Локман, Сура Локман (Коран: Сура 31-Локман)

31/Локман-1: Eлиф лям мим., 31/Локман-2: Тилкe аятул китабил хaким(хaкими)., 31/Локман-3: Худeн уe рaхмeтeн лил мухсинин(мухсининe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Локман, Сура Локман (Коран: Сура 31-Локман)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 31/Локман-1
31/Локман-1: Алиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 31/Локман-2
31/Локман-2: Тoва са знаменията на мъдрата Книга.
Слушайте Коран: 31/Локман-3
31/Локман-3: Напътствие и милост за благодетелните е.
Слушайте Коран: 31/Локман-4
31/Локман-4: Те са, които отслужват молитвата и дават милостиня, и са убедените за сетния ден (срещата с Лика).
Слушайте Коран: 31/Локман-5
31/Локман-5: Тези са напътените от Господа и именно те са сполучилите.
Слушайте Коран: 31/Локман-6
31/Локман-6: А сред хората някои приемат празните слова и в неведение се мъчат да отклоняват от пътя на Аллах и се подиграват. За тези има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 31/Локман-7
31/Локман-7: И когато Нашите знамения му бъдат четени, той се отвръща високомерно, сякаш не ги чува, сякаш е оглушал. Тогава възвести (предупреди) го за болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 31/Локман-8
31/Локман-8: А за вярващите (желаещи да достигнат Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците от душите си) са Градините Наим на Рая.
Слушайте Коран: 31/Локман-9
31/Локман-9: (И те) там ще пребивават вечно. Истинно е обещанието на Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 31/Локман-10
31/Локман-10: Сътвори Той небесата без опора и положи върху земята непоклатими планини, за да не се люлее. Сътвори и пръсна по нея всякакви животни. И изсипахме вода от небето, и така накарахме с нея да поникват всякакви полезни видове растения.
Слушайте Коран: 31/Локман-11
31/Локман-11: Това е творението на Аллах. Тогава покажете ми какво са сътворили другите, освен Него! И не, наистина угнетителите са в явна заблуда.
Слушайте Коран: 31/Локман-12
31/Локман-12: И кълна се, че дадохме на Лукман мъдростта за да бъде признателен към Аллах! И който е признателен, то той е признателен само за собствената си душа. А който е неблагодарен, то Аллах е над всяка нужда (няма нужда от ничия признателност), Всеславен.
Слушайте Коран: 31/Локман-13
31/Локман-13: И бе казал Лукман на сина си (поучавайки го): “О, синко мой, не съдружавай други с Аллах! Наистина съдружаването е един огромен гнет.”
Слушайте Коран: 31/Локман-14
31/Локман-14: И повелихме (отредихме) Ние на човека да се грижи за родителите си. И носи го майка му с бреме. И отделянето му от мляко е две години. Бъди признателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен.
Слушайте Коран: 31/Локман-15
31/Локман-15: А ако те принуждават да съдружаваш с Мен онова, за което нямаш знание, не им се покорявай! И бъди добър с тях в земния живот, и следвай пътя на онзи, който се е насочил (устремил да отдаде духа си на Аллах) към Мен! После завръщането ви е при Мен и тогава ще ви известя какво сте вършили.
Слушайте Коран: 31/Локман-16
31/Локман-16: “О, синко мой, наистина то (делото ти), дори и да е с тежест на синапено зърно, и да е в скала, или да е на небесата, или на земята, Аллах ще (ти) го покаже (в Съдния ден). Наистина Аллах е Всепроникващ, Сведущ.
Слушайте Коран: 31/Локман-17
31/Локман-17: О, сине мой, отслужвай молитвата и повелявай доброто, и забранявай порицаваното, и бъди търпелив към онова, което те сполети! Наистина това са от делата, които трябва да бъдат изпълнени.
Слушайте Коран: 31/Локман-18
31/Локман-18: И не се отвръщай от хората (възгордявайки се), и не върви по земята с високомерие! Наистина Аллах не обича нито горделивте, нито самохвалците.
Слушайте Коран: 31/Локман-19
31/Локман-19: И бъди умерен в своята походка, и снижавай своя глас (говори с тих глас)! Наистина най-противният от гласовете е този на магарето.
Слушайте Коран: 31/Локман-20
31/Локман-20: Нима не виждате, как Аллах подчини всичко на небесата и всичко на земята на вас? И завърши явната и скритата Си благодат над вас. А някои от хората (все още) спорят за Аллах, без да имат нито знание, нито напътстващо и просветляващо Писание.
Слушайте Коран: 31/Локман-21
31/Локман-21: И когато им се каже: “Следвайте низпосланото (Писанието) от Аллах!”,те казват: “Не, ние ще следваме онова (идолите), с което заварихме предците си.” Дори и ако сатаната ги зове към мъчението на Пламъците ли?
Слушайте Коран: 31/Локман-22
31/Локман-22: А който отдаде тялото си (физическото) нa Aллах като благодетелен, то той се е захванал за най-здравата връзка. И при Аллах е завръщането на делата.
Слушайте Коран: 31/Локман-23
31/Локман-23: А който отрича, тогава не се наскърбявай на неверието му! И тяхното завръщане е към Нас и така ще им известим какво са вършили. Обезателно Аллах знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 31/Локман-24
31/Локман-24: И даваме малко наслада, а после ще бъдат подложени на тежко мъчение.
Слушайте Коран: 31/Локман-25
31/Локман-25: И ако ги питаш кой е сътворил небесата и земята, непременно ще рекат: “Аллах!” Кажи им:“Слава на Аллах!” Ала повечето от тях не осъзнават.
Слушайте Коран: 31/Локман-26
31/Локман-26: На Аллах принадлежи всичко на небесата и на земята. И Аллах е Пребогатия, Всеславния.
Слушайте Коран: 31/Локман-27
31/Локман-27: И ако всички дървета на земята биха станали писалки и морето (мастило) и после да бяха прибавени още седем морета, нямаше да се изчерпят словата на Аллах. Наситина Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 31/Локман-28
31/Локман-28: Вашето сътворяване и възкресяване (отново) е само като сътворяването (и възкресяването) на една душа. Наистина Аллах е Всечуващ, Всезрящ.
Слушайте Коран: 31/Локман-29
31/Локман-29: Нима не видя? Как Аллах въвежда нощта в деня и деня в нощта, и подчини слънцето и луната, всяко да се движи (по орбити) до определен срок. И наситина Аллах е сведущ за вашите дела.
Слушайте Коран: 31/Локман-30
31/Локман-30: Така е, защото Аллах е Истината и всичко, що се зове вместо Него, е лъжа. Наистина Аллах е Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 31/Локман-31
31/Локман-31: Нима не виждаш как корабите плават по морето с милостта на Аллах? И това е за да ви покаже Той от Своите знамения. Наистина в това има знамения за всеки многотърпелив и признателен.
Слушайте Коран: 31/Локман-32
31/Локман-32: И щом ги покрият вълните като тъмни сенки, зоват Аллах, предани Нему във вярата. А щом Той ги спаси и изведе на сушата, някои от тях стават въздържани. И освен много изменните и много неблагодарните, други не отричат с упорство знаменията ни.
Слушайте Коран: 31/Локман-33
31/Локман-33: О, хора, станете притежатели на таква (богобоязливи; бойте се да не изгубите милостта на вашия Господ) и се страхувайте от Деня, в който баща не ще бъде от полза на своя син, нито сина ще бъде от полза на своя баща! Наистина обещанието на Аллах е истинно. Тогава да не ви подмами земният живот и също най-измамният (Сатаната) да не ви подмами с Аллах!
Слушайте Коран: 31/Локман-34
31/Локман-34: Несъмнено знанието за Часа (за Съдния ден) е при Аллах. И Той изсипва дъжда и знае какво има в утробите. И никой не може да знае какво ще спечели утре, и никой не знае къде по земята ще умре. Наистина Аллах е Всезнаещ, Сведущ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: