ал-Мумтахана 1-5, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-549)

ал-Мумтахана: 60/ал-Мумтахана-1, 60/ал-Мумтахана-2, 60/ал-Мумтахана-3, 60/ал-Мумтахана-4, 60/ал-Мумтахана-5, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-549, ал-Мумтахана 1-5
direction_left
direction_right

ал-Мумтахана

Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-1
60/ал-Мумтахана-1: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах преди смъртта), не взимайте за ближни Моите и вашите врагове! И въпреки, че те отрекоха истината, която дойде при вас, вие продължавате да дружите с тях. И прогонват Пратеника и вас от домовете ви, защото вярвате в Аллах, вашия Господ. И ако сте излезли на борба, по Моя път, и се стремите към Моето благоволение (и въпреки това) защо им показвате обич и им споделяте тайни. А Аз най-добре знам какво спотайвате и какво показвате. И който от вас направи това, тогава той се е отклонил от правия път (водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-2
60/ал-Мумтахана-2: И ако ви надвият, ще ви станат врагове и ще протегнат със злоба ръцете и езиците си към вас. И искрено желаят само да отричате Аллах.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-3
60/ал-Мумтахана-3: И не ще ви помогнат нито вашите роднини, нито вашите деца в Деня на възкресението. Той ще ви раздели. И Аллах е зрящ за вашите дела.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-4
60/ал-Мумтахана-4: Хубав пример за вас са Ибрахим (Абрахам) и онези, които бяха заедно с него, когато казаха на своя народ: “Настрани сме от вас и от онова, на което служите вместо на Аллах, и ви отхвърляме. И ще има гняв и вражда помежду ни, докато не повярвате в единството на Аллах.” И Ибрахим към баща си: “Ще моля за твоето опрощение, но нямам власт да се застъпя за теб пред идващото от Аллах. Господи наш, на Теб се уповаваме и към Теб се насочихме, и към Теб е завръщането.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-5
60/ал-Мумтахана-5: Господи наш, не ни подлагай на изпитание чрез неверниците и ни прости! Господи наш, наистина Ти си Всемогъщ, Премъдър”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: