ал-Муаминун, Сура Вярващите (Коран: Сура 23-ал-Муаминун)

23/ал-Муаминун-1: Кaд eфлeхaл му’минун(му’минунe)., 23/ал-Муаминун-2: Eллeзинe хум фи сaлятихим хашиун(хашиунe)., 23/ал-Муаминун-3: Уeллeзинe хум aнил лaгуи му’ридун(му’ридунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Муаминун, Сура Вярващите (Коран: Сура 23-ал-Муаминун)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-1
23/ал-Муаминун-1: Вярващите са спасените.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-2
23/ал-Муаминун-2: Те са, изпитващите хушу (трепет, вълнение), по време на молитва.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-3
23/ал-Муаминун-3: И те са, които странят от празните неща.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-4
23/ал-Муаминун-4: И дават закат.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-5
23/ал-Муаминун-5: И пазят целомъдрието си.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-6
23/ал-Муаминун-6: Освен към съпругите си или към притежаваните от техните десници. Тогава, те не ще бъдат порицавани.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-7
23/ал-Муаминун-7: А онези, които се стремят към нещо отвъд това, те са престъпващите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-8
23/ал-Муаминун-8: И те са, които държат на повереното им и на обетите си.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-9
23/ал-Муаминун-9: И които постоянстват в отслужването на молитвата (редовно я изпълняват).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-10
23/ал-Муаминун-10: Именно тези са наследниците.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-11
23/ал-Муаминун-11: Те са, които ще наследят Градините Фирдевс на Рая, там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-12
23/ал-Муаминун-12: И кълна се, че Ние сътворихме човека от сърцевината на глината.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-13
23/ал-Муаминун-13: После го сторихме (здрава) частица и го ­(поставихме)­ на сигурно място.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-14
23/ал-Муаминун-14: После от частицата създадохме съсирек (свързан към стената на матката), а после от него създадохме късче (колкото хапка месо), а след това създадохме костите. И покрихме костите с плът, след което го оформихме с едно друго сътворение. Ето така Благословен е Аллах, Най-Прекрасният Творец!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-15
23/ал-Муаминун-15: После неизбежно, подир това вие ще умрете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-16
23/ал-Муаминун-16: И пак неизбежно, в Съдния ден ще бъдете възкресени.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-17
23/ал-Муаминун-17: И кълна се, че сътворихме над вас седем небеса, и Ние не сме нехайни към творението.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-18
23/ал-Муаминун-18: И Ние, изсипахме от небето определено количество вода , и сътворихме с нея (езера, реки, морета) по земята. Несъмнено Ние можем и да я отнесем (изпарявайки я).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-19
23/ал-Муаминун-19: И така, с нея изградихме за вас градини с фурми и грозде.­ Там има много плодове за вас и от тях ядете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-20
23/ал-Муаминун-20: И има дърво, никнещо в Синайската планина, което дава мазнина и (то е) препитание за хранещите се.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-21
23/ал-Муаминун-21: И наистина, в добитъка има поука за вас. Пиете от онова, което е в корема им. И в това има много облаги (ползи) за вас и от него ядете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-22
23/ал-Муаминун-22: И с тях (добитъка), и с корабите се превозвате.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-23
23/ал-Муаминун-23: И наистина изпратихме Нух (Ной) при неговия народ. Тогава той им рече: “О, народе мой, на Аллах станете раби! Нямате друг Бог, освен Него. Нима все още няма да станете притежатели на таква (да пожелаете Неговия Лик)?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-24
23/ал-Муаминун-24: Знатните от неговия народ, които отричаха, казаха: “Този не е нищо друго, освен един човек като вас. Той иска само да ви превъзхожда. А Аллах, ако бе пожелал, щеше да изпрати ангели. И ние не сме чували такова нещо от предците ни.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-25
23/ал-Муаминун-25: Той е само един полудял човек. Тогава изтърпете (следете) го известно време!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-26
23/ал-Муаминун-26: (Нух) (Ной) рече: “Господи мой, помогни ми, наистина ме взеха за лъжец!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-27
23/ал-Муаминун-27: И така му разкрихме да направи кораб пред Нашите Очи и с Нашето откровение! И щом дойде Нашата повеля и кипна пещта, качи в него (кораба) от всяко нещо по двойки, и своето семейство. Освен онези от тях, за които имаше (отредено) слово отпреди! И не Ми споменавай (за нещо, за прошка) за угнетителите! Наистина те ще бъдат издавените.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-28
23/ал-Муаминун-28: И когато се настаните, ти и тези с теб в кораба, кажи: “Слава на Аллах, Който ни спаси от хората-угнетители!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-29
23/ал-Муаминун-29: И кажи още: “Господи мой, свали ме по един благословен начин! И Ти си най-добрият от свалящите.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-30
23/ал-Муаминун-30: В това наистина има знамения. И Ние непременно сме от изпитващите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-31
23/ал-Муаминун-31: И после, след тях създадохме друго поколение.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-32
23/ал-Муаминун-32: И така, Ние им изпратихме пратеник измежду тях, за да станат раби на Аллах! Вие нямате друг Бог, освен Него! Нима все още няма да станете притежатели на таква (да пожелаете Неговия Лик)?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-33
23/ал-Муаминун-33: И знатните от неговия народ, които бяха неверници, взеха за лъжа срещата с отвъдния живот (и срещата с Аллах), ­а бяхме ги отрупали с разкош в земния живот. И ­ рекоха: “Този не е нищо друго, освен един човек като вас. Яде, каквото вие ядете, и пие, каквото и вие пиете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-34
23/ал-Муаминун-34: И ако вие се покорите на човек като вас, тогава ще бъдете неизбежно от губещите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-35
23/ал-Муаминун-35: Или ви обещава, че след като умрете и станете пръст и кости, ще бъдете извадени (от пръстта)?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-36
23/ал-Муаминун-36: Горко ви, горко ви за онова, което ви се обещава!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-37
23/ал-Муаминун-37: Той (животът) е само земният живот. Умираме и живеем, и никога не ще бъдем възкресени (наново).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-38
23/ал-Муаминун-38: Този (пратеник) е само един мъж, който измисля лъжа за Аллах, и ние не му вярваме.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-39
23/ал-Муаминун-39: (Пратеникът) рече: “Господи мой, помогни ми, наистина ме взеха за лъжец!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-40
23/ал-Муаминун-40: (Аллах): “Скоро (след кратко време) те непременно ще съжаляват.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-41
23/ал-Муаминун-41: И така с право (заслужено) ги обхвана един вик, и ги превърнахме в съчки. И вече хората-угнетители да са далеч (от милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-42
23/ал-Муаминун-42: И после, след тях създадохме други поколения.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-43
23/ал-Муаминун-43: Никоя общност не може да изпревари, нито да забави своя срок.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-44
23/ал-Муаминун-44: После Ние изпратихме Нашите пратеници един подир друг (без прекъсване помежду им). Всеки път, щом идваше при някоя общност нейният пратеник, те го взимаха за лъжец. И ние една след друга (ги погубихме). И ги превърнахме в предания. И вече хората-неверници да са далеч (от милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-45
23/ал-Муаминун-45: После изпратихме Муса (Мойсей) и брат му Харун (Аарон) с Нашите знамения и с явен довод (Тората).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-46
23/ал-Муаминун-46: (Муса и Харун ги изпратихме) при Фараона и знатните му хора, но те се възгордяха (бяха надменни) и станаха общност от угнетители.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-47
23/ал-Муаминун-47: И рекоха после: “Да повярваме на двама смъртни (Муса и Харун) като нас ли, при положение, че техните хора са наши слуги?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-48
23/ал-Муаминун-48: И така взеха и двамата за лъжци. И станаха от погубените.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-49
23/ал-Муаминун-49: И кълна се, дадохме на Муса Писание, за да могат да се напътят към Мен.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-50
23/ал-Муаминун-50: И сторихме знамение Иса (Исус), синът на Мариам, и майка му, и ги приютихме на хълм, където имаше спокойно място и извор.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-51
23/ал-Муаминун-51: О, пратеници, яжте от (чистите и честните) благата и вършете праведни (пречистващи душевните пороци) дела! Наистина, Аз най-добре знам какво вие вършите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-52
23/ал-Муаминун-52: И наистина тази ваша общност ­е една общност и Аз съм вашият Господ. Затова бъдете притежатели на таква към Мен (пожелайте Моя Лик и се бойте да не изгубите милостта Ми).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-53
23/ал-Муаминун-53: Но те се разделиха на групи и разпределиха заповедите (на религията) помежду си и всяка група се задоволява с това, което е у нея.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-54
23/ал-Муаминун-54: И вече ги остави в заблудата им до определено време!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-55
23/ал-Муаминун-55: Нима смятат, че ги подкрепяме с имане и синове?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-56
23/ал-Муаминун-56: Нима (смятат, че) засилихме добрините за тях? И не, те не осъзнават.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-57
23/ал-Муаминун-57: Наистина те са, които се боят от ужаса на своя Господ.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-58
23/ал-Муаминун-58: И те вярват в знаменията на своя Господ.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-59
23/ал-Муаминун-59: И те не съдружават със своя Господ.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-60
23/ал-Муаминун-60: И те дават, каквото имат да дават. Техните сърца треперят (вълнуват се), защото те са от завърналите се при своя Господ (срещналите Неговия Лик).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-61
23/ал-Муаминун-61: Именно те се надпреварват в добрините, и те са водещите (в добрите дела).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-62
23/ал-Муаминун-62: И на никой, Ние не възлагаме (държим отговорен) отвъд силите му (възможностите му). При Нас има книга (филм за живота), която казва истината и те не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-63
23/ал-Муаминун-63: И не, сърцата им са в неведение (заблуда) за това нещо. И те имат и други деяния, които непременно извършват.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-64
23/ал-Муаминун-64: А когато поемем с мъчение свикналите на разкош сред тях, (тогава) те роптаят!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-65
23/ал-Муаминун-65: “И не роптайте в този ден! Наистина не ще получите помощ от Нас.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-66
23/ал-Муаминун-66: Бяха ви разяснени (четени) знаменията Ни, тогава вие обърнахте гръб и побягнахте.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-67
23/ал-Муаминун-67: (Вие) бяхте високомерни към тях (знаменията ни) и бяхте празнословци по вечерните събирания.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-68
23/ал-Муаминун-68: Нима още не размислиха над Словото (не го разбраха)? Нима при тях дойде нещо, което не бе идвало при предците им?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-69
23/ал-Муаминун-69: Или не познаха (не приеха) своите пратеници? Тогава, те наистина са отричащи (пратеника) си.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-70
23/ал-Муаминун-70: Или казват, че има лудост у него? Ала не, той им донесе истината, но повечето от тях ненавиждат истината.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-71
23/ал-Муаминун-71: И ако Истината следваше техните страсти, непременно щеше да се появи зло на небесата, и на земята, и на всички, които са по тях. И не, дадохме им тяхното напомняне (за Аллах), но въпреки това се отвръщат от своето напомняне.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-72
23/ал-Муаминун-72: Или искаш разплата от тях? Ала наградата на твоя Господ е най-доброто и Той е Най-добрият от даващите препитание.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-73
23/ал-Муаминун-73: И наистина, ти ги зовеш към правия път (водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-74
23/ал-Муаминун-74: И онези, които не вярват в Сетния ден (в деня на срещата с Лика на Аллах в земния живот) са отклонилите се от пътя (водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-75
23/ал-Муаминун-75: И ако ги бяхме пощадили и избавили от бедата (нищетата), която ги е сполетяла, неизбежно пак щяха да упорстват в своята престъпност.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-76
23/ал-Муаминун-76: И кълна се, сграбчихме ги с мъчението, но те нито се покориха на своя Господ, нито Го умоляваха.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-77
23/ал-Муаминун-77: И накрая щом им отворихме портата към суровото мъчение, тогава те изпаднаха в отчаяние!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-78
23/ал-Муаминун-78: Той е, Който създаде за вас механизмите за слух, зрение и възприемане (схващане). Колко малко сте признателни!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-79
23/ал-Муаминун-79: Той е, Който ви размножи и разпростря по земята и при Него ще бъдете събрани (върнати).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-80
23/ал-Муаминун-80: Той е, Който дава живота и умъртвява, и на Него принадлежи редуването на нощта и деня. Нима все още не проумявате?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-81
23/ал-Муаминун-81: Не, те казаха същото, което изрекоха и предишните.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-82
23/ал-Муаминун-82: Казаха: “Когато умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-83
23/ал-Муаминун-83: Кълнем се, че това бе обещано на нас и преди нас на предците ни. Това са само легенди на предишните.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-84
23/ал-Муаминун-84: Кажи им: “Ако знаете (кажете) на кого принадлежи земята и всичко по нея?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-85
23/ал-Муаминун-85: Ще кажат: “На Аллах!” Кажи им: “Няма ли да се поучите (проумеете) вече?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-86
23/ал-Муаминун-86: Кажи им: “Кой е Господът на седемте небеса и Господът на великия Трон?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-87
23/ал-Муаминун-87: Ще кажат: “Аллах!” Кажи им: “Няма ли вече да станете притежатели на таква (да се побоите да не изгубите милостта на Аллах)?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-88
23/ал-Муаминун-88: Кажи им: “Ако знаете, кажете в чии ръце е владението на всичко, кой го покровителства и кой няма нужда да бъде покровителстван?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-89
23/ал-Муаминун-89: Ще кажат: “Аллах!” Кажи им: “Тогава как бивате подлъгвани?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-90
23/ал-Муаминун-90: И не, Ние им донесохме истината, а те наистина са лъжци.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-91
23/ал-Муаминун-91: Аллах не се сдоби с рожба и не е имало друг бог заедно с Него. В противен случай, всеки бог щеше да отнесе онова, което е сътворил и едни от тях щяха да бъдат над други. Пречист е Аллах над онова, което описват.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-92
23/ал-Муаминун-92: (Аллах) е знаещият и скритото, и явното.­ И е превисоко над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-93
23/ал-Муаминун-93: Кажи им: “Господи мой, ако ще ми покажеш обещаното,
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-94
23/ал-Муаминун-94: Господи мой, тогава не ме оставяй сред хора-угнетители!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-95
23/ал-Муаминун-95: И наистина Ние сме способни да ти покажем онова, което им обещахме на тях.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-96
23/ал-Муаминун-96: Отговори на злината с най-доброто! Ние най-добре знаем какво (те) описват.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-97
23/ал-Муаминун-97: И кажи : “Осланям се на Теб срещу шепотите (подстрекателствата) на сатаната.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-98
23/ал-Муаминун-98: “И Господи мой, пази ме да не ме спохождат (сатаните)! ”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-99
23/ал-Муаминун-99: А когато се яви смъртта при един от тях, той казва: “Господи мой, върни ме обратно.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-100
23/ал-Муаминун-100: Така, че да извърша праведни дела (пречистващи пороците на душата), които загърбих!” Ала не, това, което той казва е само едно (празно) слово. И до деня, когато ще бъдат възкресени, зад тях има преграда.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-101
23/ал-Муаминун-101: И когато се протръби с Рога в Деня, вече не ще има родство между тях и не ще се питат (поздравяват) един на друг.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-102
23/ал-Муаминун-102: Тогава, чиито везни (добрини) натежат, тези са сполучилите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-103
23/ал-Муаминун-103: А на тези , чиито везни (добрини) олекнат, те са погубилите душите си и те ще пребивават вечно в Ада.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-104
23/ал-Муаминун-104: А огънят ще обгаря лицата им, които са сгърчени (от мъка).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-105
23/ал-Муаминун-105: “Не бяхте ли вие, които взехте за лъжа четените ви Мои знамения?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-106
23/ал-Муаминун-106: А рекоха: “Господи наш, надделяха над нас страстите ни и ние бяхме хора заблудени.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-107
23/ал-Муаминун-107: Господи наш, извади ни от тук (Ада). И ако после се отвърнем, тогава наистина ще сме угнетители!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-108
23/ал-Муаминун-108: Каза им: “Останете там (в Ада) и не Ми казвайте (нищо)!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-109
23/ал-Муаминун-109: А една група от Моите раби ще каже: “Господи наш, ние повярвахме (пожелахме твоя Лик преди смъртта). И вече прости ни, и ни помилвай (с милостта Си).Ти си най-милосърдният.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-110
23/ал-Муаминун-110: И вие им се подигравахте, и така (това) стори да забравите Моето споменаване. И вие им се присмивахте.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-111
23/ал-Муаминун-111: Днес Аз ги възнаградих, защото бяха спечелилите заради търпението си.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-112
23/ал-Муаминун-112: И каза: “Колко години престояхте на земята?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-113
23/ал-Муаминун-113: Отговориха: “Престояхме ден или част от деня. Тогава попитай отброяващите (го).”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-114
23/ал-Муаминун-114: И каза: “Престояхте само малко, само да знаехте.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-115
23/ал-Муаминун-115: Тогава нима помислихте, че ви сътворихме напразно и че няма да бъдете върнати при Нас?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-116
23/ал-Муаминун-116: И ето, истинският Владетел е Всевишният Аллах,! Няма друг Бог, освен Него. (Той е) Господът на великия Трон!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-117
23/ал-Муаминун-117: И който, без довод призовава друг бог, заедно с Аллах, равносметката му за това е при неговия Господ. Наистина неверниците не ще сполучат (не ще се спасят).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-118
23/ал-Муаминун-118: И кажи им : “Господи, опрости ни (превърни злините ни в добрини) и ни помилвай (с милостта Си)! Ти наистина си Най-милосърдният.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: