ас-Саджда, Сура Поклонът (Коран: Сура 32-ас-Саджда)

32/ас-Саджда-1: Eлиф лям мим., 32/ас-Саджда-2: Тeнзилул китаби ля рeйбe фихи мин рaббил алeмин(алeминe)., 32/ас-Саджда-3: Eм йeкулунeфтeрах(йeкулунeфтeраху), бeл хууeл хaкку мин рaббикe ли тунзирe кaумeн ма eтахум мин нeзирин мин кaбликe лeaллeхум йeхтeдун(йeхтeдунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ас-Саджда, Сура Поклонът (Коран: Сура 32-ас-Саджда)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-1
32/ас-Саджда-1: Алиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-2
32/ас-Саджда-2: Низпославането на Книгата, в която няма съмнение, е от Господа на световете.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-3
32/ас-Саджда-3: Или казват: “Тя е измислица от него!” И не, тя е истината, дошла от твоя Господ. И за да предупредиш с Нея народ, при който дотогава не е идвал друг предупредител (пророк), надявайки се да бъдат напътени.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-4
32/ас-Саджда-4: И Аллах сътвори небесата, земята и всичко между тях за шест дни. После се въздигна Той на Трона (сътвори Трона и се настани там). И няма освен Него друг покровител или застъпник за вас. Не ще ли проумеете все още?
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-5
32/ас-Саджда-5: Той управлява повелите (всичко, което идва и се връща при Аллах) от небето до земята, после те се въздигат към Него за един Ден, (а времето за един ден е) колкото хиляда години, според вашето броене (на земята).
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-6
32/ас-Саджда-6: И Той е знаещия и неведомото (скритото), и явното, Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-7
32/ас-Саджда-7: И Който Сътвори всяко нещо съвършено и започна сътворяването на човека отначало с (влажна) глина.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-8
32/ас-Саджда-8: После Сътвори потомството му от капка нищожна вода (сперма).
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-9
32/ас-Саджда-9: После (Аллах) го осъразмери и му вдъхна (във физическото тяло) от Своя дух и отреди за вас слуха (механизма за чуване) и зрението (механизма за виждане), и проницателността (механизма за проумяване). А толкова малко сте признателни!
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-10
32/ас-Саджда-10: И казаха : “Нима след като се изгубим в земята (вътре в нея), наистина ще бъдем неизбежно сътворени наново?” И не, те са отричащите срещата със своя Господ.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-11
32/ас-Саджда-11: Кажи им: “Ще ви умъртви Ангелът на смъртта, на който сте възложени. И после към вашия Господ ще бъдете върнати.”
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-12
32/ас-Саджда-12: И да бе видял как престъпниците свеждат глави пред своя Господ и казват: “Господи наш, видяхме и чухме! Върни ни вече обратно (на земятат), за да сторим праведни дела! Ние наистина вече сме убедени.”
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-13
32/ас-Саджда-13: А ако пожелаехме, наистина щяхме да дадем на всяка душа нейното напътствие (да напътим всички). Но се потвърди Моето Слово, че наистина ще напълня изцяло Ада с джинове и хора.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-14
32/ас-Саджда-14: Тогава вкусете (мъчението), защото бяхте забравили Деня на срещата си (с Лика на Аллах)! И наистина и Ние ви Забравихме. И сега вкусете вечното мъчение заради онова, което сте извършили!”
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-15
32/ас-Саджда-15: A вярващите в Нашите знамения са онези, които щом им се споменат (знаменията), падат, свеждайки чела до земята и прославят с възхвала своя Господ, и не се възгордяват.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-16
32/ас-Саджда-16: И напускат постелите си (стават от леглата си), и зоват своя Господ със страх и копнеж, и раздават от онова, което сме им дали.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-17
32/ас-Саджда-17: И вече никоя душа (никой) не знае като въздаяние за това, което са вършили, каква радост е скрита за тях.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-18
32/ас-Саджда-18: Тогава нима вярващия е като онзи, който е нечестивец? Не, те не може да са равни.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-19
32/ас-Саджда-19: И вярващите (пожелалите да достигнат Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (прочистващи пороците от душата), техни са Градините Мева на Рая за онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-20
32/ас-Саджда-20: А на нечестивците мястото им е Огънят. И всеки път, когато поискат да излязат от него, биват връщани там. И им се казва: “Вкусете мъчението на Огъня, което взимахте за лъжа!”
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-21
32/ас-Саджда-21: И ще им дадем неизбежно да вкусят от близкото мъчение преди да дойде най-голямото, надявайки се да се покаят (да пожелаят Лика приживе).
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-22
32/ас-Саджда-22: И кой е по-голям угнетител от онзи, който като му напомнят за знаменията на Господа се отвръща от тях? Наистина Ние ще отмъстим на престъпниците.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-23
32/ас-Саджда-23: И дадохме на Муса (Моисей) Писание. И след това ти не се съмнявай в срещата с Него (в срещата на духа с Лика на Аллах)! И я сторихме (Тората) пътеводител и напътствие на синовете на Израел.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-24
32/ас-Саджда-24: И сторихме от тях водители, напътсващи по наша повеля към Нас, затова, че са търпеливи и убедени до крайност в Нашите знамения.
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-25
32/ас-Саджда-25: И наистина в Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което бяха в разногласие (за правотата им).
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-26
32/ас-Саджда-26: И нима не ги напътихме? А колко поколения преди тях погубихме? (Сега) те се намират в техните земи. Наистина в това има знамения (доводи). Не ще ли се вслушат вече?
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-27
32/ас-Саджда-27: И не виждат ли, че Ние насочваме водата към сухата земя, и сторваме с нея там да растат жита. И те и техният добитък ядат от тях. Не ще ли прозрат вече?
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-28
32/ас-Саджда-28: А питат : “Щом говорите истината, тогава кога ще бъде тази равносметка?”
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-29
32/ас-Саджда-29: Кажи им :“За отричащтите (които отричат, не желаят Лика на Аллах) в Деня на равносметката няма полза от вярата им и не ще има отсрочка за тях.”
Слушайте Коран: 32/ас-Саджда-30
32/ас-Саджда-30: Тогава отдръпни се от тях и чакай! Наистина и те чакат.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: