ал-Кахф, Сура Пещерата (Коран: Сура 18-ал-Кахф)

18/ал-Кахф-1: Eл хaмдулилляхиллeзи eнзeлe aла aбдихил китабe уe лeм йeдж'aл лeху ъуeджа(ъуeджeн)., 18/ал-Кахф-2: Кaййимeн ли юнзирe бe'сeн шeдидeн мин лeдунху уe юбeшширeл му'мининeллeзинe я'мeлунeс салихати eннe лeхум eджрeн хaсeна(хaсeнeн)., 18/ал-Кахф-3: Макисинe фихи eбeда(eбeдeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Кахф, Сура Пещерата (Коран: Сура 18-ал-Кахф)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-1
18/ал-Кахф-1: Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата (Корана) и не стори в нея изопачение.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-2
18/ал-Кахф-2: (Низпослан бе Коранът) като Книга, която до последния ден да бъде предупреждение за сурово мъчение, а за онези които вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) – да бъде благовещение, че за тях ще е най-хубавата награта.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-3
18/ал-Кахф-3: Там те ще останат вечно.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-4
18/ал-Кахф-4: И (Коранът) предупреждава онези, които казват: “Аллах се сдоби със син.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-5
18/ал-Кахф-5: Нито те имат знание за това, нито предците им. Голяма дума излиза от устата им. Те като (говорят), изричат само лъжи.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-6
18/ал-Кахф-6: В такъв случай, ако те не вярват в тези слова (които са в Корана), не погубвай себе си от скръб по тях.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-7
18/ал-Кахф-7: Ние сторихме това, което е на земята, да е нейна украса, за да ги изпитаме кой от тях ще е по-добър по деяние.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-8
18/ал-Кахф-8: И ще превърнем Ние това, което е на нея, в безплодна пръст.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-9
18/ал-Кахф-9: Нима смяташ, че разказът за хората от пещерата и ар-Раким е едно от Нашите странни знамения?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-10
18/ал-Кахф-10: Когато младежите се приютиха в пещерата и рекоха: “Господи наш, дай ни милосърдие от Теб и определи за нас учител (един от нас да е напътстващ за твоите повели)!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-11
18/ал-Кахф-11: И ги оставихме да спят, легнали на една страна, години наред.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-12
18/ал-Кахф-12: После ги събудихме, за да отличим коя от двете групи ще пресметне какъв срок са прекарали.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-13
18/ал-Кахф-13: Разказваме ти Ние вестта за тях с истината. Бяха младежи, вярващи в своя Господ, и така още повече ги напътихме.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-14
18/ал-Кахф-14: И укрепихме сърцата им, когато се изправиха и казаха: “Нашият Господ е Господът на небесата и на земята. Ние не ще зовем друг Бог, освен Него. Иначе ще сме изрекли лъжа.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-15
18/ал-Кахф-15: Тези хора от нашия народ приеха други богове, освен Него. Защо не донесат явен довод за тях? И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-16
18/ал-Кахф-16: “Щом вие се отвръщате от тях и от онова, на което служат, вместо на Аллах, приютете се в пещерата! Вашият Господ ще ви даде от Своята милост и ще ви подкрепи (улесни) във вашето дело.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-17
18/ал-Кахф-17: И виждаш слънцето, когато изгрява, да се отклонява отдясно на пещерата им, и когато залязва, да ги отминава отляво, както са насред нея. Това е от знаменията на Аллах. Когото Аллах напътва към Себе Си, той е напътеният, а когото оставя в заблуда, не ще намериш за него учител-покровител (водител, който се е усъвършенствал и му е позволено да поучава, усъвършенства и другите), който да го води.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-18
18/ал-Кахф-18: И ги смяташ за будни, а те са в дрямка и Ние ги обръщаме надясно и наляво. И кучето им е проснало лапи на входа. Ако беше ги съзрял (видял) отблизо, щеше да се отвърнеш от тях в бяг и щеше да се изпълниш с ужас (със страх).
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-19
18/ал-Кахф-19: И така ги събудихме, за да се питат помежду си. Един от тях рече: “Колко време прекарахте?” Рекоха: “Прекарахме ден или част от деня.” Рекоха: “Вашият Господ най-добре знае колко прекарахте. Сега изпратете един от вас с тези ваши монети до града и нека види там коя храна е най-чиста, и да ви донесе от нея за препитание! И да е внимателен, и да не ви издаде на никого!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-20
18/ал-Кахф-20: Ако се натъкнат на вас, ще ви пребият с камъни или ще ви върнат към тяхната вяра, и тогава никога не ще сполучите.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-21
18/ал-Кахф-21: Така осведомихме (хората) за тях, за да знаят, че обещанието на Аллах е истинно и няма съмнение за Часа. Когато (хората) заспориха помежду си за тях, едни рекоха: “Постройте над тях постройка! Техният Господ най-добре ги знае.” А онези, които надвиха в спора, казаха: “Да направим храм над тях!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-22
18/ал-Кахф-22: В догадка за неведомото ще кажат (без да знаят): “Трима са, четвъртото е кучето им.”. (А други) ще кажат: “Петима са, шестото е кучето им.” А някои ще кажат: “Седем са, осмото е кучето им.”. Кажи им: “Моят Господ най-добре знае техния брой. Те не знаят, освен малцина.” И не спори относно тях, освен за ясно казаното! И не се допитвай за тях до никого!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-23
18/ал-Кахф-23: И за нищо не казвай: “Аз непременно ще го направя утре.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-24
18/ал-Кахф-24: А кажи: „Ще го направя, само ако Аллах пожелае.” И когато забравиш, споменавай своя Господ и кажи: “Надявам се моят Господ да ме напъти към по- високо съвършенство!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-25
18/ал-Кахф-25: И прекарали в пещерата си триста години и още девет.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-26
18/ал-Кахф-26: Кажи им: “Аллах най-добре знае колко са прекарали. Негово е неведомото на небесата и на земята. Най- добре Той вижда и чува това (неведомото)! Нямат те друг покровител, освен Него. В Неговото владение никой не Му е съдружник.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-27
18/ал-Кахф-27: И чети онова, което ти бе разкрито от Книгата на твоя Господ! Никой не ще подмени Неговите Слова и не ще намериш убежище при друг, освен при Него.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-28
18/ал-Кахф-28: И бъди търпелив заедно с онези, които зоват своя Господ сутрин и вечер, искайки Неговия Лик! И не отмествай очи от тях, възжелавайки украсата на земния живот, и не се подчинявай на онзи, чието сърце оставяме да нехае за Нашето споменаване, а той следва страстите си, и делото му е пагубно!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-29
18/ал-Кахф-29: И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който иска да вярва, а който иска да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-30
18/ал-Кахф-30: Които вярват (желаят приживе да отдадат духа си на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), ­Ние не ще погубим наградата на благодеятелните.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-31
18/ал-Кахф-31: За тези са градините на Адн, сред които реки текат. Ще носят там ­ гривни от злато, и ще са облечени в зелени одежди от коприна и брокат, облегнати там на престоли. Колко хубаво е за въздаяние и колко прекрасно място е там за отсядане!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-32
18/ал-Кахф-32: И им дай пример с двамата мъже. Направихме за единия от тях две градини с грозде, които обградихме с палми, и пръснахме помежду им посеви.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-33
18/ал-Кахф-33: И двете градини даряваха своите плодове, без да се погуби нищо от тях. И сторихме река да бликне през двете.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-34
18/ал-Кахф-34: И имаше той богатство, и каза на своя другар: “Аз имам по-голямо богатство от теб и повече хора (в семейството)!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-35
18/ал-Кахф-35: И влезе в своята градина, угнетявайки себе си и си каза: “Не мисля, че това някога ще изчезне.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-36
18/ал-Кахф-36: И не мисля, че Часът ще настъпи. А дори да бъда върнат при моя Господ, там ще имам по-добро място за връщане, отколкото тук.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-37
18/ал-Кахф-37: Неговият другар му рече: “Нима не вярваш в Онзи, Който те сътвори от пръст, после от частица сперма, после те направи мъж?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-38
18/ал-Кахф-38: Ала за мен Той е Аллах, моят Господ, и не съдружавам никого с моя Господ.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-39
18/ал-Кахф-39: И въпреки, че ме виждаш с по-малко богатство и деца от теб, нямаше ли да е по-добре да кажеш: “Това е, което Аллах пожела. Няма друга сила, освен Аллах.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-40
18/ал-Кахф-40: „Моят Господ може да ми даде по-добра от твоята градина и да прати върху твоята напаст от небето, та да се окаже тя безплодна пръст.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-41
18/ал-Кахф-41: Или водата й да потъне на дъното и ти не ще си в състояние да я издириш.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-42
18/ал-Кахф-42: И плодовете му бяха погубени, и започна той да кърши ръце по онова, което е похарчил за нея, а тя е рухнала до основи. И рече: “О, да не бях съдружавал никого с моя Господ!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-43
18/ал-Кахф-43: И нямаше той хора, които да го защитят от Аллах, нито сам можа да се защити.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-44
18/ал-Кахф-44: Там закрилата е от Аллах, Истинния. При Него е най-доброто въздаяние и при Него е най-добрият завършек.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-45
18/ал-Кахф-45: И им дай за пример земния живот, подобен на вода, която сме излели от небето и с нея изникват растенията по земята, после изсъхват и ветровете ги разпиляват. Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-46
18/ал-Кахф-46: Имотите и децата са украсата на земния живот, но непреходните праведни дела (дела изчистващи душевните пороци) са най-доброто за въздаяние при твоя Господ и са най-доброто за надежда.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-47
18/ал-Кахф-47: В този Ден, ще раздвижим планините и ще видиш земята оголена, и ще ги съберем всичките, и не ще пропуснем нито един от тях.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-48
18/ал-Кахф-48: И ще бъдат представени на твоя Господ в редици: “Ето, дойдохте при Нас, както ви сътворихме първия път. А твърдяхте, че Ние няма да изпълним обещаното на вас. ”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-49
18/ал-Кахф-49: И ще бъде изложена книгата (филма на живота). Тогава ще видиш престъпниците в уплах от онова, което е в нея, и ще кажат: “О, горко ни!” Каква е тази книга, която не пропуска нищо, нито малко, нито голямо, без да го пресметне?” И ще намерят пред себе си всичко, което са вършили. Твоят Господ никого не угнетява.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-50
18/ал-Кахф-50: И когато рекохме на ангелите: “Поклонете се пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Той бе от джиновете и не послуша повелята на своя Господ. Нима него и потомството му ще приемете за покровители, вместо Мен, а те са ваш враг? Колко лоша е за угнетителите тази замяна (Ада)!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-51
18/ал-Кахф-51: Не ги сторих Аз свидетели при сътворяването на небесата и на земята, нито при сътворяването на тях самите, нито приемам Аз заблуждаващите за помощници.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-52
18/ал-Кахф-52: В Деня, когато Той (Аллах) ще каже: “Призовете онези, за които твърдяхте че са Мои съдружници!” И ще ги призоват, но (неверниците) не ще им откликнат. И ще сторим помежду им пропаст.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-53
18/ал-Кахф-53: И щом престъпниците видят Огъня (на Ада), ще се убедят, че ще попаднат в него. И не ще намерят избавление от там.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-54
18/ал-Кахф-54: И разяснихме за хората всякакви примери в този Коран. Но много от нещата човек ги оспорва.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-55
18/ал-Кахф-55: И какво пречи на хората, когато им се яви напътствието (когато са призовани към Него), да молят своя Господ за опрощение, или трябва да ги сполети съдбата на предците им или да дойде мъчението насреща им?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-56
18/ал-Кахф-56: Изпращаме Ние пратениците само като благовестители и предупредители. И се стремят неверниците чрез лъжата да заличат истината. И взимат на присмех Моите знамения и онова, с което бяха предупреждавани.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-57
18/ал-Кахф-57: И кой е по-голям угнетител от онзи, комуто бяха напомнени знаменията на неговия Господ, а той се отдръпна от тях и забрави какво е сторил с ръцете си преди? Ние сложихме върху сърцата им броня, за да не го разбират, а в ушите им ­ глухота. Дори да ги призовеш да се напътят към Мен, те никога няма да се напътят.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-58
18/ал-Кахф-58: Твоят Господ, ­ Опрощаващия, Владетеля на милосърдието, ­ ако ги накажеше за онова, което са придобили, щеше да им ускори мъчението. Ала за тях има определено време и не ще намерят убежище, освен Него (Аллах).
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-59
18/ал-Кахф-59: Погубихме Ние тези селища, когато угнетяваха, и сторихме за тяхната гибел определено време.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-60
18/ал-Кахф-60: И каза Муса (Мойсей) на своя приятел: “Не ще спра, додето не стигна мястото, където се събират двете морета, дори да продължа с (дълги) години.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-61
18/ал-Кахф-61: И когато стигнаха мястото, където двете се събират, забравиха своята риба и тя (рибата) пое пътя си, порейки морето.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-62
18/ал-Кахф-62: И когато се отдалечиха (от мястото за среща), той (Мойсей) рече на младия си приятел: “Дай да похапнем! Усетихме изтощение от това наше пътуване.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-63
18/ал-Кахф-63: Рече (младежът): “Видя ли, когато се приютихме до скалата, забравих рибата. Само сатаната ме накара да забравя за това и да не се сетя. И по чудо тя (рибата) пое път към морето.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-64
18/ал-Кахф-64: Рече (Муса): “Това е, каквото търсехме.” И се върнаха обратно, следвайки своите дири.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-65
18/ал-Кахф-65: И намериха един от Нашите раби, комуто бяхме оказали милост и го бяхме научили на (тайно) знание от Нас.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-66
18/ал-Кахф-66: Муса му рече: “Може ли, за да се усъвършенствам, да те последвам, и да ме научиш на тайното знание дадено на теб?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-67
18/ал-Кахф-67: Рече (Хъзър): “Ти не ще можеш да изтърпиш заедно с мен.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-68
18/ал-Кахф-68: И как ще изтърпиш онова, за което нямаш знание?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-69
18/ал-Кахф-69: Рече (Муса) : “Ще откриеш, ако пожелае Аллах, че съм търпелив и не ще ти се противопоставя в нищо.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-70
18/ал-Кахф-70: Рече (Хъзър): “Ако ме последваш, не ме питай за нищо, докато аз сам не ти спомена за него!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-71
18/ал-Кахф-71: И тогава тръгнаха (на път). Когато се качиха на кораба, го проби. Рече (Муса): “Нима го проби (кораба), за да издавиш пътниците му? Ти извърши нещо недопустимо.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-72
18/ал-Кахф-72: Рече (Хъзър): “Нали ти казах, че не ще можеш да изтърпиш заедно с мен?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-73
18/ал-Кахф-73: Рече (Муса) : “Не ме упреквай за това, че забравих, и не ме натоварвай с нещо непосилно за мен!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-74
18/ал-Кахф-74: И пак тръгнаха, додето срещнаха едно момче, и той (Хъзър) го уби. Рече (Муса) : “Нима ти уби един невинен без причина? Ти извърши нещо скверно.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-75
18/ал-Кахф-75: Рече (Хъзър): “Нали ти казах, че не ще можеш да изтърпиш заедно с мен?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-76
18/ал-Кахф-76: Рече (Муса) : “Ако после те попитам за нещо, тогава повече не ме води с теб! Ти вече ще имаш извинение от мен (за да не си с мен).”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-77
18/ал-Кахф-77: И пак тръгнаха на път, додето стигнаха при жителите на едно селище. Поискаха от жителите му да ги нахранят, а те отказаха да ги нагостят. И намериха там стена, готова да рухне. Той (Хъзър) я изправи. (Муса) рече: “Ако пожелаеше, ти би взел отплата за това (за свършената работа).”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-78
18/ал-Кахф-78: Рече (Хъзър): “Това е раздялата между мен и теб. Ще ти съобщя тълкуването на това, за което не можа да изтърпиш.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-79
18/ал-Кахф-79: Относно кораба ­ той бе на бедняци, работещи в морето, и исках да го повредя, защото зад тях имаше цар, който отнема насила всеки кораб.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-80
18/ал-Кахф-80: А относно момчето ­- родителите му бяха вярващи и се опасявахме то да не ги въвлече в произвол и неверие.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-81
18/ал-Кахф-81: И поискахме техният Господ да ги дари в замяна (на убития младеж) с по-добро и по-милосърдно.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-82
18/ал-Кахф-82: А колкото до стената ­ тя бе на две момчета-сирачета от града и имаше под нея съкровище за тях. И баща им беше праведник. И твоят Господ поиска да стигнат зрелост и да извадят съкровището си като милост от Него. А аз не по своя воля го направих (а по волята на Аллах). Такова е тълкуването на това, за което ти не можа да изтърпиш.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-83
18/ал-Кахф-83: И те питат за Зу-л-Карнайн. Кажи им: “Ще ви известя нещо за него.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-84
18/ал-Кахф-84: Наистина го укрепихме Ние на земята и му дадохме път към всяко нещо.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-85
18/ал-Кахф-85: И (последва) пое той по един път.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-86
18/ал-Кахф-86: Когато стигна до мястото, където залязва слънцето, видя, че то залязва в кална вода и намери там (близо до водата) хора. Рекохме Ние: “О, Зу-л-Карнайн, можеш да ги измъчиш или да им сториш добрина.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-87
18/ал-Кахф-87: Рече (Зу-л-карнайн): “Онзи, който угнетява, ще го измъчим. После ще бъде върнат при неговия Господ и Той ще го накаже със сурово мъчение.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-88
18/ал-Кахф-88: А онзи, който вярва (пожелава да срещне Лика на Аллах приживе) и върши праведни дела (изчистващи пороците от душата), негова е най-прекрасната награда и ще му отредим Нашата най-лека повеля.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-89
18/ал-Кахф-89: Сетне (последва) пое по друг път.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-90
18/ал-Кахф-90: Когато стигна, където изгрява слънцето, намери го да изгрява над хора, за които Ние не бяхме сторили никакво покривало срещу него.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-91
18/ал-Кахф-91: Така Ние обгръщаме със знание всичко, което става при него.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-92
18/ал-Кахф-92: После той пак тръгна на път.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-93
18/ал-Кахф-93: Когато стигна между двете планини, намери в подножието им хора, които почти не схващаха слово.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-94
18/ал-Кахф-94: Рекоха: “О, Зу-л-Карнайн, Яджудж и Маджудж сеят развала по земята. Да ти дадем ли налог, та да направиш между нас и тях преграда?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-95
18/ал-Кахф-95: Рече (Зу-л-Карнайн): “Онова, с което ме укрепи моят Господ, е по-добро. Помогнете ми със сила и ще направя между вас и тях здрава стена!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-96
18/ал-Кахф-96: Носете ми железни късове, додето се изравни между двата склона!” Рече: “Раздухвайте!” Когато ги превърна в огън, рече: “Донесете ми да излея върху тях разтопена мед!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-97
18/ал-Кахф-97: И нито ще могат да я изкатерят, нито ще могат да я пробият.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-98
18/ал-Кахф-98: Рече (Зу-л-Карнайн): “Това е милост от моя Господ, но когато дойде обещаното от моя Господ, Той ще я превърне в руини. Обещанието на моя Господ е истинно.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-99
18/ал-Кахф-99: Тогава Ние ще оставим едни от тях да се смесят с другите хора и ще се протръби с Рога, и всички ще ги съберем.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-100
18/ал-Кахф-100: В този Ден ще покажем Ада на неверниците. ­
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-101
18/ал-Кахф-101: Те са онези, върху чиито очи има покривало пред Моето напомняне и те не могат да чуят.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-102
18/ал-Кахф-102: Нима неверниците смятат, че моите раби ще приемат за покровители други, освен Мен? Ние приготвихме Ада като обиталище на неверниците.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-103
18/ал-Кахф-103: Кажи им: “Да ви известя ли за най-губещите по деяния?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-104
18/ал-Кахф-104: Те са онези, чието старание в земния живот се погубва, а те си мислят, че вършат добри дела?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-105
18/ал-Кахф-105: Те са онези, които отхвърлят знаменията на своя Господ и срещата с Него (на сливането на духа с Лика приживе). Техните деяния се провалиха и не ще им отдадем тежест в Деня на възкресението.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-106
18/ал-Кахф-106: Възмездието за тях е­ Адът, ­ защото скриваха (отхвърляха) Моите знамения и се подиграваха с тях и с Моите пратеници.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-107
18/ал-Кахф-107: А онези, които вярват (пожелават да срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата), техни ще са градините на Фирдаус.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-108
18/ал-Кахф-108: Там ще пребивават вечно и никога не ще пожелаят да се преместят от там.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-109
18/ал-Кахф-109: Кажи им: “Дори морето да е от мастило, за (да се записват) словата на моя Господ, морето ще се изчерпи, преди да се изчерпят словата на моя Господ, дори и да добавяме по толкова.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-110
18/ал-Кахф-110: Кажи им: “Аз съм само човек като вас, но ми се разкрива, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата (приживе с Лика) на своя Господ, да върши праведни дела (с които да изчиства пороците от душата си) и в служенето си на своя Господ никого (и нищо) да не съдружава с Него!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: