ан-Нахл 88-93, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-277)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-88, 16/ан-Нахл-89, 16/ан-Нахл-90, 16/ан-Нахл-91, 16/ан-Нахл-92, 16/ан-Нахл-93, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-277, ан-Нахл 88-93
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-88
16/ан-Нахл-88: На онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах, надбавяме мъчение върху мъчението, задето сеят развала.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-89
16/ан-Нахл-89: И в този ден ще отредим от всяка общност по един свидетел за тях измежду техните редици. И теб ще доведем като свидетел за тях. И ти низпослахме Ние Книгата за разяснение на всяко нещо, и с напътствие към Мен и милост, и с радостна вест за мюсюлманите (отдадените).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-90
16/ан-Нахл-90: Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините, и възбранява покварата, порицаваното и гнета. Наставлява ви Той, за да се поучите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-91
16/ан-Нахл-91: И изпълнявайте обета си към Аллах (за отдаването на духа, физическото тяло, душата и волята), щом сте обещали. И не нарушавайте клетвите си, след като сте ги потвърдили (след като сте се напътили и сте изчистили душата си), и вече сте приели Аллах за ваш Свидетел (Аллах ви напъти към Себе Си и срещна духа ви с Лика, и изпълни обещанието Си)! Аллах знае вашите дела.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-92
16/ан-Нахл-92: И не приличайте на жена, която си разкъсва преждата, след като я е изпрела (се обръща назад, след като е била напътена). Превръщате своите клетви в измама помежду ви като се осланяте на това, че една общност (която не държи на думата си, не спазва обета с) е по-многобройна от друга общност (която държи на думата си, спазва обета си). А всъщност Аллах ви изпитва с това (дали ще спазите обета си). В Деня на възкресението непременно ще ви разкрие онова (напътствието), по което бяхте в разногласие.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-93
16/ан-Нахл-93: Ако Аллах бе пожелал, щеше да ви стори една общност. Ала оставя Той в заблуда (който не желае неговия Лик ), а напътва към Себе Си, когото пожелае (който пожелае неговия Лик). И непременно ще бъдете питани за делата си.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: