ал-Мумин, Сура Притежател на вярата (Коран: Сура 40-ал-Мумин)

40/ал-Мумин-1: Ха мим., 40/ал-Мумин-2: Тeнзилул китаби минaллахил aзизил aлим(aлими). , 40/ал-Мумин-3: Гафириз зeнби уe кабилит тeуби шeдидил икаби зит тaул(тaули), ля иляхe илля хууe, илeйхил мaсир(мaсиру).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мумин, Сура Притежател на вярата (Коран: Сура 40-ал-Мумин)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-1
40/ал-Мумин-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-2
40/ал-Мумин-2: Низпославането на тази Книга е от Аллах, Всемогъщия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-3
40/ал-Мумин-3: (Той е) Опрощаващия греховете и Приемащия покаянието, Строгия в наказанието, Владетелят на благодатта и добродетелта. Няма друг Бог освен Него. При Него е завръщането.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-4
40/ал-Мумин-4: Само неверниците спорят за знаменията на Аллах. И да не те подвежда оживлението им по земята.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-5
40/ал-Мумин-5: Преди тях и народът на Нух (Ной), и други групи след него отрекоха (своите пратеници). И общностите връхлитаха, за да премахнат пратениците си, и се бореха с лъжа да унищожат истината. Накрая Аз ги сграбчих и какво бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-6
40/ал-Мумин-6: И ето така се изпълни словото на твоя Господ за неверниците. Те са обитателите на Огъня.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-7
40/ал-Мумин-7: Ангелите, които държат Трона, и онзи, който е около него (водителят на времето), прославят с възхвала своя Господ и вярват в Него, и (от Аллах) молят опрощение за вярващите: “Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание. Опрости (обърни греховете им в добрини) онези, които се покаят (пред водител проводен от Теб) и следват Твоя път, и ги опази от мъчението на Ада!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-8
40/ал-Мумин-8: Господи наш, и въведи ги в Градината Адн на Рая, която си обещал на тях и на праведниците сред бащите им и съпругите им, и потомците им! И наистина Ти си Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-9
40/ал-Мумин-9: И опази ги от злините! И когото опазиш от злините в този Ден, него си помилвал. Ето това е великото спасение.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-10
40/ал-Мумин-10: На неверниците неизбежно ще се прогласи: “Гневът на Аллах към вас е по-голям от вашия гняв (помежду ви), защото бяхте позовани към вярата, а вие я отхвърляхте.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-11
40/ал-Мумин-11: Ще рекат (неверниците): “Господи наш, Ти ни умъртви два пъти и ни съживи два пъти. И вече признаваме своите грехове. Няма ли път за спасение (от тук)?”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-12
40/ал-Мумин-12: Това е, защото като бяхте позовани на Единственния Аллах, вие не повярвахте, а когато се съдружаваше (с Аллах) вярвахте. А отсъждането вече е на Аллах, Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-13
40/ал-Мумин-13: Той е, Който ви показва Своите знамения и спуска за вас препитание от небето. Но се поучава само онзи, който се е обърнал към Аллах.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-14
40/ал-Мумин-14: Тогава зовете към Аллах, предани Нему във вярата, дори неверниците да възненавиждат това.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-15
40/ал-Мумин-15: Аллах , който е Въздигащият степените и Владетелят на Трона, по Своя повеля праща над когото пожелае (да слее с Лика Си) от Своите раби (които са пожелали Лика Му) Дух (духа на водителя на времето), за да предупреди (духа на пожелалия Лика) за Деня на срещата с Аллах. ­
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-16
40/ал-Мумин-16: Деня, в който ще се покажат и нищо от тях не ще бъде скрито от Аллах. На кого е в този ден владението? ­ На Аллах, Единосъщия, Покоряващия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-17
40/ал-Мумин-17: Днес ще се въздаде на всяка душа за онова, което е придобила. Днес няма угнетяване. И наистина Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-18
40/ал-Мумин-18: Предупреди ги за наближаващия Ден. Тогава, спотаили ужас, сърцата ще са в гърлото им! За угнетителите не ще има нито близък приятел, нито застъпник, на когото да му се приеме застъпничеството.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-19
40/ал-Мумин-19: Знае Той (Аллах) скришните погледи и онова, което гърдите спотайват.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-20
40/ал-Мумин-20: Аллах отсъжда справедливо, а онези, които призовават вместо Него, нищо не могат да отсъдят. Аллах е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-21
40/ал-Мумин-21: И не обикалят ли те по земята, та да видят какво се бе случило на онези преди тях? Те бяха по-силни и с повече неща от тях. Но Аллах ги сграбчи заради греховете им и нямаше кой да ги защити от Него.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-22
40/ал-Мумин-22: Това е, защото те отричаха пратениците си, които им носеха ясни знаци, затова и Аллах ги сграбчи. И наистина Той е Всесилен и Строг в наказанието.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-23
40/ал-Мумин-23: И наистина, Муса (Моисей) го изпратихме с Нашите знамения и с явен довод (доказателство, писание, чудо).
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-24
40/ал-Мумин-24: При Фараона и Хаман, и Карун (го пратихме), а те рекоха: “Магьосник, измамник!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-25
40/ал-Мумин-25: И когато им донесе той истината от Нас, рекоха: “Убийте ги онези, които са вярващи заедно със синовете им и пощадете жените им!” Но коварството на неверниците винаги е напразно.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-26
40/ал-Мумин-26: И рече Фараонът: “Оставете ме да убия Муса (Моисей) и нека зове той своя Господ! Страхувам се да не промени вашата вяра или да не донесе развала по земята.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-27
40/ал-Мумин-27: И рече Муса (Моисей): “Опазил ме моят Господ, който е и вашият Господ от всеки горделивец, който не вярва в Деня на равносметката.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-28
40/ал-Мумин-28: И един вярващ мъж от рода на Фараона, който скриваше своята вяра, каза: “Нима ще убиете човек, защото казва: “Моят Господ е Аллах”, и при това дошъл с ясни знаци (доказателства) от Господа? Ако е лъжец, в негов ущърб е лъжата му. Но ако казва истината, ще ви сполети нещо от онова, с което ви заплашва. И наистина Аллах не напътва към Себе Си, никой от престъпващите и измамниците.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-29
40/ал-Мумин-29: (И каза човекът): „О, народе мой, днес властта е във ваши ръце, господствате по земята, но кой ще ви защити от наказанието на Аллах, ако то ни връхлети?” Рече Фараонът: “Аз ви показвам само каквото виждам. И неще ви насочвам, освен пътя водещ към усъвършенстване.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-30
40/ал-Мумин-30: И рече вярващият човек: “О, народе мой, страхувам се за вас (да не ви сполети) от ден като деня на мъчението (деня на на разделените на общности).­
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-31
40/ал-Мумин-31: Както се случи с народа на Нух (Ной) и адитите, и самудяните, и онези след тях. И Аллах не желае гнет за рабите си.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-32
40/ал-Мумин-32: О, народе мой, страхувам се за вас от Деня на призива (деня на страшния съд). ­
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-33
40/ал-Мумин-33: Деня, в който ще обърнете гръб в бягство и за вас не ще има защитник от Аллах. А когото Аллах остави в заблуда, за него няма вече напътстващ.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-34
40/ал-Мумин-34: И несъмнено по-рано Юсуф (Йосиф) ви донесе ясни знаци (доказателства), но продължихте да се съмнявате в онова, което ви е донесъл. Когато умря, казахте: “Аллах не ще проводи след него пратеник.” Така Аллах оставя в заблуда всеки престъпващ, съмняващ се.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-35
40/ал-Мумин-35: Те са, които оспорват знаменията на Аллах, без да са получили довод. Огромен стана гневът на Аллах и на вярващите (желаещи да срещнат Лика на Аллах). Така Аллах запечатва (за да не се отвори) сърцето на всеки горделив, надменен.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-36
40/ал-Мумин-36: И рече Фараонът: “О, Хаман, построй ми кула, за да достигна до пътищата (целите)”.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-37
40/ал-Мумин-37: “Пътищата на небесата, и така може да зърна и бога на Муса (Моисей)! Несъмнено аз мисля, че той е лъжец.” Така бе разкрасено за Фараона лошото му деяние и бе отклонен от пътя. И коварството на Фараона не бе нищо друго освен заблуда.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-38
40/ал-Мумин-38: И рече вярващия човек: “О, народе мой, следвайте ме, за да ви насоча по пътя на усъвършенстването!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-39
40/ал-Мумин-39: О, народе мой, земният живот е само (временно) наслаждение, а отвъдният е Домът на вечността!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-40
40/ал-Мумин-40: Който върши зло, ще му се въздаде само колкото него. А онези мъжете и жените, които вършат праведни дела (прочистващи душевните пороци), те са вярващите и тези ще влязат в Рая и ще бъдат наградени там безмерно.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-41
40/ал-Мумин-41: О, народе мой, какво е това държание към мен, аз ви зова към спасението, а вие ме зовете към Огъня?
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-42
40/ал-Мумин-42: Вие ме зовете към отричането на Аллах и към съдружаването с Него на онова, за което нямам знание, а аз ви зова към Всемогъщия, Многоопрощаващия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-43
40/ал-Мумин-43: Няма власт онова, към което ме зовете, няма той (идолът) (право) да зове нито в земния живот, нито в отвъдния. Наистина нашето завръщане е към Аллах, и наистина престъпващите са обитателите на Огъня.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-44
40/ал-Мумин-44: И ще си припомните скоро за това, което ви казвам. Аз поверявам своето дело на Аллах. Аллах е всезрящ за рабите си.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-45
40/ал-Мумин-45: И го опази Аллах от злините, които те замисляха за него. И лошо мъчение обгради рода на Фараона.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-46
40/ал-Мумин-46: В огъня ще бъдат полагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът ще се каже: “Въведете семейството на Фараона в най-суровото мъчение!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-47
40/ал-Мумин-47: И тогава ще се препират в Огъня, и слабите ще рекат на онези, които се големееха: “Ние наистина ви следвахме. Сега ще можете ли да отмахнете от нас поне част от Огъня?”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-48
40/ал-Мумин-48: Онези, които се големееха, ще рекат: “Ние всички сме в него (в огъня). Аллах отсъди вече между рабите Си.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-49
40/ал-Мумин-49: И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи мъчението поне за един ден!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-50
40/ал-Мумин-50: (Но те) ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясни знаци?” Ще рекат: “Да, дойдоха!” (А пазителите): “Зовете (молете се) тогава вие!” Но зовът на неверниците е напразно.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-51
40/ал-Мумин-51: И наистина Ние подкрепяме Нашите пратеници и вярващите (желаещите да срещнат Лика на Аллах) в земния живот и в Деня, когато свидетелите ще се изправят.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-52
40/ал-Мумин-52: В Деня, когато на угнетителите не ще помогнат оправданията им, над тях е проклятието и за тях е Лошото обиталище.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-53
40/ал-Мумин-53: И дадохме на Муса (Моисей) напътствието. И оставихме в наследство на синовете на Исраил Писанието.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-54
40/ал-Мумин-54: Като напътствие и напомняне за улул елбаб (притежателите на тайните).
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-55
40/ал-Мумин-55: Затова бъди търпелив и несъмнено обещанието на Аллах е истина. Моли опрощение за своите грехове! И прославяй с възхвала своя Господ сутрин и вечер!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-56
40/ал-Мумин-56: И онези, които спорят за знаменията на Аллах, без да е дошъл при тях довод, имат в сърцата си само високомерие, с което не ще достигнат (Аллах). Затова при Аллах търси убежище! Той наистина е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-57
40/ал-Мумин-57: Сътворяването на небесата и на земята е по-голямо от сътворяването на хората. Ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-58
40/ал-Мумин-58: И не са равни слепецът и зрящият, нито онези, които вярват и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) и злосторниците (не са равни)­. Колко малко се поучавате.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-59
40/ал-Мумин-59: И наистина Часът (големият Ден), за който няма съмнение непременно ще дойде. Ала повечето хора не вярват.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-60
40/ал-Мумин-60: И рече нашият Господ: “Зовете Ме и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие не желаят да са Мои раби, наистина ще влязат в Ада унизени!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-61
40/ал-Мумин-61: Аллах е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея, и деня ­светъл. Наистина Аллах е владетелят на благодатта за хората. Ала повечето хора са непризнателни.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-62
40/ал-Мумин-62: Това е Аллах, вашият Господ, Творецът на всяко нещо. Няма друг Бог освен Него. Как тогава бивате подлъгвани!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-63
40/ал-Мумин-63: Така се подлъгват онези, които отхвърлят знаейки и с упортство знаменията на Аллах.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-64
40/ал-Мумин-64: Аллах е, Който стори за вас от земята обиталище и от небето ­свод, и ви даде образ, и направи образа ви превъзходен, и ви дава препитание от чисти блага. Това е Аллах, вашият Господ. Благословен е Аллах, Господът на световете!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-65
40/ал-Мумин-65: Той е Вечноживия. Няма друг Бог, освен Него, затова Него зовете, предани Нему във вярата! Слава на Аллах, Господа на световете!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-66
40/ал-Мумин-66: Кажи им: “Забрани ми се да служа на онези, които вие зовете вместо Аллах, след като при мен дойдоха ясни знаци от моя Господ. И ми бе повелено да се отдам на Господа на световете (да отдам духа, физическото си тяло, душата и волята си на Аллах).”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-67
40/ал-Мумин-67: Той е, Който ви сътвори от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после ви изважда като деца, после ви оставя да стигнете зрелостта си, после да остареете, но някои от вас умират преди това. И (ви оставя Той) да стигнете определен срок, надявайки се да проумеете.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-68
40/ал-Мумин-68: Той е, Който съживява и умъртвява. И щом отсъди нещо, му казва само: “Бъди!” И то веднага става.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-69
40/ал-Мумин-69: Нима не видя онези, които спорят за знаменията на Аллах? Как биват отклонявани!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-70
40/ал-Мумин-70: Te са, които взеха за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Нашите пратеници. Но много скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-71
40/ал-Мумин-71: Ще бъдат влачени с окови и вериги на вратовете им.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-72
40/ал-Мумин-72: Ще бъдат вкарани във врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-73
40/ал-Мумин-73: И после ще им се каже: “Къде са онези, с които съдружавахте?”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-74
40/ал-Мумин-74: Освен Аллах? Ще кажат и те (обитателите на ада): “Отдалечиха се от нас, (ала) не, преди сме служили на нищото.” Така Аллах оставя неверниците в заблуда.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-75
40/ал-Мумин-75: Това е, заради вашата незаслужена глезотия и ликуване на земята.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-76
40/ал-Мумин-76: Влезте през портите на Ада за вечно пребиваване! И колко лошо е обиталището на горделивите!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-77
40/ал-Мумин-77: Затова бъди търпелив! Обещанието на Аллах е истинно. И ще ти покажем част от онова, което им обещаваме, или ще те приберем (преди това), а те при Нас ще бъдат върнати накрая.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-78
40/ал-Мумин-78: И преди теб изпратихме пратеници - за някои от тях ти разказахме вече, а за други не сме ти разказали. Никой пратеник не идва със знамение, без позволението на Аллах. А щом дойде повелята на Аллах, ще се отсъди с истината и тогава измамниците ще понесат загуба.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-79
40/ал-Мумин-79: Аллах е, Който създаде за вас добитъка - някои да яздите, други да ядете.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-80
40/ал-Мумин-80: И в тях (в добитъка) има ползи за вас, и за да стигнете желаните от вас места и за да удовлетворявате желанията в гърдите си. Върху тях и върху корабите бивате пренасяни.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-81
40/ал-Мумин-81: И ви показва (Аллах) Своите знамения. Тогава кои знаменията на Аллах ще отречете?
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-82
40/ал-Мумин-82: Не обикалят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Те бяха по-многобройни и по-силни от тях, и с повече неща от тях по земята. Ала не ги избави онова, което бяха придобили.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-83
40/ал-Мумин-83: И когато пратениците им донесоха ясни знаци, те ликуваха със своето знание, което притежаваха. И ги обгради онова, на което се присмиваха.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-84
40/ал-Мумин-84: И когато видяха Нашето силно наказание, казаха: “Повярвахме в Аллах, единствено в Него, и отхвърляме онова, с което Го съдружавахме.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-85
40/ал-Мумин-85: Но не им бе от полза вярата им, когато видяха Нашето наказание. Такъв е правилникът на Аллах спрямо Неговите раби и преди, и сега. Неверниците там загубиха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: