ан-Нахл 43-54, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-272)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-43, 16/ан-Нахл-44, 16/ан-Нахл-45, 16/ан-Нахл-46, 16/ан-Нахл-47, 16/ан-Нахл-48, 16/ан-Нахл-49, 16/ан-Нахл-50, 16/ан-Нахл-51, 16/ан-Нахл-52, 16/ан-Нахл-53, 16/ан-Нахл-54, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-272, ан-Нахл 43-54
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-43
16/ан-Нахл-43: И Ние преди теб не Сме пратили (пратеници), освен от мъжете на които Сме дали откровения. ­ А ако не знаете (ако не можете да разберете), в такъв случай питайте (учете се) от ехли зикр (онези, които вследствие на непрекъснатото споменаване на името на Аллах са станали притежатели на мъдростта).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-44
16/ан-Нахл-44: И низпослахме на теб Напомнянето (Корана), за да обясниш на хората какво им е низпослано с ясните знаци (доказателствата) и с писанията (изпратихме пратеници), с надеждата да размислят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-45
16/ан-Нахл-45: Нима онези, които кроят злините, имат гаранция, че Аллах не ще накара земята да ги погълне или че мъчението не ще дойде при тях, откъдето не им хрумва?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-46
16/ан-Нахл-46: Или че Той (Аллах) не ще ги хване при тяхното странстване, а те не могат да Го възпрат?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-47
16/ан-Нахл-47: Или че Той не ще ги сграбчи в уплаха? Вашият Господ наистина е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-48
16/ан-Нахл-48: Нима не видяха нещата (електроните), които Аллах е сътворил? Сенките им (позитроните), следвайки ги (електроните) се въртят надясно (с десен спин) и наляво (с ляв спин), кланяйки се на Аллах със смирение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-49
16/ан-Нахл-49: На Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всяка твар по земята, и ангелите ­без да се големеят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-50
16/ан-Нахл-50: И те се страхуват се от своя Господ, Който е над тях и вършат, каквото им се повелява.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-51
16/ан-Нахл-51: И повели Аллах така: “Не приемайте два бога! Един е Бог. Тогава от Мен се бойте, само от Мен!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-52
16/ан-Нахл-52: И Негово е всичко що е на небесата и на земята, и неизменнa е за Него религията (системата принадлежи на Аллах). И нима се боите от друг, освен от Аллах?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-53
16/ан-Нахл-53: И каквато и благодат да имате, тя е от Аллах. После, щом ви засегне беда, Него умолявате.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-54
16/ан-Нахл-54: После, щом Той премахне бедата от вас, ето че­ някои от вас съдружават своя Господ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: