ал-Джума 1-8, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-553)

ал-Джума: 62/ал-Джума-1, 62/ал-Джума-2, 62/ал-Джума-3, 62/ал-Джума-4, 62/ал-Джума-5, 62/ал-Джума-6, 62/ал-Джума-7, 62/ал-Джума-8, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-553, ал-Джума 1-8
direction_left
direction_right

ал-Джума

Слушайте Коран: 62/ал-Джума-1
62/ал-Джума-1: И всичко на небесата и всичко на земята прославя (споменава) Аллах, (и Той е) Владетеля, Пресветия, Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 62/ал-Джума-2
62/ал-Джума-2: Той е, Който проводи при неграмотните Пратеник измежду тях, да им чете Неговите знамения и да ги пречисти (пороците от душите им), и да ги учи на Книгата (Корана), и на мъдростта, а преди (когато не бяха пожелали да достигнат Аллах) те наистина бяха в явна заблуда.
Слушайте Коран: 62/ал-Джума-3
62/ал-Джума-3: И при други, освен тях, които още не са ги последвали... Той е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 62/ал-Джума-4
62/ал-Джума-4: Това е благодатта на Аллах. Дарява я Той, комуто пожелае. И Аллах е Владетелят на великата благодат.
Слушайте Коран: 62/ал-Джума-5
62/ал-Джума-5: Онези, които бяха натоварени с Тората (със знаменията в нея), а после не понесоха товара, приличат на магаре, носещо книги. Колко лош е примерът на хората, които взимат за лъжа знаменията на Аллах. Аллах не напътва хората - угнетители.
Слушайте Коран: 62/ал-Джума-6
62/ал-Джума-6: Кажи им : “О, юдеи, щом твърдите, че (само) вие сте ближните на Аллах, без другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 62/ал-Джума-7
62/ал-Джума-7: Ала не я възжелават никога, заради онова, което със своите ръце са сторили отпреди. И Аллах знае най-добре угнетителите.
Слушайте Коран: 62/ал-Джума-8
62/ал-Джума-8: Кажи им:“Смъртта, от която бягате, непременно ще ви срещне. После ще бъдете върнати при Знаещия неведомото и явното, и Той ще ви извести какво сте вършили.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: