ен-Нур, Сура Светлината (Коран: Сура 24-ен-Нур)

24/ен-Нур-1: Сурaтун eнзeлнаха уe фaрaднаха уe eнзeлна фиха аятин бeййинатин лeaллeкум тeзeккeрун(тeзeккeрунe)., 24/ен-Нур-2: Eз занийeту уeз зани фeджлиду куллe уахъдин мин хума миeтe джeлдeтин уe ля тe’хузкум би хима рa’фeтун фи диниллахи ин кунтум ту’минунe биллахи уeл йeумил ахър(ахъръ), уeл йeшхeд aзабeхума таифeтун минeл му’минин(му’мининe)., 24/ен-Нур-3: Eз зани ля йeнкиху илла занийeтeн eу мушрикeтeн уeз занийeту ля йeнкихуха илла занин eу мушрик(мушрикун), уe хурримe заликe aлeл му’минин(му’мининe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ен-Нур, Сура Светлината (Коран: Сура 24-ен-Нур)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 24/ен-Нур-1
24/ен-Нур-1: (Това е) Сура, която Ние низпослахме и наложихме (някои стихове от нея). И в нея низпослахме ясни знамения с ясни доводи, надявайки се така да се поучите!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-2
24/ен-Нур-2: Всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете с по сто бича. ­Ако вярвате в Аллах и в Сетния ден, да не ви обвзема състрадание към тях, докато прилагате закона на Аллах! И на тяхното мъчение да присъства група от вярващите!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-3
24/ен-Нур-3: Прелюбодеецът може да се жени само с прелюбодейка или съдружаваща.Прелюбодейката може да се жени само с прелюбодеец или съдружаващ. А за вярващите това е възбранено.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-4
24/ен-Нур-4: А на онези, които клеветят целомъдрени жени и после не могат да доведат четирима свидетели, ударете осемдесет бича и не приемайте вече никога тяхно свидетелство! И тези са нечестивците.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-5
24/ен-Нур-5: Освен онези, които след това се покаят и поправят. Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-6
24/ен-Нур-6: А мъжете, които клеветят своите съпруги (че прелюбодействат) и нямат свидетели, освен самите себе си, всеки от тях да засвидетелства (да се заклева) четири пъти в името на Аллах, че наистина е искрен (казава истината).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-7
24/ен-Нур-7: А петата (клетва) е ­проклятието на Аллах да е над него, ако лъже.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-8
24/ен-Нур-8: И мъчението (наказанието) се премахва от жената, ако тя четири пъти засвидетелства в името на Аллах, че наистина той (мъжа й) лъже.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-9
24/ен-Нур-9: А петата (клетва) е ­гневът на Аллах да е над нея, ако мъжът е искрен (казава истината).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-10
24/ен-Нур-10: И ако благодатта на Аллах не беше към вас (щяхте да бъдете наказани). Наистина Аллах е приемащ покаянието, Премъдър.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-11
24/ен-Нур-11: Онези, които дойдоха с клевета (за Айша), са група от вас. Това не го смятайте като зло за вас! Не, то е добро за вас. Над всеки от тях има (степени от) грях, който е придобил, а за най-големия виновник (измислилият и разпространилият клеветата) има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-12
24/ен-Нур-12: А вярващите мъже и жени, когато чуха това (клеветата), нямаше ли да бъде по-добре ако бяха помислили за това без предразсъдъци и бяха рекли само: “Това е една явна клевета”?
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-13
24/ен-Нур-13: И не трябваше ли да доведат за това четирима свидетели? Тогава, след като не са докарали свидетели, тези са лъжците пред Аллах.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-14
24/ен-Нур-14: И в земния и в отвъдния живот, ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговата милост, щеше да ви сполети огромно мъчение за това (клеветата), в което сте затънали.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-15
24/ен-Нур-15: Нея (клеветата) я разправяхте с езика си (питахте за нея) и изричахте с устите си онова, за което нямахте знание, и го сметнахте за дребно нещо, а то бе огромно (провинение) при Аллах.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-16
24/ен-Нур-16: И не беше ли по-добре, когато чухте това, да кажете: “Не ни подобава да приказваме за това. Пречист си Ти! Това е една огромна измама (измислица).”
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-17
24/ен-Нур-17: А ако сте вярващи, то Аллах ви наставлява (заповядва) никога да не се връщате към подобно нещо.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-18
24/ен-Нур-18: И Аллах ви разяснява знаменията Си. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-19
24/ен-Нур-19: За онези, които обичат покварата (лошите дела, клеветата) да се разпространява сред вярващите, има болезнено мъчение и в земния и в отвъдния живот. И Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-20
24/ен-Нур-20: И ако не бяха благодатта и милостта на Аллах към вас (щеше да ви накаже), а Аллах наистина е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-21
24/ен-Нур-21: О, вярващи, не следвайте стъпките на сатаната! А който следва сатаната, той му повелява покварата (всяко лошо нещо) и порицаваното (отричането и забранените от Аллах неща). И ако не бе благодатта и милостта на Аллах към вас, никой от вас не би могъл никога да пречисти душата си. Но Аллах пречиства душата, на когото пожелае. И Аллах е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-22
24/ен-Нур-22: И дарените с благодат и обилие сред вас да не се кълнат, че не ще даряват на роднините и бедните, и преселниците по пътя на Аллах! И нека прощават, и бъдат доброжелателни! Нима не искате да бъдете опростени от страна на Аллах? И Аллах е Опрощаващия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-23
24/ен-Нур-23: Наистина онези, които клеветят целомъдрените и вярващите жени (без те да знаят), то те са прокълнати и в земния и в отвъдния живот, и за тях ще има огромно мъчение
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-24
24/ен-Нур-24: В този ден, езиците, и ръцете, и краката им (филма за делата им през живота) ще свидетелстват за техните дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-25
24/ен-Нур-25: В този Ден Аллах ще им изплати истинското въздаяние (добрите и лошите им деяния) напълно и ще разберат, че явната истина е Аллах.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-26
24/ен-Нур-26: Лошите жени са за лошите мъже, лошите мъже за лошите жени. Чистите жени за чистите мъже и чистите мъже са за чистите жени. Тези са далеч от онова, което се приказва. За тях има опрощение (превръщане на злините в добрини) и щедро препитание (дарено от Аллах).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-27
24/ен-Нур-27: О, вярващи, не влизайте в домове, чужди за вас, без да поискате разрешение и без да поздравите обитателите им! Това за вас е по-доброто, с надеждата така да се поучите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-28
24/ен-Нур-28: И ако не намерите там никой, не влизайте, докато не ви се даде позволение! И ако ви бъде казано: “Върнете се!”, тогава се върнете! Това за вас е по-чистото. И Аллах знае най-добре вашите дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-29
24/ен-Нур-29: Няма отговорност за вас да влизате в необитаеми домове, за които има полза от вас. И Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-30
24/ен-Нур-30: Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си (от възбраненото) и да пазят целомъдрието си! Това за тях е по-чистото. Наистина Аллах е сведущ за техните дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-31
24/ен-Нур-31: И кажи на вярващите жени да свеждат поглед (от възбраненото) и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения, освен видното от тях (ръце, лице и стъпала), и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения, освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените или владени от десниците им (слугините), или слугите от мъжете, без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. И да не тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своите украшения. И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, надявайки се така да сполучите!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-32
24/ен-Нур-32: И женете несемейните от вас мъже и праведните от робите и неомъжните от робините ви! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат. И Аллах е Прещедър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-33
24/ен-Нур-33: А които нямат (възможност) за да встъпят в брак, нека се въздържат, докато Аллах им даде от Своята благодат! А за онези сред владените от десниците ви (слугините), които желаят договор (за освобождаване), ­ направете такъв, ако виждате у тях добро! И им дайте от даровете на Аллах, които Той ви е дал! В стремежа ви към благата на земния живот, не принуждавайте слугините си да развратничат,­ те желаят целомъдрие! Но който ги принуди, то и след принуждаването Аллах (за нея) е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-34
24/ен-Нур-34: И ви низпослахме ясни знамения и примери с онези, които бяха преди вас, и поучение за притежателите на таква (богобоязливите) (онези, които се боят да не загубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-35
24/ен-Нур-35: Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е като светлина (лампа) в светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякаш перла, блестяща като звезда. Разпалена е от (маслото на) благословено маслиново дърво, което не се намира ни на изток, ни на запад. И недокоснато от огъня, маслото му озарява. Светлина върху светлина. Аллах напътва към Своята светлина когото пожелае и дава Аллах примерите за хората, и­ Аллах всяко нещо знае най-добре. ­
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-36
24/ен-Нур-36: В домовете, в които Аллах позволява да бъде споменавано и възвеличавано Неговото име, (е Светлината на Аллах). Там Го прославят (споменават) сутрин и вечер
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-37
24/ен-Нур-37: Това са хората, на които нито търговията, нито продажбата ги отвлича от споменаването на Аллах и от служенето на молитвата, и от даването на милостинята закат. И се страхуват те от Деня, в който ще се преобърнат сърцата и очите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-38
24/ен-Нур-38: Аллах им надбавя от Своята благодат, за да въздаде най-доброто на тях за онова, което вършат. И Аллах безмерно дава препитание на когото пожелае.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-39
24/ен-Нур-39: И делата на неверниците са като мираж в пустиня. Жадният го сметна за вода, а щом стигна там, не намери нищо. Намери (срещу себе си) Аллах и така Той изплати изцяло въздаянието му. И Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-40
24/ен-Нур-40: Или (те са) като тъмнините в морската бездна. Покрити отгоре с вълни едни над други, а над тях ­ има облаци. Тъмнините една върху друга, а щом извади ръка, едвам ще я види. Така, комуто Аллах не е отредил светлина, вече за него не ще има светлина.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-41
24/ен-Нур-41: Не видя ли, че всичко на небесата и на земята, и птиците на ята прославят Аллах? Всички знаят как да се молят и да прославят. И Аллах знае най-добре техните дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-42
24/ен-Нур-42: И на Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и към Аллах е завръщането.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-43
24/ен-Нур-43: Не виждаш ли как Аллах подкарва облаците, после ги съединява, а после ги сторва на купчина? И така виждаш как дъждът излиза от тях. И спуска от небето градушка, и поразява Той с нея когото пожелае, и я отклонява от когото пожелае. А блясъкът на Неговата мълния едва не погубва зрението.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-44
24/ен-Нур-44: Аллах редува нощта и деня (последователно). В това наистина има поука за прозорливите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-45
24/ен-Нур-45: И Аллах сътвори всички животни от водата. Така някои от тях се движат по корем, други вървят на два крака, а трети от тях вървят на четири. Аллах сътворява каквото пожелае. Наистина Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-46
24/ен-Нур-46: Кълна се, Ние низпослахме ясни знамения. Аллах напътва когото пожелае към правия път (водещ към Него).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-47
24/ен-Нур-47: И казват: “Повярвахме в Аллах и в Пратеника и се покорихме (на Тях).”, а после част от тях се отмята от това. Именно тези са неверниците.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-48
24/ен-Нур-48: И когато бяха призовани към Аллах и към Неговия Пратеник, за да отсъди помежду им, една ­ част от тях се отвърна!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-49
24/ен-Нур-49: А щом правдата (ползата) е за тях, отиват веднага при него покорни.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-50
24/ен-Нур-50: Нима има болест в сърцата им или се съмняват, или се страхуват, че Аллах и Неговият Пратеник ще отсъдят несправедливо към тях? И не, тези са наистина угнетителите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-51
24/ен-Нур-51: А когато вярващите бяха призовани към Аллах и Неговия Пратеник, за да отсъди помежду им, те изрекоха само: “Чухме и се покорихме!” И тези са наистина сполучилите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-52
24/ен-Нур-52: А който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник и който изпитва вълнение (трепет, обич) към Аллах, и стане притежател на таква (боязън) към Аллах, тези са именно спасените.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-53
24/ен-Нур-53: И ако им беше повелил (на лицемерите), те неизбежно щяха да се закълнат в Аллах с най-усърдните си клетви, че ще излязат (за битка). Кажи им: “Не се кълнете! (Това е) едно ясно покоряване! Наистина Аллах е сведущ за вашите дела.”
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-54
24/ен-Нур-54: Кажи им: “Покорявайте се на Аллах и на Пратеника! А ако се отметнете, негов (на Пратеника) дълг е само онова, което му е възложено (посланието), а вашият дълг е онова, което на вас е възложено. И покорите ли му се, ще срещнете Лика. Дълг за Пратеника е само ясното послание.”
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-55
24/ен-Нур-55: Аллах обеща на вярващите и на онези, които вършат праведни дела (изчистващи пороците на душата), че ще ги стори наследници на земята, както бе сторил и онези преди тях, и непременно ще укрепи тяхната вяра, която Той им избра, а в замяна на страха им ще ги дари със сигурност. Те са само Мои раби и не Ме съдружават с нищо. А който подир това отрича, тези са именно нечестивците.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-56
24/ен-Нур-56: И за да бъдете помилвани, отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат , и се покорявайте на Пратеника.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-57
24/ен-Нур-57: Недей да смяташ, че неверниците ще обезсилят (Аллах) на земята! Тяхното място е Адът. И колко лошо място е той!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-58
24/ен-Нур-58: О, вярващи, онези, които са под властта на десниците ви и онези от вас, които не са достигнали зрелост, нека да искат разрешение от вас , преди да влязат при вас в следните три случая: преди молитвата в зори, когато сваляте дрехите си по пладне, и подир нощната молитва. Тези­ три случая са онези, през които може да сте съблечени. Извън тях не е грях нито за вас, нито за тях да влизате едни при други. Така Аллах ви разяснява знаменията. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-59
24/ен-Нур-59: А щом децата ви достигнат зрелост, нека продължат да искат разрешение, както искат и всички преди тях. Така Аллах ви разяснява Своите знамения. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-60
24/ен-Нур-60: А за престарелите жени, които вече не се надяват на брак, не е грях да свалят връхното си наметало, без да показват своите украшения. И въздържанието е по-доброто за тях. Аллах наистина е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-61
24/ен-Нур-61: За слепеца няма притеснение, както и за куция и за болния няма притеснение. Нито за вас самите да ядете в своите домове или в домовете на бащите си, или в домовете на майките си, или в домовете на братята си, или в домовете на сестрите си, или в домовете на чичовците си, или в домовете на лелите си, или в домовете на вуйчовците си, или в домовете на вуйните си, или там, закъдето имате ключове, или при ваши приятели. Няма грях и да ядете заедно или поотделно. И щом влезете в домове, поздравете се взаимно с благословен и мил поздрав от Аллах ­! Така Аллах ви обяснява знаменията, с надеждата по този начин да проумеете.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-62
24/ен-Нур-62: И само онези вярващи, които вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, когато са се съберат с него за някакво дело, не си тръгват, без да поискат позволението му. Наистина искащите позволение са вярващите в Аллах и в Неговия Пратеник. Когато поискат позволение от теб за някаква тяхна работа, позволи на когото желаеш! И моли Аллах да им прости! Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-63
24/ен-Нур-63: И не дръжте равно обръщението на Пратеника с обръщението ви един към друг! Аллах знаеше онези от вас, които скришом се измъкваха. И да се пазят тези, които нарушават негово нареждане, да не ги сполети изпитание или болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-64
24/ен-Нур-64: Несъмнено на Аллах принадлежи всичко на небесата и на земята, нали? Той знаеше вашето положение (това, което е в сърцата ви). И така в Деня, когато бъдат върнати при Него, ще ги извести какво са вършили. И Аллах всяко нещо знае най-добре.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: