ал-Джасиа, Сура Коленопреклонната (Коран: Сура 45-ал-Джасиа)

45/ал-Джасиа-1: Ха мим., 45/ал-Джасиа-2: Тeнзилул китаби минaллахил aзизил хaким(хaкими)., 45/ал-Джасиа-3: Иннe фис сeмауати уeл aрдъ лe аятин лил му’минин(му’мининe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Джасиа, Сура Коленопреклонната (Коран: Сура 45-ал-Джасиа)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-1
45/ал-Джасиа-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-2
45/ал-Джасиа-2: Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-3
45/ал-Джасиа-3: Наистина на небесата и на земята има знамения (доказателства) за вярващите.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-4
45/ал-Джасиа-4: И във вашето сътворяване, и в това на животните, пръснати, има знамения за хора убедени.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-5
45/ал-Джасиа-5: И редуването на нощта и деня (един след друг), и онова, което Аллах изсипва от небето (дъжд, сняг) за препитание, и така съживява с него земята след нейната смърт, и смяната на ветровете, са все знамения за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-6
45/ал-Джасиа-6: Това са знаменията на Аллах. Четем ти ги с право. Тогава в кое слово след Словото на Аллах и Неговите знамения ще повярват?
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-7
45/ал-Джасиа-7: Горко на всеки лъжец, грешник!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-8
45/ал-Джасиа-8: Чува той знаменията на Аллах, които му се четат, после надменно упорства, сякаш че не ги е чул. Възвести го вече за болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-9
45/ал-Джасиа-9: И щом узнае нещо от Нашите знамения, той им се подиграва. Именно за тези ще има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-10
45/ал-Джасиа-10: Зад тях е Адът. И не ще ги избави онова, което са придобили, нито онова, което вместо Аллах са приели за покровители. За тях има голямо мъчение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-11
45/ал-Джасиа-11: Ето това е напътствието. А за онези, които отричат знаменията на своя Господ, за тях има мъчение върху мъчение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-12
45/ал-Джасиа-12: Аллах е, Който подчини за вас морето, за да плават там корабите ви, според Неговата повеля, и за да търсите от Неговата благодат, надявайки се да сте признателни.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-13
45/ал-Джасиа-13: И подчини Той на вас всичко що е на небесата и на земята, ­като дар от Него. И наистина в това има знамения (поука) за хора мислещи.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-14
45/ал-Джасиа-14: Кажи на вярващите : “Да простят на онези, които не очакват дните на Аллах, когато Той ще ги накаже за това, което са придобили!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-15
45/ал-Джасиа-15: Който върши праведни дела (изчистващи пороците от душата), то е за самия него, а който върши злини, то е в негов ущърб. После всички при вашия Господ ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-16
45/ал-Джасиа-16: И наистина Ние дадохме на синовете на Исраил Писание, власт и Пророчество. И ги дарихме с чисти блага, и ги предпочетохме над народите.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-17
45/ал-Джасиа-17: И им дадохме ясни знаци от повелята (на Аллах). Но те, след като при тях дойде знанието, от завист помежду им изпаднаха в разногласие. И в Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което са били в разногласие.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-18
45/ал-Джасиа-18: После в повелята на (Аллах) ти отредихме да си върху закона. Тогава следвай го (закона) и не следвай страстите на онези, които не знаят!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-19
45/ал-Джасиа-19: И наистина те с нищо не могат да те избавят от Аллах. Угнетителите са покровители само един на друг. А Аллах е Покровителят на тези, които се боят да не изгубят милостта Му.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-20
45/ал-Джасиа-20: Този (Коран) е прозрение за хората и напътствие към Него и милост за убедените.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-21
45/ал-Джасиа-21: Нима онези, които вършат злини, смятат, че в живота и в смъртта им ще ги сторим равни с онези, които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата)? Колко лошо отсъждат!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-22
45/ал-Джасиа-22: И сътвори Аллах небесата и земята истинно. И за да се въздаде на всяка душа, каквото е придобила, и не ще бъдат те угнетени.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-23
45/ал-Джасиа-23: Не видя ли онзи, който взима за божество (следва) своите душевни (плътски) страсти? И го остави Аллах в заблуда, въз основа на безполезните му знания. И запечата Той слуха и сърцето му, и сложи преграда пред погледа му. И така кой ще го напъти към Него, освен Аллах? Не ще ли се поучите вече?
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-24
45/ал-Джасиа-24: И казват: “Той (животът) е сама на земята. Умираме и се съживяваме, и само времето ни погубва.” А те нямат знание за това, а само предполагат.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-25
45/ал-Джасиа-25: И когато им бяха четени ясните Ни знамения, техният довод беше: “Тогава доведете предците ни, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-26
45/ал-Джасиа-26: Кажи им:“Аллах дава живот, после ви умъртвява, после ще ви събере в Деня на възкресението, за който няма съмнение”. Ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-27
45/ал-Джасиа-27: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. И в Деня, когато Часът настъпи, в този Ден измамниците ще загубят.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-28
45/ал-Джасиа-28: И ще видиш всяка общност на колене. И всяка от тях ще бъде призована към своята книга. В този ден се раздава отплата за техните дела.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-29
45/ал-Джасиа-29: Ето това е Нашата Книга. Тя говори истината за вас. И Ние записвахме вашите дела.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-30
45/ал-Джасиа-30: А за онези, които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), техният Господ ще ги въведе в Своята милост. Ето това е явното спасение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-31
45/ал-Джасиа-31: А на онези, които не вярват ще се каже: “Не се ли възгордявахте, когато ви бяха четени Моите знамения? И така вие станахте престъпващ народ”.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-32
45/ал-Джасиа-32: И когато ви се каза, че обещанието на Аллах е истинно, и че няма съмнение за Часа, рекохте: “Не знаем какво е Часът, а­ само предполагаме, но не сме убедени.”
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-33
45/ал-Джасиа-33: И се появиха пред тях злините, които бяха вършили, и ги обгради онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-34
45/ал-Джасиа-34: И им се рече: “Днес ще ви забравим, както и вие забравихте „срещата ви с този Ден“. Мястото ви е Огънят и не ще има за вас закрилници.”
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-35
45/ал-Джасиа-35: Това е, защото се подигравахте със знаменията на Аллах и ви подведе земният живот.” И не ще бъдат изведени от тук в този ден и не ще им бъде прието покаянието.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-36
45/ал-Джасиа-36: Тогава славата е на Аллах - Господа на небесата и на земята, Господа на световете.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-37
45/ал-Джасиа-37: Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: