ан-Нахл 103-110, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-279)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-103, 16/ан-Нахл-104, 16/ан-Нахл-105, 16/ан-Нахл-106, 16/ан-Нахл-107, 16/ан-Нахл-108, 16/ан-Нахл-109, 16/ан-Нахл-110, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-279, ан-Нахл 103-110
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-103
16/ан-Нахл-103: И знаем Ние, че казват: „Със сигурност някакъв човек (смъртен) го учи (на Корана).” Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен (не арабски), а този (Коран) е на ясен арабски език.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-104
16/ан-Нахл-104: И наистина онези, които не вярват в знаменията на Аллах, Той не ще ги напъти (не ще срещне духа им с Лика Си) и за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-105
16/ан-Нахл-105: Лъжа измислят само онези, които не вярват в знаменията на Аллах. Те са именно лъжците.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-106
16/ан-Нахл-106: Освен онзи, който бива принуден, след като сърцето му се е изпълнило с вяра, който отрече Аллах, след като е повярвал (бил е напътен към Него) и разтвори гръд за неверието (усъмни се в духовния учител и отпадне, Аллах разтваря гърдите му за неверието, защото самият този човек е пожелал това), над тях е гневът на Аллах и за тях има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-107
16/ан-Нахл-107: Това е, защото възлюбиха земния живот повече от отвъдния и защото Аллах не напътва към Себе Си невярващите хора.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-108
16/ан-Нахл-108: Тези са, на които Аллах запечата сърцата и слуха, и зрението, тези са нехайните.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-109
16/ан-Нахл-109: Няма съмнение, че в отвъдния живот те са губещите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-110
16/ан-Нахл-110: После несъмнено твоят Господ­ е Опрощаващ, Милосърден за онези, които се преселват след своето изпитание, а подир това търпят и се борят по пътя на Аллах.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: