъчението на Аллах дойде внезапно или наяве, ще бъдат ли погубени други освен хората-угнетители?”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-48
6/ал-Анам-48: Ние изпращаме пратениците единствено като благовестители и предупредители. И за онези, които се обръщат към Аллах и пречистват душите си, - не ще има страх и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-49
6/ал-Анам-49: А онези, които взимат за лъжа Нашите знамения, ще ги засегне мъчението, заради нечестивостта им.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-50
6/ал-Анам-50: Кажи им: “Не ви казвам, че при мен са съкровищниците на Аллах, нито знам неведомото, и не ви казвам, че съм ангел. Аз следвам единствено онова, което ми се разкрива.” Кажи им: “Нима са равностойни слепият и зрящият? Не ще ли размислите вече?”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-51
6/ал-Анам-51: И предупреди с това онези, които имат страх, че ще бъдат събрани при своя Господ. Те нямат друг покровител, нито застъпник, освен Аллах. Така те стават притежатели на таква (които търсят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-52
6/ал-Анам-52: И не прогонвай онези, които зоват своя Господ сутрин и вечер, желаейки Неговия Лик! Ти не си отговорен с нищо за тяхната равносметка и те не са отговорни с нищо за твоята равносметка. А ако ги прогониш, тогава ти ще си от угнетителите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-53
6/ал-Анам-53: Така изпитвахме едни от тях чрез други, за да (не) кажат: “Тези ли измежду нас Аллах облагодетелства?” Аллах най-добре знае признателните, нали?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-54
6/ал-Анам-54: И когато при теб дойдат вярващите в Нашите знамения, кажи: “Мир вам! Вашият Господ отреди за Себе Си милостта, така че за онзи от вас, който е сторил зло в неведение, а после се разкае (пред учителя си) и се пречисти (изчисти пороците на душата си), в такъв случай, несъмнено,­ Той (Аллах) е Опрощаващ, Милосърден.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-55
6/ал-Анам-55: Така, поотделно, разясняваме знаменията, за да проличи така пътят на престъпниците.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-56
6/ал-Анам-56: Кажи им: “Забранено ми е да бъда раб на онези, които вие зовете, освен на Аллах.” Кажи им: “Не ще последвам вашите страсти (желанията на вашите души), иначе (ако последвам), ще съм се заблудил и няма да съм от достигналите Лика на Господ.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-57
6/ал-Анам-57: Кажи им: “Несъмнено аз имам (следвам) ясен знак от своя Господ, а вие Го взехте за лъжа. И не е у мен това, за което бързате. Единствено Аллах отсъжда. Той отрежда правдата. Той е Най-добрият съдник.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-58
6/ал-Анам-58: Кажи им: “Ако беше у мен, наистина, това, за което бързате, вече щеше да е приключено делото между мен и вас. Аллах най-добре знае угнетителите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-59
6/ал-Анам-59: У Него са ключовете на неведомото. Не го знае никой друг освен Него. Той знае какво е на сушата и в морето; не пада и лист дори, без Той да знае; и в тъмнините на земята няма нито едно зрънце, било мокро или сухо, без да е записано в ясна книга.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-60
6/ал-Анам-60: Той е, Който ви прибира (душите) през нощта (кара ви да заспите) и знае какво сте придобили през деня, после отново ви възкресява (дава ви живот) през него (деня), докато изтече определеният срок. После при Него ще се завърнете и Той ще ви извести какво сте извършили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-61
6/ал-Анам-61: Той е Всевластващ (има надмощие) над Своите раби и ви праща защитници (пазители). Щом при един от вас дойде смъртта, Нашите пратеници го прибират и (докато правят това) нищо не пропускат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-62
6/ал-Анам-62: После биват върнати при Аллах, техният истински Господар. Единствен Той отсъжда. Той най-бързо прави равносметката.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-63
6/ал-Анам-63: Кажи им: “Кой ще ви спаси от тъмнините на сушата и на морето?” И Го зовете със смирение и в уединение, и се молите: “Ако ни спасиш от това, непременно ще сме от признателните.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-64
6/ал-Анам-64: Кажи им: “Аллах ви спасява от това и от всяка горест, а подир това вие пак съдружавате.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-65
6/ал-Анам-65: Кажи им: “Той е способен да ви изпрати наказание отгоре ви или изпод нозете ви, или да ви раздели на враждебни групи и да накара едни от вас да изпитат насилието на другите.” Виж как подробно им разясняваме знаменията, за да проумеят!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-66
6/ал-Анам-66: Твоят народ го взе за лъжа, въпреки че той е истината. Кажи им: “Не съм над вас пазител.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-67
6/ал-Анам-67: Всяка вест си има определено време. Скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-68
6/ал-Анам-68: И щом видиш такива, които (с присмех) се впускат да говорят относно Нашите знамения, отстрани се от тях, докато не подхванат друг разговор! А ако сатаната те накара да забравиш, то тогава, след като се сетиш, не сядай вече сред хора-угнетители!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-69
6/ал-Анам-69: Онези, които са притежатели на таква (уповават се на Аллах), не са отговорни за тях с нищо, ала трябва да им напомнят (да ги предупредят, че трябва да споменават името на Аллах), та по този начин и те да станат притежатели на таква (да станат богобоязливи и да се уповават на Аллах)!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-70
6/ал-Анам-70: Остави онези, които взимат вярата си за игра и забавление, и ги съблазни тях земният живот! И им напомняй, че ще погине душата заради това, което е придобила (греховете)! Тя няма друг покоровител, нито застъпник, освен Аллах. И какъвто и откуп да даде, не ще й бъде приет. Тези са погубените заради това, което са придобили. За тях има вряща вода да пият и болезнено мъчение, заради неверието им.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-71
6/ал-Анам-71: Кажи им: “Да зовем не Аллах, а онези, които нито са ни от полза, нито ни вредят ли? След като Аллах ни е напътил към Себе Си, да обърнем гръб ли, както прави онзи, когото сатаните на земята примамват и после го оставят объркан, а приятелите му го подканват да тръгне по правия път (който води към Аллах), а той се отвръща от тях?” Кажи им: “Несъмнено, достигането до Аллах е напътствието. И ни бе повелено да се отдадем на Господа на световете.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-72
6/ал-Анам-72: И отслужвайте молитвата, и бъди притежател на таква (бой се да не изгубиш милостинята на Аллах)! Той е Онзи, при Когото ще бъдете събрани.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-73
6/ал-Анам-73: Той е, Който сътвори небесата и земята с мъдрост. И в Деня, в който каже: “Бъди!” и (всичко) се осъществява. Неговото Слово е истината; Негово е владението. В онзи Ден, ще се протръби с Рога (в Деня, в който се потръби с Рога, Негова е властта). Той знае и явното (откритото) и скритото (закритото). Той е Всевластващ, Премъдър.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-74
6/ал-Анам-74: И бе казал Ибрахим на баща си Азер: “Нима приемаш идолите за богове? Виждам, че ти и твоят народ сте в явна заблуда.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-75
6/ал-Анам-75: И така Ние показваме (показвахме)на Ибрахим владението на небесата и на земята, за да е от убедените.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-76
6/ал-Анам-76: И когато го покри нощта (когато се стъмни), той видя една звезда и рече: “Това е моят Господ.” Но когато тя залезе, рече: “Не обичам залязващите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-77
6/ал-Анам-77: И когато видя луната да изгрява, рече: “Това е моят Господ.” А когато залезе, рече: “Ако моят Господ не ме върне към Лика си, несъмнено ще бъда от заблудените хора.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-78
6/ал-Анам-78: И когато видя слънцето да изгрява, рече: “Това е моят Господ, това е по-голямо.” А когато залезе, рече: “О, народе мой, настрани съм от онова, което съдружавате!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-79
6/ал-Анам-79: Аз обърнах лицето си като правоверен към Онзи, Който е сътворил небесата и земята. Аз не съм от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-80
6/ал-Анам-80: А неговият народ спореше с него. Рече им: “Нима спорите с мен относно Аллах, след като Той ме напъти (към себе си)? Не ме е страх от онова, което съдружавате с Него, освен ако моят Господ не пожелае друго. Моят Господ обгръща със знание всяко нещо. Все още няма ли да премислите?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-81
6/ал-Анам-81: И как да се страхувам от онова, с което Го съдружавате, щом вие не се страхувате, че съдружавате Аллах с онова, за което не ви е низпослан довод? В такъв случай знаете ли коя от двете групи повече заслужава да е в сигурност?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-82
6/ал-Анам-82: За онези, които се обръщат към Аллах и не смесват своята вяра с гнет, те са защитени (срещу страха) и те ще срещнат Лика.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-83
6/ал-Анам-83: Това са доказателствата, които Ние дадохме на Ибрахим срещу народа му. Въздигаме степените, на когото пожелаем. Наистина твоят Господ е Премъдър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-84
6/ал-Анам-84: И го дарихме с Исхак и Якуб, и ги напътихме (всички). А преди тях напътихме и Нух, и от неговите потомци - Дауд и Сюлейман, и Ейюб, и Юсуф, и Муса, и Харун. Така възнаграждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-85
6/ал-Анам-85: И Зекерия, Яхя, Иса, и Иляс - всички те са от праведните.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-86
6/ал-Анам-86: И Исмаил, и ал-Ясаа, и Юнус, и Лут - на всички дадохме превъзходство над народите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-87
6/ал-Анам-87: Избрахме тях измежду бащите, децата (потомствата) и братята им, и ги насочихме по правия път (по който духът стига до Аллах).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-88
6/ал-Анам-88: Това е напътствието на Аллах. С него Той напътва, когото пожелае от Своите раби. И ако бяха съдружавали, щеше да се провали (да отиде напразно) онова, което вършеха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-89
6/ал-Анам-89: Те са онези, които дарихме с Писание, мъдрост и пророчество. И ако те го отрекат, то тогава Ние бихме му определили за закрилник един народ, който няма да го отрича.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-90
6/ал-Анам-90: Те са онези, които Аллах напъти (към себе си). Тогава и ти ги последвай (по пътя, който води към Аллах)! Кажи им: “Не искам от вас отплата за това. То е само напомняне за народите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-91
6/ал-Анам-91: И не оцениха достойно величието на Аллах, когато рекоха: “Аллах не низпосла нищо на човек.” Кажи им: “Кой тогава низпосла Писанието, което Муса донесе като светлина и напътствие за хората?” Тълкувате го (писмено), но и много скривате. И бяхте научени на това, което не знаехте нито вие, нито бащите ви. Кажи им: “Аллах!” После ги остави в своята заблуда да се забавляват!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-92
6/ал-Анам-92: Това (Коранът) е една благословена Книга, която Ние низпослахме­, за да потвърди онова, което е дошло преди нея и за да предупредиш онези, които вярват в нея и в отвъдния живот, и онези, които се намират във и около Майката на градовете (Мека). Които вярват в отвъдния живот, вярват и в нея. Те спазват своите молитви.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-93
6/ал-Анам-93: И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или казва: “И на мен ми бе разкрито”, въпреки че нищо не му е разкрито. И който казва: “Ще спусна и аз нещо подобно на онова, което Аллах низпосла.” И да бе видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: “Извадете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-94
6/ал-Анам-94: Идвате при Нас един по един (сами), както ви сътворихме първия път, и оставяте зад гърбовете си онова, което Ние ви дарихме (всичко, на което Сме ви направили притежатели). И не виждаме с вас вашите застъпници, за които твърдяхте, че са ви съдружници. Вече е прекъсната връзката помежду ви и се отдалечи (избяга) от вас онова, за което твърдяхте.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-95
6/ал-Анам-95: Аллах разпуква зърното и семето, и изкарва кълновете. Той изважда живото от мъртвото и мъртвото от живото. Това е Аллах! Как тогава се подлъгвате?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-96
6/ал-Анам-96: Той разпуква (сутрин) зората и Той сторва нощта време за почивка (покой), а слънцето и луната - (като до най-малката тънкост изчисли и устрои движенията им) определи като средства за изчисление на времето. Така е отредил Всемогъщият, Всезнаещият.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-97
6/ал-Анам-97: Той е Онзи, Който създаде за вас звездите (пророците, пратениците, водителите), за да се напътвате с тях в тъмнините на сушата и на морето (тъмнините на душата). Подробно разясняваме знаменията за хора знаещи.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-98
6/ал-Анам-98: Той е, Който ви създаде от една душа (от Адам) ­и така определи (за вас) обиталище (за физическото тяло: земята), и място за временно пребиваване (отвъдния свят, където душата пребивава до отиването в Рая или в Ада). Разяснихме поотделно и подробно знаменията за проумяващи хора.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-99
6/ал-Анам-99: Той е Онзи, Който изсипва вода от небето и изваждаме Ние с нея (с водата) кълн за всяко нещо, и изваждаме от него зеленина; от нея изваждаме струпани зърна, и от палмите, от техния завръз - близки гроздове, и градини с лози и маслини, и нарове - сходни и несходни. Вижте плодовете на всяко, когато връзва плод и неговото зреене! В това има знамения (доводи) за вярващи племена.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-100
6/ал-Анам-100: И отредиха на Аллах съдружници от джиновете, въпреки че Той ги е сътворил. И в своето неведение Му измислиха синове и дъщери. Пречист е Той, превисок е над онова, с което Го описват!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-101
6/ал-Анам-101: Първосъздателят на небесата и на земята! Как да има Той дете, щом няма съпруга и всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-102
6/ал-Анам-102: Това е Аллах, вашият Господ! Няма друг бог освен Него ­ Твореца на всяко нещо. На Него бъдете раби! Той се разпорежда с всяко нещо.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-103
6/ал-Анам-103: Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Той е Милостив, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-104
6/ал-Анам-104: Получихте прозрение (способност да виждате с очите на сърцето) от вашия Господ. Който прогледне (с очите на сърцето), то е за него (за неговата душа), а който е слепец, то е против него самия. “И аз не съм за вас надзирател.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-105
6/ал-Анам-105: Така подробно разясняваме знаменията, че да кажат: “Ти си научил (това знание)”, и за да разкрием това на едно знаещо племе.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-106
6/ал-Анам-106: Следвай това, което ти бе разкрито от твоя Господ: “Няма друг бог освен Него!”. И обърни лице от съдружаващите!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-107
6/ал-Анам-107: Ако Аллах бе пожелал, не биха Го съдружавали. Не те сторихме Ние да си им надзирател и не си им разпоредител.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-108
6/ал-Анам-108: И не хулете онези, които зоват други освен Аллах, за да не похулят и те Аллах несправедливо, без да знаят! Така разкрасихме за всяка общност делата им. После при техния Господ ще бъдат върнати и Той ще ги извести какво са правили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-109
6/ал-Анам-109: И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойде при тях знамение (чудо), непременно ще му повярват. Кажи им: “Знаменията са от Аллах, но кое ще ви накара да осъзнаете, че дори и да дойдат знамения, те не ще повярват?”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-110
6/ал-Анам-110: И връщаме тяхната проникновеност и проницателност в състоянието, в което са били преди да повярват в Него (преди да се обърнат към Него). И ги оставяме в тяхната престъпност да се лутат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-111
6/ал-Анам-111: И ангелите да бяхме им спуснали, и мъртвите да бяха им проговорили, и всичко да беше им събрано за показ, пак нямаше да повярват, освен ако Аллах не пожелае. Ала повечето от тях са невежи.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-112
6/ал-Анам-112: И така сторихме сатаните от хората и от джиновете врагове на всички пророци. Един на друг си нашепват с измама разкрасената реч. А ако твоят Господ бе пожелал, нямаше да вършат това. Така че остави тях и това, което измислят.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-113
6/ал-Анам-113: И да изпитват склонност към това (към сатаните от хора и джинове) сърцата на тези, които не вярват в отвъдния живот, и да се задоволяват с това, и да продължават да придобиват, каквото са придобивали.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-114
6/ал-Анам-114: Нима друг, а не Аллах да потърся за съдник? Той е Онзи, Който ви низпосла Книгата, подробно разяснена. Онези, на които дадохме Писанието знаят, че то е низпослано с правдата от твоя Господ. Тогава никога не бъди от съмняващите се!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-115
6/ал-Анам-115: Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще може да подмени Неговите Слова. Той е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-116
6/ал-Анам-116: И ако се подчиниш на повечето от тези, които са на земята, ще те отклонят от пътя на Аллах. Те следват единствено догадката и само предполагат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-117
6/ал-Анам-117: Твоят Господ най-добре знае кой се отклонява от Неговия път. Той най-добре знае и напътените, които ще Го достигнат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-118
6/ал-Анам-118: Яжте от онова, над което е споменато името на Аллах, ако вярвате в Неговите знамения!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-119
6/ал-Анам-119: И защо не ядете от онова, над което е споменато името на Аллах? Той ви разясни какво ви е забранено, освен ако сте принудени. В неведението си мнозина от тях заблуждават (и другите) със своите страсти. Твоят Господ най-добре знае престъпващите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-120
6/ал-Анам-120: Оставете и явния, и скрития грях! Които придобият грях, ще им бъде въздадено за онова, което са придобили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-121
6/ал-Анам-121: И не яжте от онова, над което не е споменато името на Аллах! Това наистина е нечестивост. Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-122
6/ал-Анам-122: Нима онзи, който бе мъртъв (онзи, който не се бе обърнал) и го съживихме (защото Ни пожела и се обърна), и му отредихме светлина, да върви с нея сред хората, е подобен на онзи, който е в тъмнините и не ще излезе от там? Така се разкрасява за неверниците онова, което вършат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-123
6/ал-Анам-123: Така, във всяко селище сторихме неговите престъпници (грешници) да са управници, за да вършат лукавства (измами) там. Ала не осъзнават, че подвеждат само себе си.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-124
6/ал-Анам-124: И когато идеше при тях знамение, казваха: “Не ще повярваме, додето не ни се даде същото, което бе дадено на пратениците на Аллах.” Аллах най-добре знае къде да положи Своето послание. Онези, които престъпваха, ще ги сполети унижение при Аллах и сурово мъчение, защото лукавстваха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-125
6/ал-Анам-125: И за когото Аллах пожелае да е от напътените към Него, разцепва Той гърдите му за (Исляма) отдаване (на Аллах) Исляма, а когото поиска да остави в заблуда, прави гърдите му да се свиват в безпокойство, сякаш се издига към небето. Така Аллах праща страдание над онези, които не вярват.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-126
6/ал-Анам-126: Това е пътят, който води към твоя Господ. Вече разяснихме поотделно знаменията на хора, които се поучават.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-127
6/ал-Анам-127: За тях е Домът на мира (мястото на отдаване) при техния Господ. Той е Покровителят им за онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-128
6/ал-Анам-128: В Деня, когато ще ги събере всичките, (Аллах ще рече): “О, джинове, заблудихте много от хората (прибавихте и хората към сатаните).” И ближните им сред хората ще рекат: “Господи, едни от други се възползвахме и достигнахме срока, който си ни отсрочил.” Той ще рече: “Огънят е вашето обиталище вече, там ще пребивавате вечно, освен това, което Аллах е пожелал (да погуби ада).” Твоят Господ е Премъдър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-129
6/ал-Анам-129: Така възлагаме едни на други угнетителите, заради онова (греховете), което са придобили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-130
6/ал-Анам-130: О, сборище от джинове и хора, не дойдоха ли при вас пратеници измежду вас, които да ви изяснят Нашите знамения и да ви предупредят, че ще настъпи този Ден? Ще рекат: “Свидетели сме на душите си.” Прелъсти ги земният живот и засвидетелстваха за себе си, че са били неверници.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-131
6/ал-Анам-131: Това е, защото твоят Господ не е такъв, че да погубва страните за гнет, без жителите им да са предупредени.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-132
6/ал-Анам-132: И за всички има степени заради онова, което са извършили. Твоят Господ не подминава делата им.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-133
6/ал-Анам-133: Твоят Господ е Пребогат (не се нуждае от нищо), Той е Владетелят на милостта. Ако пожелае, Той ще ви премахне и ще ви замести с когото пожелае, както ви създаде от потомството на други хора.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-134
6/ал-Анам-134: Онова, което ви бе обещано, непременно ще настъпи и не можете да го възпрете.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-135
6/ал-Анам-135: Кажи им: “О, народе мой, правете, каквото ще правите. Несъмнено и аз правя, и скоро ще узнаете за кого е Последната обител! Угнетителите не сполучват.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-136
6/ал-Анам-136: И отделиха за Аллах част от посевите и добитъка, които Той (Аллах) е създал, и рекоха (в заблудата си): “Това е за Аллах, а това е за нашите съдружници.” Ала това, което е за съдружаваните от тях, не може да стигне до Аллах, но това, което е за Аллах стига до съдружаваните от тях. Колко лошо отсъждат!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-137
6/ал-Анам-137: Така пред мнозина от съдружаващите умъртвяването на техните рожби бе разкрасено от онези, които те съдружаваха, за да ги погубят и да объркат религията им. А ако Аллах бе пожелал, нямаше да сторят това. Остави ги с техните измислици!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-138
6/ал-Анам-138: И казаха те: “Това е добитък и посев под възбрана, с тях се храни само онзи, който ние пожелаем.” - според тяхното твърдение. И забраниха (качването) на гърбовете на някои добичета, а над други добичета (несправедливо) не споменават името на Аллах - (ни ги колят в името на Аллах). Той (Аллах)ще им въздаде, задето си измисляха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-139
6/ал-Анам-139: И рекоха: “Това, което е в утробите на тези добичета е чисто за мъжете ни и е под възбрана за жените ни. А ако е мъртвородено, в него те (мъжете и жените) са съучастници.” Ще ги накаже (Аллах) за тяхното предписание. Той е премъдър, всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-140
6/ал-Анам-140: Претърпяха загуба онези, които от безумие убиваха своите рожби в неведение. И онези, които с измислица и лъжа за Аллах сложиха под възбрана онова, което Аллах им бе дал за препитание, се заблудиха и не бяха напътени към Аллах.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-141
6/ал-Анам-141: Той е, Който създаде градини от растения, с подпори и без подпори, и палмите, и насажденията с разни плодове, и маслините, и наровете, - сходни и несходни. Яжте от плодовете им, когато са дали плод, и раздайте дължимото от тях в деня на беритбата им, но не прахосвайте. Той наистина не обича прахосниците.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-142
6/ал-Анам-142: Животните биват два вида - за носене на товар и за колене. Яжте от онова, което Аллах ви е дал за препитание (от животните, които са за колене) и не следвайте стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-143
6/ал-Анам-143: И създаде Той осем двойки (по едно женско и по едно мъжко) животни за носене на товар и животни за колене (стих 142): две овце, две кози. Кажи им: “Две мъжки или две женски ли? Или възбрани Той онова, което съдържаха утробите на женските? Известете ме със знание, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-144
6/ал-Анам-144: И от камилите -две, от кравите -две. Кажи им: “Две мъжки или две женски?Той възбрани или две самки, или онова, което имат утробите на самките? (Или) възбрани ли Той онова, което имат утробите на женските? Или станахте свидетели, че Аллах ви повели това?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който в неведение измисля лъжа за Аллах, за да заблуди хората? Аллах не обръща към Себе си хората-угнетители.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-145
6/ал-Анам-145: Кажи им: “Сред онова, което ми бе разкрито, не намирам храна под възбрана за хранещия се, освен ако е мърша или пролята кръв, или свинско месо, което несъмнено е нечисто, или животно, заклано за друг, а не в името на Аллах.” А който е принуден, при условие, че не прекалява, нито престъпва, - в такъв случай за него твоят Господ е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-146
6/ал-Анам-146: А на юдеите възбранихме всичко, което има цели копита и нокти. И от кравите, и от овцете възбранихме за тях тлъстините, освен онова, което носят гърбовете им или вътрешностите, или примесеното с кост. Това им въздадохме за тяхното потисничество. Ние сме говорещите истината.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-147
6/ал-Анам-147: А ако те взимат за лъжец, кажи им: “Вашият Господ е с всеобхватна милост, ала Неговото мъчение не ще бъде отклонено от престъпните хора.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-148
6/ал-Анам-148: Онези, които Го съдружават, ще кажат: “Ако пожелаеше Аллах, нямаше да съдружваме нито ние, нито нашите бащи, и нямаше да възбраняваме нищо.” Така отричаха и онези преди тях, докато вкусиха Нашето мъчение. Кажи им: “Имате ли знание, та да го изявите пред нас? Вие следвате единствено догадката и само предполагате.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-149
6/ал-Анам-149: Кажи им: “На Аллах принадлежи съвършеният довод. И ако Той бе пожелал, щеше да ви обърне към Себе си всички.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-150
6/ал-Анам-150: Кажи им: “Доведете вашите свидетели, които ще засвидетелстват, че Аллах е възбранил това!” И ако засвидетелстват, не свидетелствай с тях и не следвай страстите на онези, които взеха за лъжа Нашите знамения, и на онези, които не вярват в отвъдния живот! Те (други) със своя Господ приравняват (измислят подобни на своя Господ).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-151
6/ал-Анам-151: Кажи им: “Елате аз да прочета какво ви възбранява вашият Господ! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не доближавайте скверностите - и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек - това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да проумеете!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-152
6/ал-Анам-152: И не доближавайте имота на сирака, освен с добронамереност, докато достигне зрелост! И изпълвайте мярката и везната справедливо! На никого не възлагаме нещо, което не е по силите му. Когато говорите, бъдете справедливи, дори да е за роднина, и обета към Аллах изпълнявайте! Това ви повелява (заповядва) Той, за да се поучите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-153
6/ал-Анам-153: Това е Моят път, който стига до Мен. Следвайте го и не следвайте други пътища, защото ще ви отделят от Неговия път! Това ви повелява (заповядва) Той, за да станете притежатели на таква.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-154
6/ал-Анам-154: После, като допълнение за примерните, на Муса дадохме Писанието (Тората), в което има разяснение за всяко нещо и напътствие към Него и милост. Така те вярват в срещата със своя Господ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-155
6/ал-Анам-155: Благословено е Писанието, което низпослахме. Тогава следвайте го и бъдете притежатели на таква (обърнете се към Него), за да бъдете помилвани!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-156
6/ал-Анам-156: За да не казвате: “Писанието бе низпослано само на две общности преди нас и бяхме в неведение към онова, което изучаваха.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-157
6/ал-Анам-157: Или да не кажете: “Ако и на нас бе низпослано Писанието, щяхме да сме по-напътени от тях.” Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ и напътствие, и милост. Тогава кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжа знаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашите знамения ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-158
6/ал-Анам-158: Нима чакат да им се явят ангелите или да се яви твоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когато се явят някои от знаменията (чудесата) на твоя Господ, ако преди това не се е обърнал, или вярата му не е допринесла за благото му, тогава вярата не ще му бъде от полза. Кажи: “Чакайте! И ние чакаме.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-159
6/ал-Анам-159: Несъмнено, те разединиха религията и станаха на групи. - Ти нямаш нищо общо с тях. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще им извести какво са вършили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-160
6/ал-Анам-160: Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-161
6/ал-Анам-161: Кажи им: “Моят Господ ме напъти към Себе си, като ханиф (отдаден), религията (вярата) на Ибрахим (Абрахам) правоверния, която вяра ще живее до последния ден. Той не бе от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-162
6/ал-Анам-162: Кажи им: “Моята молитва, курбанът, и моята служба, и моят живот и моята смърт са за Аллах, Господа на световете.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-163
6/ал-Анам-163: Няма Той съдружник. Това ми бе повелено и съм първият от отдадените на Аллах.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-164
6/ал-Анам-164: Кажи им: “Нима друг, а не Аллах ще търся за Господ? Той е Господът на всяко нещо.” Всяка душа придобива единствено за себе си, никой съгрешил не ще носи греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести онова, по отношение на което сте били в разногласие.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-165
6/ал-Анам-165: Той е Онзи, Който ви стори наследници на земята и въздигна по степени някои от вас над други, за да ви изпита в онова, което ви е дарил. Твоят Господ е бърз в наказанието. Наистина Той е Опрощаващ, Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: