ал-Муджадала 1-6, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-542)

ал-Муджадала: 58/ал-Муджадала-1, 58/ал-Муджадала-2, 58/ал-Муджадала-3, 58/ал-Муджадала-4, 58/ал-Муджадала-5, 58/ал-Муджадала-6, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-542, ал-Муджадала 1-6
direction_left
direction_right

ал-Муджадала

Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-1
58/ал-Муджадала-1: Чу Аллах думите на онази, която спореше с теб за своя съпруг и се оплака на Аллах (от него). Аллах чу вашия разговор. И наистина Аллах е всeчуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-2
58/ал-Муджадала-2: На онези от вас, които изоставят жените си (обръщат им гръб), ­те (жените им) не са им майки. Майки са им само онези, които са ги родили. Те наистина изричат отричащи и скверни думи и по такъв начин извършват грях. Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-3
58/ал-Муджадала-3: Онези, които (така) изоставят жените си, а после си връщат назад думите. Те тогава трябва да освободят роб, преди да са ги докоснали. С това бивате поучавани (съветвани за това как трябва да постъпите). Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-4
58/ал-Муджадала-4: А който не може да намери да освободи роб или наложница, тогава да пости два поредни месеца, преди да се докоснат. А който не е в състояние да пости, да нахрани шестдесет нуждаещи се. Това е, защото вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник. Тези са границите на Аллах. А за неверниците има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-5
58/ал-Муджадала-5: Онези, които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник (за границите сложени от тях), ще бъдат сломени, както бяха сломени и онези преди тях. И низпослахме ясни знамения, и за неверниците има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-6
58/ал-Муджадала-6: В този ден Аллах ще ги възкреси всички. После ще ги извести за техните дела. Аллах (едно по едно) пресметна (записа) забравеното от тях. Аллах на всяко нещо е свидетел.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: