ал-Имран, Сура Родът на Имран (Коран: Сура 3-ал-Имран)

3/ал-Имран-1: Eлиф лям мим. , 3/ал-Имран-2: Aллаху ля илахe илля хууeл хaйюл кaйюм(кaйюму). , 3/ал-Имран-3: Нeззeлe aлeйкeл китабe бил хaккъ мусaддикaн лима бeйнe йeдeйхи уe eнзeлeт тeуратe уeл инджил(инджилe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Имран, Сура Родът на Имран (Коран: Сура 3-ал-Имран)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 3/ал-Имран-1
3/ал-Имран-1: Алиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-2
3/ал-Имран-2: Аллах! Няма друг Бог освен Него, ­ Вечноживия, Неизменния!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-3
3/ал-Имран-3: Той ти низпосла (стих по стих) Книгата (Корана) с истина, потвърждаваща онова (книгите), което бе преди нея. Низпосла също така Тората и Библията.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-4
3/ал-Имран-4: Преди това низпосла за хората, като напътствие (Тората и Библията) и после низпосла разграничението (Корана, който разграничава правилното от неправилното). И наистина те отрекоха знаменията на Аллах. За тях има сурово мъчение. Аллах е Всемогъщ, Въздаващ отмъщение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-5
3/ал-Имран-5: Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-6
3/ал-Имран-6: Той е, Който ви оформя в утробите, както пожелае. Няма друг Бог освен Него, Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-7
3/ал-Имран-7: Той е, Който низпосла на теб Книгата. Една част от знаменията в нея са ясни (разбираеми по смисъл, изразяващи явни заповеди), те са основата на Книгата, а останалите са ­неясни (техният смисъл може да се тълкува по различни начини). Ала онези, в чиито сърца има изкривяване (клонят към неправилното), следват неясните знамения (които имат нужда от разяснение) от Книгата. И с цел да всеят смут, искат да ги разтълкуват. Ала никой, освен Аллах, не знае тяхното тълкуване. И утвърдените в знанието казват: “Повярвахме в Нея, всичкото е от нашия Господ.”, но и те не могат да разтълкуват. Единствено улулелбаб (премъдрите, усъвършенствалите се по пътя на Аллах; онези, на които са им били разкрити тайните) могат да разтълкуват.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-8
3/ал-Имран-8: “Господи, не отклонявай нашите сърца, след като си ни напътил към Себе Си! И дари ни с милост от Теб! Наистина Ти си Вседаряващия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-9
3/ал-Имран-9: Господи, Ти си който ще събере хората в Деня, за който няма съмнение. Наистина Аллах не нарушава обещаното.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-10
3/ал-Имран-10: Онези, които не вярват, с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Те са горивото на Огъня.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-11
3/ал-Имран-11: (Тяхното положение е) подобно на рода на Фараона и на онези преди тях, които взеха за лъжа Нашите знамения, но Аллах ги погуби заради греховете им. И Аллах е строг в наказанието.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-12
3/ал-Имран-12: Кажи им на неверниците: “Скоро ще бъдете поразени и събрани в Ада. И колко лоша постеля е той!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-13
3/ал-Имран-13: (При битката в Бедир) има за вас знамение в две сражавали се групи ­– едната, сражаваща се по пътя на Аллах, и другата ­– тази на неверниците. И им се привидяха (на втората група) двойно повече от тях. И Аллах подкрепя със Своята помощ, когото пожелае. В това наистина има поука за прозорливите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-14
3/ал-Имран-14: Разкрасена се показа за хората любовта към страстите им: ­ към жените и децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, и добитъка, и посевите. Това е насладата на земния живот, но Лика на Аллах е най-прекрасното място за приют.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-15
3/ал-Имран-15: Кажи им: “Да ви известя ли за по-добро от това?” За тези, които се пазят да не изгубят милостта на Аллах, при техния Господ има градини, сред които реки текат и в които ­ще пребивават вечно,­ и пречисти съпруги и благоволение от Аллах. Аллах най-добре съзира рабите си.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-16
3/ал-Имран-16: Тези (които се пазят) казват: “Господи наш, без никакво съмнение ние повярвахме! Опрости греховете ни и ни опази от мъчението на Огъня!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-17
3/ал-Имран-17: (Те са) търпеливите и искрените (които държат на думата си), и смирените, и раздаващите, и молещите опрощение в ранни зори.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-18
3/ал-Имран-18: Аллах засвидетелства, че няма друг Бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието засвидетелстваха, че­ няма друг Бог освен Него, ­ Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-19
3/ал-Имран-19: Ислямът (отдаването на Аллах) е религията (вярата) при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие, след като знанието дойде при тях, заради злобата помежду им. А който потулва (отрича) знаменията на Аллах, то Той наистина прави бързо равносметката.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-20
3/ал-Имран-20: И ако след това спорят с теб, кажи им: “Аз и онези, които ме последваха отдадохме физическите си тела на Аллах­.” И кажи на дарените с Писанието и на незнаещите: “И вие отдадохте ли се (отдадохте ли физическите си тела на Аллах)?” А ако са ги отдали, то тогава са от напътените, а ако се отвърнат ­- твой дълг е само да ги известиш. Аллах най-добре вижда рабите си.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-21
3/ал-Имран-21: Онези, които отричат знаменията на Аллах и убиват без право пророците, и убиват хората, повеляващи справедливоста, възвести ги с болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-22
3/ал-Имран-22: Те са онези, чиито дела се провалят и в земния живот, и в отвъдния, и не ще има за тях избавители.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-23
3/ал-Имран-23: Не видя ли ти дарените с Писанието? Те са позовани към Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им, а после някои от тях се отвръщат, противейки се.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-24
3/ал-Имран-24: Това е, защото казват: “Нe ще ни засегне Огънят, освен и само в броени дни.” И ги подведе тяхната клевета в религията (вярата).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-25
3/ал-Имран-25: И в какво положение ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който няма съмнение, и на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила? А те не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-26
3/ал-Имран-26: Кажи им: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-27
3/ал-Имран-27: И въвеждаш Ти нощта в деня и деня в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и мъртвото от живото, и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-28
3/ал-Имран-28: Вярващите да не взимат неверници за ближни вместо повярвалите. А който направи това, той не е с нищо(с благодат и добродетел) от Аллах, освен ако се страхувате от тях. Аллах ви предупреждава за Себе Си и към Аллах е завръщането (там до където ще се издигне духът е Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-29
3/ал-Имран-29: Кажи им: “И да скривате онова, което е в сърцата ви, и да го показвате, Аллах го знае. Знае Той какво е на небесата и какво е на земята. Аллах за всяко нещо има сила.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-30
3/ал-Имран-30: В този Ден всяка душа ще намери доброто, което е сторила (ще види всичките си дела във филма на живота си), и злото, което е сторила, ще иска да са отдалечи от него. Аллах ви предупреждава за Себе си. И Аллах е състрадателен към рабите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-31
3/ал-Имран-31: Кажи им: “Ако обичате Аллах, последвайте ме и Аллах ще ви заобича, и ще опрости греховете ви (ще ги превърне в добрини). И Аллах е опрощаващ, милосърден.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-32
3/ал-Имран-32: Кажи им: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се, ­ Аллах не обича неверниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-33
3/ал-Имран-33: И наистина Аллах избра над световете Адем (Адам) и Нух (Ной), и рода на Ибрахим (Авраам), и рода на Имран.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-34
3/ал-Имран-34: (Те са) потомство едни на други. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-35
3/ал-Имран-35: Когато жената на Имран рече: “Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи. Приеми го от мен! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-36
3/ал-Имран-36: И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” А Аллах най-добре знаеше какво тя е родила. Мъжкото не е като женското. “И я назовах Мариам (Мария). И Те моля да я закриляш от прокудения сатана, заедно с потомството й!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-37
3/ал-Имран-37: И я прие нейният Господ с хубав прием, и я отгледа като хубав кълн, и я повери на Закария (Захария). Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече и той: “О, Мариам (Мария), откъде имаш това?” Казваше тя: “От Аллах е.” Наистина Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-38
3/ал-Имран-38: Там Закария позовавайки своя Господ рече: “Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-39
3/ал-Имран-39: И както стоеше (Закария), молейки се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те благовества за Яхя (Йоан), който ще потвърди (Иса (Исус) Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-40
3/ал-Имран-40: Рече (Закария): “Господи мой, как ще имам син, когато вече ме застигна старостта, а жена ми е бездетна?” Рече Аллах: “Така! Аллах прави каквото пожелае.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-41
3/ал-Имран-41: Рече (Закария): “Господи, дай ми знак!” (Аллах рече) : “Знакът за теб е три дни да говориш с хората само със знаци (като посочваш). И споменавай често своя Господ, и Го прославяй вечер и сутрин!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-42
3/ал-Имран-42: И ангелите бяха рекли: “О, Мариам (Мария), Аллах те избра и те пречисти, и те избра над жените в световете!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-43
3/ал-Имран-43: О, Мариам (Мария), смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд , и се кланяй с покланящите се!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-44
3/ал-Имран-44: Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме. Не бе ти при тях, когато хвърляха калемите си ­(томбола) кой от тях да се грижи за Мариам (Мария). И когато спореха, ти не бе там при тях.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-45
3/ал-Имран-45: И ангелите бяха рекли: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса (Исус), синът на Мариам (Мария), знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените (на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-46
3/ал-Имран-46: И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-47
3/ал-Имран-47: Рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал?” (Аллах рече): “Така! Аллах сътворява каквото пожелае. Щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” И то става.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-48
3/ал-Имран-48: И ще го научи Той на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Библията.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-49
3/ал-Имран-49: И ще го стори (Месията) пратеник при синовете на Израил: (Ще им каже така) : “Донесох ви знамение (чудеса) от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамения (доводи) за вас, ако сте наистина вярващи.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-50
3/ал-Имран-50: (И дойдох) да потвърдя (стиховете) от Тората, които са преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено. И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се да не загубите милостта на Аллах, и ми се покорете!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-51
3/ал-Имран-51: Наистина Аллах е и моят Господ и вашият Господ. На Него станете раби! Това е правият път водещ към Аллах.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-52
3/ал-Имран-52: И когато Иса почувства неверие от тях, рече: “Кои са моите помощници (по пътя на Аллах)?” Неговите ученици (апостолите) рекоха: “Ние сме помощниците. Повярвахме в Аллах (пожелахме да Му отдадем духовните си тела в земния живот) и свидетелствай, че сме отдадени на (Аллах)!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-53
3/ал-Имран-53: Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-54
3/ал-Имран-54: И (юдеите) лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. И Аллах е над лукавите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-55
3/ал-Имран-55: Когато Аллах рече: “О, Иса (Исус), Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от неверниците, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и тогва ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-56
3/ал-Имран-56: А онези, които не повярваха, ще накажа с тежко мъчение и в земния живот и в отвъдния. И не ще има за тях избавители.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-57
3/ал-Имран-57: А на онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах в земния си живот) и вършат праведни дела (изчистват пороците на душата), Той ще им изплати наградите. Аллах не обича угнетителите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-58
3/ал-Имран-58: Това, което ти четем е от знаменията и от Мъдрото напомняне.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-59
3/ал-Имран-59: Примерът с Иса (Исус) пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-60
3/ал-Имран-60: Истината е от твоя Господ. Тогава не бъди от съмняващите се!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-61
3/ал-Имран-61: А на онзи, който спори с теб за знанието, което си получил, кажи: “Елате да извикаме (да се съберем на едно място), нашите синове и вашите синове, нашите жени и вашите жени, ние и вие, а после да се помолим и призовем Аллах за проклятие над лъжците!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-62
3/ал-Имран-62: Това за (Исус) е истинната вест. Няма друг Бог освен Аллах. И Аллах е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-63
3/ал-Имран-63: А отвърнат ли се, Аллах знае най-добре сеещите развала.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-64
3/ал-Имран-64: Кажи им: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас, ­ да не служим на друг, освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме от мюсюлманите (отдадените)!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-65
3/ал-Имран-65: О, хора на Писанието, защо спорите за Ибрахим (Авраам)? Тората и Евангелието не бяха низпослани преди него (след него бяха низпослани). Нима не проумявате още?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-66
3/ал-Имран-66: Ето, вие сте такива, спорихте за онова, за което нямате знание. А защо спорите за онова, за което нямате знание? И Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-67
3/ал-Имран-67: Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин – ханиф (вярващ в един Бог–Аллах, вярващ в отдаването на духа в земния живот на Аллах и отдаден – осъществил духовно сливане и отдаване на Аллах, както е повелено, в земния живот) и той не бе от съдружаващите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-68
3/ал-Имран-68: Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк (Мухаммед с.а.в) и тези, които повярваха (пожелаха в земния живот да достигнат Аллах). И Аллах е Покровителят на вярващите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-69
3/ал-Имран-69: Една група от хората на Писанието поискаха да ви заблудят. Ала не ще заблудят никого, освен себе си, но не осъзнават това.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-70
3/ал-Имран-70: О, хора на Писанието, защо, след като сте свидетели, отричате знаменията на Аллах?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-71
3/ал-Имран-71: О, хора на Писанието, защо смесвате истината с лъжата и потулвате истината, въпреки че (я) знаете?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-72
3/ал-Имран-72: А една група от хората на Писанието рече (на друга): “През деня приемайте низпосланото на вярващите, а в края (на деня) го отричайте, надявайки се те да се обърнат (от своята вяра)!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-73
3/ал-Имран-73: И (притежателите на Писанието) рекоха: „Доверявайте се само на онзи, който е последвал вашата религия!” Кажи им (о, Мухаммад): “Несъмнено напътствието е достигането до Аллах (достигането на духа на човек до Аллах преди смъртта). Това е да се даде на друг подобно на онова, което бе дадено на вас.” Нима ви оспорват пред вашия Господ. Кажи им: “Благодатта е в Ръцете на Аллах. Дарява я комуто пожелае.” И Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-74
3/ал-Имран-74: Той отличава с милостта Си когото пожелае. И Аллах е Владетелят на великата благодат.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-75
3/ал-Имран-75: Сред хората на Писанието има и такива, на които и съкровище да повериш, ще ти го върнат обратно, но сред тях има и такива, на които и един динар да повериш, не ще ти го върнат, освен ако не висиш над тях постоянно. Това е, защото рекоха: “Нямаме отговорност за неграмотните.” И знаейки изричат лъжа за Аллах.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-76
3/ал-Имран-76: Не (не е така), който изпълни своя обет (към Аллах) и стане боязлив, то Аллах обича притежателите на таква (онези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-77
3/ал-Имран-77: Наистина те са онези, които продават на нищожна цена обета си към Аллах и своите клетви, те нямат дял в отвъдния живот и Аллах не ще им проговори, и не ще ги погледне в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и за тях ще има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-78
3/ал-Имран-78: А група от тях (от дарените с Писанието)­ четейки ­ си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието, а то не е от Писанието, и казват: “Това е от Аллах”, а то не е от Аллах, и знаейки изричат лъжа за Аллах.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-79
3/ал-Имран-79: Не е възможно човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а би казал: “Бъдете господни люде”, съгласно Писанието, което сте изучавали и научили!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-80
3/ал-Имран-80: И не ще ви повели да приемете за господари ангелите и пророците. Нима ще ви повели неверието, след като сте се отдали на Аллах?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-81
3/ал-Имран-81: И когато Аллах взе обет от (Небиите) Пророците: “Дадох ви писание и мъдрост, после, когато при вас дойде един (Ресул) Пратеник, да потвърди наличното у вас. Непременно ще му повярвате и ще му помогнете!”, рече (Аллах): “Съгласни ли сте и приемате ли безусловния обет към Мен?” (Те) рекоха: “Съгласни сме.” И рече (Аллах): “Засвидетелствайте, и Аз ще бъда с вас от свидетелите!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-82
3/ал-Имран-82: А който след това се отметне (от Пратеника, който ще дойде след Пророците), то тези са нечестивците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-83
3/ал-Имран-83: Нима още търсят друга религия (вяра), освен тази на Аллах, на Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по принуда, и те при Него ще бъдат върнати.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-84
3/ал-Имран-84: Кажи им: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и на родата му, и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. И не правим разлика между никого от тях и на Него (на Аллах) сме отдадени.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-85
3/ал-Имран-85: А който търси друга религия (вяра,) освен Исляма (отдаването на Аллах), тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-86
3/ал-Имран-86: Как ще напъти към Себе си Аллах хора, отричащи, след като са повярвали и засвидетелствали, че Пратеникът е истински, и при тях са дошли ясните знаци? И Аллах не напътва към Себе си хората-угнетители.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-87
3/ал-Имран-87: Възмездието им е, че над тях е проклятието на Аллах и на ангелите, и на всички хора. ­
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-88
3/ал-Имран-88: В него (проклятието) те ще пребивават вечно. Нито ще се облекчи мъчението им, нито ще се забави.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-89
3/ал-Имран-89: Освен на онези, които после се покаят и изчистят (изчистват пороците от душите си). Тогава Аллах наистина е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-90
3/ал-Имран-90: А на онези, които повярваха и после отрекоха, и после неверието им порасна, на тях не ще им бъде прието покаяние. Те са заблудените.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-91
3/ал-Имран-91: От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-92
3/ал-Имран-92: Не ще се сдобиете с праведността, додето не раздадете (за Аллах) от онова, което обичате. А каквото и да раздадете, наистина Аллах го знае.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-93
3/ал-Имран-93: За синовете на Израил бе разрешена всяка храна, освен онова, което те сами си възбраниха, преди да бъде низпослана Тората. Кажи им: “Донесете Тората и я прочетете, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-94
3/ал-Имран-94: А който след това измисли лъжа за Аллах, ­тези са угнетителите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-95
3/ал-Имран-95: Кажи им: “Аллах казва истината! Тогава следвайте вярата на Ибрахим, правоверния! И той не бе от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-96
3/ал-Имран-96: Наистина първият Дом, съграден за хората, благословен и напътстващ за народите, е в Бека (Мека).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-97
3/ал-Имран-97: Там има ясни знамения и­ мястото на Ибрахим (Авраам), и който влезе там, е в безопасност. И дълг към Аллах е поклонението хадж за хората, които имат възможност. А който отрича, ­Аллах не се нуждае (от нищо).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-98
3/ал-Имран-98: Кажи им: “О, хора на Писанието, защо отричате знаменията на Аллах?­А Аллах е свидетел на делата ви.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-99
3/ал-Имран-99: Кажи им: “О, хора на Писанието, защо отклонявате от пътя на Аллах, стремейки се да го изкривите онези, които са повярвали, а сте свидетели (на истината)? Аллах не подминава вашите дела.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-100
3/ал-Имран-100: О, вярващи, ако се покорите на група от дарените с Писанието, след като сте повярвали, те ще ви доведат до неверие.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-101
3/ал-Имран-101: И как не вярвате, когато ви биват четени знаменията на Аллах и сред вас е Неговият Пратеник? А който се привърже здраво към Аллах, той вече е напътен по правия път, водещ към Аллах.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-102
3/ал-Имран-102: О, вярващи, бъдете притежатели на най-висша степен на таква към Аллах. Бойте се да не ви настигне смъртта преди да сте се отдали (на Аллах)!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-103
3/ал-Имран-103: И се хванете всички здраво за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове (един на друг), а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него. Така Аллах ви разкрива Своите знамения, надявайки се да се напътите към Него.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-104
3/ал-Имран-104: И нека сред вас да има общност (от духовни учители), която да зове към благото и да повелява доброто и да възбранява порицаваното! То тези са сполучилите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-105
3/ал-Имран-105: И не бъдете като онези, които се разединиха и заспориха, след като при тях дойдоха ясните знамения! За тях има огромно мъчение
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-106
3/ал-Имран-106: В този Ден, някои лица ще побелеят и някои ще почернеят. А онези, чиито лица почернеят, (ще им се каже): “Нима се отрекохте, след като повярвахте? Вкусете тогава мъчението заради своето неверие!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-107
3/ал-Имран-107: А онези, чиито лица побелеят, те ще са в милостта на Аллах, и те в нея ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-108
3/ал-Имран-108: Тези са знаменията на Аллах, четем ти ги с истината. И Аллах не иска гнет за световете.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-109
3/ал-Имран-109: На Аллах е всичко на небесата и на земята, и при Аллах ще бъдат върнати делата.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-110
3/ал-Имран-110: Вие станахте най-примерната общност, избрана за хората. Повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното и вярвате в Аллах. А ако и хората на Писанието бяха повярвали, щеше да е най-хубаво и за тях. Сред тях има и вярващи, но нечестивците са повече.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-111
3/ал-Имран-111: И те не могат да ви навредят, освен с обида. А ако се сражават с вас, ще ви обърнат гръб и ще избягат. После за тях, няма да има помощ.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-112
3/ал-Имран-112: Белязани са те с унижението, където и да се намират, освен онези, които са се хванали за въжето на Аллах (правия път) и за едно въже от хората (духовния учител, който ще ги доближи към Аллах). И ги сполетя гнева на Аллах, и бяха белязани с нищета. Това е, защото отрекоха знаменията на Аллах и убиха пророците без право. Това е, защото не се подчиниха (на Аллах) и престъпиха.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-113
3/ал-Имран-113: Те (всичките) не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност, които в нощните часове изправени четат знаменията на Аллах и свеждат чела до земята в суджуд.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-114
3/ал-Имран-114: Те вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-115
3/ал-Имран-115: Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече. И Аллах знае най-добре богобоязливите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-116
3/ал-Имран-116: А за отреклите вярата, с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-117
3/ал-Имран-117: Онова, което те (неверниците) раздават в земния живот (за показност и самохвалство) прилича на посева на хора, които угнетяват самите Себе си (не спазват заповедите и забраните на Аллах, заради което непрекъснато губят), и който посев от внезапен мразовит вихър е поразен. И не Аллах ги угнети, а те сами се угнетяват.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-118
3/ал-Имран-118: О, вярващи, не взимайте доверени приятели, освен измежду вас! Те не ще пропуснат да посеят помежду ви развала и искат да изпаднете в беда. Омразата се показва от устата им, ала онова, което се таи в гърдите им, е по-голямо. Вече ви разкрихме знаменията, ако сте проумели.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-119
3/ал-Имран-119: Ето, вие (истинските вярващи) сте такива, вие ги обичате, а те не ви обичат. Вие вярвате в цялото Писание, а те, щом ви срещнат, казват: “Повярвахме”, но щом се уединят, хапят пръстите си от яд заради вас. Кажи им: “Умрете с яда си!” Аллах наистина знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-120
3/ал-Имран-120: И ако ви постигне добрина, това ги огорчава, а ако ви сполети злина, се радват (на нея). Но ако търпите и се боите да не изгубите милостта на Аллах, не ще ви навреди лукавството им с нищо. И наистина Аллах обгръща (със знанието Си) техните дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-121
3/ал-Имран-121: И ти бе се отделил от семейството си рано в призори, за да настаниш вярващите по места (удобни) за битката. И Аллах е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-122
3/ал-Имран-122: А две дружини от вас се уплашиха и тъкмо се бяха провалили, но Аллах ги взе под покровителство Си. И вече нека на Аллах се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-123
3/ал-Имран-123: Аллах вече ви помогна при (битката) в Бадр, когато бяхте по-слаби (на брой и оръжие). И бойте се вече от Аллах, за да не загубите милостта Му и бъдете признателни!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-124
3/ал-Имран-124: Тогава казваше на вярващите: “Не ви ли стига да ви подкрепи вашият Господ с три хиляди низпослани ангели?”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-125
3/ал-Имран-125: Даже, ако сте търпеливи и се боите да не изгубите милостта Му и те, ако случайно ви нападнат, тогава вашият Господ ще ви подкрепи с пет хиляди белязани ангели.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-126
3/ал-Имран-126: Аллах направи това (обещанието за подкрепа) за вас не за друго, а за да бъде само радостна вест за вас и за да се успокоят сърцата ви с него. Подкрепата е единствено от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия,
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-127
3/ал-Имран-127: (Тази подкрепа) е за да откъсне една част от неверниците или да ги разгроми, за да се върнат покрушени.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-128
3/ал-Имран-128: От теб нищо не зависи. ­ (Аллах) или ще приеме покаянието им, или ще ги накаже, защото те са угнетители.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-129
3/ал-Имран-129: На Аллах е всичко на небесата и на земята. Когото пожелае, Той ще опрости и когото пожелае, ще накаже. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-130
3/ал-Имран-130: О, вярващи, не изяждайте лихвата, многократно умножена и бойте се от Аллах да не изгубите милостта Му, надявайки се така да сполучите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-131
3/ал-Имран-131: И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-132
3/ал-Имран-132: И покорявайте се на Аллах и на Пратеника, надявайки се така да бъдете помилвани!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-133
3/ал-Имран-133: И се надпреварвайте към опрощението от вашия Господ и към Градината, голяма колкото небесата и земята, приготвена за богобоязливите (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-134
3/ал-Имран-134: Тези са (богобоязливите), които раздават и в изобилие, и в нищета (за Аллах), и сдържат гнева си, и прощават на хората. А Аллах обича благодетелните.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-135
3/ал-Имран-135: И те (богобоязливите), щом сторят непристойност или угнетят душите си, споменават Аллах и молят опрощение за грехове си. А кой освен Аллах опрощава греховете? ­И те знаейки не упорстват в своите (грешни) деяния.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-136
3/ал-Имран-136: На тях наградата им е опрощение от техния Господ и Градините, сред които реки текат, и там ще пребивават вечно. Колко прекрасна е отплатата за деянията им!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-137
3/ал-Имран-137: Преди вас (за много народи) се осъществи повелята на Аллах. Вече вървете по земята и вижте какъв бе краят на отричащите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-138
3/ал-Имран-138: Тези (знамения) са пояснение и напътствие за хората, и наставление за богобоязливите (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-139
3/ал-Имран-139: И не падайте духом, и не скърбете! Вие ще сте надделелите, ако сте вярващи!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-140
3/ал-Имран-140: Ако вас ви засегне рана, то такава рана е засегнала и другия народ. Тези дни (радостни и тъжни) ги редуваме сред хората, за да узнае (изпита) Аллах кои са повярвалите и да придобие свидетели от вас. ­И Аллах не обича угнетителите,
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-141
3/ал-Имран-141: (Това) е, за да пречисти Аллах повярвалите и да съкруши неверниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-142
3/ал-Имран-142: Или смятате да влезете в Рая, преди Аллах с изпитание да е узнал кои от вас се борят и кои са търпеливите?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-143
3/ал-Имран-143: И желаехте смъртта (по пътя на Аллах), преди да я срещнете. Но вече я видяхте (станахте свидетели), и (всъщност) това и очаквахте.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-144
3/ал-Имран-144: Мохамед е само един Пратеник, и преди него преминаха пратеници. Сега, ако той е умре или бъде убит, нима вие ще се отвърнете? А който се отвърне, той не ще навреди с нищо на Аллах. И Аллах скоро ще въздаде на признателните.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-145
3/ал-Имран-145: Никой не умира, освен с позволението на Аллах. Тя (смъртта) е с предписан срок. Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, а който иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И скоро ще въздадем на признателните.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-146
3/ал-Имран-146: И заедно с много от пророците се сражаваха и множество мъдреци, но те не изнемощяха от онова, което ги сполетя по пътя на Аллах, и не проявиха слабост, и не се огъваха. Аллах наистина обича търпеливите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-147
3/ал-Имран-147: Думите им бяха само да кажат: “Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу неверниците!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-148
3/ал-Имран-148: И така въздаде им Аллах наградата на земния живот, и прекрасната награда на отвъдния.И Аллах обича благодетелните.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-149
3/ал-Имран-149: О, вярващи, ако се покорите на неверниците, те ще ви тласнат назад (към неверието) и тогава ще сте от губещите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-150
3/ал-Имран-150: Да, Аллах е вашият Покровител и Той е най-добрият помощник.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-151
3/ал-Имран-151: Ще хвърлим ужас в сърцата на неверниците, защото съдружиха с Аллах онова, за което Той не е низпослал довод. Мястото им е Огънят и колко лошо е обиталището на угнетителите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-152
3/ал-Имран-152: Аллах изпълни Своето обещание към вас, когато ги съкрушавахте и ги убивахте, с Неговото позволение. Но след като Аллах ви даде онова, което искахте (победата), вие се поколебахте и започнахте да спорите относно заповедта, която ви бе дадена и се възпротивихте. Някои от вас искаха земните блага, а някои от вас искаха отвъдните блага. После Той ви отклони от тях (направи така, че да загубите), за да ви изпита. И наистина (въпреки това) вече ви прости. И Аллах е даряващ с благодат вярващите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-153
3/ал-Имран-153: Когато вие побягнахте нагоре (към планината), без да погледнете назад към никого, а зад вас Пратеника (на Аллах) ви зовеше. И ви се въздаде селд това печал след печал, та да не скърбите нито за онова, което ви е подминало, нито за онова, което ви сполетя. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-154
3/ал-Имран-154: После, подир скръбта, Той ви спусна за успокоение дрямка, обвзела една група от вас, а (друга) група тревога изпълни душите им. Допускаха неправда за Аллах с помислите на невежеството, казвайки: “С какво зависи делото от нас?” Кажи им: “Делото принадлежи изцяло на Аллах.” Скриват в душите си онова, което не издават пред теб. Казват: “Ако делото с нещо зависеше от нас, тук нямаше да ни убиват.” Кажи им: “И да си стояхте по домовете, онези, на които бе писано да бъдат убити, щяха да излязат към своите (смъртни) ложета. (Това бе), за да изпита Аллах какво е в гърдите ви и за да провери какво е в сърцата ви (и да ви избави)”. И Аллах знае съкровеното в сърцата.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-155
3/ал-Имран-155: Онези от вас, които се отвърнаха в деня на сблъсъка между двете групи, тях сатаната накара да се подхлъзнат с дял от онова, което са придобили. Но Аллах вече ги извини. Наистина Аллах е опрощаващ, всеблаг.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-156
3/ал-Имран-156: О, вярващи, не бъдете като онези, които не вярваха и казваха за своите братя, когато странстваха по земята или бяха завоеватели: “Ако бяха при нас, нямаше да умрат и нямаше да ги убият.” И стори Аллах това за огорчение на сърцата им. Аллах дава и отнема живота. И Аллах съзира най-добре вашите дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-157
3/ал-Имран-157: И ако бъдете убити или умрете по пътя на Аллах, неизбежно има опрощение и милост от Аллах и тя е по-добро от онова, което трупат.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-158
3/ал-Имран-158: И да умрете или да бъдете убити, при Аллах ще бъдете събрани.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-159
3/ал-Имран-159: Тогава по милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с твърдо сърце, те щяха да се разотидат от теб. Вече им прости и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли нещо, уповавай се на Аллах! Наистина Аллах обича уповаващите се Нему.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-160
3/ал-Имран-160: Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако ви изостави, кой след Него ще ви подкрепи? Тогава на Аллах да се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-161
3/ал-Имран-161: И не подобава на пророк да измени. А който измени, в Деня на възкресението ще дойде с онова, с което е изменил. После на всякой ще му се изплати каквото е придобил. И те не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-162
3/ал-Имран-162: Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е като онзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-163
3/ал-Имран-163: При Аллах те са на степени. И Аллах съзира най-добре техните дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-164
3/ал-Имран-164: Аллах праща благодатта Си над вярващите (като ги подкрепя с духа на водителя на времето), когато измежду тях самите им определя пратеник, който им чете Неговите знамения и ги пречиства, и ги учи на Писанието и на мъдростта, а преди това (преди да пожелаят Лика на Аллах) те бяха наистина в една явна заблуда.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-165
3/ал-Имран-165: Нима когато с двойна беда поразихте (враговете си), и вас ви порази същото, не рекохте: “Как стана това?” Кажи: “То е от вашите души.” Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-166
3/ал-Имран-166: Онова, което ви порази в деня, когато двете групи се срещнаха, е с позволението на Аллах и за да отличи Той вярващите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-167
3/ал-Имран-167: И за да отличи кои са лицемерите. И им се рече: “Елате, сражавайте се по пътя на Аллах или се защитете!” Те рекоха: “Ако знаехме как да се сражаваме, щяхме да ви последваме.” В онзи ден те бяха по-близо до неверието, отколкото до вярата, изричайки с уста онова, което не е в сърцата им. И Аллах най-добре знае какво таят.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-168
3/ал-Имран-168: На онези, които рекоха за своите братя, когато си седяха вкъщи: “Ако бяха ни послушали, нямаше да ги убият.”, кажи им: “Тогава отблъснете смъртта от Себе си, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-169
3/ал-Имран-169: И не смятайте за мъртви убитите по пътя на Аллах! Не, те са живи! При своя Господ те се препитават.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-170
3/ал-Имран-170: Ликуват с онова, което Аллах им е дарил от Своята благодат, и се радват за онези, които (ще ги последват), но все още не са ги настигнали, че няма страх за тях и не ще скърбят.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-171
3/ал-Имран-171: Радват се на обилие и благодат от Аллах. И искат да благовестят вярващите, че при Аллах не се губи наградата им.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-172
3/ал-Имран-172: Те са онези (вярващите), които откликнаха на Аллах и на Пратеника, дори и след като бяха ранени. За онези от тях, които се усъвършенстваха (до такава степен, че изпълняваха всички заповеди на Аллах , без изключение) и достигнаха до най-висшата степен на таква, има най-голямо въжнаграждение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-173
3/ал-Имран-173: За онези, на които хората рекоха: “Враговете се насъбраха против вас, страхувайте се от тях!”, тяхната вяра се усили и рекоха: “Достатъчен ни е Аллах. Колко прекрасен Довереник е Той!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-174
3/ал-Имран-174: И така се завърнаха с обилие и благодат от Аллах. Зло не ги докосна и следваха благоволението на Аллах.И Аллах е владетел на великата благодат.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-175
3/ал-Имран-175: Именно сатаната плаши така своите приближени. И не се страхувайте от тях, а се страхувайте (единствено) от Мен, ако сте вярващи!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-176
3/ал-Имран-176: И да не те наскърбяват онези, които се надпреварват в неверието! Те с нищо не ще навредят на Аллах. Аллах иска само да не им отреди дял в отвъдния живот. И за тях има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-177
3/ал-Имран-177: Онези, които купуват неверието срещу вярата, с нищо не ще навредят на Аллах. За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-178
3/ал-Имран-178: Неверниците да не смятат, че като удължаваме живота им, това е добро за тях. Удължаваме им го само за да увеличават греховете си. И за тях има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-179
3/ал-Имран-179: Аллах не ще остави вярващите в положението, в което се намирате (истински вярващите и привидно вярващи са в едно), докато не отдели лошия от добрия (докато не се отдели истински вярващия от привидно вярващия). И Аллах не ще ви разкрие неведомото, но Аллах избира от Своите пратеници когото пожелае (разкрива неведомото на този Свой пратеник). В такъв случай, вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници! И ако повярвате и станете притежатели на таква, за вас има голяма награда.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-180
3/ал-Имран-180: И да не смятат скъперниците, че благодатта, която Аллах им е дал, е добро за тях! Не, тя е зло за тях. В Деня на възкресението ще им бъде надянато на врата онова, за което се скъпяха. На Аллах е наследството на небесата и на земята. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-181
3/ал-Имран-181: Аллах чу словата на онези, които казаха: “Аллах е беден, а ние сме богати.” Ще запишем какво казаха и това как избиваха пророците без право. И ще им кажем: “Вкусете мъчителното изгаряне!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-182
3/ал-Имран-182: То (мъчението) е заради онова, което сторихте преди със своите ръце. Аллах не е угнетител на рабите Си.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-183
3/ал-Имран-183: На онези, които казаха: “Аллах ни заръча да не вярваме на пратеник, додето не ни донесе жертва, която огънят да погълне.” Кажи им: “Пратеници преди мен вече ви донесоха ясните знаци и онова, което казахте. Щом говорите истината, защо тогава ги убихте?”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-184
3/ал-Имран-184: И ако те вземат за лъжец (не скърби), то и преди теб бяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясни знаци и писания, и сияйни Книги.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-185
3/ал-Имран-185: Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди (равносметката за делата ви) напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще е сполучилият. А земният живот е нищо друго освен измамна наслада.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-186
3/ал-Имран-186: Наистина ще бъдете изпитвани по отношение на имотите и живота ви, и ще чуете много обиди от дарените с Писанието преди вас и от съдружаващите. Но ако изтърпите и станете притежатели на боязън, то това е от „великите” дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-187
3/ал-Имран-187: И когато Аллах взе обет от дарените с Писанието: “Да го разяснявате на хората и да не го скривате!”, те го захвърлиха зад гърба си и го продадоха на нищожна цена. А колко лошо е онова, което купуват!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-188
3/ал-Имран-188: Не смятай, че радващите се на онова, което са извършили и обичащите да се хвалят с онова, което не са сторили, не смятай, че те са избегнали мъчението! За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-189
3/ал-Имран-189: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. И Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-190
3/ал-Имран-190: Несъмнено в сътворяването на небесата и на земята, и в редуването на нощта и деня има знамения (доказателства) за улулелбаб (мъдрите, усъвършенствалите се по пътя на Аллах, на които са им били разкрити тайните).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-191
3/ал-Имран-191: Те (улулелбаб, на които Аллах им е разкрил тайните) споменават Аллах (непрекъснато) прави, седнали и легнали, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил всичко това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-192
3/ал-Имран-192: Господи наш, когото Ти вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-193
3/ал-Имран-193: Господи наш, чухме вестител да зове към вяра в Господ! И така повярвахме (и с вяра го последвахме). Господи, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците (които са се посветили на Аллах и са спечелили Рая)!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-194
3/ал-Имран-194: И дари ни, Господи, онова, което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня на възкресението! Ти наистина никога не нарушаваш обещанието Си.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-195
3/ал-Имран-195: А техният Господ им отвърна на молитвите им: “Не ще погубя деяние на никого от вас, нито на мъж, нито на жена, ­ вие сте един от друг. А онези, които участваха в преселението и бяха прогонени от домовете им и бяха мъчени по Моя път, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще отмахна лошите им постъпки и ще ги въведа в Градините, сред които реки текат, като ­ награда от Аллах. И при Аллах е най-прекрасната награда.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-196
3/ал-Имран-196: Да не те мами оживлението на неверниците по земята ­
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-197
3/ал-Имран-197: (Това е) кратко наслаждение, после мястото им е Адът. Колко лоша постеля е той!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-198
3/ал-Имран-198: Ала за онези, които се боят да не изгубят милостта на своя Господ, са Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно, и ­ за тях има и угощение от Аллах. А при Аллах е най-доброто за праведниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-199
3/ал-Имран-199: И наистина има такива от дарените с Писанието, които вярват в Аллах и в низпосланото на вас, и в низпосланото на тях, смирени пред Аллах. Те не продават знаменията на Аллах на никаква цена. Те имат наградата си при своя Господ. И Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-200
3/ал-Имран-200: О, вярващи (желаещи в земния живот да отдадат духа си на Аллах), бъдете търпеливи и станете притежатели на търпението, и осъществявайте връзка, и се бойте от Аллах (да не изгубите милостта Му), надявайки се така да сполучите!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: