ал-Хадид, Сура Желязото (Коран: Сура 57-ал-Хадид)

57/ал-Хадид-1: Сeббeхa лилляхи ма фис сeмауати уeл aрд(aрдъ), уe хууeл aзизул хaким(хaкиму)., 57/ал-Хадид-2: Лeху мулкус сeмауати уeл aрд(aрдъ), юхйи уe юмит(юмиту), уe хууe aля кулли шeй’ин кaдир(кaдирун)., 57/ал-Хадид-3: Хууeл eууeлу уeл ахиру уeз захиру уeл батън(батъну), уe хууe би кулли шeй’ин aлим(aлимун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хадид, Сура Желязото (Коран: Сура 57-ал-Хадид)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-1
57/ал-Хадид-1: Всичко на небесата и на земята прославя (споменава) Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-2
57/ал-Хадид-2: Негово е всичко на небесата и на земята. Той съживява и Той умъртвява. Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-3
57/ал-Хадид-3: Той е изначалният (първият) и безкрайният (последният), и явният (чудесата му са разкрити за всички същества), и скритият. Той знае най-добре всяко нещо.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-4
57/ал-Хадид-4: Той е, Който сътвори небесата и земята за шест дни, после се въздигна Той на Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. И той е с вас, където и да сте. Аллах най-добре вижда вашите дела.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-5
57/ал-Хадид-5: Негово е владението на небесата и на земята. При Аллах ще бъдат върнати (всички) дела.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-6
57/ал-Хадид-6: Той въвежда нощта в деня и деня в нощта. И най-добре знае съкровеното в сърцата (тайните, намеренията и мислите).
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-7
57/ал-Хадид-7: Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник и раздавайте от онова, на което ви стори Той наследници! И за онези от вас, които вярват и раздават, за тях ще има голяма награда.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-8
57/ал-Хадид-8: И какво ви става, че не вярвате в Аллах? А Пратеника ви зове да повярвате във вашия Господ. А ако сте вярващи, то Аллах (по-рано) беше взел обет от вас (че приемате вярата).
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-9
57/ал-Хадид-9: Той е, Който низпосла ясни знамения, за да ви изведе от тъмнината към светлината. И наистина Аллах към вас е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-10
57/ал-Хадид-10: И какво става, че не раздавате по пътя на Аллах? На Аллах принадлежи наследството на небесата и на земята. Онези от вас, които раздаваха преди завземането и се сражаваха, не са равни с тези, които раздаваха след това (завземането) и се сражаваха; първите са по- възвишени (по степени). Но на всички тях Аллах обеща Най-прекрасното. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-11
57/ал-Хадид-11: На онзи, който дава хубав заем на Аллах (в негово име), Той ще му го умножи и така ще му го вьрне. И за него ще има щедра награда.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-12
57/ал-Хадид-12: В този Ден, ще видиш вярващите мъже и жени с тяхната светлина, устремена пред тях, и в десниците им (тогава ще им се каже:) “Радостната вест за вас днес са Градините на Рая, сред които реки текат, в тях ще пребивавате вечно. Това е най-великото спасение”.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-13
57/ал-Хадид-13: В този Ден лицемерите мъже и жени ще кажат на вярващите: “Почакайте ни, за да вземем малко от вашата светлина!” Ще им бъде казано: “Върнете се назад и търсете светлина!” И ще се въздигне между тях стена с врата. Отвътре ще е милостта, а от външната страна (при тях) ще е мъчението.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-14
57/ал-Хадид-14: Ще им се прогласи: “Не бяхме ли ние заедно с вас?” Ще кажат (вярващите): “Да, наистина, ала вие изкусихте вашите души и дебнехте, и се съмнявахте, и ви подмамиха вашите знания, докато се яви повелята на Аллах (смъртта). Измамникът (измамниците, сатаната и околните му) ви измамиха с Аллах”.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-15
57/ал-Хадид-15: Вече в този ден не ще се вземе (приеме) откуп нито от вас, нито от онези, които не повярваха. Вашето обиталище е Огънят. Той е най-добрия ви приятел. И колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-16
57/ал-Хадид-16: Не настъпили време сърцата на вярващите (желаещите да достигнат Лика на Аллах) да се смирят със споменаването на Аллах и нещото, идващо от Аллах (светлината)? И да не станат като по-рано дарените с Писанието, чиито сърца след известно време закоравяха (поради това, че забравиха споменаването, прославянето на Аллах). И мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-17
57/ал-Хадид-17: Знайте, че Аллах съживява земята, давайки й живот след смъртта! Разясняваме ви знаменията, за да проумеете вече!
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-18
57/ал-Хадид-18: И на раздаващите милостиня мъже и жени и онези, които дават хубав заем (милостиня и заем) на Аллах (в името на Аллах), ще им бъде върнато умножено и ще има за тях щедра награда.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-19
57/ал-Хадид-19: И онези, които вярват в Аллах и в Неговия пратеник, те са всеправдивите (искрените) и всеотдадените (на Аллах). При техния Господ е тяхната награда и светлина. А онези, които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, те са именно обитателите на пламтящия огън.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-20
57/ал-Хадид-20: Знайте, че земният живот е само една игра и забава, и украса; и е за да се хвалите един на друг, и да умножаване на имотите и децата ви. (Земния живот) е подобно на растение, което след дъжд възхищава сеяча си. След известно време изсъхва и го виждаш пожълтяло, после става на съчки. В отвъдния живот има сурово мъчение, опрощение от Аллах и благоволение от Него. А земният живот не е нищо друго, освен измамна наслада.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-21
57/ал-Хадид-21: Надпреварвайте се за опрощение от вашия Господ и за Градините на Рая с ширина, колкото ширината на небето и на земята, приготвени за онези, които повярват в Аллах и в Неговите пратеници! Това е благодатта на Аллах. Дава я Той комуто пожелае. Аллах е Господарят на великата благодат.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-22
57/ал-Хадид-22: И не се случва беда нито на земята, нито с вашите души, без тя да е предварително (записана) в Книгата. И наистина за Аллах това е лесно.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-23
57/ал-Хадид-23: И това е за да не страдате за онова, което ви се е изплъзнало и да не ликувате за онова, което ви е дошло. Аллах не обича горделивите и самохвалците.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-24
57/ал-Хадид-24: Те самите са скъперници и повеляват на хората скъперничество. А който се отвърне, Аллах е Пребогатия, Всеславния.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-25
57/ал-Хадид-25: И наистина Ние изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци и низпослахме заедно с тях Книга и везна, за да постъпват сред хората справедливо. И низпослахме също много здравото желязо. В него има огромна сила и облаги за хората, и за да изпита Аллах кой дори в уединение помага на Него и на Неговите пратеници. Аллах е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-26
57/ал-Хадид-26: И наистина Ние изпратихме Нух (Ной) и Ибрахим (Аврам), и определихме от тяхното потомство пророци, и дадохме писание. Така някои от тях са напътени, но мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-27
57/ал-Хадид-27: Сетне проводихме по стъпките им Нашите пратеници без прекъсване. И проводихме след тях Иса (Исус), сина на Мариам, и му дадохме Библията. И вложихме в сърцата на онези, които го последваха, състрадание и милосърдие. Но те измислиха монашеството за Него,а ние не сме им предписали друго, освен стремежа към благоволението на Аллах, ала те не го спазиха, както трябваше. И дадохме на вярващите измежду тях награда, но мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-28
57/ал-Хадид-28: О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах преди смъртта), станете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубте милостта на Аллах). И вярвайте в Неговия Пратеник, за да ви дари с двоен дял от Своята милост и да стори за вас светлина, с която заедно ще вървите, и ще ви опрости (ще превърне греховете ви в добрини). Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-29
57/ал-Хадид-29: (Заблудените от) хората на Писанието не знаят, че нямат власт над нищо от благодатта на Аллах и че благодатта е в Негови ръце и я даваТой комуто пожелае. И Аллах е Владетелят на великата благодат.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: