ас-Сафф 6-14, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-552)

ас-Сафф: 61/ас-Сафф-6, 61/ас-Сафф-7, 61/ас-Сафф-8, 61/ас-Сафф-9, 61/ас-Сафф-10, 61/ас-Сафф-11, 61/ас-Сафф-12, 61/ас-Сафф-13, 61/ас-Сафф-14, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-552, ас-Сафф 6-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-6
61/ас-Сафф-6: И бе рекъл Иса (Исус), синът на Мария: “О, синове на Израел, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен и името му е Ахмед.” А когато им се донесоха ясните знаци (чудесата), те рекоха: “Това е явна магия”.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-7
61/ас-Сафф-7: И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, когато го зоват (канят) към Исляма (към отдаването)? И Аллах не напътва към Себе си хората-угнетители.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-8
61/ас-Сафф-8: И те искат да угасят светлината на Аллах с устите си. Но Аллах ще изпълни (довърши) Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-9
61/ас-Сафф-9: Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието (чиито съществени моменти са забравени) и над всички вероизповедания, за да разясни (да докаже) истината, за истинската вяра (която съществува и ще съществува до последния ден), дори съдружаващите да възненавиждат това.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-10
61/ас-Сафф-10: О, вярващи, да ви посоча ли сделка, която ще ви спаси от болезненото мъчение?
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-11
61/ас-Сафф-11: Вярата към Аллах и Неговия Пратеник, и борбата по пътя на Аллах със своите имоти и души. Това е най-доброто за вас, само да знаехте.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-12
61/ас-Сафф-12: Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви въведе в Градините на Рая, сред които текат реки, и в хубави жилища в Градината Адн на Рая. Ето това е великото спасение.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-13
61/ас-Сафф-13: И друго, което ще обичате, -помощ от Аллах и близка победа. И възрадвай вярващите.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-14
61/ас-Сафф-14: О, вярващи, бъдете помощници на Аллах, както Иса (Исус), синът на Мария, рече на апостолите си: “Кои са моите помощници (с които да се отдадем) на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците на Аллах.” И така част от синовете на Израел повярваха, а други не. И тогава подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: