Ghafir, Soera Hij Die Vergeeft (Koran: Soera-40-Ghafir)

40/Ghafir-1: Ha-meem, 40/Ghafir-2: Tanzeelu alkitabi mina Allahi alAAazeezi alAAaleemi, 40/Ghafir-3: Ghafiri alththanbi waqabili alttawbi shadeedi alAAiqabi thee alttawli la ilaha illa huwa ilayhi almaseeru
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Ghafir, Soera Hij Die Vergeeft (Koran: Soera-40-Ghafir)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 40/Ghafir-1
40/Ghafir-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 40/Ghafir-2
40/Ghafir-2: De neerzending van het Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwetende.
Luister Koran: 40/Ghafir-3
40/Ghafir-3: De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw, de Harde in de bestraffing, de Bezitter van grote macht. Geen god is er dan Hij, tot Hem is de terugkeer.
Luister Koran: 40/Ghafir-4
40/Ghafir-4: Niemand redetwist over de Verzen van Allah behalve degenen die ongelovig zijn. Laat daarom hun rondtrekken in het land jou niet bedriegen.
Luister Koran: 40/Ghafir-5
40/Ghafir-5: Vóór hen loochende het volk van Nôeh (de Boodschappers) en de bondgenoten (van ongelovigen) na hen. En elk volk wenste hun Boodschappers te grijpen. En zij redetwistten met valsheid om er de Waarheid mee te vernietigen, waarop Ik hen greep. En hoe (hard) was Mijn bestraffing!
Luister Koran: 40/Ghafir-6
40/Ghafir-6: En zo werd het Woord van jouw Heer bewaarheid voor degenen die ongelovig waren. Voorwaar, zij zijn de bewoners van de Hel.
Luister Koran: 40/Ghafir-7
40/Ghafir-7: Degenen die de Troon dragen (de Engelen) en wie zich er omheen bevinden, prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing en geloven in Hem en vragen om vergeving voor degenen die geloven. (En zeggen:) "Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die Uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel.
Luister Koran: 40/Ghafir-8
40/Ghafir-8: Onze Heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de Tuinen van 'Adn (het Paradijs) binentreden, die U ben beloofd hebt: voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 40/Ghafir-9
40/Ghafir-9: En bescherm hen voor de slechte daden. En wie op die Dag de slechte daden vreest: hem heeft U dan waarlijk begenadigd. En dat is de geweldige overwinning."
Luister Koran: 40/Ghafir-10
40/Ghafir-10: Voorwaar, tot degenen die ongelovig waren zal (op die Dag) geroepen worden: "De woede van Allah is zeker groter dan jullie woede op jullie zelf toen jullie tot het geloof werden geroepen, werden jullie ongelovig.
Luister Koran: 40/Ghafir-11
40/Ghafir-11: Zij zullen zeggen: "Onze Heer, U heeft ons twee maal doen sterven en ons twee maal doen leven. Nu erkennen wij onze zonden: is er dan nog een terugkeer van de weg (de bestraffing)?"
Luister Koran: 40/Ghafir-12
40/Ghafir-12: Dat is omdat jullie ongelovig waren toen Allah als Enige God werd aangeroepen. Maar toen Hem deelgenoten toegekend werden, geloofden jullie (daarin). Het oordeel behoort aan Allah, de Verhevene, de Grootste.
Luister Koran: 40/Ghafir-13
40/Ghafir-13: Hij is Degene Die jullie Zijn Tekenen toont en Die voor jullie uit de hemel voorzieningen neerzendt. Niemand laat zich vermanen, behalve wie berouw toont.
Luister Koran: 40/Ghafir-14
40/Ghafir-14: Roept daarom Allah aan, Hem zuiver aanbiddend, ook al hebben de ongelovigen er een afkeer van.
Luister Koran: 40/Ghafir-15
40/Ghafir-15: Hij is Degenen Die Verheven is boven alle rangen, de Bezitter van de Troon. Hij zendt de Openbaring op Zijn bevel aan wie Hij wil van Zijn dienaren, opdat Hij waarschuwt voor de Dag van de Ontmoeting.
Luister Koran: 40/Ghafir-16
40/Ghafir-16: Op de Dag waarop zij tevoorschijn komen, zal niets van hen voor Allah verborgen zijn. Aan wie behoort op deze Dag de Heerschappij? Aan Allah de Ene, de Overweldiger.
Luister Koran: 40/Ghafir-17
40/Ghafir-17: Op die Dag zal iedere ziel vergolden worden voor wat zij heeft verricht. Op die Dag is er geen onrecht. Voorwaar, Allah is snel in de afrekening.
Luister Koran: 40/Ghafir-18
40/Ghafir-18: Waarschuw hen (O Moehammad) voor de Dag der Opstanding waarop de harten treurig in de kelen blijven steken. Voor de onrechtvaardigen is er geen boezemvriend en geen voorspreker die wordt gehoord.
Luister Koran: 40/Ghafir-19
40/Ghafir-19: Hij (Allah) kent het verraad van de ogen en wat de harten verbergen.
Luister Koran: 40/Ghafir-20
40/Ghafir-20: En Allah oordeelt volgens de Waarheid, en degenen die zij naast Hem (deelgenoten) aanroepen oordelen nergens over: voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend.
Luister Koran: 40/Ghafir-21
40/Ghafir-21: Reizen zij niet op de aarde zodat zij zien hoe het einde was van degenen vóór hen? Zij overtroffen hen in macht en in gebouwen op de aarde. Maar Allah greep hen wegens hun zonden en er was voor hen geen beschermer tegen Allah.
Luister Koran: 40/Ghafir-22
40/Ghafir-22: Dat was omdat hun Boodschappers tot hen waren gekomen met de duidelijke bewijzen, maar zij waren ongelovigen, waarop Allah hen greep. Voorwaar, Hij is Sterk, hard in de bestraffing.
Luister Koran: 40/Ghafir-23
40/Ghafir-23: En voorzeker, Wij hebben Môesa met Onze Tekenen en met een duidelijk bewijs gezonden.
Luister Koran: 40/Ghafir-24
40/Ghafir-24: Naar Fir'aun en Hâmân en Qârôen en zij zeiden: "(Hij is) een tovenaar, een leugenaar."
Luister Koran: 40/Ghafir-25
40/Ghafir-25: Toen hij dan lot hen kwam met de Waarheid van Onze Zijde, zeiden zij: "Doodt de zonen van degenen die geloven met hem, maar laat hun dochters leven." Maar, de list van de ongelovigen kan niet anders dan mislukken.
Luister Koran: 40/Ghafir-26
40/Ghafir-26: En Fir'aun zei: "Laat mij Môesa doden en laat hem zijn Heer aanroepen: voorwaar, ik vrees dat hij jullie godsdienst zal veranderen of dat hij verderf op de aarde zal zaaien."
Luister Koran: 40/Ghafir-27
40/Ghafir-27: En Môesa zei: Voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij mijn Heer en bij jullie Heer tegen iedere hoogmoedige die niet gelooft in de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 40/Ghafir-28
40/Ghafir-28: En een gelovige man van het volk van Fir'aun, die zijn geloof had verborgen, zei: "Zullen jullie een man doden omdat hij zegt: 'Mijn Heer is Allah,' terwijl hij met de duidelijke bewijzen van jullie Heer tot jullie is gekomen? Als hij een leugenaar is, dan rust zijn leugen op hem; maar als hij waarachtig is, dan zal een deel (van de rampen) die hij jullie anzegt, jullie treffen." Voorwaar, Allah leidt niet wie een buitensporige, een leugenaar is.
Luister Koran: 40/Ghafir-29
40/Ghafir-29: (Môesa zei:) "O mijn volk, voor jullie is vandaag het koninkrijk, (jullie zijn er) als heersers in het land, maar wie zal ons helpen tegen de bestraffing van Allah wanneer die tot ons komt?" Fir'aun zei: "Ik vertel jullie niets dan wat ik zie, en ik leid jullie slechts naar het rechte pad."
Luister Koran: 40/Ghafir-30
40/Ghafir-30: En degene die gelovig was, zei: "O mijn volk, voorwaar, ik vrees voor jullie het gelijke van op de dag van de bondgenoten (een bestraffing).
Luister Koran: 40/Ghafir-31
40/Ghafir-31: Gelijk het lot van (het volk van) Nôeh, en de 'Âd en de Tsamôed en degenen na hen." En Allah wenst geen onrecht voor de dienaren.
Luister Koran: 40/Ghafir-32
40/Ghafir-32: (Môesa zei:) "O, mijn volk, voorwaar, ik vrees voor jullie de Dag van het wederzijds geroep (om hulp).
Luister Koran: 40/Ghafir-33
40/Ghafir-33: Op die Dag vluchten jullie, de rug toekerend, er is voor jullie geen redder. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt: voor hem is er geen gids."
Luister Koran: 40/Ghafir-34
40/Ghafir-34: En voorzeker, Yôesoef is ervoor met de duidelijke bewijzen tot jullie gekomen, maar jullie bleven twijfelen over dat waarmee hij tot jullie kwam. Zelfs toen hij gestorven was, zeiden jullie: "Allah zal na hem nooit meer een Boodschapper sturen." Zo doet Allah degene dwalen die een buitensporige, een twijfelaar is.
Luister Koran: 40/Ghafir-35
40/Ghafir-35: (Zij zijn) degenen die over de Verzen van Allah redetwisten zonder dat een bewijs tot hen is gekomen. Groot is de woede bij Allah en bij degenen die geloven. Ze verzegek Allah het hart van iedere hoogmoedige (en iedere) onderdrukker.
Luister Koran: 40/Ghafir-36
40/Ghafir-36: En Fir'aun zei: "O Hâmân, maak voor mij een hoog paleis, hopelijk bereik ik de poorten.
Luister Koran: 40/Ghafir-37
40/Ghafir-37: De pomen van de hemelen, zodat ik de God van Môesa kan zien. En voorwaar, ik veronderstel dat hij zeker een leugenaar is." En zo werden zijn slechte daden en het afhouden van de Weg voor Fir'aun schoonschijnend gemaakt. Maar de list van Fir'aun kan niet anden dan mislukken.
Luister Koran: 40/Ghafir-38
40/Ghafir-38: En degene die gelovig was, zei: "O mijn volk, volg mij, ik zal jullie leiden op de rechte Weg.
Luister Koran: 40/Ghafir-39
40/Ghafir-39: O mijn volk, dit wereldse leven is slechts een vergankelijke genieting. En voorwaar, het Hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats."
Luister Koran: 40/Ghafir-40
40/Ghafir-40: Wie een slechte daad heeft verricht wordt niet anders dan met haar gelijke vergolden. En wie een goede daad heeft verricht, man of vrouw; terwijl hij (of zij) een gelovige is: zij zijn het die Paradijs zullen binnengaan, zij zullen daarin voorzien worden, zonder berekening.
Luister Koran: 40/Ghafir-41
40/Ghafir-41: En: "O mijn volk, het bevreemdt mij dat ik jullie tot de redding oproep, tefwijl jullie mij tot de Hel oproepen.
Luister Koran: 40/Ghafir-42
40/Ghafir-42: Jullie roepen mij op om aan Allah ongelovig te zijn en om Hem deelgenoten toe te kennen waarover ik geen kennis heb, terwijl ik jullie oproep om in de Almachtige, de Vergevensgezinde te geloven.
Luister Koran: 40/Ghafir-43
40/Ghafir-43: Het is zeker dat jullie mij oproepen tot dat wat geen aanroep (kan verhoren) in het wereldse leven en niet in het Hiernamaals; en dat onze terugkeer tot Allah is en dat de buitensporigen de bewoners van de Hel zijn.
Luister Koran: 40/Ghafir-44
40/Ghafir-44: Jullie zullen je herinneren wat ik tot jullie zeg, en ik laat mijn zaak over aan Allah: voorwaar, Allah is Alziende over de dienaren."'
Luister Koran: 40/Ghafir-45
40/Ghafir-45: Allah beschermde hen toen voor het slechte wat zij hadden beraamd, terwijl de ergste bestraffing Fir'aun en zijn volgelingen omsingelde.
Luister Koran: 40/Ghafir-46
40/Ghafir-46: Ze zullen 's ochtends en 's avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen:) "Laat Fir'aun en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!"
Luister Koran: 40/Ghafir-47
40/Ghafir-47: En wanneer zij met elkaar redetwisten in de Hel, dan zeggen de zwakken tot degenen die hoogmoedig waren: Voorwaar, wij waren volgelingen van jullie. Zullen jullie daarom ons tegen de bestraffing van de Het verdedigen?"
Luister Koran: 40/Ghafir-48
40/Ghafir-48: Degenen die hoogmoedig waren zullen zeggen: "Voorwaar, wij bevinden ons er allen in. Voorwaar, Allah heeft geoordeeld tussen de dienaren."
Luister Koran: 40/Ghafir-49
40/Ghafir-49: En degenen die in de Hel zijn, zullen tot de wakers (Engelen) van de Hel zeggen: "Roept jullie Heer aan, opdat Hij voor ons de bestraffing één dag verlicht."
Luister Koran: 40/Ghafir-50
40/Ghafir-50: Zij (de Engelen) zullen zeggen: "Waren jullie Boodschappen niet tot jullie gekomen met de duidelijke bewijzen?" Zij zullen zeggen: "Welzeker." Zij (de Engelen) zullen zegen: "Roept dan aan." Maar de aanroep van de ongelovigen kan niet anders dan mislukken!
Luister Koran: 40/Ghafir-51
40/Ghafir-51: Voorwaar, Wij zullen Onze Boodschappenrs en degenen die geloven zeker helpen, in het wereldse leven en op de Dag dat de getuigen zullen opstaan.
Luister Koran: 40/Ghafir-52
40/Ghafir-52: Op die Dag baat de verontschuldiging van de onrechtplegers hun niet. En voor hen is er de vervloeking en voor hen is er de slechtste verblijfplaats.
Luister Koran: 40/Ghafir-53
40/Ghafir-53: En voorzeker, Wij hebben Môesa de Leiding gegeven en Wij hebben de Kinderen van Israël de Schrift doen erven.
Luister Koran: 40/Ghafir-54
40/Ghafir-54: Als Leiding en als Vermaning voor de bezitters van verstand.
Luister Koran: 40/Ghafir-55
40/Ghafir-55: Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. En vraag vergeving voor jouw zonde en prijs de Glorie van jouw Heer met Zijn lofprijzing, in de avond en in de ochtend.
Luister Koran: 40/Ghafir-56
40/Ghafir-56: Voorwaar, degenen die over de Verzen van Allah redetwisten zonder een bewijs dat tot hen is gekomen: in hun harten is niets dan hoogmoed waardoor zij het (doel) niet bereiken. Zoek daarom je toevlucht tot Allah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.
Luister Koran: 40/Ghafir-57
40/Ghafir-57: De Schepping van de hemelen en de aarde is zeker groter dan de schepping van de mens, maar de meeste mensen weten het niet.
Luister Koran: 40/Ghafir-58
40/Ghafir-58: En de blinde en de ziende (van hart) zijn niet gelijk, en zij die geloven en goede werken verrichten zijn niet gelijk aan de kwaaddoeners. Gering is de lering die jullie eruit trekken.
Luister Koran: 40/Ghafir-59
40/Ghafir-59: Voorwaar, het Uur zal zeker komen, daaraan is geen twijfel, maar de meeste mensen geloven niet
Luister Koran: 40/Ghafir-60
40/Ghafir-60: En jullie Heer zei: "Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden."
Luister Koran: 40/Ghafir-61
40/Ghafir-61: Allah is Degene Die voor jullie de nacht heeft gemaakt opdat jullie er in zullen rusten en de dag als verlichter. Voorwaar, Allah is de zeker de Bezit ter van de Gunst voor de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar.
Luister Koran: 40/Ghafir-62
40/Ghafir-62: Dat is Allah, jullie Heer, de Schepper van alle dingen, geen god is er dan Hij. Waarom worden jullie dan belogen?
Luister Koran: 40/Ghafir-63
40/Ghafir-63: Zo worden degenen die de Verzen van Allah plachten te ontkennen belogen.
Luister Koran: 40/Ghafir-64
40/Ghafir-64: Allah is Degene Die voor jullie de aarde tot een stevige plaats heeft gemaakt en de hemel tot een gewelf. En Hij heeft jullie gevormd en jullie vormen geschikt gemaakt en Hij heeft jullie van de goede dingen voorzien. Dat is Allah jullie Heer. Gezegend zij daarorn Allah, de Heer der Werelden.
Luister Koran: 40/Ghafir-65
40/Ghafir-65: Hij is de Levende, geen god is er dan Hij. Roept Hem daarom aan, Hem zuiver aanbiddend. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
Luister Koran: 40/Ghafir-66
40/Ghafir-66: Zeg (O Moehammad): "Voorwaar, het is mij verboden dat ik degenen aanbid die jullie naast Allah aanroepen, nadat de bewijzen van mijn Heer tot mij zijn gekomen. En mij is bevolen om mij over te geven aan de Heer der Werelden.
Luister Koran: 40/Ghafir-67
40/Ghafir-67: Hij is Degene Die jullie uit aarde heeft geschapen, daarna uit een druppel, daarop uit een bloedklonter, vervolgens deed Hij jullie naar buiten komen als een kind. Om jullie daarna jullie volwassenheid te doen bereiken, om jullie tenslotte oud te doen worden. En onder jullie zijn er die eerder overlijden, opdat jullie de vastgestelde tijd zullen bereiken. En hopelijk zullen jullie het begrijpen.
Luister Koran: 40/Ghafir-68
40/Ghafir-68: Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. En wanneer Hij een zaak heeft bepaald, dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees," en het is.
Luister Koran: 40/Ghafir-69
40/Ghafir-69: Zie jij niet dat degenen die over de Verzen van Allah redetwisten afgeleid (van de Waarheid) zijn?
Luister Koran: 40/Ghafir-70
40/Ghafir-70: (Zij zijn) degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij de Boodschappers hebben gezonden loochenden. Zij zullen het weten.
Luister Koran: 40/Ghafir-71
40/Ghafir-71: Wanneer de ketenen en de kettingen om hun nekken hangen worden zij gesleept.
Luister Koran: 40/Ghafir-72
40/Ghafir-72: In het kokende water. vervolgens worden zij in de Hel verbrand.
Luister Koran: 40/Ghafir-73
40/Ghafir-73: Daarna wordt tot hen gezegd: "WAAr zijn (de afgoden) die jullie toegekend hebben?
Luister Koran: 40/Ghafir-74
40/Ghafir-74: Naast Allah?" Zij zullen zeggen: "Zij zijn van ons verdwenen. Wij plachten voorheen zelfs niets aan te roepen." Zo doet Allah de ongelovigen dwalen.
Luister Koran: 40/Ghafir-75
40/Ghafir-75: (Er wordt gezegd:) "Dat was omdat jullie op aarde zonder recht blij plachten te leven en omdat jullie arrogant leefden.
Luister Koran: 40/Ghafir-76
40/Ghafir-76: Gaat de poorten van de Hel binnen, eeuwig levend daarin. Slecht is dan de verblijfplaats van de hoogmoedigen."
Luister Koran: 40/Ghafir-77
40/Ghafir-77: Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. Of Wij jou (Moehammad) nu een gedeelte van wat Wij hen hebben aangezegd laten zien (het is hoe dan ook terecht). Of dat Wij jou wegnemen: tot Ons zullen zij dan terugkeerd worden.
Luister Koran: 40/Ghafir-78
40/Ghafir-78: En voorzeker, Wij hebben vóór jou Boodschappers gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij jou verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld. Fn het paste een Boodschapper niet om met een Teken te komen zonder de toestemming van Allah. Wanneer dan het bevel van Allah is gekomen, dan wordt er volgens de Waarheid bepaald. En dan verliezen de opstandigen.
Luister Koran: 40/Ghafir-79
40/Ghafir-79: Allah is Degene Die voor jullie het vee heeft gemaakt om erop te rijden en ervan te eten.
Luister Koran: 40/Ghafir-80
40/Ghafir-80: En voor jullie zijn er baten in. En zodat jullie dàt door middel van hen zullen bereiken, waar in jullie harten behoefte aan is. En op hen en op de schepen worden jullie gedragen.
Luister Koran: 40/Ghafir-81
40/Ghafir-81: En Hij laat jullie Zijn Tekenen zien. Welke van de Tekenen van Allah ontkennen jullie dan?
Luister Koran: 40/Ghafir-82
40/Ghafir-82: Reizen zij dan niet op aarde en zien zij dan niet wat het einde was van degenen vóór hen? Zij waren met meer dan zij en zij overtroffen hen in macht en in gebouwen op de aarde. Maar wat zij hadden verworven, baatte hun niet.
Luister Koran: 40/Ghafir-83
40/Ghafir-83: En toen hun Boodschappers tot hen kwamen met de duidelijke bewijzen, waren zij blij met wat bij ben was aan kennis. Maar dat waar zij de spot mee plachten te drijven omsingelde hen.
Luister Koran: 40/Ghafir-84
40/Ghafir-84: En toen zij Onze straf zagen, zeiden zij: "Wij geloven in Allah, de Énige. En wij geloven niet in wat wij aan Hem plachten toe te kennen.
Luister Koran: 40/Ghafir-85
40/Ghafir-85: Maar hun geloof baatte hun niet toen zij Onze bestraffing zagen. Dat is de handelwijze van Allah, die reeds voor Zijn dienaren was. En de ongelovigen verloren toen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: