ал-Фуркан, Сура Разграничението (Коран: Сура 25-ал-Фуркан)

25/ал-Фуркан-1: Тeбарeкeллeзи нeззeлeл фурканe aла aбдихи ли йeкунe лил алeминe нeзира(нeзирeн)., 25/ал-Фуркан-2: Eллeзи лeху мулкус сeмауати уeл aрдъ уe лeм йeттeхъз уeлeдeн уe лeм йeкун лeху шeрикун фил мулки уe хaлaкa куллe шeй’ин фe кaддeрaху тaкдира(тaкдирeн)., 25/ал-Фуркан-3: Уeттeхaзу мин дунихи алихeтeн ля яхлукунe шeй’eн уe хум юхлeкунe уe ля йeмликунe ли eнфусихим дaррaн уe ля нeф’aн уe ля йeмликунe мeутeн уe ля хaятeн уe ля нушура(нушурeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фуркан, Сура Разграничението (Коран: Сура 25-ал-Фуркан)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-1
25/ал-Фуркан-1: Благословен е (Aллах), Низпослалият на Своя раб Разграничението, за да бъде предупредител за световете.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-2
25/ал-Фуркан-2: Той (Аллах) е, на Който принадлежи владението на небесата и на земята. И Той не се е сдобивал с дете, нито е имал съдружник във владението. Той сътвори всяко нещо и му отреди съдба.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-3
25/ал-Фуркан-3: А приеха божества, вместо Него (Аллах), които нищо не творят, а самите са сътворени, и не могат за себе си нито вреда, нито полза да докарат. И (те) не могат нито смърт, нито живот, нито възкресение да дадат.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-4
25/ал-Фуркан-4: И казаха неверниците: “Това (Коранът) е само една лъжа, която той си е измислил. И затова нещо са му помогнали и други хора.” Така те угнетиха и излъгаха.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-5
25/ал-Фуркан-5: И казаха: “Той (Коранът) е от легендите, които Той е накарал предишните да напишат и да му четат сутрин и вечер.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-6
25/ал-Фуркан-6: Кажи им: “Той бе низпослан от Онзи, Който знае неведомото и на небесата, и на земята. Той е Опрощаващия, Милосърдия.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-7
25/ал-Фуркан-7: И казаха: “Какъв пратеник е този, яде храна и обикаля по пазарите? Да беше му изпратен един ангел, за да бъде с него предупредител.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-8
25/ал-Фуркан-8: Или да бе му спуснато съкровище (от небето), или да имаше градина, от която да яде.” И казват угнетителите: “Вие следвате само един омагьосан човек.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-9
25/ал-Фуркан-9: Виж какви примери дадоха (какви неща ти приписаха). И така останаха в заблуда, и вече нямат сили за пътя (да достигнат пътя на Аллах).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-10
25/ал-Фуркан-10: Благословен е Той (Аллах) и ако пожелае, може да ти даде по-добри от тези ­ Градини, сред които текат реки, и да ти отреди дворци също.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-11
25/ал-Фуркан-11: И не, те взеха за лъжа този час (Съдния ден), а Ние приготвихме пламъци за онези, които отричат часа.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-12
25/ал-Фуркан-12: И (Адът), когато ги зърне отдалеч, ще доловят неговата ярост и вой.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-13
25/ал-Фуркан-13: И когато бъдат хвърлени на тясно място там, ­ завързани, ще поискат гибелта си.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-14
25/ал-Фуркан-14: Днес не искайте да бъдете погубени веднъж, а много пъти (искайте)!
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-15
25/ал-Фуркан-15: Кажи им: “Това ли е по-доброто или обещаната на богобоязливите (притежателите на таква) Градината на вечността, която за тях ще бъде място за въздаяние и за пребивание.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-16
25/ал-Фуркан-16: Всичко, което желаят е вечно там. Това е обещанието, дадено и измолено от твоя Господ.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-17
25/ал-Фуркан-17: В този Ден, когато Той ще събере тях и онова, на което служиха, вместо Него, ще каже: “Вие ли заблудихте тези Мои раби или сами се заблудиха по пътя?”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-18
25/ал-Фуркан-18: (Идолите) казаха: “Пречист си Ти! Освен Теб, на нас не ни подобава да приемаме други покровители. Ала Ти им даде, на тях и на техните бащи, да се насладят. (Затова) те забравиха споменаването и станаха хора, заслужили гибел.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-19
25/ал-Фуркан-19: И така (съдружаваните от вас) ви изобличиха по отношение на лъжите, които изричахте. Вече не можете нито да се защитите, нито да се спасите. И който от вас угнетява, ще го накараме да вкуси голямо мъчение.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-20
25/ал-Фуркан-20: И преди теб, не сме изпращали други пратеници, а само такива които ядат храна и обикалят по пазарите. И сторихме едни от вас изпитание за други, за да видим дали ще изтърпите. И твоят Господ е всезрящ.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-21
25/ал-Фуркан-21: И онези, които не се надяват на срещата с Нас казаха: “Не трябваше ли да бъдат изпратени ангели и на нас или да видим нашия Господ?” И наистина те се възгордяха и прекалиха в дързостта си.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-22
25/ал-Фуркан-22: В този Ден, те ще видят ангелите, но не ще има тогава радостна вест за престъпниците. И (ангелите) ще кажат: “(Радостната вест за вас бе) забранена и сторена грешна!”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-23
25/ал-Фуркан-23: И погубихме делата им, направихме ги (незначителни) като прашинки.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-24
25/ал-Фуркан-24: В този Ден, за обитателите на Рая е най-доброто и най-хубаво място за отдих.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-25
25/ал-Фуркан-25: В Деня, когато небето се разцепи с облаците, ангелите бяха спуснати по ред.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-26
25/ал-Фуркан-26: Истинското владение в този Ден принадлежи на Всемилостивия и той е тежък Ден за неверниците.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-27
25/ал-Фуркан-27: И в този Ден угнетителят хапе ръцете си, казвайки: “Ах, да бях поел с Пратеника по път (водещ към Аллах)!
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-28
25/ал-Фуркан-28: Горко ми, да не бях вземал този (онзи) за приятел!
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-29
25/ал-Фуркан-29: Той ме отклони от споменаването, след като то (учението от Корана) бе дошло при мен и сатаната възпира помощта, пратена на човека.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-30
25/ал-Фуркан-30: И рече Пратеникът: “О, Господи, моят народ наистина се отдалечи от (изостави) този Коран.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-31
25/ал-Фуркан-31: И така на всеки пророк сторихме враг от престъпниците. И твоят Господ е достатъчен за водител и закрилник.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-32
25/ал-Фуркан-32: И рекоха неверниците: “Защо Коранът не му бе низпослан наведнъж?” Така е, за да установим (укрепим) с него твоето разбиране. И Го разяснихме (прочетохме) на откъси.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-33
25/ал-Фуркан-33: И не дойдоха при теб с пример, за който да не сме ти донесли истината и още по-добро тълкуване.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-34
25/ал-Фуркан-34: Те ще бъдат подкарани (събрани) в Ада с лица, обърнати към земята. Те са, които ще отидат на най-лошото място и те са отклонилите се от пътя (заблуденте).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-35
25/ал-Фуркан-35: И дадохме на Муса (Мойсей) Писанието (Тората) и сторихме за негов помощник брат му Харун (Арон).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-36
25/ал-Фуркан-36: И рекохме: “Отидете при народа, който взе за лъжа Нашите знамения!” И после ги унищожихме напълно.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-37
25/ал-Фуркан-37: И издавихме народа на Нух (Ной), когато взеха за лъжа пратениците и ги сторихме знамение (поука) за хората. И приготвихме болезнено мъчение за угнетителите.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-38
25/ал-Фуркан-38: И адитите, и самудяните, и обитателите на Рес (народа на Шуайб), и много поколения между тях (погубихме).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-39
25/ал-Фуркан-39: И на всички дадохме примери, и всичките напълно ги погубихме.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-40
25/ал-Фуркан-40: И те дойдоха в селището, над което бе изсипан бедственият дъжд. Нима не го видяха? И не, те не се надяваха на възкресението.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-41
25/ал-Фуркан-41: И щом те видяха, с присмех казаха: “Този ли е пратеникът, който Аллах е изпратил?
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-42
25/ал-Фуркан-42: Той щеше да ни отклони от божествата ни, ако не бяхме търпеливи.” А щом видят мъчението, ще научат кой повече се е отклонил от пътя.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-43
25/ал-Фуркан-43: Видя ли онзи, който приема (страстите на) душата си за господ (вместо Аллах)? Нима над него ще си покровител?
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-44
25/ал-Фуркан-44: Или смяташ, че повечето от тях чуват и така проумяват? Те са само като добитъка, дори са още по-заблудени (отдалечени от пътя).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-45
25/ал-Фуркан-45: Не видя ли как твоят Господ разпростря сянката? А ако пожелаеше би я сторил неподвижна. После стори слънцето неин водител.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-46
25/ал-Фуркан-46: После малко по малко скъсявайки я, към Нас я издърпахме.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-47
25/ал-Фуркан-47: Той е Сторилия за вас нощта покривало, и съня за отдих, а деня стори да е за препитание (работа).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-48
25/ал-Фуркан-48: Той е, Пращащия ветровете като благовестители преди Своята милост. И Ние изсипахме чиста вода от небето.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-49
25/ал-Фуркан-49: (Това е) за да съживим с нея мъртвата земя и за да пият сътворените от Нас многобройни животни и хора.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-50
25/ал-Фуркан-50: И я разпределихме (водата и светлината) между тях, за да се поучат. Ала повечето хора отричайки се противиха.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-51
25/ал-Фуркан-51: И ако пожелаехме, бихме изпратили предупредител във всяко селище.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-52
25/ал-Фуркан-52: И не се покорявай вече на неверниците, и с него (Корана) води срещу тях велика борба!
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-53
25/ал-Фуркан-53: Той е Поставилият в съседство двете морета, едното ­ сладко, утоляващо жаждата, а другото ­ солено и горчиво. И стори между тях граница и преграждайки ги им попречи (да се слеят).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-54
25/ал-Фуркан-54: Той е Сътворилият човека от вода и после му отреди кръвно и брачно родство. И твоят Господ е Всемогъщият.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-55
25/ал-Фуркан-55: И вместо на Аллах служат на онова, което нито им помага, нито им вреди. И неверникът стана помощник (на сатаната) срещу своя Господ.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-56
25/ал-Фуркан-56: И Ние те изпратихме само като благовестител и предупредител.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-57
25/ал-Фуркан-57: Кажи им: “Не търся от вас отплата за това (известието си), освен желанието на някого да поеме по пътя към своя Господ.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-58
25/ал-Фуркан-58: И се уповавай на Вечноживия (разчитай на Него, приеми Го за свой покровител), и Го прославяй с възхвала! Достатъчно е сведущ Той за греховете на Своите раби.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-59
25/ал-Фуркан-59: Той е, Който сътвори небесата и земята, и всичко между тях за шест дни, после се въздигна на Трона. Тогава питай осведомения за това (Джибрил).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-60
25/ал-Фуркан-60: И когато им се рече: “Сведете чела до земята в суджуд пред Всемилостивия!”, казаха: “А какво е Всемилостивия? Нима ще се поклоним на онова, което ни повеляваш ти?” И това (тази повеля) им надбави омраза.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-61
25/ал-Фуркан-61: Благословен е Той, Който стори съзвездия на небето и стори сияйна луна там за светило.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-62
25/ал-Фуркан-62: Той е, Който стори за желаещия да се поучи или да е признателен нощта и деня да се следват.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-63
25/ал-Фуркан-63: И рабите на Всемилостивия ходят по земята със смирение и ако невежите им отправят думи, те казват само: “Мир!”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-64
25/ал-Фуркан-64: И те прекарват нощта, като свеждат чела в суджуд и се изправят пред своя Господ.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-65
25/ал-Фуркан-65: И те казват: “Господи, отклони от нас мъчението на Ада! Наистина неговото мъчение е погубващо.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-66
25/ал-Фуркан-66: И наистина то е лошо като обиталище и като място за пребиваване.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-67
25/ал-Фуркан-67: И те са, които раздавайки не прахосват, нито скъперничат, а намират средата между двете.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-68
25/ал-Фуркан-68: И те не зоват друг бог заедно с Аллах, не отнемат живот, ако­ Аллах е възбранил това, освен по право, ­ и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-69
25/ал-Фуркан-69: В Деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението. Там, унизен, ще пребивава вечно.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-70
25/ал-Фуркан-70: Освен онзи, който се е покаял (пред духовен учител) и е повярвал (след покаянието, вярата се е изписала в сърцето му и се е усилила) и върши праведни дела (пречистващи пороците на душата). На такива Аллах ще превърне злините в добрини. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-71
25/ал-Фуркан-71: А който се е покайва (пред духовен учител) и върши праведни дела (пречистващи пороците на душата), то той се връща към Аллах с прието покаяние (духовното му тяло достига Аллах през земния му живот).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-72
25/ал-Фуркан-72: И те не свидетелстват с измама, и когато срещнат празнословие, отминават достойно.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-73
25/ал-Фуркан-73: И те, когато им се напомнят знаменията на техния Господ, не остават пред тях глухи и слепи.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-74
25/ал-Фуркан-74: А казват: “Господи наш, дари ни със съпруги и потомци ­ радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-75
25/ал-Фуркан-75: Тези са, на които ще се въздадат високи постове в Рая, за това, че са търпели. И там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-76
25/ал-Фуркан-76: Там ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то като обиталище и място за пребиваване.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-77
25/ал-Фуркан-77: Кажи им: “Моят Господ не би ви обърнал внимание, ако не бяха молитвите ви към Него. А вие бяхте отрекли. И мъчението ще е неизбежно.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: