ан-Нахл 55-64, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-273)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-55, 16/ан-Нахл-56, 16/ан-Нахл-57, 16/ан-Нахл-58, 16/ан-Нахл-59, 16/ан-Нахл-60, 16/ан-Нахл-61, 16/ан-Нахл-62, 16/ан-Нахл-63, 16/ан-Нахл-64, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-273, ан-Нахл 55-64
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-55
16/ан-Нахл-55: Да проявяват неблагодарност към онова, което сме им дали. Хайде наслаждавайте се, скоро ще узнаете!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-56
16/ан-Нахл-56: И за онова, което не познават отделят дял от препитанието, което Ние сме им дали. Кълна се в Аллах, непременно ще бъдете питани за онова, което сте клеветяли.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-57
16/ан-Нахл-57: И отреждат за Аллах дъщери. Пречист е Той (не се е сдобивал с деца)! А предпочитаните от тях (мъжки рожби) стават техни.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-58
16/ан-Нахл-58: И щом известят някого от тях за женска рожба, лицето му помрачнява и се спотайва той печален.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-59
16/ан-Нахл-59: Скрива се от хората заради лошото, което са му съобщили. ­Да я пощади ли за унижение или да я зарови в пръстта? Колко лошо отсъждат само!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-60
16/ан-Нахл-60: Онези, които не вярват в Сетния ден (срещата в земния живот с Лика на Аллах), имат най-лошите качества, а най-съвършените принадлежат на Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-61
16/ан-Нахл-61: И ако Аллах наказваше хората за техния гнет, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок. И щом срокът им настъпи, с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-62
16/ан-Нахл-62: И отреждат за Аллах онова, което мразят (не харесват). И езиците им описват лъжата, ­ че за тях е най-хубавото. Без съмнение, за тях е Огънят (Ада) и наистина те са прекаляащите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-63
16/ан-Нахл-63: Кълна се в Аллах, вече изпратихме пратеници и на общности преди теб. Но сатаната разкраси за тях делата им. Днес той (сатаната) е техният покровител и за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-64
16/ан-Нахл-64: И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие ­ и за да бъде Тя (Книгата) напътсвие към Мен и милост за хора вярващи ( желаещи да достигнат Лика на Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: