ат-Талак, Сура Разводът (Коран: Сура 65-ат-Талак)

65/ат-Талак-1: Я eйюхeн нeбийю иза тaллaктумун нисаe фe тaлликухуннe ли иддeтихиннe уe aхсул иддeх(иддeтe), уeттeкуллахe рaббeкум, ла тухриcухуннe мин буютихиннe уe ла яхруcнe илла eн йe’тинe би фахишeтин мубeйинeх(мубeйинeтин), уe тилкe худудуллах(худудуллахи), уe мeн йeтeaддe худудaллахи фe кaд зaлeмe нeфсeх(нeфсeту), ла тeдри лeaллaллахe юхдъсу бa’дe заликe eмра(eмрeн)., 65/ат-Талак-2: Фe иза бeлaгнe eceлeхуннe фe eмсикухуннe би мa’руфин eуфарикухуннe би мa’руфин уe eшхиду зeуeй aдлин минкум уe eкимуш шeхадeтe лиллях(лилляхи), заликум юaзу бихи мeн канe ю’мину билляхи уeл йeумил ахир(ахири), уe мeн йeттeкъллахe йec’aл лeху мaхрecа(мaхрeceн)., 65/ат-Талак-3: Уe йeрзукху мин хaйсу ла яхтeсиб(яхтeсибу), уe мeн йeтeуeккeл aлаллахи фe хууe хaсбух(хaсбуху), иннaллахe балигу eмрих(eмрихи), кaд ceaлaллаху ли кулли шeй’ин кaдра(кaдрeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Талак, Сура Разводът (Коран: Сура 65-ат-Талак)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 65/ат-Талак-1
65/ат-Талак-1: О, Пророче, ако се развеждате с жените си, развеждайте се с тях в срок, затова и пресмятайте срока, и бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта на Аллах), вашия Господ! И не ги пропъждайте от домовете им, и те да не излизат, освен ако са сторили явна скверност. Ето това са границите на Аллах. А който престъпва границите на Аллах, той угнетява само своята душа. Откъде да знаеш, Аллах може да породи след това и нещо ново.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-2
65/ат-Талак-2: И когато жените изпълнят своя срок, задръжте ги с добро или ги напуснете с добро! И вземете за свидетели двама справедливи мъже измежду вас! И свидетелствайте в името на Аллах! Това е наставление за онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден. За онзи, който е притежател на таква към Аллах (който се бои да не изгуби милостта на Аллах), Той ще стори изход за него.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-3
65/ат-Талак-3: И ще му даде препитание от там, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. И Аллах наистина осъществява Своята повеля. Аллах определи мярка (съдба) за всяко нещо.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-4
65/ат-Талак-4: И ако се съмнявате от жените си, които имат прекъсване на месечното си кръвотечение, то тогава срокът им е три месеца, (също) и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. И за онзи, който е притежател на таква към Аллах (който се бои да не изгуби милостта на Аллах), Той ще облекчи неговото дело.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-5
65/ат-Талак-5: Ето това е повелята на Аллах към вас.И онзи, който стане притежател на таква към Аллах (който желае милостта на Аллах), Той ще покрие лошите му постъпки (греховете) и ще увеличи неговата награда.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-6
65/ат-Талак-6: И ги настанявайте там, където и вие живеете, според своите възможности, и не им навреждайте, за да ги притесните! А ако са бременни, харчете (издържайте ги) за тях, докато родят! А ако кърмят децата ви, дайте им тяхната отплата и се разберете с добро! А ако не се разберете - да кърми друга тогава.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-7
65/ат-Талак-7: Заможният да даде според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил! И Аллах възлага на всеки само според онова, което му е дал. Аллах ще стори облекчение след трудността ви.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-8
65/ат-Талак-8: И колко селища (държави) се възпротивиха на повелята на своя Господ и на Неговите пратеници, и затова им подирихме строга сметка, и ги мъчихме с ужасно мъчение.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-9
65/ат-Талак-9: И вкусиха те пагубността на своето дело. И последицата на делото им бе загуба.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-10
65/ат-Талак-10: Аллах приготви за тях сурово мъчение. О, вярващи праведници! Затова бъдете притежатели на таква към Аллах (с по-висша степен на такава). И Аллах ви низпосла напомнянето( Корана).
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-11
65/ат-Талак-11: И пратеникът чете и учи на знаменията на Аллах, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах преди смъртта) и правят добри дела (изчистват пороците от душите си). И онези, които вярват така в Аллах и вършат праведните (за изчистване на пороците) дела, Той ще ги въведе в Градините на Рая, сред които текат реки. Там ще пребивават вечно. И Аллах (Лика му) е най-хубавият дар за него (за пратеника).
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-12
65/ат-Талак-12: Аллах е, Който сътвори седем небеса, и още толкова земи (седем подземни свята). И повелята му се спусна сред тях (между небесата и земите), за да узнаете, че Аллах за всяко нещо има сила и е обградил със Своето знание всяко нещо, повелята му постоянно идва между тях (между небесата и земите).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: